Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Reactivi tehnologici


Anunt de participare (utilitati) numarul 140821/29.11.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala: strada UZINEI nr. 1, Localitatea: Turceni, Cod postal: 217520, Romania, Punct(e) de contact: Constantin Vaduva, Tel. +40 253335045, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 253335068, Adresa internet (URL): www.eturceni.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
SC cu capital majoritar de stat
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Reactivi tehnologici
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Turceni si Rovinari judetul Gorj, Craiova judetul Dolj
Codul NUTS: RO41 - Sud-Vest Oltenia
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizare de reactivi tehnologici
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
24310000-0 - Produse chimice anorganice de baza (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
LOT 1: Sare industriala - SE TURCENI
LOT 2: Amoniac solutie 25% - SE TUCENI
LOT 3: Hidrat de hidrazina 24% - SE TUCENI
LOT 4: Var praf hidratat - SE TUCENI
LOT 5: Acid clorhidric tehnic de sinteza 32%, cal I - SE TUCENI
LOT 6: Soda caustica solutie (exprimat in 100%) - SE TUCENI
LOT 7: Hipoclorit de sodiu - SE TUCENI
LOT 8: Acid clorhidric tehnic de sinteza 32%, cal I - SE ROVINARI
LOT 9: Soda caustica solutie (exprimat in 100%) - SE ROVINARI
LOT 10: Var praf hidratat - SE ROVINARI
LOT 11: Amoniac solutie 25% - SE ROVINARI
LOT 12: Hidrat de hidrazina 24% - SE ROVINARI
LOT 13: Var praf hidratat - UZINA CRAIOVA
LOT 14: Sareindustriala - UZINA CRAIOVA
LOT 15: : Acid clorhidric tehnic de sinteza 32%, cal I - UZINA CRAIOVA
LOT 16: Soda caustica solutie (exprimat in 100%) - UZINA CRAIOVA
LOT 17: Hidrat de hidrazina 24% - UZINA CRAIOVA
LOT 18: Amoniac solutie 25% - UZINA CRAIOVA
LOT 19: Acid clorhidric tehnic de sinteza 32%, cal I - UZINA ISALNITA
LOT 20: Soda caustica solutie (exprimat in 100%) - UZINA ISALNITA
LOT 21: Amoniac solutie25% - UZINA ISALNITA
LOT 22: Hidrat de hidrazina 24 % - UZINA ISALNITA
LOT 23: Var industrial tip IV- UZINA ISALNITA
LOT 24: Hipoclorit de sodiu - UZINA ISALNITA
Valoarea estimata fara TVA: 5, 944, 103.1RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantum: LOT1:3600;LOT2:1700;LOT3:5600;LOT4:9000;LOT5:9900;LOT6:13100;LOT7:50;LOT8:8000;LOT9:14400;LOT10:600;LOT11:600;LOT12:1300;LOT13:3200;LOT14:2700;LOT15:6000;LOT16:15600;LOT17:650;LOT18:400;LOT19:6800;LOT20:11700;LOT21:700;LOT22:1000;LOT23:1400;LOT24:70 LEI;Perioada de valabilitate: 90 zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor;Constituita prin: a) scrisoare de garantie bancara, in favoarea autoritatii contractante, in original, cu valabilitate de 90 zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertei;b) ordin de plata depus in contul autoritatii contractante (cont IBAN RO59RZBR0000060014652248, deschis la Raiffeisen Bank Tg-Jiu)in original.c) alte forme legale de garantare emise de societati de asigurariIn situatia prevazuta la art. 278^1 din OUG nr. 34/2006, garantia de participare se va retine in cuantumurile prevazute la respectivul articol.IMM constituie GP in cuantum de 50% din valoare. GP se poate constitui si in euro (pentru echivalenta lei/euro, se va avea in vedere cursul comunicat de BNR tanandu-se cont de cotatia de referinta medie pentru saptamana anterioara aferenta datei deschiderii ofertelor). Cuantumul garantiei de buna executie: 10% din valoarea contractului fara TVA.Modul de constituire a garantiei de buna executie: - Scrisoare de garantie bancara de buna executie / asigurare; sau- Retineri succesive in cuantum de 10% din valoarea fara TVA a facturilor partiale, cu conditia ca suma initiala care se depune de contractant in contul deschis la Trezoreria Statului sa nu fie mai mica de 0, 5% din valoarea contractului fara TVA. Autoritatea contractanta va alimenta acest cont pana la concurenta sumei cu cea prevazuta in documentatia de atribuire.- alte forme legale de garantare emise de societati de asigurariOfertantul va opta pentru una din modalitati in formularul de oferta. Lipsa vreunei optiuni atrage, implicit, alegerea acesteia de catre autoritatea contractanta.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
alte surse - fonduri proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinte obligatorii:
Declaratii privind eligibilitatea, neicadrarea in prevederile art 180 si 181 din OUG nr. 34/2006: completarea Formularului nr. 13;
Declaratie privind calitatea de participant la procedura: completare Formular nr. 7;
Certificat de participare la procedura cu oferta independenta: completarea Formularului nr. 5;
Declaratii privind neincadrarea in prevederile art. 69^1: completarea Formularului nr. 12.
Persoane cu functie de decizie in cadrul procedurii: Laurentiu Dan Ciurel - Director General Executiv, Daniel Pitaroiu - Director Divizia Financiara, Maria Scurtu - Director Financiar Contabilitate, Grigorie Dadalau - Director Achizitii, Gheorghe Copaci - Sef Serviciu AP, Constantin Vaduva - Serviciul AP.
Daca uzeaza de dreptul prevazut la art. 11 din Hg nr 925/2006, ofertantul va prezenta, la cererea AC documentele care probeaza indeplinirea cerintelor de calificare in termen de 3 zile lucratoare de la solicitarea AC.
Daca sunt incertitudini/neclaritati documente, autoritate contractanta are drept sa solicite detalii/ precizari/confirmari suplim. ofertant/candidat sau autoritati competente.Autoritatea contractanta are drept/obligatie descalifica operatori economici aflati in situatii art. 181/69^1, 180 OUG 34/2006.
Certificate privind indeplinirea obligatiilor financiare catre stat: Se va prezenta situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele - Certificate de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat precum si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat catre bugetul general si local (formulare-tip eliberate de autoritatile competente), in original, copie legalizata, copie lizibila cu mentiuna Ā«conform cu originalulĀ».Vor fi descalificati ofertantii care inregistreaza debite restante tinand cont de prevederile art. 9 din Ordin 509/2011. Cerinta obligatorie: certificat constatator emis de oficiul registrului comertului valabil la data limita de depunere a ofertelor (original /copie legalizata sau copie lizbila cu mentiunea ?conform cu originalul?). In situatia in care acest document este prezentat in copie certificata, ofertantul declarat castigator va trebui sa prezinte acest document in original sau copie legalizata inainte de comunicarea reazultatului procedurii.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se va prezenta fisa de informatii generale ale ofertantului.Cerinta minima: Cifra de afaceri globala pe ultimii 3 ani sa fie cel putin dublul valorii estimate a lotului/loturilor pentru care se depune oferta (pentru echivalenta se va avea in vedere cursul mediu anual lei/euro comunicat de BNR).
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor produse similare furnizate in ultimii 3 ani care sa contina valori, perioada si locul furnizarii produselor, modul de indeplinire a obligatiilor contractuale, beneficiari, etc. Livrarile de produse sunt confirmate prin certificate/documente emise sau contrasemnate de autoritati
contractante, respectiv clienti privati. Nota: In cazul clientilor privati cand din
motive obiective si justificate ofertantul nu poate obtine o justificare/confirmare va demonstra livrarea de produse printr-o declaratie.
Cerinta minima: ofertantii trebuie sa faca dovada executarii cel putin a unui contract de minimum valoarea estimata a lotului/loturilor pentru care se depune oferta, sau maxim trei contracte a caror valoare cumulata sa fie de minim valoarea lotului/loturilor pentru care se depune oferta, avand ca obiect livrarea de reactivi tehnologici. Se va prezenta cel putin un document constatator/recomandare/proces verbal receptie emis de autoritatea sau de clientul beneficiar.Facem mentiunea ca pentru echivalenta se va avea in vedere cursul mediu anual lei/euro comunicat de BNR.
Ofertantul trebuie sa aiba certificarea implementarii standardului de management a calitatii conform ISO 9001/2008 sau echivalent.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Aceasta se va desfasura intr-o singura runda cu durata de 1 (una) zi, unde, operatorii economici admisi pot imbunatati oferta financiara. In cazul in care operatorii economici nu modifica propunerea financiara, la stabilirea clasamentului final va fi luata in considerare oferta depusa de catre acestia anterior desfasurarii acestei faze.Pe parcursul licitatiei electronice ofertantii vor putea vedea clasamentul si cea mai buna oferta.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 08.01.2013 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
09.01.2013 09:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 09.01.2013 10:00
Locul: SC Complexul Energetic Oltenia SA, Directia Achizitii
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
membrii comisiei de evaluare, persoanele imputernicite ale operatorilor economici participanti la procedura, observatori UCVAP/CVAP
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
In cazul in care pe primul loc vor fi doua sau mai multe oferte cu preturi egale, se va proceda la o noua reofertare, in acest sens ofertantii vor transmite noile oferte financiare in plic inchis, pana la o data si ora care se va stabili ulterior de catre autoritataea contractanta.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile de la luarea la cunostinta despre un act al AC considerat nelegal
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Departamentul juridic al SC CE Oltenia SA
Adresa postala: Tg Jiu, strada Tudor Vladimirescu, nr. 1-15, Localitatea: Targu Jiu, Cod postal: 210132, Romania, Tel. +40 253335045, Fax: +40 253335068
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
28.11.2012 09:45
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer