Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Realizare proiect tehnic, Detalii de executie, Elaborare documentatii pentru avize, acorduri, autorizatii, Asistenta din partea proiectantului pe perioada de executie si executie lucrari pentru obiectivele: LOT I - MODERNIZARE DRUMURI SATESTI SI COMUNAL


Anunt de participare numarul 106998/31.08.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA CRISTINESTI (PRIMARIA)
Adresa postala:  CRISTINESTI, BOTOSANI, Localitatea:  Cristinesti, Cod postal:  717105, Romania, Punct(e) de contact:  PRIMARIA COMUNEI CRISTINESTI, Tel. 0744624885, In atentia:  MARINEL STREDIE, Email:  [email protected], Fax:  0231619104, Adresa internet (URL):  -, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Realizare proiect tehnic, Detalii de executie, Elaborare documentatii pentru avize, acorduri, autorizatii, Asistenta din partea proiectantului pe perioada de executie si executie lucrari pentru obiectivele: LOT I -MODERNIZARE DRUMURI SATESTI SI COMUNALE IN COMUNA CRISTINESTI, JUDETUL BOTOSANI LOT II - CONSTRUIRE GRADINITA 2 GRUPE IN LOCALITATEA DRAGALINA COMUNA CRISTINESTI, JUDETUL BOTOSANI LOT III - MODERNIZARE SI DOTARE CAMIN CULTURAL IN LOCALITATEA CRISTINESTI, COMUNA CRISTINESTI
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Comuna Cristinesti , judetul Botosani
Codul NUTS: RO212 - Botosani
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Realizare proiect tehnic, Detalii de executie, Elaborare documentatii pentru avize, acorduri, autorizatii, Asistenta din partea proiectantului pe perioada de executie si executie lucrari pentru obiectivele: LOT I -MODERNIZARE DRUMURI SATESTI SI COMUNALE IN COMUNA CRISTINESTI, JUDETUL BOTOSANI -LOT II - CONSTRUIRE GRADINITA 2 GRUPE IN LOCALITATEA DRAGALINA COMUNA CRISTINESTI, JUDETUL BOTOSANI
LOT III - MODERNIZARE SI DOTARE CAMIN CULTURAL IN LOCALITATEA CRISTINESTI, COMUNA CRISTINESTI, JUDETUL BOTOSANI
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233120-6 - Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2)
45210000-2-Lucrari de constructii de cladiri (Rev.2)
71248000-8-Supraveghere a proiectului si documentare (Rev.2)
71322000-1-Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
71322500-6-Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Realizare proiect tehnic, Detalii de executie, Elaborare documentatii pentru avize, acorduri, autorizatii, Asistenta din partea proiectantului pe perioada de executie si executie lucrari pentru obiectivele: LOT I -MODERNIZARE DRUMURI SATESTI SI COMUNALE IN COMUNA CRISTINESTI, JUDETUL BOTOSANI-11650 ml
LOT II - CONSTRUIRE GRADINITA 2 GRUPE IN LOCALITATEA DRAGALINA COMUNA CRISTINESTI, JUDETUL BOTOSANI-229, 30mp
LOT III - MODERNIZARE SI DOTARE CAMIN CULTURAL IN LOCALITATEA CRISTINESTI, COMUNA CRISTINESTI, JUDETUL BOTOSANI-380 mp
Valoarea estimata fara TVA: 9, 707, 524RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
22 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantie de participareCuantumul garantiei de participare: PENTRU LOTUL I ? 85.563, 00LEIPENTRU LOTUL II ? 6.636, 00 LEIPENTRU LOTUL III ? 4.876, 00 LEI
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
prin Programul FEADRMasura 322 conformprevederilor care le reglementeaza.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
COMUNACRISTINESTI are dreptul de a solicita ca asocierea grupului deoperatori economici, sa fie legalizata inainte de semnarea contractului
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratiei privind eligibilitateaDeclaratiei privind calitatea de participant la proceduraCertificatul constatator emis de Agentia Nationala de Administrare Fiscala, D.G.F.P., privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat
Certificat constatator emis de Administratia Publica Localaprivind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor localePersoane juridiceromane
Certificat constatator emis de Oficiul Registrului ComertuluiAutorizatia de functionare, precum si orice alt document edificator considerat necesar pentru dovedirea apartenentei la categoria profesionala impusa de indeplinirea contractului.
Persoane juridice /fizice straine
Documente caredovedesc o forma de inregistrare in conformitate cu prevederile legale din tara din care ofertantul este rezident, din care sa rezulte ca persoana juridica are obiectul de activitate necesar pentru indeplinirea contractului.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
LOT I
Fisa de informatii generale privind cifra de afaceri anuala pe ultimii 3 aniIdentificare financiara-
Copii ale bilanturilor contabile la31.12.2007. 31.12.2008 si 31.12.2009.
Se solicita prezentarea asigurarii de cash-flow pentru sustinerea financiara a lucrarii in cuantum de minim 1.700.000 lei(Adresa din partea unei unitati bancare prin care se atesta faptul ca ofertantul are acces la resurserealecu valoare cel putin egala cu suma de 1.700.000 lei , avand ca destinatie cheltuieli pentru realizarea contractului ce face obiectul prezentei proceduri).LOT II
Fisa de informatii generale privind cifra de afaceri anuala pe ultimii 3 aniIdentificare financiaraCopii ale bilanturilor contabile la31.12.2007. 31.12.2008 si 31.12.2009
Se solicita prezentarea asigurarii de cash-flow pentru sustinerea financiara a lucrarii in cuantum de minim 130.000, 00 lei(adresa din partea unei unitati bancare prin care se atesta faptul ca ofertantul are acces la resurserealecu valoare cel putin egala cu suma de 130.000, 00lei , avand ca destinatie cheltuieli pentru realizarea contractului ce face obiectul prezentei proceduri).LOT III
Fisa de informatii generale privind cifra de afaceri anuala pe ultimii 3 aniIdentificare financiaraCopii ale bilanturilor contabile la31.12.2007. 31.12.2008 si 31.12.2009
Se solicita prezentarea asigurarii de cash-flow pentru sustinerea financiara a lucrarii in cuantum de minim 97.000, 00 lei (adresa din partea unei unitati bancare prin care se atesta faptul ca ofertantul are acces la resursereale cu valoare cel putin egala cu suma de 97.000, 00lei , avand ca destinatie cheltuieli pentru realizarea contractului ce face obiectul prezentei proceduri).PENTRU TOATE LOTURILE: CASH FLOWcu, si fara proiect - pozitiv pe toatadurata executiei lucrarilor- fundamentatpe elemente de plati si incasari
Bilant -semestru I 2010
Balanta de verificare pe ultimile 3 luniBalanta mijloacelor fixe pe ultimile 3 luni
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
PENTRU TOATE LOTURILE:
Lista cu principalele prestari de servicii din ultimii 3 aniLista cu principalele lucrari executate in ultimii 5 aniCopii dupa contracte, procese verbale de predare ? primirea proiectelor tehnice; fise de informatii privind experienta similara pentru contractele similare, indeplinite si finalizate
Fise de informatii privind experienta similara pentru contractele similare, indeplinite si finalizate.
C.V. urile persoanelor prezentate ca Responsabil tehnic cu executia pentru indeplinirea contractuluiContract de munca vizat ITM sau Contract de prestari servicii pentru persoanele prezentate ca Responsabil tehnic cu executia
Copie dupa Atestat si Legitimatie vizata la zi a Responsabilului Tehnic cu Executia
CV-urilepersoanelor prezentate ca Responsabil cu controlul tehnic de calitatepentru indeplinirea contractuluiContract de munca vizat ITM sau Contract de prestari servicii pentru persoanele prezentate ca Responsabil cu controlul tehnic de calitate si Responsabil cu controlul tehnic de calitate in domeniul produse pentru constructiiDeclaratie de disponibilitateCopii dupa licente pentru programe specializate respectivprograme specializate pentru realizarea proiectarii asistata de calculator pentru lucrari de drumuri , soft specializat pentru realizarea si intocmirea cantitatilor de lucrari.
LISTA cuprinzand echipamentele tehnice
DECLARATIE PRIVIND ECHIPAMENTELE TEHNICE DE CARE DISPUNE OPERATORUL ECONOMIC PENTRU INDEPLINIREA CORESPUNZATOARE A CONTRACTULUI DE SERVICII
INFORMATII GENERALE PRIVIND ANGAJATII OFERTANTULUI CE VOR FI IMPLICATI IN REALIZAREA CONTRACTULUI - C.V. ulpentru proiectantii de specialitate, care vor fi direct implicati in realizarea proiectului, diplome de studii , contracte de munca vizate la ITM, atestate, autorizatii, certificate necesare conform prevederilor legale in materie.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
Nr 2964 din 27.08.2010
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 13.09.2010 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
21.09.2010 08:30
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 21.09.2010 10:00
Locul: PRIMARIA COMUNEI CRISTINESTI, JUDETUL BOTOSANI, Birou Secretariat
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Comisia de evaluare, reprezentantul APDRP, delegatul UVCAP, reprezentantii delegati ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): FEADR Masura 322
Tip de finantare: Fonduri europene
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str. Stavropoleos, nr. 6, Sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. (+4) 021 310.46.41, Email:  [email protected], Fax:  (+4) 021 310.46.42, Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Suceava - Sectia Contencios Administrativ si Fiscal
Adresa postala:  Str. Stefan cel Mare, nr. 62, Localitatea:  Suceava, Cod postal:  720062, Romania, Tel. 0230216321, Email:  [email protected], Fax:  0231524022
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
In termen de 5 zile incepand cu ziua urmatoare a luarii la cunostinta despre un act al autoritatii contractante considerat ilegal
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria comunei Cristinesti, serviciul juridic
Adresa postala:  comuna Cristinesti, judetul Botosani, cod 717105, Localitatea:  Cristinesti, Cod postal:  717105, Romania, Tel. 0231619104, Email:  [email protected], Fax:  0231619104
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
31.08.2010 09:15
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer