Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - REALIZARE BAZA SPORTIVA MULTIFUNCTIONALA IN COMUNA CODAESTI JUDETUL VASLUI


Anunt de participare numarul 92751/29.12.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Comuna Codaesti(Consiliul local Codaesti Jud. Vaslui)
Adresa postala: Loc.Codaesti jud.Vaslui, Localitatea: Codaesti, Cod postal: 737130, Romania, Punct(e) de contact: Livinti Ticu, Tel.0235341300, Email: [email protected], Fax: 0235341300, Adresa internet (URL): www.primariacodaesti.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.primariacodaesti.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
REALIZARE BAZA SPORTIVA MULTIFUNCTIONALA IN COMUNA CODAESTI JUDETUL VASLUI
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Comuna Codaesti;Jud. Vaslui
Codul NUTS: RO216 - Vaslui
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
REALIZARE BAZA SPORTIVA MULTIFUNCTIONALA MODEL TIP 2 IN COMUNA CODAESTI JUDETUL VASLUI(PROIECTARE SI EXECUTIE)
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45212200-8 - Lucrari de constructii de complexe sportive (Rev.2)
71000000-8-Servicii de arhitectura, de constructii, de inginerie si de inspectie (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform specificatiilor din Caietul de sarcini
Valoarea estimata fara TVA: 519, 608RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Cuantumul garatiei de participare este de 8000 Ron, constituita prin: scrisoare de garantie bancara, fila cec avalizata de banca sau OP in contul Auutoritatii Contractante
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
BUGET LOCAL SI GUUVERNUL ROMANIEI OG 7
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Subcontractare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea.Declaratie privind neincadrarea in dispozitiile art 181 din OUG 34/2006.Declaratie privind calitatea de participant la procedura.Certificat constatator privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor si taxelor locale valabile la data deschiderii ofertelor.Certificat constatator privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale la bugetul general consolidat din care sa reiasa ca ofertantul nu are debite restante la nivelul trimestrului III 2009.Certificat constatator de la Oficiul registrului Comertului valabil la data depunerii ofertelor din care sa reiasa ca domeniul de activitate a oferetantului corespunde obiectului activitatii ce se va derula prin contract.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Rezultatul exercitiilor financiare pe ultimii 3 ani(2006;2007;2008)
Media cifrei de afaceri pe ultimii 3 ani mai mare sau egal cu 1.000.000 RON
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Declaratie referitoare la efectivele anuale ale personalului angajat, al cadrelor de conducere si al personalului propus pentru indeplinirea contractuluin conform nivelurilor specificate2. Lista cu lucrari similare executate in ultimii cinci ani care sa cuprinda minim un contract de tipul si valoarea specificata3. Ofertantul trebuie sa aiba un sistem al calitatii implementat conform standardului specificat.4. Ofertantul trebuie sa aiba implementat un sistem de management al mediului conform standardului specificat5. Ofetantul trebuie sa aiba implementat un sistem de management al sanatatii si securitatii ocupationale conform standardului specificat
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 14.01.2010 09:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
15.01.2010 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 15.01.2010 09:00
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
Documentatia se elibereaza gratuit de la sediul Primariei Comunei Codaesti Judetul Vaslui
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala: Adresa postala: str. Stavropoleos, nr.6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641, Email: [email protected], Fax: 0213104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
CURTEA DE APEL IASI
Adresa postala: Adresa postala: str. Atanasie Panu, nr.25 bis, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700024, Romania, Tel.0232260600, Email: [email protected], Fax: 0232217808
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Comuna Codaesti Dep. Juridic
Adresa postala: Com. Codaesti Jud. Vaslui, Localitatea: Codaesti, Cod postal: 737565, Romania, Tel.0235341300, Email: [email protected], Fax: 0235341300, Adresa internet (URL): www.primariacodaesti.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
29.12.2009 17:48
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer