Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Realizare diagonala pentru inchidere bucla intre statia Baciu si statia Aghires- deviere traseu LEA 20 kV Aghires Caolina-Bagara


Anunt de participare (utilitati) numarul 52354/14.05.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Filiala de Distributie a Energiei ElectriceELECTRICADISTRIBUTIE TRANSILVANIA NORD S.A.
Adresa postala: str. Ilie Macelaru nr. 28A, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400380, Romania, Punct(e) de contact: ADA PINTICAN, Tel.0264-205435, Email: [email protected], Fax: 0264-205429, Adresa internet (URL): www.electrica.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Realizare diagonala pentru inchidere bucla intre statia Baciu si statia Aghires- deviere traseu LEA 20 kV Aghires Caolina-Bagara
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: jud.Cluj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Deviere traseu LEA 20 kV ;Schimbare conductoare, izolatoare, console, refacere prize de pamintare;se vor planta 20 stalpi seva monta un separator tripolar de exterior ;se va realiza o priza de pamantare artificiala;lungimea LEA care se demonteaza cca. 2300 m;lungimea LEA care se monteaza cca. 2650 m
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45231400-9 - Lucrari de constructii de linii electrice (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
nu este cazul
Valoarea estimata fara TVA: intre 350, 000 si 400, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
6 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
garantie pentru participare 4.800 lei(respectiv 50%: 2.400 lei pentru IMM);garantie de buna executie 10 % din valoarea contractului de lucrari, fara TVA(respectiv 5 % pentru IMM).
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
surse proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea completata in conformitate cu Formularul A.
Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 Formularul B
Certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor taxelor si constributiilor de asigurari sociale, Certificat privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor locale, emis de Consiliul Local.Certificat de inregistrare emis de Oficiul Registrului Comertului, sau un document edificator in tara in care ofertantul este stabilit, care sa dovedeasca forma de inregistrare ca persoana fizica sau juridica.
Certificat in scopuri T.V.A.
Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, valabil la data licitatiei.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa de informatii generale Formularul B2
Bilantul contabil la data de: 31.12.2007, Informatii privind sitautia financiara Formularul B3
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista cuprinzand principalele lucrari executate in ultimii 5 ani
Experienta similaraInformatii privind personalul tehnic de specialitate de care dispune pentru asigurarea controlului calitatii.
Informatii privind studiile, pregatirea profesionala si calificarea personalului de conducere
Declaratie privind efectivele medii anuale al personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani
Declaratie referitoare la utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de lucrari
Informatii privind partea/partile din contract ce urmeaza sa fie indeplinite de catre subcontractanti si specializarea acestoraCopie a actului de certificare a Sistemului de Management al Calitatii
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
EDTN-051
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 30.05.2008 14:00
Documente de plata: DA
Pretul: 50 RON
Conditii si modalitate de plata: In numerar la caseria FDEE, str.Ilie Macelaru, nr.28/A, jud.Cluj
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
12.06.2008 09:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 12.06.2008 11:00
Locul: FDEE str.Ilie Macelaru, nr.28/A, jud.Cluj
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Imputernicitii ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor.
Adresa postala: str.Stravopoleos, nr.6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641, Email: [email protected], Fax: 0213104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic
Adresa postala: Str.Ilie Macelau, nr.28A, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400380, Romania, Tel.0264-205045, Fax: 0264-205004
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
14.05.2008 13:38
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer