Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - REACTIVI SI CONSUMABILE MEDICALE ? X, PENTRU LUCRARI PRACTICE PROIECT ? TDM


Anunt de participare numarul 144237/11.06.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Institutul National de Cercetare Dezvoltare in Domeniul Patologiei si Stiintelor Biomedicale Victor Babes
Adresa postala: Splaiul Independentei, 99-101, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050096, Romania, Punct(e) de contact: Birou Achizitii, Tel. +40 213194530, In atentia: Lucretia Soimulescu, Email: [email protected], Fax: +40 213194528, Adresa internet (URL): www.ivb.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Institut National Cercetare Dezvoltare
Activitate (activitati)
Altele: Cercetare Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
REACTIVI SI CONSUMABILE MEDICALE ? X, PENTRU LUCRARI PRACTICE PROIECT ? TDM
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Splaiul Independentei nr. 99-101, Sector 5, Bucuresti
Codul NUTS: RO - ROMANIA
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
REACTIVI SI CONSUMABILE MEDICALE ? X, PENTRU LUCRARI PRACTICE PROIECT ? TDM, 18 tipuri de produse impartite in 9 loturi
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33696500-0 - Reactivi de laborator (Rev.2)
18143000-3-Echipamente de protectie (Rev.2)
33140000-3-Consumabile medicale (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
REACTIVI SI CONSUMABILE MEDICALE ? X, PENTRU LUCRARI PRACTICE PROIECT ? TDM, 18 tipuri de produse impartite in 9 loturi
Valoarea estimata fara TVA: 16, 830RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
LOT 1 - garantie de participare - 17 lei;LOT 2 - garantie de participare - 18 lei;LOT 3 - garantie de participare - 60 lei;LOT 4 - garantie de participare - 24 lei;LOT 5 - garantie de participare - 4 lei;LOT 6 - garantie de participare - 4 lei;LOT 7 - garantie de participare - 6 lei;LOT 8 - garantie de participare - 7 lei;LOT 9 - garantie de participare - 29 lei;Conform art 86 HG 925/2006, garantia de participare se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in documentatia de atribuire.Garantia de participare se poate constitui si prin depunerea la casieria autoritatii contractante: a) a unui ordin de plata sau a unei file cec, cu conditia confirmarii acestora de catre banca pana la data deschiderii ofertelor;b) a unei sume in numerar, in cazul in care valoarea garantiei de participare este redusa ca valoare.Contul: RO58RNCB0076029420690001- BCR Sucursala IzvorPerioada de valabilitate a garantiei de participare este egala cu perioada de valabilitate a ofertei, egala cu 3 luni, fata de termenul limita de primire a ofertelor. Data la care se face echivalentul din lei in euro, este data publicarii anuntului de participare. Cursul care se va lua in calcul, va fi cursul de referinta al BNR din data publicari anunutului de participare.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
POSDRU/81/3.2/S/58819, Sistem de formare profesionala a personalului medical in domeniul noilor tehnologii din sistemul de sanatate (diagnostic molecular) (acronim TDM).
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii generale despre ofertant.Declaratie de eligibilitate?.Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006.Declaratie privind participarea la procedura cu oferta independenta, conform Ordin 314/12.10.2010.Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006.Declaratie privind calitatea de participant la procedura.Persoanele cu functie de decizie in cadrul INCD V.BABES in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire: Popescu Laurentiu-Mircea, Hinescu Mihail-Eugen, Georgescu Mariana, Ursaciuc Cornel, Aurora Arghir, Sorina-Mihaela Papuc, Maciuceanu-Zarnescu Marian, Soimulescu Lucretia, Burciu Razvan Gabriel. Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului/Autorizatie de functionare/Altele echivalente. Din certificatul constatator trebuie sa rezulte ca ofertantul are in obiectele de activitate si obiectul achizitiei.Informatiile cuprinse in Certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor. Inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, ofertantilor clasati pe locul I li se va solicita sa prezinte pentru conformitate certificatul constatator in original - copie legalizata, in cazul in care acest document a fost prezentat in copie conform cu originalul.Documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
a) declararea cifrei de afaceri globala pe ultimii 3 ani, respectiv media cifrei de afaceri globale - se va completa formularul B2; b) bilant pentru fiecare an la care se face referire;
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
a) prin completarea formularelor atasate documentatiei de atribuire (formular B2), valorile vor fi exprimate in lei; b) copie dupa bilant;
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
a) Formular ?Experienta similara?; b) Formular ?Declaratie privind lista principalelor livrari de produse in ultimii 3 ani?; c) certificat de conformitate emis de organisme abilitate de lege pentru fiecare produs ofertat;
a) certificat ISO 9001/echivalent de la ofertant;
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
a, b) prin completarea formularelor atasate documentatiei de atribuire - valorile vor fi exprimate in lei; c) prezentare certificat de conformitate;a) copie dupa certificat ISO 9001/echivalent de la ofertant;
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
535BA
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 20.06.2013 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
28.06.2013 11:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
3luni (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 28.06.2013 11:30
Locul: Sediul INCD V Babes, Splaiul Independentei nr. 99-101, Sector 5, Bucuresti , Sala Sedinte, parter
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare, reprezentantii ofertantilor, reprezentantii UCVAP
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): POSDRU/81/3.2/S/58819, Sistem de formare profesionala a personalului medical in domeniul noilor tehnologii din sistemul de sanatate (diagnostic molecular) (acronim TDM).
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane - POSDRU
VI.3) Alte informatii
Modul de departajare a ofertelor clasate pe primul loc cu acelasi pret: - in acest caz autoritatea contractanta va solicita reofertare in plic inchis in vederea departajarii acestor oferte.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute la art. 2562 din OUG 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic
Adresa postala: Splaiul Independentei nr. 99 - 101, Sector 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050096, Romania, Tel. +40 213194532, Email: [email protected], Fax: +40 213194528, Adresa internet (URL): www.ivb.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
07.06.2013 14:31
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer