Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Realizare instalatie automatizare AAR - solutie clasica cu conditionare simplificata in statiile de transformare ale SC E.ON Moldova Distributie SA


Anunt de participare (utilitati) numarul 144338/14.06.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
E. ON MOLDOVA DISTRIBUTIE S.A.
Adresa postala: str. Ciurchi nr 146-150, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700359, Romania, Punct(e) de contact: Gabriela Pasarica, Tel. +40 0232405623, Email: [email protected], Fax: +40 0232405316, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
SC E.ON MOLDOVA DISTRIBUTIE SA
Adresa postala: str Ciurchi nr 146 - 150, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700359, Romania, Punct(e) de contact: Gabriela Pasarica, Tel. +40 232405623, In atentia: Gabriela Pasarica, Email: [email protected], Fax: +40 232405316
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
SC E.ON MOLDOVA DISTRIBUTIE SA
Adresa postala: str Ciurchi nr 146 - 150, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700359, Romania, Tel. +40 232405623, Email: [email protected], Fax: +40 232405316
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
SC E.ON MOLDOVA DISTRIBUTIE SA
Adresa postala: str Ciurchi nr 146 - 150, la REGISTRATURA, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700359, Romania, Punct(e) de contact: REGISTRATURA, In atentia: Gabriela Pasarica
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate pe actiuni
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Realizare instalatie automatizare AAR - solutie clasica cu conditionare simplificata in statiile de transformare ale SC E.ON Moldova Distributie SA
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Statii de transformare din judetele Iasi, Bacau, Vaslui si Neamt
Codul NUTS: RO213 - Iasi
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Realizare instalatie automatizare AAR - solutie clasica cu conditionare simplificata in statiile de transformare ale SC E.ON Moldova Distributie SA
Cele 12 statiila care se realiza instalatia AAR conditionare simplificata sunt:
1. Statia de transformare 110/20/6 kV Bularga, judetul Iasi ? bara 20 kV;
2. Statia de transformare 110/20/6 kV Iasi Sud, judetul Iasi ? bara 20 kV;
3. Statia de transformare 110/20/6 kV Iasi Sud, judetul Iasi ? bara 6 kV;
4. Statia de transformare 110/20 kV Galata, judetul Iasi;
5. Statia de transformare 110/6 kV Ulei, judetul Iasi;
6. Statia de transformare 110/20 kV Trifesti, judetul Iasi;
7. Statia de transformare 110/20 kV Tutora, judetul Iasi;
8. Statia de transformare 110/20 kV Rediu, judetul Vaslui;
9. Statia de transformare 110/20/6 kV Letea, judetul Bacau ? bara 6 kV (intre trafo 1 si 2);
10. Statia de transformare 110/6 kV Margineni, judetul Bacau;
11. Statia de transformare 110/20/6 kV Cariera, judetul Neamt ? bara 6 kV;
12. Statia de transformare 110/20 kV Roman Laminor, judetul Neamt;
Nu este cazul aplicarii prevederilor art. 29 alin. 2^1 sau art. 28 alin. 7 din OUG 34/2006 in ceea ce priveste cuantumul de cheltuieli diverse si neprevazute.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45310000-3 - Lucrari de instalatii electrice (Rev.2)
45232221-7-Statie electrica de transformare (Rev.2)
71323100-9-Servicii de proiectare a sistemelor de energie electrica (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Realizare instalatie automatizare AAR - solutie clasica cu conditionare simplificata in statiile de transformare ale SC E.ON Moldova Distributie SA - valoare totala supusa achizitiei 294.120 lei fara TVA,
compusa din: 146.400lei fara TVA valoare pentru constructie-montaj(C+M), 135.720 lei fara TVA valoarea utilajelor si echipamentelor ce se procura de ofertant, 12.000 lei fara TVA cheltuieli pentru intocmire documentatie tehnico - economica
Valoarea estimata fara TVA: 294, 120RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
6 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare = 5.882 lei(2941lei pt IMM). Echivalenta pt garantia de particip depusa in euro seva face la cursul BNR din data anterioara cu 5 zile calendaristice datei limita de depunere a candidaturilor. Valab Gar Part curge de la data limita de depunere a ofertelor si este val cel putin 90 zile de la data limita de dep oferte. Mod de constituire: conform art. 86 alin.(1) din H.G. nr. 925/2006 prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, in contul RO83BRDE040SV14134800400 deschis la BRD ? filiala Bacau, care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada mai sus mentionata. Nu se accepta constituirea garantiei de participare prin depunere numerar lacasieria autoritatii contr.Se va prezenta si decl pe proprie raspundere privind incadrarea in cat IMM(daca este cazul), in original.In conf. cu art 278 prim-(1) din OUG34/2006, in mas in care CNSC respinge o contestatie, aut contractanta va retine contestatarului din garantia de particip in raport cu val estimata a ctr suma calculata conform litera a), respectiv 2.941 lei Se va constitui garantia de buna executie, in procent de 10 % (5% pentru IMM) din valoarea contractului, exclusiv T.V.A. Perioada pentru care se constituie este egala cu cel putin 24 de luni. b) Modul de constituire: ? printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care va respecta prevederile din HGR 925/2006 art 86 alin (2) ?(4), care devine anexa la contract (garantia trebuie sa fie irevocabila) sau -retineri succesive din facturile prezentate Restituirea garantiei de buna executie se vaefectua conform HGR 925/2006 art 92 aliniat (4).
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii E.ON Moldova Distributie SA
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1-Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 180 din OUG 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare-Prezentare Formular 12A;2- Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 181 din O.U.G. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare-Prezentare Formular 12B;3-Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69indice1 (evitarea conflictului de interese) din OUG 34/2006 aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare- Prezentare Formular 13 A. Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt: Director General: Virgil Metea; - Director General Adjunct: Livioara SUJDEA ; Direcor General Adjunct Radu Petre;Persoanele implicate in organizarea, derularea si finalizarea prezentei proceduri de achizitie: Bogdan Cirstea, Codruta Schwartz, Gabriela Pasarica, Emilia Patrichi, Loredana Temneanu, Angela Vasile, Catalin Sufletel, Marius Iuzic si Bogdan Sujdea.4. Certificat de participare cu oferta independenta conform Ordinului nr. 314 /2010, privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta- Prezentare Formular 13 B;5. Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat, inclusiv cele locale- (in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul)- (formulare tip eliberate de autoritatile competente din tara in care ofertantul este rezident).
Certificatele mentionate mai sus trebuie sa prezinte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele. Data la care expira termenul de achitare a datoriilor este de 25 a fiecarei luni, conf Prevederilor Legii 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare. Se vor prezenta esalonarile aprobate de organisme competente si dovada incadrarii in termen, in cazul existentei unor datorii. 1-Document edificator din care sa rezulte obiectul de activitate al ofertantului. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din Certificatul constatator- Persoane juridice romane: Certificat constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului ? original/copie legalizata /copie lizibila, certificata ?conform cu originalul". Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.
Persoane juridice straine: Documente care dovedesc o forma de inregistrare ca persoana juridica, in conformitate cu prevederile legale din tara in care candidatul este stabilit in original/copie legalizata /copie lizibila, certificata ?conform cu originalul?. Se va solicita numai ofertantului castigator , inainte de transmiterea comunicarii priv rezultatul procedurii de atribuire, in cazul in care s-a depus certificat emis de ORC in copie, sa prezinte pentru conformitate documentul in original sau copie legalizata.2-Atestate ANRE: - tip E1 si E2 pentru proiectarea si executia lucrarilor in statia de transformare, conform art 12 din ordinul ANRE nr 54/2005. Conform L13/2007 si Ord ANRE nr.24/2007 este obligatorie prezentarea atestatelor ANRE de catre toti operatorii economici, persoane juridice romane si straine (ofertant, asociati, subcontractanti) care presteaza lucrari si servicii in instalatiile electrice. In cazul unui grup de operatori economici care depun oferta comuna, cerinta este considerata indeplinita daca unul din asociati ? respectiv subcontractantul, daca este cazul, detine autorizarea respectiva si numai cu conditia ca acesta sa presteze integral partea din contract pentru care este solicitata autorizarea respectiva.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii privind cifra de afaceri globala (CA) pe ultimii 3 ani (2010, 2011, 2012) .
Modalitatea de indeplinire
Completare formular F3 cuprins in Sectiunea III. Autoritatea Contractanta solicita ca Candidatul sa prezinte situatia privind cifra de afaceri realizata in ultimii 3 ani (2010, 2011, 2012).
Valoarea cifrei de afaceri se va actualiza la cursul mediu euro BNR stabilit pentru fiecare an in parte(si anume: 2012:1euro=4, 4560lei, 2011:1euro=4, 2379lei, 2010:1euro=4, 2099lei). Atunci cand un grup de operatori economici (asociati) depune oferta comuna, situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie care sa cuprinda informatii referitoare la utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de lucrari
Modalitatea de indeplinire
Prezentare formular F12E
Declaratie care sa cuprinda informatii referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea personalului de conducere, precum si ale persoanelor responsabile pentru executia lucrarilor pentru indeplinirea contractului . Ofertantul va prezenta numarul de salariati pe nivele de pregatire (ingineri, tehnicieni) si specializarea acestora.Ofertantul va dispune de urmatoarea structura de personal deoarece lucrarile se vor desfasura simultan in 3 statii:
Personal tehnic:
Conducator tehnic - 1 persoana, inginer in specialitatea electroenergetica / electrotehnica /electro-mecanica /instalatii electrice/ automatizari, electrician autorizat ANRE gradul IVB (Ordin ANRE nr. 90/2009 cu modificarile si completarile ulterioare ), grupa III SSM (Legea 319/2006, HG 1146/2006 si IP-SSM 02 DEE;
-1 specialist calificat cu studii superioare in configurarea releelor numerice/ automatelor programabile din componenta dulapurilor AAR ofertate (calificati in sisteme electroenergetice, automatizari, electronica, informatica);
-Inginer proiectant ? 1 persoana, grad autorizare ANREIVA conform Ordin ANRE nr. 90/2009 cu modificarile si completarile ulterioare;
- Responsabil de lucrari - 1 persoana, cu studii medii/superioare in specialitatea electroenergetica / electrotehnica / electromecanica / automatizari / instalatii electrice, electrician autorizat ANRE gradul IVB (Ordin ANRE nr. 90/2009 cu modificarile si completarile ulterioare ), grupa III SSM (Legea nr. 319/2006, HG nr. 1146/2006 si IP-SSM 02 DEE);
- Responsabil cu managementul calitatii - 1 persoana cu studii superioare/medii, instruita in domeniul calitatii - prin cumul de functii.
Personal de executie:
-3 persoane ? sef de echipa, electrician calificat, specializatPRAM, grupa III SSM (Legea nr. 319/2006, HG nr. 1146/2006 si IP-SSM 02 DEE);
- 9persoane - electricieni calificati, grupa I SSM (Legea nr. 319/2006, HG nr. 1146/2006 si IP-SSM 02 DEE;
-3 persoane- electrician calificat, specializat PRAM, grupa I SSM (Legea nr. 319/2006, HG nr. 1146/2006 si IP-SSM 02 DEE);
- 3 persoana - lacatus mecanic calificat.Responsabil cu securitatea si sanatatea muncii, S.U. si protectia mediului:
Persoanainstruita periodic in aceste domenii, conform prevederilor legale ? se accepta 1 persoana prin cumul de functii/prin contract.
Modalitatea de indeplinire
Prezentare formulare 12HCV-uri diplome/atestate (in copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? si cu indicarea pozitiilor ocupate si a perioadelor in care au ocupat acele posturi.
Declaratie referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani
Modalitatea de indeplinire
Prezentare formular F12G
Informatii privind subcontractantii (daca este cazul). In situatia in care ofertantul intentioneaza sa subcontracteze o parte din contractul de executie, are obligatia de a preciza :1.partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze, respectiv indicarea procentajului din totalul contractului 2.indicarea activitatilor ce vor fi realizate de subcontractanti si valoarea acestora, 3.datele de recunoastere ale subcontractantilor, precum si specializarea acestora4.la incheierea contractului (in situatia in care este desemnat castigator) are obligatia de a prezenta contractul/contractele incheiate cu subcontractantii, care trebuie sa fie in concordanta cu oferta si care se vor constitui in anexa la contract.5. Odata cu prezentarea contractului, subcontractantul are obligatia de a prezenta Formularul F7 completat. Subcontractantii vor prezenta si declaratia priv neincadrarea in
preved art 69 ind 1 din OUG34/2006.
Modalitatea de indeplinire
Prezentare formular F7 si formular 13 A
Informatii privind asociatii (daca este cazul) In Formularul F6 se va specifica liderul asociatiei. Criteriile de calificare referitoare la situatia personala a ofertantului, la capacitatea de exercitare a activitatii profesionale (inregistrare), la standardele de asigurare a calitatii si standardele de protectie a mediului trebuie prezentate de fiecare asociat in parte. Situatia ec-financiara si capacitatea tehnica si/sau profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor asocierii.
Modalitatea de indeplinire
Prezentare formular F6
Ofertantul trebuie sa faca dovada ducerii la bun sfarsit a unor contracte
similare ca natura si complexitate cu obiectul achizitiei, care sa includa toate
activitatile incluse in caietul de sarcini. Se va transmite o lista a lucrarilor
executate in ultimii 5 ani, insotita de certificari de buna executie pentru cele
mai importante lucrari. Respectivele certificari indica beneficiarii, indiferent
daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati, valoarea,
perioada si locul executiei lucrarilor si precizeaza daca au fost efectuate in
conformitate cu normele profesionale din domeniu si daca au fost duse la bun sfarsit. Se va prezenta Lista lucrarilor executate in ultimii 5 ani, din care sa rezulte ca a executat cel putin un contract maxim 3 contracte de lucrari a
carui/caror valoare cumulata a fost de minim 146.400 lei pentru partea de constructii +montaj, insotita de certificate/documente emise sau contrasemnate de catre autoritatea sau clientul beneficiar al contractelor prin care se demonstreaza indeplinirea cerintei. Nu este cazul aplicarii prevederilor art. 29 alin. 2^1 sau art. 28 alin. 7 din OUG 34/2006 privind cuantumul de cheltuieli diverse si neprevazute. Se solicita totodata experienta
similara in ultimii 3 ani pentru servicii de proiectare, de cel putin 12.000 lei. Pentru echivalenta (leu/euro) se va tine cont de cursul
mediu anual lei/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte.
Modalitatea de indeplinire
Prezentare formulare F4 Lista lucrarilor executate in ultimii 5 ani.
Executarile de lucrari se confirma prin prezentarea unor
certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate
ori de catre clientul beneficiar. Pentru echivalenta (leu/euro) se
va tine cont de cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR
pentru fiecare an in parte
Informatii privind asigurarea calitatii in conformitate cu standardele europene relevante - Certificate emise de organisme independente prin care se atesta respectarea standardelor de calitate, conform ISO 9001:2008 saucertificate echivalente emise de organisme stabilite in alte state ale Uniunii Europene; orice alte probe sau dovezi in masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii, caz incare se va prezenta si raportul de audit emis de un organism de certificare
Modalitatea de indeplinire
Certificat ISO 9001:2008 sau echivalent
Informatii privind asigurarea protectiei mediului - Certificate emise de organisme independente prin care se atesta respectarea standardelor de protectie a mediului SR EN ISO 14001:2005, sau certificate echivalente emise de organisme stabilite in alte state ale Uniunii Europene; orice alte probe sau dovezi in masura in care probele/dovezile prezentate confirmaasigurarea unui nivel corespunzator al protectiei mediului, caz in care se va prezenta si raportul de audit emis de un organism de certificare
Modalitatea de indeplinire
Certificat ISO 14001 sau echivalent
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere
Au fost deja selectati candidati
Nu
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
65%
Descriere: Componenta financiara
2.
Termen de executie
15%
Descriere: Componenta tehnica
3.
Termen de garantie
20%
Descriere: Componenta tehnica
Punctaj maxim componenta tehnica: 35
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 01.07.2013 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
02.07.2013 11:30
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 02.07.2013 13:00
Locul: sediul EON Moldova Distributie SA din Iasi, str Ciurchi 146-150
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Raspunsurile la eventualele clarificari la documentatia de atribuire, solicitate de operatorii economici la email: [email protected] sau fax +40 230405316 se vor atasa prezentului anunt de participare la sectiunea Documentatie si clarificari.Conf. OUG 34/2006 -art.116- numarul minim preconizat al candidatilor calificati este 3. Conf. OUG 34/2006 - art.117 - In cazul in care numarul candidatilor care indeplinesc criteriile de selectie este mai mic decat numarul preconizat indicat in anuntul de participare, autoritatea contractanta are dreptul: a)fie de a anula procedura de negociere cu publicarea prealabila a unui anunt de participare; b) fie de a continua procedura de negociere cu publicarea prealabila a unui anunt de participare numai cu acel/acei candidat/candidati care indeplineste/indeplinesc criteriile de calificare. Autoritatea contractanta nu doreste limitarea numarului de agenti economici. Toti agentii economici care indeplinesc cerintele de calificare vor fi selectati pentru etapa a II-a. In cazul in care vor fi punctaje totale, egale, departajarea ofertelor economice se va face in functie de cea mai avantajoasa oferta de pret. In situatia in care si ofertele financiare sunt egale, atunci departajarea acestora se va realiza in baza unei noi reofertari in plic inchis. Termenul de plata propus este de minim 45 zile de la inregistrarea facturii la autoritatea contractanta.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Persoana vatamata poate sesiza CNSC in vederea anularii actului si/sau recunoasterii dreptului pretins ori a interesului legitim, in termen de 5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta, despre un act al AC considerat nelegal
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SC E.ON MOLDOVA DISTRIBUTIE SA
Adresa postala: STR CIURCHI NR 146-150, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700359, Romania
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
13.06.2013 11:13
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer