Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Realizare harta acustica a Municipiului Bucuresti, obligatie prin Directiva 2002/49/EC


Anunt de participare numarul 128927/26.08.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MUNICIPIUL BUCURESTI
Adresa postala:  SPLAIUL INDEPENDENTEI , NR. 291-293, SECTOR 6, BUCURESTI, ROMANIA, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  060042, Romania, Punct(e) de contact:  DANIELA MINCU, Tel. 021.305.55.30, Email:  [email protected], Fax:  021.305.55.87, Adresa internet (URL):  www.pmb.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Realizare harta acustica a Municipiului Bucuresti, obligatie prin Directiva 2002/49/EC
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica
Locul principal de prestare: Municipiul Bucuresti
Codul NUTS: RO32 - Bucuresti - Ilfov
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Realizare harta acustica a Municipiului Bucuresti, obligatie prin Directiva 2002/49/EC
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71313100-6 - Servicii de consultanta in combaterea zgomotului (Rev.2)
38434300-9-Echipament de masurare a zgomotului (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform caietului de sarcini
Valoarea estimata fara TVA: 2, 460, 059.61RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
32 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
garantia de particip 49.000lei, echiv11.511, 26 euro.(instr.gar emis de soc.bancara sau de asig/OP) gar de buna exec 7% din val ctr. fara TVA(instr. gar/retineri succesive)
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
buget local, plata cu OP
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratii privind eligibilitateaCertificat de participare la licitatie cu oferta independenta
Declaratie privind neincadrarea in prevederileart. 181 din OUG nr. 34/2006
Declaratie privind calitatea de participant la procedura
Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata
Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale (inregistrare)
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii privindsituatia economico-financiara
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va prezenta Formularul nr. 5 din sectiunea Formulare ? Informatii generale, prin care ofertantul va face dovada realizarii unei cifre medii de afaceri pe ultimii 3 ani (2008, 2009 si 2010) de minim 2.500.000 lei, echivalentul a 587.309, 41euro ( 1euro=4, 2567 lei)Bilanturile contabile pe ultimii 3 ani (2008, 2009, 2010) vizate si inregistrate la organele competente, in copie ?conform cu originalul?.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii privindcapacitatea tehnica
Informatii privind capacitatea profesionala
Informatii privind subcontractantii
Standarde privind asigurarea calitatii
Standarde de protectia mediului
Informatii privind protectia muncii
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Declaratie privind lista principalelor servicii similare prestate in ultimii 3 ani.Fisa privind experienta similara din care se rezulte ca ofertantul a prestat in ultimii 3 ani cel putin un contract de realizare harti strategice de zgomot si planuri de actiune realizate si predate pentru aglomerari urbane peste 250.000 locuitori, cu acoperirea intregii game de surse de zgomot specifice Bucurestiului ( rutier, feroviar, tramvai, aeroport, industrie) in conditiile H.G. 321/2005, modificata si republicata, de transpunere a Directivei 2002/49/EC in RomaniaDeclaratie privind echipamentele specifice de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea contractului..Declaratie privind efectivul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani. Lista personalului responsabil care va fi angajat in cadrul contractului :1 manager de proiect si minim 5 persoane cu studii superioare de lunga durata in domenii relevante proiectului ( informatica, fizica, ecologie, geografie, mecanica, tehnologia constructiilor de masini, energetica), cu specializare sau experienta cel putin 3 ani pe urmatoarele domenii: cartografiere GIS; modelare acustica zgomot rutier, feroviar, aeroportuar, industrie (minim 2 persoane);evaluare masuri reducere a zgomotului pe domeniile investigate: trafic rutier, trafic feroviar, aerian, industrie ( minim 2 persoane)Ofertantul trebuie sa completeze o Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si specializarea acestoraOfertantii trebuie sa prezinte documentele emise de organisme independente nationale sau internationale care atesta certificarea sistemului de management al calitatii firmelor ofertante respectiv SR EN ISO 9001:2008 sau echivalent pentru masurari evaluari, import si comercializare echipamente de masurare/monotorizare in domeniul protectiei mediului, in copie « conform cu originalul », valabil la data deschiderii
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 05.10.2011 09:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
05.10.2011 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 05.10.2011 12:00
Locul: Splaiul Independentei nr. 291-293, sector 6, Bucuresti, etaj. 10, Directia Generala Achizitii
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii ofertantilro cu imputernicire
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
CERINTELE INCLUSE IN PREZENTA SECTIUNE COMPLETEAZA CEINTELE PREVAZUTE LA SECTIUNEA III. 2.3.-Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e): Ofertantii trebuie sa prezinte documentele emisede organisme independente nationale sau internationale care atesta certificarea sistemului de management de protectia mediului, respectiv SR EN ISO 14001:2005 sau echivalent, pentru masurari evaluari, import si comercializare echipamente de masurare/monotorizare in domeniul protectiei mediului, in copie conform cu originalul, valabil la data deschiderii ofertelor.Ofertantii trebuie sa prezinte documentele emisede organisme independente nationale sau internationale care atesta certificarea privind respectarea standardelor de sanatate si securitate in munca respectiv OHSAS 18001:2008 sau echivalent, pentru masurari evaluari, import si comercializare echipamente de masurare/monotorizare in domeniul protectiei mediului, in copie conform cu originalul, valabil la data deschiderii ofertelor.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str Stavropoleos nr. 6 sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 021 310 46 41, Fax:  021 310 46 42, Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta, in conditiile OUG 34/2006, despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Generala Achizitii
Adresa postala:  Splaiul Independentei nr. 291-293, sector 6, et.10, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  060042, Romania, Tel. 021 305 55 30, Email:  [email protected], Fax:  021 305 55 87, Adresa internet (URL):  www.pmb.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
19.08.2011 10:54
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer