Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Realizare materiale publicitare in cadrul proiectului ?Promovarea la nivel national a resurselor turistice din zona comunei DRANCENI, judetul VASLUI?


Anunt de participare numarul 131266/14.10.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Comuna Dranceni (Primaria comunei Dranceni)
Adresa postala:  Sat Ghermanesti, comuna Dranceni, judetul Vaslui, Localitatea:  Ghermanesti (Dranceni), Cod postal:  737223, Romania, Punct(e) de contact:  Constantin Negru, Tel. 0235/482345, Email:  [email protected], Fax:  0235/482220, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritati Locale
Activitate (activitati)
Altele: Administratie locala
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Realizare materiale publicitare in cadrul proiectului ?Promovarea la nivel national a resurselor turistice din zona comunei DRANCENI, judetul VASLUI?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Comuna Dranceni, jud. Vaslui
Codul NUTS: RO216 - Vaslui
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Realizare materiale publicitare in cadrul proiectului ?Promovarea la nivel national a resurselor turistice din zona comunei DRANCENI, judetul VASLUI?
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
22462000-6 - Materiale publicitare (Rev.2)
79341000-6-Servicii de publicitate (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
32 roll-up, 16 bannere interior, 16 standere, 32 bannere outdoor, 160 afise A0, 4000 mape prezentare pentru targuri, 4000 cataloage prezentare pentru targuri, 1000 ghiduri si harti turistice pentru targuri, 4000 DVD-uri pentru targuri, 4160 pixuri personalizate pentru targuri, 8000 de pliante cartonate, 400 baby-tree pentru targuri, 4500 mape de prezentare in afara targurilor, 4500 de cataloage de prezentare in afara targurilor, 4500 de ghiduri si harti turistice in afara targurilor, 4500 DVD-uri in afara targurilor, 4500 pliante cartonate, 1000 baby-tree in afara targurilor, 2 Anunturi de presa pentru publicitatea proiectului, 1000 Mape de prezentare pentru publicitatea proiectului, 6 Bannere outdoor pentru publicitatea proiectului, 1000 Brosuri pentru publicitatea proiectului, 1000 Pliante pentru publicitatea proiectului, 6 Bannere outdoor duble de exterior pentru intrarile in localitate
Valoarea estimata fara TVA: 531, 844RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
18 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
- garantie de participare in valoare de 10000 lei- garantie de buna executie in valoare de 5 % din valoarea de atribuire a contractului, exclusiv TVA.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul local si Programul Operational Regeional
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
(1)Declaratii privind eligibilitatea (Formularul 12A )
(2)Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG nr. 34/2006 modificata prin OUG 76/2010 (Formularul 12B)
(3)Declaratie privind calitatea de participantla procedura de achizitie (Formularul 12C)
(4)Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata
(5)Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta (Formularul N)
(6)Declaratiei privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din OUG 34/2006
(7)Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului sau Documente edificatoare care dovedesc o forma de inregistrare ca persoana juridica conform prevederilor legale din tara rezidenta a ofertantului strain
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
(1)Declararea cifrei medii de afaceri pe ultimii 3 ani (Formularul B1)
(2)Bilanturile contabile la 2008, 2009 si 2010
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
(1)Media cifrei de afaceri pe ultimi trei ani trebuie sa fie de minim 1.000.000 lei.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
(1)Declaratie care contine Informatii privind numarul mediu al personalului in ultimii 3 ani, asigurarea cu personal de specialitate, numarul si pregatirea cadrelor de conducere, precum si persoanele responsabile direct de indeplinirea contractului. (Formularul 12.I si anexa)
(2)Declaratie privind lista principalelor furnizari de produse in utlimii 3 ani (Formularul nr. 12E)
(3)Se va prezenta o declaratie care contine Informatii privind dotarile specifice(Formularul nr. 12 H si anexa)
(4)Asigurarea calitatii
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
(1)Operatorul trebuie sa aiba in categoria personalului cheie privind furnizarea de produse urmatorii specialisti: Team-leader, Technician CTP, Operator foto, Muncitor taietor, Masinist offset, Designer(2)Minim un contract de furnizare produse similare in val. de 500.000 lei(3)Utilajele si echipamentele tehnologice necesare pentru indeplinirii in bune conditii a contractului: masini de tipar offset;sistem output CTP;masina de brosat;masina de taiat;soft prelucrare a imaginilor digitale cu licenta - min. 1 buc.;(4) ISO 9001 sau echivalent
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 04.11.2011 11:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
04.11.2011 12:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 04.11.2011 13:00
Locul: Comuna Dranceni, jud. Vaslui
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Comisia de evaluare si reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): POR ? Axa prioritara : Dezvoltarea durabila si promovarea turismului ? Domeniul major de interventie : Promovarea potentialului turistic si crearea infrastructurii necesare, in scopul cresterii atractivitatii Romaniei ca destinatie turistica
Tip de finantare: Fonduri europeneFond european: Programul Operational Regionale
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 021-310.46.41, Email:  [email protected], Fax:  021-310.46.42, Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel IASI - Sectia Contencios Administrativ si Fiscal
Adresa postala:  Str. A. Panu, nr. 12A, Localitatea:  Iasi, Cod postal:  700060, Romania, Tel. 0232/260600, Email:  [email protected], Fax:  0232/260600, Adresa internet (URL):  portal.just.ro
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
5 zile din ziua urmatoare luarii la cunostinta de catre contestatara a actului invocat ca nelegal, la autoritatea contractanta si CNSC si 5 zile de la comunicarea deciziei CNSC la Curtea de Apel Iasi
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Achizitii
Adresa postala:  Comuna Dranceni, jud. Vaslui, Localitatea:  Dranceni, Cod postal:  737220, Romania, Tel. 0235/482345, Email:  [email protected], Fax:  0235/482220
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
14.10.2011 13:05
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer