Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - REACTIVI PENTRU ANALIZE DE SINGE


Anunt de participare numarul 18527/11.06.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SPITALUL CLINIC OBSTETRICA GINECOLOGIE 1320CUZA-VODA
Adresa postala: str.Cuza-Voda nr.34 IASI, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700038, Romania, Punct(e) de contact: gica cosescu, Tel.0232213000, Email: [email protected], Fax: 0232215468
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Organism de drept public
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
REACTIVI PENTRU ANALIZE DE SINGE
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Iasi, str. Cuza Voda nr. 34
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
REACTIVI PT APARAT VITROS -ALKP, ALT, AST, BUBC, CA, CHOL, CK, CL, CREA, ECO 2, FE, GGT, LU, K, LDH, MG, NA, TGP, TRIG, TP, UREA, ACID URIC, Stripuri urina 10EA (ECHIVALENT AUTION) IVD, Stripuri urina 10EA (ECHIVALENT ARKRAY) INC
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
24496200-9 - Reactivi pentru analize de sange (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
CONFORM DOCUMENTATIEI DE ATRIBUIRE
Valoarea estimata fara TVA: 279, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
Incepand de la 12.07.2007 pana la 31.12.2007
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantia de buna executie 2% din valoarea fara TVA a contractului
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
FONDURI PROPRII
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Au obligatia de a-si legaliza formal asocierea, printr-un contract scris semnat de partile asociate, care va fi prezentat autoritatii contractante inainte de semnarea contractului de achizitie.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratii privind eligibilitatea prezentare, Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG 24-2006, Autorizatie de functionare, Autorizatia de Utilizare sau Certificat de Inregistrare a Dispozitivelor Medicale cu marca CE, emis de MSF, Certificat de Inregistrare a Reprezentantului Autorizat al Producatorilor, emis de MSF.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Bilantul contabil la 30.06.2006 vizat de organele de resort
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Autorizatie de utilizare si compatibilitate din partea producatorului aparatului.Furnizorul sa aiba implementatsistem de certficare a calitatii ISO, IQ Net.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 10.07.2007 09:00
Documente de plata: DA
Pretul: 30 RON
Conditii si modalitate de plata: Caseria spitalului
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
10.07.2007 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
Pana la: 31.12.2007
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 11.07.2007 09:00
Locul: Iasi, str. Cuza Voda nr. 34
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare si delegati
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Curtea de apel
Adresa postala: str.A. Panu nr.25, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700024, Romania, Tel.0232 260600, Fax: 0232 217808
Organism competent pentru procedurile de mediere
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor (CNSC)
Adresa postala: str. Stavropulos nr. 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Fax: 0213104642
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Of juridic al societatii
Adresa postala: str. Cuza Voda nr. 34, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700038, Romania, Tel.0232-213000, Email: [email protected], Fax: 0232 215468
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
09.06.2007 18:43
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer