Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - REALIZARE A UNEI PARCARI SUBTERANE PE STRADA INDEPENDENTEI DIN MUNICIPIUL ORADEA?


Anunt de participare numarul 147962/15.11.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SA Oradea
Adresa postala: str.Piata Independentei nr 21 ORADEA, Localitatea: Oradea, Cod postal: 410520, Romania, Punct(e) de contact: biroul achizitii publice, Tel. +40 259479148, In atentia: florin alexandru, Email: [email protected], Fax: +40 259440438, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
RA DEVENITA SA PRIN REORGANIZARE
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
REALIZAREA UNEI PARCARI SUBTERANE PE STRADA INDEPENDENTEI DIN MUNICIPIUL ORADEA?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: MUNICIPIUL ORADEA
Codul NUTS: RO111 - Bihor
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
?PARKING SUBTERAN? CUPRINZAND TOATE LUCRARILE SUBTERANE + ANEXELE SUPRATERANE ALE CLADIRII DE PARKING,
FARA TOATE SISTEMELE DE AMENAJARE A SPA?IULUI AFERENT SUPRATERAN. ASTFEL SE CUPRIND: - STRATUL DE HIDROIZOLA?IE ?I ?APA DE PROTEC?IE AL ACESTUIA + TERMOIZOLA?IA PESTE EXTRADOSUL PLACII
SUPERIOARE- SISTEMUL DE DIRIJARE A APELOR METEORICE DE PESTE CLADIREA PARKINGULUI FARA SISTEMELE DE RIGOLA DIN
PAVAJUL PLATFORMEI- TOATE GRADENELE SPRE SUPRASTRUCTURA ANEXELORSUPRATERANE- GRADENELE DE COBORARE SPRE PROMENADA DE MAL FARABALUSTRADA- INTREG ZIDUL DE SPRIJIN DINSPRE CRI? ?NUMAI PE TRONSONULPARKINGULUI- LUCRARILE DE RACORDARE A CLADIRII LA SISTEMUL RUTIEREXISTENT (REFACERI DE CAROSABIL ?I STRICT BORDURATROTUARULUI)ASCENSOR PERSOANE, bariera acces intrare principala, aparat de taxare, aparat curatat pardoseli.etc, conform prevederilor caietului de
sarcini
Din valoarea estimate, cota de cheltuieli diverse si neprevazute conform art 29 (2) indice 1 din OUG 34/2006 este de 3, 39% respectiv 90.3625lei.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45223310-2 - Lucrari de constructii de parcari subterane (Rev.2)
34927000-1-Aparate de taxare (Rev.2)
34928100-9-Bariere de protectie (Rev.2)
39713410-0-Masini de curatare a podelelor (Rev.2)
42416100-6-Ascensoare (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
. Din aceasta, cota de cheltuieli diverse si neprevazute conform art 29 (2) indice 1 din OUG 34/2006 este de 3, 39% respectiv 90.3625lei.
Valoarea estimata fara TVA: 26, 641, 634RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare :514.000 leiGarantia de participare poate fi constituita in urmatoarele forme: b) Scrisoare de garantie bancara in favoarea autoritatii contractante conform formularului anexat.b) ordin de plata , virament bancar in contul RO21 RNCB 0032 0464 8348 0001 Banca Comerciala filiala Oradea .c)instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate de asigurari - asigurare de garantii- Perioada de valabilitate a garantiei- 100 zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.In cazul respingerii unor contestatii ca nefondate, autoritatea contractanta va retine contestatorului din garantia de participare in raport cuvaloarea estimata a contractului, sume stabilite conform prevederilor ART. 278^1 lit c din OUG 34/2006- 10.133ei.Pentru ca o asociere sa se poata prevala de prevederile art.16 din Legea 346/2004 cu privire la stimularea infiintarii si dezvoltariiintreprinderilor mici si mijlocii, care stabileste dreptul intreprinderilor mici si mijlocii de a beneficia de reducerea cu 50% pentru criteriilelegate de cifra de afaceri si pentru garantiile (de participare si de buna executie) cerute in cadrul procedurilor de achizitii publice, fiecaremembru al asocierii va face dovada incadrarii in categoria IMM prin prezentarea documentelor stabilite de Legea 346/2004 .data la care se va face echivalenta leu/alta valuta va fi cursul comunicat de bnr la data publicarii anuntului de participare Va reprezenta 10% din valoarea fara tva a contractului si se va putea constitui prin scrisoare de garantie bancara sau printr-un instrumentde garantare emis de o societate de asigurari, devenind anexa la contractul incheiat
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
BUGETUL SC ADP SA Plata se va realiza conf. PREV HCL 545/2012 ale HCL 89/2012
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta 1- . Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.180 din OUG nr.34/2006
Conditie de calificare: Ofertantul nu trebuie sa fi fost condamnat in ultimii 5 ani, printr-o hotarare definitiva si irevocabila, pentru frauda, coruptie, spalare de bani, activitati criminale.
Modalitatea de indeplinire: Declaratie pe proprie raspundere semnata de reprezentantul legal (Completare Formular nr.6. ) Documentul va fi semnat de catre reprezentantul legal.NOTA conform Ordin presedinte ANRMAP 509/2011: Acest formular trebuie prezentat de ofertant, ofertantul asociat, tertul sustinator (dupa caz).Cerinta 2 -Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG nr.34/2006
Conditie de calificare: Ofertantul certifica ca nu se incadreaza la prevederile art 181 din OUG nr.34/2006
? In situatia in care din documentele solicitate la capitolul III.2.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului, reiese ca ofertantul se afla intr-una din situatiile prevazute de art.180 art.181 sau de art. 69?1 din OUG 34/2006, acesta va fi exclus din procedura pentru atribuirea contractractului de achizitie publica. Sunt asimilati situatiei expuse mai sus ofertantii care au emise pe numele lor documente constatatoare inregistrate la ANRMAP, care atesta neindeplinirea obligatiilor contractuale in sensul prevederilor art 181 din OUG 34/2006 respectiv ale art.97^1 din HG nr.925/2006. Autoritatea contractanta va considera ca se incadreaza la prevederile art 181 din OUG 34/2006 orice ofertant care are emise pe numele sau documente constatatoare care atesta neindeplinirea totala, partiala sau indeplinirea cu intarziere a obligatiilor contractuale fata de fosti beneficiari, deoarece orice neexecutare sau executare cu intarziere este considerata de autoritatea contractanta ca fiind de natura sa produca GRAVE PREJUDICII beneficiarului contractului.? In cazul persoanelor juridice straine, autoritatea contractanta va accepta ca fiind suficient si relevant pentru demonstrarea faptului ca ofertantul nu se incadreaza in una dintre situatiile prevazute la art. 180 si 181 orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, in tara de origine sau in tara in care ofertantul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva. / In cazul in care exista incertitudini in ceea ce priveste situatia personala a respectivilor ofertanti, autoritatea contractanta are dreptul de a solicita in mod direct informatii de la autoritatile competente care emit documente de natura celor prevazute mai sus. In ceea ce priveste cazurile mentionate la art. 180, in conformitate cu legislatia interna a statului in care sunt stabiliti ofertantii, aceste solicitari se refera la persoane fizice si persoane juridice, inclusiv, dupa caz, la directori de companii sau la orice persoana cu putere de reprezentare, de decizie ori de control in ceea ce priveste candidatul sau ofertantul. / In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu se emit documente de natura celor prevazute mai sus sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 180 si 181, autoritatea contractanta va accepta o declaratie pe propria raspundere sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.
Modalitatea de indeplinire: Declaratie pe proprie raspundere semnata de reprezentantul legal(Model - Formular nr.7) Documentul va fi semnat de catre reprezentantul legal.Nota conform Ordin presedinte ANRMAP 509/2011: Acest formular trebuie prezentat de ofertant, ofertantul asociat.Tertul sustinator va prezenta formularul nr 31- declaratie privind neincadrarea tertului sustinator la prev. art 69^1, art 180 si 181 lit a, c^1, d din OUG 34/2006.Cerinta 3 - Declaratie "Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta"Conditie de calificare: Ofertantul certifica faptul ca participarea la respectiva procedura este facuta in concordanta cu regulile de concurenta.
? In situatia in care cele declarate in cadrul CERTIFICATului de participare la licitatie cu oferta independenta, se dovedesc a fi neadevarate si/sau incomplete in orice privinta ofertantul in cauza va fi descalificat in baza punctului II.2 din certificatul in cauza.
Modalitatea de indeplinire: Declaratie pe proprie raspundere (completareFormular nr.3) Documentul va fi semnat de catre reprezentantul legal.NOTA conform Ordin presedinte ANRMAP 509/2011: Acest formular trebuie prezentat de ofertant, ofertantul asociat/candidatul asociat (dupa caz).Cerinta 4 - Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1 din OUG nr.34/2006
Conditie de calificare: Ofertantul certifica faptul ca nu se incadreaza la prevederile art 69^1 din OUG nr.34/2006
? In situatia in care din documentele solicitate la capitolul III.2.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului, reiese ca ofertantul se afla intr-una din situatiile prevazute de art. 69?1 din OUG 34/2006, acesta va fi exclus din procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica.Modalitatea de indeplinire: Declaratie pe proprie raspundere(completareFormular nr.8 pt ofertant, asociat, Formular nr.19 pentru subcontractant, Formular nr.31-pentru tertul sustinator ) Documentul va fi semnat de catre reprezentantul legal.NOTA conform Ordin presedinte ANRMAP 509/2011: Acest formular trebuie prezentat de ofertant, ofertantul asociat, tertul sustinator, subcontractant (dupa caz).
Pentru aceasta declaratie, persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire in sensul articolului mentionatsunt urmatoarele:
NEGRUTIU Sorin-Vasile, FENESI Tibor, GHIUCA Liana Mia, TIMARU Nicolae, LUPSEA Angela, SABAU Gheoghe-Viorel, ANDRICA Liviu, MOCAN Ioana-Teodora, PETRITA Silviu-Ioan, ALEXANDRU Florin, FARKAS Adriana, SZABO Alexandru, CRET Calin George, MERCEA Emil-Adrian-Paul.Cerinta 5 - DECLARATIE privind calitatea de participant la procedura
Modalitatea de indeplinire: Declaratie pe proprie raspundere (completareFormular nr.5). Documentul va fi semnat de catre reprezentantul legal.NOTA conform Ordin presedinte ANRMAP 509/2011: Acest formular trebuie prezentat de ofertant, ofertantul asociat (dupa caz).Cerinta 6 - Certificate de atestare fiscala privind plata obligatiilor la bugetul general consolidat (eliberat de D.G.F.P) si la bugetul local (eliberat de directia de specialitate din cadrul primariilor in a caror raza teritoriala activeaza societatea respectiva).Conditie de calificare: Certificatele de atestare fiscala/certificatele privind plata impozitelor si taxelor la bugetul local, trebuie sa prezinte situatia obligatiilor exigibilein luna anterioara celei in care se depun ofertele, in sensul ca acestea trebuie sa ateste ca ofertantul nu aredatorii exigibile inluna anterioara termenului limita de depunere a ofertei.
Cu exceptia impozitelor si taxelor pentru care s-au acordat inlesniri la plata de catre organele competente si in masura in care s-au respectat conditiile impuse la acordarea acestora, autoritatea contractanta va exclude ofertantul/candidatul care inregistreaza datorii la bugetul consolidat precum si la cel local (indiferent de cuantumul acestora) in luna anterioara termenului fixat ca limita pentru depunerea ofertei.
Modalitatea de indeplinire Documentele se vor putea prezenta in oricare din formele: original, copie legalizata, copie semnata si stampilata pentru conformitate cu originalul de catre reprezentantul legal.NOTA conform Ordin presedinte ANRMAP 509/2011: documentele trebuie prezentate de ofertant, ofertantul asociat (dupa caz). Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa tribunalele teritoriale, in conformitate cu prevederile Legii nr.26/1990 privind Registrul Comertului, republicata si actualizata - informatiile din certificate trebuie sa fie reale la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor
Din certificate trebuie care sa rezulte ca: ? obiectul de activitate al ofertantului permite executarea lucrarilor ce fac obiectul achizitieiPentru persoanele juridice straine- Modalitatea de indeplinire: - Prezentarea dedocumente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, conforme legii tarii de rezidenta a operatorului economic. (se va verifica prin accesareahttp: //ec.europa.eu/markt/ecertis/login.do)
? In situatia in care, din documentele solicitate in acest sens, nu reiese ca ofertantul este autorizat pentru desfasurarea de activitati ce fac obiectul achizitiei conditia referitoare la Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale (inregistrare) va fi considerata neindeplinita iar oferta inacceptabila in bza art 36 alin 1 lit b din HG 925/2006.
Nota: Solicitarea are la baza cerintele legale expuse in art. 15-25 din Legea 359/2004 privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in Registrul Comertului potrivit carora nu pot fi desfasurate decat activitati autorizate, prin autorizare intelegandu-se conform art. 5 alin. 1 din actul normativ mentionat mai sus ?[...] asumarea de catre solicitant a responsabilitatii privitoare la legalitatea desfasurarii activitatilor declarate?. Dovada autorizarii reiese din mentiunea cuprinsa in certificatul ORC la pct. ?Sedii si/sau activitati autorizate?, respectiv identificarea la acest punct a codului CAEN autorizat? In cazul in care din certificatul constatator reiese ca ofertantul a intrat in faliment ca urmare a hotararii pronuntate de un judecator sindic, acesta va fi exclus din procedura autoritatea contractanta considerand ca se incadreaza la prevederile art 181 lit a din OUG 34/2006 actualizata.
Modalitatea de indeplinire: Documentele se vor putea prezenta in oricare din formele: original, copie legalizata, copie semnata si stampilata pentru conformitate cu originalul de catre reprezentantul legal
NOTA conform Ordin presedinte ANRMAP 509/2011- documentultrebuie prezentat de ofertant/candidat, ofertantul asociat/candidatul asociat (dupa caz).
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta 1 - Conditie de calificare : Cerinta minima impusa pentru media cifrei de afaceri globale, aferenta ultimilor 3 ani este ca aceasta sa fie mai mare sau cel putin egala cu 51.400.000 lei.Modalitatea de indeplinire: ? 1. Fisa de informatii generale - (Formular 9- INFORMATII GENERALE si declaratie privind cifra de afaceri globala aferenta ultimilor 3 ani) din care sa reiasa datele de identificare si contact ale ofertantului precum si cifra de afaceri globala anuala aferenta ultimilor 3 ani.
? 2. Prezentarea de copii certificate pentru conformitate cu originalul dupa bilantul contabil sau extrase de bilant pe anii2010, 2011, 2012, in cazul in care publicarea acestor bilanturi este prevazuta de legislatia tarii in care este stabilit ofertantul, conform prevederilor art 185 lit b din OUG 34/2006. Pentru operatorii economici nerezidenti, in masura in care publicarea bilanturilor contabile nu este prevazuta de legislatia tarii de origine/tarii in care este stabilit operatorul economic, atunci acesta va prezenta alte documente edificatoare care sa reflecte o imagine fidela a situatiei economice si financiare a operatorului economic. Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana. In cazul in care, din motive obiective, justificate corespunzator, operatorul economic nu are posibilitatea de a prezenta documentele solicitate de autoritatea contractanta, acesta are dreptul de a-si demonstra situatia economica si financiara si prin prezentarea altor documente pe care autoritatea contractanta le poate considera edificatoare, in masura in care acestea reflecta o imagine fidela a situatiei economice si financiare a candidatului/ofertantului. In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu se emit astfel de documente, sau acestea nu vizeaza toate situatiile, atunci va fi acceptata doar o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare ori a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.
Documentele pentru care nu este prevazuta expressis verbiso alta forma de prezentare se vor putea prezenta in oricare din formele: original, copie legalizata, copie semnata si stampilata pentru conformitate cu originalul de catre reprezentantul legal. In cazul in care acestea sunt semnate de o alta persoana, aceasta va prezenta o imputernicire pentru semnarea ofertei.
Pentru situatiile financiare exprimate in alte monede decat lei se va folosi pentru conversie rata medie anuala de schimb comunicata de catre Banca Centrala Europeana. (www.ecb.int- Euro foreign exchange reference rates) pentru data de 31.12 a anului pentru care au fost intocmite situatiile financiare respective .An Curs de schimb RON/EUR
2010 4, 2122
2011 4, 2391
2012 4.4593
cerinte impuse pentru cifra de afaceri- continuare
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Fisa de informatii generale - (Formular 9- INFORMATII GENERALE si declaratie privind cifra de afaceri globala aferenta ultimilor 3 ani)copii certificate pentru conformitate cu originalul dupa bilantul contabil sau extrase de bilant pe anii2010, 2011, 2012, in cazul in care publicarea acestor bilanturi este prevazuta de legislatia tarii in care este stabilit ofertantul, conform prevederilor art 185 lit b din OUG 34/2006. Pentru operatorii economici nerezidenti, in masura in care publicarea bilanturilor contabile nu este prevazuta de legislatia tarii de origine/tarii in care este stabilit operatorul economic, atunci acesta va prezenta alte documente edificatoare care sa reflecte o imagine fidela a situatiei economice si financiare a operatorului economic. Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana. In cazul in care, din motive obiective, justificate corespunzator, operatorul economic nu are posibilitatea de a prezenta documentele solicitate de autoritatea contractanta, acesta are dreptul de a-si demonstra situatia economica si financiara si prin prezentarea altor documente pe care autoritatea contractanta le poate considera edificatoare, in masura in care acestea reflecta o imagine fidela a situatiei economice si financiare a candidatului/ofertantului. In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu se emit astfel de documente, sau acestea nu vizeaza toate situatiile, atunci va fi acceptata doar o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare ori a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.NOTA conform Ordin presedinte ANRMAP 509/2011: In cazul in care ofertantul isi demonstreaza indeplinirea cerintei minime privind situatia economica si financiara invocand sustinerea acordata de catre o alta persoana (conform art. 186 din OUG 34/2006), acesta se considera a fi calificat daca tertul sustinator demonstreaza indeplinirea in integralitate a cerintei minime solicitate prin prezentarea documentelor relevante. Aceste documente vor insoti angajamentul ferm al persoanei respective care trebuie sa garanteze autoritatii contractante faptul ca, in cazul in care contractantul intampina dificultati pe parcursul derularii contractului, persoana sustinatoare se obliga sa asigure indeplinirea completa si reglementara a obligatiilor contractuale prin implicarea sa directa.In cazul in care ofertantul este un grup de operatori economici, cerinta minima privind situatia economica si financiara poate fi indeplinita prin cumul. Daca grupul de operatori isi demonstreaza indeplinirea cerintei minime privind situatia economica si financiara invocand sustinerea acordata de catre o alta(e) persoana(e), modalitatea de indeplinire a cerintei este similara ofertei individuale mentionata mai sus, cu precizarea ca sustinerea va fi acordata asocierii si nu unuia dintre asociati.Persoana/persoanele ce asigura sustinerea situatiei economice si financiare nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180, art. 181 lit. a), c^1) si d) si art .69^1 din OUG 34/2006. Prezentele prevederi se completeaza cu prev Ordinului 509/2011- anexa 1
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
declaratie privind lista principalelor lucrari executatein ultimii 5 ani (calculati pana la data limita de depunere a ofertei)- prin care sa se facadovada ca, in ultimii 5 ani a executat: Conditie de calificare : unul sau mai multe contracte de lucrari similare, cu o valoare totala cumulata mai mare sau egala cu 25.000.000 lei fara T.V.A.Certificari de buna executie pentru acele contracte pe care ofertantul considera ca autoritatea contractanta trebuie sa le ia in considerare pentru evaluarea indeplinirii cerintei privind experienta similara. Respectivele certificari vor trebui sa indice beneficiarii, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati, valoarea, perioada si locul executarii lucrarilor si sa precizeze daca au fost efectuate in conformitate cu normele profesionale din domeniu si daca au fost duse la bun sfarsit; Certificarile vor fi emise sau contrasemnate de beneficiar (autoritate contractanta sau client privat)
experienta similara- continuare
?RESURSE UMANEun sef santier1. Studii
absolvent de studii superioare in domeniul constructii civile/industrial
Declaratia de disponibilitateDiploma de licenta
un responsabil tehnic cu executia de lucrari atestat in conditiile legii in domeniul de constructii civile/industriale si specialitatea rezistenta si stabilitate.Declaratia de disponibilitateCertificatul RTE
Prevederea expresa din actul normativin baza caruia este obligatorie atestarea- art. 14 alin. (2) Legea 10/1995 dispune ca agentiieconomici care executalucrari de constructii asigura nivelul de calitate corespunzator cerintelor esentiale, prin personal propriu si responsabili tehnici cu executia atestati, precum si printr-un sistem propriu conceput si realizat.
o persoana responsabila cu controlul de calitate a lucrarilor ? absolvent de studii superioare in domeniul constructii civile/industrial
Declaratia de disponibilitateDiploma licenta
Decizia de numire ca persoana responsabila cu controlul de calitate a lucrarilor sau certificat
persoana responsabila cu protectia si securitatea muncii;
Declaratia de disponibilitateCertificat SSM
RESURSE UMANE- continuare
? B. RESURSE TEHNICE ? Lista cuprinzand cantitatile de utilaje si echipamente tehnice, inclusiv dotarile de care dispune (in dotare proprie sau prin inchiriere, angajament ) pentru indeplinirea contractului, prin care sa faca dovadaca are capacitatea tehnica de a indeplini contractul, respectiv detine utilaje si echipamente tehnice constand in minim urmatoarele: 1. utilaje aferente executiei peretilor mulati conform dimensionarilor si tehnologiei prevazute in proiect precum si2. utilaje aferente tehnologiei de ancoraj.
ofertantul va prezenta documente relevante pentru a face dovada ca utilajele, echipamnetele si mijloacele de transport solicitate/mentionate in declaratie sunt in proprietatea sau la dispozitia sa. Astfel, in cazul in care utilajele si mijloacele de transport de care dispune nu sunt in proprietatea ofertantului si vor fi inchiriate (sau alta forma de detinere), ofertantul trebuie sa nominalizeze proprietarul acestora si se vor prezenta antecontractele de inchiriere (sau alt tip) care sa ateste faptul ca utilajele, echipamentele si mijloacele de transport se pun la dispozitie pentru lucrarea care face obiectul achizitiei.
resurse tehnice- continuare
SUBCONTRACTANTII (daca este cazul)
Subcontractarea este permisa cu respectarea urmatoarelor conditii:
? fara a i se diminua raspunderea in ceea ce priveste modul de indeplinire a viitorului contract, ofertantul are dreptul de a include in propunerea tehnica posibilitatea de a subcontracta o parte din contractul respectiv
? ofertantii trebuie sa indice in ofertele lor -datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi, -specializarea acestora precum si -informatii privind proportia in care contractulurmeaza sa fie indeplinit de catre subcontractanti mentionandu-se valoarea si tipul operatiunilor ce vor fi executate de catre subcontractant? Resursele materiale si umane ale subcontractantilor declarati se vor lua in considerare pentru partea lor de implicare in contractul care urmeaza sa fie indeplinit, daca sunt prezentate documente relevante in acest sens? Subcontractantii vor depune o declaratie pe proprie raspundere ca nu se incadreaza la prevederile art. 69?1 din OUG 34/2006, conform formularului din documentatia de atribuire ? formular 19
? In cazul in care parti din contractul de achizitie publica urmeaza sa se indeplinesca de unul sau mai multisubcontractanti, autoritatea contractanta va solicita, laincheierea contractului de achizitie publica, prezentareacontractelor incheiate intre viitorul contractant ?i subcontractantii nominalizati in oferta; Contractele prezentate trebuie sa fie in concordanta cu oferta si se vor constitui in anexe la contractul de achizitie publica; Pe parcursul derularii contractului, contractantul nu are dreptul de a inlocui subcontractantii nominalizati in oferta fara acceptul autoritatii contractante, iareventuala inlocuire a acestora nu trebuie sa conduca la modificarea propunerii tehnice sau financiare initiale.
ASOCIEREA (daca este cazul)Mai multi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna, fara a fi obligati sa isi legalizeze din punct de vedere formal asocierea.In cazul in care oferta comuna este declarata castigatoare, inainte de semnarea contractului asocierea va fi legalizata in conformitate cu prevederile articolului 44 din O.U.G. nr. 34/2006
certificat emis de un organism national sau international de certificare privind implementarea sistemului de management de calitate in conformitate cu ISO 9001:2008, sau echivalent, valabil la data depunerii ofertelor. Certificarea ISO trebuie sa fie data pentru domeniul executie lucrari de constructii cladiri. orice document in care se mentioneaza ca auditul de certificare a fost finalizat, urmand ca acesta sa primeasca in curand certificarea propriu zisa poate constitui dovada asigurarii unui nivel corespunzator al calitatii.
certificat emis de un organism national sau international de certificare privind implementarea sistemului de management de mediu in conformitate cu ISO 14.001:2004 sau echivalent, valabil la data depunerii ofertelor. Certificarea ISO trebuie sa fie data pentru domeniul executie lucrari de constructii cladiri. orice document in care se mentioneaza ca auditul de certificare a fost finalizat, urmand ca acesta sa primeasca in curand certificarea propriu zisa poate constitui dovada asigurarii unui nivel corespunzator al protectiei mediului
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Formular declaratie privind lista principalelor lucrari executatein ultimii 5 ani (calculati pana la data limita de depunere a ofertei)FormularExperienta similaraNOTA: Pentru contractele finalizate, exprimate in alte monede decat lei se va folosi pentru conversie cursul de schimb comunicat de catre BNR pentru anul in care contractula fost finalizat. Pentru contractele aflate in curs de executare, exprimate in alte monede decat lei se va folosi pentru conversie cursul de schimb comunicat de catre BNR pentru anul in care contractula fost semnat.An Curs de schimb RON/EUR20083, 985220094.228220104.319720114.284820124.4287Autoritatea contractanta va aplica prevederile art 14 din Ordinul 509/2011 care prevede: ?(1) Prin formulele "lucrari executate si duse la bun sfarsit" si "contract de lucrari finalizat" se intelege: - lucrari receptionate partial care sunt insotite de proces-verbal de receptie partiala; sau- lucrari receptionate insotite de proces-verbal la terminarea lucrarilor; sau lucrari receptionate insotite de proces-verbal de receptie finala.(2). In conditiile in care autoritatea contractanta utilizeaza in mod exclusiv formula "prezentarea unui contract de lucrari finalizat", respectiv "lucrare executata si dusa la bun sfarsit", va avea obligatia de a accepta si de a considera cerinta indeplinita daca operatorul economic prezinta ca experienta similara oricare din variantele prevazute la alin. (1).?certificarile de buna executie se vor putea prezenta in oricare din formele: original, copie legalizata, copie semnata si stampilata pentru conformitate cu originalul de catre reprezentantul legal.NOTA conform Ordin presedinte ANRMAP 509/2011: In cazul in care ofertantul isi demonstreaza indeplinirea cerintei minime privind capacitatea tehnica si/sau profesionala invocand sustinerea acordata de catre o alta persoana (conform art. 190 din OUG 34/2006), acesta se considera a fi calificat daca tertul sustinator demonstreaza indeplinirea in integralitate a cerintei minime solicitate prin prezentarea listei de lucrari executate in ultimii 5 ani insotita de certificari de buna executie emise sau contrasemnate de o autoritate sau de catre clientul privat beneficiar. Acestea vor insoti angajamentul ferm al persoanei respective care trebuie sa garanteze autoritatii contractante faptul ca, in cazul in care contractantul intampina dificultati pe parcursul derularii contractului, persoana sustinatoare se obliga sa asigure indeplinirea completa si reglementara a obligatiilor contractuale prin implicarea sa directa.In cazul in care ofertantul este un grup de operatori economici, cerinta minima privind capacitatea tehnica poate fi indeplinita prin cumul. Daca grupul de operatori isi demonstreaza indeplinirea cerintei minime privind capacitatea tehnica invocand sustinerea acordata de catre o alta/alte persoana(e) modalitatea de indeplinire a cerintei este similara ofertei individuale mentionata mai sus, cu precizarea ca sustinerea va fi acordata asocierii si nu unuia dintre asociati.Nota : Persoana ce asigura sustinerea capacitatii tehnice nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180, art. 181 lit. a), c^1) si d) si art .69^1 din OUG 34/2006. Prezentele prevederi se completeaza cu prev Ordinului 509/2011- anexaFormularPersonalul cheie angajat in contract-se va prezenta o singura data continand nominalizarea intregului personalFormular 15 - Declaratia de disponibilitate semnata in original de persoana in cauza si contrasemnata de reprezentantul ofertantului? Formular 15 - Declaratia de disponibilitate semnata in original de persoana in cauza si contrasemnata de reprezentantul ofertantului? Formular 15 - Declaratia de disponibilitate semnata in original de persoana in cauza si contrasemnata de reprezentantul ofertantului? Formular 15 - Declaratia de disponibilitate semnata in original de persoana in cauza si contrasemnata de reprezentantul ofertantuluiForma de prezentare- copie lizibila stampilata, semnata de catre reprezentantul legal al ofertantului si continand mentiunea"conform cu originalul".NOTA conform Ordin presedinte ANRMAP 509/2011: In cazul in care ofertantul isi demonstreaza indeplinirea cerintei minime privind capacitatea tehnica si/sauprofesionala referitoare lapersonal si utilaje invocand sustinerea acordata de catre o alta persoana (conform art. 190 din OUG 34/2006), acesta se considera a fi calificat daca tertul sustinator demonstreaza indeplinirea in integralitate a cerintei minime solicitate sau prin cumul (ofertant +tert sustinator). Documentele solicitate pentru demonstrarea indeplinirii cerintelor referitoare la personal si utilaje vor insoti angajamentul ferm al persoanei tert sustinator, care trebuie sa garanteze autoritatii contractante faptul ca, in cazul in care contractantul intampina dificultati pe parcursul derularii contractului, persoana sustinatoare seobliga sa asigure indeplinirea completa si reglementara a obligatiilor contractuale prin implicarea sa directa.In cazul in care ofertantul este un grup de operatori economici, cerinta minima privind capacitatea tehnica poate fi indeplinita prin cumul. Daca grupul de operatori isi demonstreaza indeplinirea cerintei minime privind capacitatea tehnica invocand sustinerea acordata de catre o alta/alte persoana(e) modalitatea de indeplinire a cerintei este similara ofertei individuale mentionata mai sus, cu precizarea ca sustinerea va fi acordata asocierii si nu unuia dintre asociati.Resursele prezentate de subcontractanti se iau in considerare pentru partea lor de implicare in contract.Nota: Persoana ce asigura sustinerea capacitatii tehnice nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180, art. 181 lit. a), c^1) si d) si art .69^1 din OUG 34/2006.. Prezentele prevederi se completeaza cu prev Ordinului 509/2011- anexaLista cuprinzand cantitatile de utilaje si echipamente tehnice, inclusiv dotarile de care dispune (in dotare proprie sau prin inchiriere, angajament ) pentru indeplinirea contractului, NOTA conform Ordin presedinte ANRMAP 509/2011: In cazul in care ofertantul isi demonstreaza indeplinirea cerintei minime privind capacitatea tehnica si/sauprofesionala referitoare lautilaje invocand sustinerea acordata de catre o alta persoana (conform art. 190 din OUG 34/2006), acesta se considera a fi calificat daca tertul sustinator demonstreaza indeplinirea in integralitate a cerintei minime solicitate sau prin cumul (ofertant + tert sustinator). Documentele solicitate pentru demonstrarea indeplinirii cerintelor referitoare lautilaje vor insoti angajamentul ferm al persoanei tert sustinator, care trebuie sa garanteze autoritatii contractante faptul ca, in cazul in care contractantul intampina dificultati pe parcursul derularii contractului, persoana sustinatoare seobliga sa asigure indeplinirea completa si reglementara a obligatiilor contractuale prin implicarea sa directa.In cazul in care ofertantul este un grup de operatori economici, cerinta minima privind capacitatea tehnica poate fi indeplinita prin cumul. Daca grupul de operatori isi demonstreaza indeplinirea cerintei minime privind capacitatea tehnica invocand sustinerea acordata de catre o alta/alte persoana(e) modalitatea de indeplinire a cerintei este similara ofertei individuale mentionata mai sus, cu precizarea ca sustinerea va fi acordata asocierii si nu unuia dintre asociati.Resursele prezentate de subcontractanti se iau in considerare pentru partea lor de implicare in contract.Nota: Persoana ce asigura sustinerea capacitatii tehnice nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180, art. 181 lit. a), c^1) si d) si art .69^1 din OUG 34/2006.. Prezentele prevederi se completeaza cu prev Ordinului 509/2011- anexa 1Se va completa Formularul nr. 18, 19Declaratie privind partea/ partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si specializarea acestora.se va completa Formularul nr. 20; 21;22Se va completa Formularul nr. 21 de catre liderul Asociatiei, din care sa rezulte: - cine este liderul asociatiei si- partea din contract pe care o va indeplini fiecare asociat (valoric , procent din valoarea contractului si tipuri de activitati/lucrari etc. realizate de fiecare in parte, inclusiv modul de utilizare a resurselor umane)- imputernicirea liderului asociatiei de a semna oferta in numele asociatiei.In cazul in care acordurile de asociere sunt incheiate in alta limba decat limba romana, se va prezenta si traducere autorizata in limba romana dupa acesta.certificat ISO 9001:2008, sau echivalent, valabil la data depunerii ofertelor. Certificarea ISO trebuie sa fie data pentru domeniul executie lucrari de constructii cladiri. orice document in care se mentioneaza ca auditul de certificare a fost finalizat, urmand ca acesta sa primeasca in curand certificarea propriu zisa poate constitui dovada asigurarii unui nivel corespunzator al calitatii. NOTA conform Ordin presedinte ANRMAP 509/2011: In cazul depunerii unei oferte comune, certificatele de calitate solicitate trebuie prezentate individual de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care o realizeaza Nu este posibila demonstrarea cerintei prin sustinerea unui tert, subcontractare.certificat ISO 14.001:2004 sau echivalent, valabil la data depunerii ofertelor. Certificarea ISO trebuie sa fie data pentru domeniul executie lucrari de constructii cladiri. orice document in care se mentioneaza ca auditul de certificare a fost finalizat, urmand ca acesta sa primeasca in curand certificarea propriu zisa poate constitui dovada asigurarii unui nivel corespunzator al protectiei mediuluiNOTA conform Ordin presedinte ANRMAP 509/2011: In cazul depunerii unei oferte comune, certificatele de protective a mediului solicitate trebuie prezentate individual de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care o realizeaza. Nu este posibila demonstrarea cerintei prin sustinerea unui tert, subcontractare.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
80%
Descriere: Componenta financiara
2.
Termenul de executie a lucrarii
20%
Descriere: Termenul de executie a lucrarii
Punctaj maxim componenta tehnica: 20
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de intentie
Numarul anuntului in JO: 2013/S036-056662 din 20.02.2013
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 03.01.2014 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
09.01.2014 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
100zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 10.01.2014 12:00
Locul: Sediul SC ADP SA Oradea, Piata Independentei nr. 21, Oradea, judetul Bihor
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Comisia de evaluare, experti cooptati, observatori UCVAP
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
In cazul in care exista 2 sau mai multi ofertanti care au acumulat punctaje identice si care ar ocupa locul 1 intr-un clasament al oferteloradmisibile, va fi declarat castigator, ofertantul cu pretul cel mai scazut, pentru respectarea principiului utilizarii fondurilor. In cazul in carepreturile ofertate sunt identice, clasamentul final se va face prin reofertare, autoritatea contractanta solicitand ofertantilor in cauza reofertareapropunerii financiare in plicuri inchise si sigilate, urmand a se incheia contractul cu ofertantul a carui noua propunere financiara are pretul celmai scazut
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
IN BAZA ART 256 INDICE 2 DIN oug 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SC ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC S.A. ORADEA
Adresa postala: P-ta Independentei nr. 21, Localitatea: oradea, Cod postal: 410520, Romania
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
14.11.2013 08:30
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer