Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Realizare instalatie canalizare din incinta U.P. Coroiesti ? CANALIZARE PLUVIALA SI INSTALATIE DE EPURARE


Anunt de participare (utilitati) numarul 112092/25.11.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA NATIONALA A HUILEI SA
Adresa postala:  Str. Timisoarei, nr.2, Localitatea:  Petrosani, Cod postal:  332015, Romania, Punct(e) de contact:  Serviciul A.P.M.D., Tel. 0254.506.151, In atentia:  d-lui. ing. Victor Utu - Sef Servicu, Email:  [email protected], Fax:  0254.506.157, Adresa internet (URL):  www.cnh.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
COMPANIA NATIONALA A HUILEI S.A.
Adresa postala:  Str. Timisoarei, nr.2, Localitatea:  Petrosani, Cod postal:  332015, Romania, Punct(e) de contact:  Serviciul A.P.M.D., Tel. 0254.506.151 , ,In atentia:  d-lui. ing. Cristian Popescu, Email:  [email protected], Fax:  0254.506.157, Adresa internet (URL):  www.cnh.ro
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
COMPANIA NATIONALA A HUILIE S.A.
Adresa postala:  str. Timisoarei, nr. 2, Localitatea:  Petrosani, Cod postal:  033215, Romania, Punct(e) de contact:  Registratura C.N.H. - S.A., Tel. 0254.506.151, In atentia:  Directiei Comerciale - Serviciul A.P.M.D., Fax:  0254.506.157, Adresa internet (URL):  www.cnh.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Companie Nationala
Activitate (activitati)
- Prospectare ?i extragere a c?rbunelui ?i a altor combustibili solizi
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Realizare instalatie canalizare din incinta U.P. Coroiesti ? CANALIZARE PLUVIALA SI INSTALATIE DE EPURARE
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Exploatarea de Preparare a Carbunelui Valea Jiului Vulcan (E.P.C.V.J. Vulcan)
Codul NUTS: RO423 - Hunedoara
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitionarea lucrarii cu titulatura ?Realizare instalatie canalizare din incinta U.P. Coroiesti ? CANALIZARE PLUVIALA SI INSTALATIE DE EPURARE?
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45232130-2 - Lucrari de constructii de canalizari de ape pluviale (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Achizitionarea lucrarii cu titulatura ?Realizare instalatie canalizare din incinta U.P. Coroiesti ? CANALIZARE PLUVIALA SI INSTALATIE DE EPURARE?
Valoarea estimata fara TVA: 1, 400, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
10 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantie de participare: 28.000 lei; Garantie de buna executie 5 % din valoarea contractului
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Contract de asociere
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea, Declaratie privind neancadrarea in prevederile art.181 lit. a, c1, d, e si art 691 din O.U.G. nr. 34/2006, Acord de asociere, Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta conform Ordin ANRMAP nr. 314/12.10.2010, Certificat Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului emis cu cel mult 30 de zile inainte de data sedintei de deschidere a ofertelor (in original sau copie legalizata), Certificat de inregistrare fiscala.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa de informatii generale, Ultimul bilant contabil la data de 30 Iunie 2010, vizat de D.G.F.P., Declaratia privind calitatea de participant la procedura.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista cuprinzand subcontractantii, Recomandari din partea altor beneficiari/clienti, Fisa/fise de informatii privind experienta similara, Lista principalelor lucrari executate in ultimii 3 ani, Declaratie privind numarul mediu anual de personal angajat si asigurarea personalului de specialitate pentru indeplinirea contractului de achizitie publica, Autoritatea contractanta solicita prezentarea unor certificate prin care sa se ateste faptul ca ofertantul respecta standardele de asigurare a calitatii pentru lucrarile ofertate.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 10.12.2010 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
13.12.2010 11:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 13.12.2010 12:00
Locul: sediul C.N.H. - S.A.
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
membrii comisiei de evaluare, membrii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Conform art.11 alin 4 din HG 925/2006 cu modif si completarile ulterioare pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare prevazute la sectiunea I B- CALIFICAREA OFERTANTILOR ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe propria raspundere (conform C3 din DA) semnata de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca indeplineste cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate in documentatia de atribuire. Declaratia va fi insotita de o anexa in care ofertantul trebuie sa mentioneze succint, dar precis, modul concret de indeplinire a respectivelor cerinte - inclusiv, daca au fost solicitate, diverse valori, cantitati sau altele asemenea.Contractul se deruleaza pe baza de comenzi emise de subunitatile beneficiare.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala:  str. Stavropoleos, nr. 6, sect. 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030048, Romania, Tel. 021.310.46.41, Fax:  021.310.46.42, Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
TRIBUNALUL HUNEDOARA
Adresa postala:  str. 1 Decembrie 1918, nr. 35, Localitatea:  Deva, Cod postal:  330005, Romania, Tel. 0254.211.574, Fax:  0254.216.333
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SERVICIUL L.C.J. C.N.H. - S.A.
Adresa postala:  str. Timisoarei, nr. 2, Localitatea:  Petrosani, Cod postal:  033215, Romania, Tel. 0254.506.100, Fax:  0254.506.157
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
25.11.2010 11:42
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer