Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - REACTIVI DE LABORATOR SI REACTIVI CHIMICI


Anunt de participare numarul 146712/21.09.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Institutul National de Medicina Legala Mina Minovici
Adresa postala: Calea Vitan nr 9, sect 4 Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 031281, Romania, Punct(e) de contact: SILVIA BUCUR, Tel. +40 213321217 /167, In atentia: Biroul Achizitii Publice, Email: [email protected], Fax: +40 314058039, Adresa internet (URL): www.legmed.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Unitate sanitara de utilitate publica, cu personalitate juridica ce furnizeaza servicii medicale
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
REACTIVI DE LABORATOR SI REACTIVI CHIMICI
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: INSTITUTUL NATIONAL DE MEDICINA LEGALA "MINA MINOVICI" Sos.Vitan Barzesti nr.9, sector 4, Bucuresti
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 12 luni
Valoarea estimata fara TVA: 1, 201, 539.4RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Frecventa contractelor care urmeaza sa fie atribuite: trimestrial, in functie de solicitarile laboratoarelor si de fondurile alocate in acest sens. Valoarea estimata fara TVA acord cadru: minim estimat364.401, 90 lei ? maxim estimat 1.201.539, 40 lei. Valoarea estimata fara TVA pentru un contract subsecvent: minim estimat 364.401, 90 lei ? maxim estimat 741.852, 80 lei.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitie de reactivi de laborator si reactivi chimici
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33696500-0 - Reactivi de laborator (Rev.2)
33696200-7-Reactivi pentru analize de sange (Rev.2)
33696300-8-Reactivi chimici (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cantitatile minime si maxime estimate se regasesc in caietul de sarcini.
Valoarea estimata fara TVA: 1, 201, 539.4RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare va fi in cuantum de 2% din valoarea estimata a acordului cadru, pentru fiecare lot ofertat, conform art. 85 din HG 925/ 2006.Perioada de valabilitate: 90 de zile calendaristice de la data limita de depunere a ofertelor.Garantia de participare se va constitui in lei sau alta valuta la cursul BNR de la data publicarii anuntului de participare. Autoritatea contractanta va retine contestatorului din garantia de participare in raport cu dispozitiile art. 2781 din O.U.G. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare - lotul 5.Aceasta retinere va opera si in cazul in care contestatorul renunta la contestatie conform art.278 indice 1 alin.(2) din O.U.G. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare . In masura in care, instanta competenta admite plangerea formulata impotriva deciziei Consiliului de respingere a contestatiei, autoritatea contractanta are obligatia de a returna contestatorului suma retinuta, in cel mult 5 zile lucratoare de la data pronuntarii deciziei instantei de judecata.Modalitatile de constituire a garantiei de participare: 1. Scrisoare de garantie bancara sau instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate de asigurari, care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in documentatia de atribuire;2. Prin depunerea sumei in numerar la casieria autoritatii contractante, daca aceasta este redusa ca valoare;3. Ordin de plata cu conditia confirmarii acestora de catre banca pana la data deschideriiofertelor. Dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor. Contul Institutului National de Medicina Legala "Mina Minovici" este: RO41TREZ7045005XXX000148 deschis la TREZORERIA SECTOR 4, cod fiscal: 4420554. Garantia de buna executie a contractului subsecvent este in cuantum de 5 % din valoarea fara TVA a contractului.Modul de constituire a garantiei de buna executie: 1.Printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau o societate de asigurari, care devine anexa la contract;2.Garantia de buna executie se poate constitui si prin transfer bancar cu ordin de plata in contul autoritatii contractante sau prin depunere in numerar la casieria acesteia.Garantia de buna executie se va restitui de catre autoritatea contractanta in conformitate cu dispozitiile art. 92 din H.G. nr. 925/19.07.2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Venituri proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.180 din O.U.G. 34/2006, completata in conformitate cu modelul (Formularul nr.1) prezentat in sectiunea ?Formulare? din cadrul documentatiei de atribuire ? in original.2.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din O.U.G. 34/2006, completata in conformitate cu modelul (Formularul nr.2) prezentat in sectiunea "Formulare" din cadrul documentatiei de atribuire ? in original.3.Certificat de atestare fiscala, emis de catre organele competente ale Ministerului Finantelor Publice, privind achitarea obligatiilor bugetare catre bugetul general consolidat, din care sa reiasa situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele (original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul" semnata si stampilata de reprezentantul legal al ofertantului)4.Certificat de sarcini fiscale, emis de catre organele competente ale Administratiei Publice Locale, privind plata obligatiilor bugetare catre bugetul administratiei publice locale, din care sa reiasa situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele (original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul"semnata si stampilata de reprezentantul legal al ofertantului)5. Declaratie privind neincadrarea in situatia prevazuta la art. 691 din O.U.G. 34/2006, completata in conformitate cu modelul (Formularul nr.4) prezentat in sectiunea ?Formulare? din cadrul documentatiei de atribuire ? in original.
Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atrbuire sunt: Prof.univ.dr.Dan Dermengiu ? Director General; Conf.univ.dr.Curca George Cristian ? Director Medical Adjunct; Expert IA Silvia Bucur ? Director Financiar-Contabil; Florentina Gheorghe ? Biroul Achizitii Publice.Pentru persoane juridice straine:
Operatorul economic va prezenta documente edificatoare (certificate, caziere judiciare, alte documente echivalente) prin care sa dovedeasca ca si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre buget. Documentele vor fi prezentate in traducere legalizataCertificat de participare la licitatie cu oferta independenta, completat in conformitate cu modelul (Formularul nr.3) prezentat in sectiunea "Formulare" din cadrul documentatiei de atribuire ? in original. 1. Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului National sau Teritorial, din care sa rezulte ca: obiectul contractului are corespondent in domeniul de activitate autorizat al ofertantului.Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului va fi prezentat in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul" semnata si stampilata de reprezentantul legal al ofertantului .Informatiile cuprinse in Certificatul Constatatoremis de catre Oficiul Registrului Comertului competent trebuie sa fie actuale/reale la data limita de depunere a ofertelor.Pentru a-si demonstra capacitatea de exercitare a activitatii profesionale operatorul economic va prezenta documente edificatoare prin care sa dovedeasca forma de inregistrare ca persoana fizica sau juridica. Documentele vor fi prezentate in traducere legalizata.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Bilant contabil la data de 30.06.2013 sau 31.12.2012, vizat si inregistrat la organele competente
Declaratie privind cifra de afaceri pe ultimii 3 ani
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? semnata si stampilata de reprezentantul legal al firmei ofertante2.Formularul nr. 5 prezentat in sectiunea "Formulare" din cadrul documentatiei de atribuire ? in original
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor livrari de produse similare efectuate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de livrare, beneficiari/ cantitati
Experienta similara
Mostre de produs-Ofertantul va prezenta mostre de produs, pentru fiecare lot ofertat (marcate cu numele firmei si denumirea aferenta fiecarui produs in parte, conform specificatiilor din caietul de sarcini, pentru a putea fi identificate), pana la data limita de depunere a ofertelor.Neprezentarea de mostre va duce la descalificarea ofertantului.Mostrele vor fi prezentate in ambalajul original al producatorului.
Documente/certificate emise de organisme independente acreditate, prin indermediul carora se atesta respectarea de catre ofertant a standardelor de asigurare a calitatii, conform ISO 9002:2008 sau echivalent, valabil la data limita de depunere a ofertelor, pentru furnizarea tipului de produse solicitate
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Declaratie privind lista principalelor livrari de produse in ultimii 3 ani.Completarea unui formular?tabel, cuprinzand valori, perioade de livrare, beneficiari / cantitati, dupa caz, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati (Formularul nr.6) prezentat in sectiunea "Formulare" din cadrul documentatiei de atribuire.Depunere/prezentare de certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar.Mostrele se vor depune cu lista sau aviz de expeditie in doua exemplare, semnate si stampilate de ofertant.Mostrele ofertantilor declarati castigatori vor ramane in custodia autoritatii contractante pe toata durata contractului.Documentele se vor prezenta in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ┬ź conform cu originalul ┬╗semnata si stampilata de reprezentantul legal al firmei ofertante
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 07.11.2013 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
18.11.2013 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 18.11.2013 11:00
Locul: Institutul National de Medicina Legala Mina Minovici -Sos.Vitan Barzesti nr.9, sector 4, Bucuresti
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Orice reprezentant al ofertantilor cu imputernicire scrisa in original.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
In cazul in care se constatat ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis in vederea departajarii ofertelor.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art.256 indice 2 din O.U.G.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
INSTITUTUL NATIONAL DE MEDICINA LEGALA "MINA MINOVICI"
Adresa postala: Sos.Vitan Barzesti nr.9, sector 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 042122, Romania, Tel. +40 213321217/167, Email: [email protected], Fax: +40 314058039, Adresa internet (URL): www.legmed.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
19.09.2013 15:14
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer