Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - REACTIVI SI MATERIALE DE LABORATOR SPITAL


Anunt de participare numarul 145548/06.08.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA SF.SPIRIDON IASI
Adresa postala: B-dul Independentei nr.1 Iasi, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700111, Romania, Punct(e) de contact: MONICA VICOL, Tel. +40 0232267706, In atentia: Ec. Daniela Nechifor, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 0232267706, Adresa internet (URL): www.spitalspiridon.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Organism de drept public
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
REACTIVI SI MATERIALE DE LABORATOR SPITAL
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: magaziile spitalului
Codul NUTS: RO213 - Iasi
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu maxim 3 agenti economici
Durata acordului-cadru: 12 luni
Valoarea estimata fara TVA: 1, 970, 290.8RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: lunar (cantitate si valoare minima contract subsecvent, conform caiet sarcini atasat la prezenta fisa de date)
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
REACTIVI SI MATERIALE DE LABORATOR SPITAL
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33696500-0 - Reactivi de laborator (Rev.2)
33140000-3-Consumabile medicale (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
conform anexei B a prezentei fise de date
Valoarea estimata fara TVA: 1, 970, 290.8RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Ofertantul trebuie sa constituie garantia de participare pentru acordul - cadru in cuantumul de fix 2% din valoarea fara tva a fiecarui lot valabila 90 de zile de la data limita stabilita pentru primirea ofertelor.Garantia este prevazuta in ANEXA B a prezentului anunt. Garantia de participare pentru toate cele 63 loturi este de 39405.82 ron Garantia de participare se exprima in lei si poate fi constituita, in urmatoarele forme: a) scrisoare de garantie emisa de o societate bancara sau de o societate de asigurari in favoarea autoritatii contractante - original;b) ordin de plata in contul autoritatii contractante in contul de garantii al Spitalului Clinic Judetean de Urgenta ?Sf. Spiridona? Iasi, respectiv RO18TREZ4065005XXX000414 deschis la Trezoreria Municipiului Iasi ? in copie;Pe ordinul de plata este obligatorie mentionarea denumirii obiectului procedurii pentru care se constituie. Ofertele care nu sunt insotite de dovada constituirii garantiei de participare vor fi respinse conform art.33 alin.3lit.b) din HG925/2006. Dovada constituirii garantiei de participare se prezinta in plic nesigilat in exteriorul plicului cu oferta.Echivalenta pentru o garantie de participare depusa in valuta se va face la cursul BNR din data anterioara datei limite de depunere a ofertelor cu 5 zile. Garantia de buna executie se constituie printr-un instrument de garantare in conditiile legii de o socientate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract si este de 2% din valoarea fara TVA a fiecarui contract subsecvent.Daca valoarea garantiei de buna executie este redusa, autoritatea contractanta are dreptul de a accepta constituirea ei prin depunerea la casierie a unor sume in numerar. Daca partile convin, garantia de buna executie se poate constitui si prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. In acest caz contractantul are obligatia de a deschide un cont la dispozitia autoritatii contractante la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent.Suma initiala care se depune de catre contractant in contul astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0, 5% din valoarea contractului.Pe parcursul indeplinirii contractului, autoritatea contractanta urmeaza sa alimenteze acest cont prin retineri succesive din sumele datorate pana la concurenta sumei stabilite drept garantie de buna executie. Autoritatea contractanta va instiinta contractantul despre varsamantul efectuat, precum si despre destinatia lui
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Casa de Asigurari de Sanatate Iasi, Programe Nationale de Sanatate
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr.1Declaratie privind eligibilitatea -neincadrare in situatiile prevazute in art.180/OG 34/2006- completata in conformitate cu Formularul A din Sectiunea Formulare. ? in original ;Cerinta nr. 2Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta - completat conform Formularului A1 din Sectiunea Formulare ? in original.Cerinta nr. 3Declaratie privind neincadrare in situatiile prevazute in art.181 din OUG 34/2006 modificata - completata in conformitate cu Formularul B din Sectiunea Formulare. ? in originalCerinta nr. 4Certificat de atestare fiscala privind achitarea obligatiilor exigibile catre bugetul de stat si catre bugetele asigurarilor sociale de stat (sanatate, pensii, somaj) - eliberat de Directia Generala a Finantelor Publice si Controlul Finantelor de Stat, certificatul fiscal sa prezinte situatia datoriilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele ? in original, copie legalizata sau copie conforma cu originalul (semnata si stampilata de catre persoana autorizata)Cerinta nr. 5Certificat privind plata taxelor si impozitelor locale - Eliberat de Primaria locala - Eliberat de Primaria locala, certificatul fiscal sa prezinte situatia datoriilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele ? in original, copie legalizata sau copie conforma cu originalul (semnata si stampilata de catre persoana autorizata)Cerinta nr. 6Declaratia privind neincadrarea in prevederile art.69^1 din OUG 34/2006 modificata - completata in conformitate cu Formularul B3 din Sectiunea Formulare. ? in original ;Cerinta nr. 7Fisa de informatii generale Se va completa si depune, in original, in conformitate cu Formularul B2 din Sectiunea ? ?Formulare?
Persoanele cu functie de decizie implicate in procedura de achizitie sunt: Manager Dr. Ec. Ioan Barliba, Director Medical Prof. Dr. Gh. Balan, Director Ingrijiri, Agapie Speranta, Director Fin. Contabil Ec. Mariana Loghin, Jurist Soranescu Ada, Sef Serv. Achizitii Publice Ec.Monica Vicol, Conf Dr. Didona Ungureanu- Sef Laborator Imunologie si Genetica, Dr. Ecaterina Anisie- Laborator Imunologie si Genetica, Ec. Nechifor Daniela- Achizitii PublicePentru Cerintele 1, 3, 6 facem urmatoarea precizare: In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, se accepta o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.Pentru Cerintele 4 si 5 facem urmatoarea precizare: ofertantul are dreptul de a depune initial, in locul certificatului constatator privind achitarea obligatiilor exigibile catre bugetul de stat si a certificatului privind plata taxelor si impozitelor locale, o declaratie pe proprie raspundere (Formularul B.1. din Sectiunea Formulare) semnata de reprezentantul legal prin care confirma indeplinirea acestor obligatii de plata. In cazul in care opteaza pentru aceasta varianta, ofertantului ii revine obligatia de a prezenta certificatele, la solicitarea autoritatiicontractante, pana la data adoptarii deciziei de atribuire Certificat constatator- Certificat constatator, in original, copie legalizata sau copie conforma cu originalul lizibila (semnata si stampilata de catre persoana autorizata), emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul teritorial. Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1 Lista a principalelor produse similare livrate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati - Se va completa si depune, in original, in conformitate cu Formularul C1 din Sectiunea ? ?Formulare?
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Cerinta nr. 1 Lista a principalelor produse similare livrate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati - Se va completa si depune, in original, in conformitate cu Formularul C1 din Sectiunea ? ?Formulare?
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
28156/11.07.2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de intentie
Numarul anuntului in JO: 2013/S048-077836 din 08.03.2013
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 30.08.2013 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
04.09.2013 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 04.09.2013 10:00
Locul: sediul autoritatii contractante-serviciul achizitii publice
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
operatorii economici in nume propriu sau prin reprezentantii legali
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Termenul de livrare este de 5 zile de la data transmiterii comenzii.Termenul de plata este 60 zilede la data primirea facturii.Daca se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
spitalul clinic judetean de urgenta sf. spiridon iasi-oficiul juridic
Adresa postala: bd. independentei nr. 1, Localitatea: iasi, Cod postal: 700111, Romania, Tel. +40 0232267706, Email: [email protected], Fax: +40 0232267706
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
02.08.2013 14:13
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer