Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Realizare proiect tehnic, detalii de executie, Elaborare documentatii pentru avize, acorduri, autorizatii, asistenta din partea proiectantului pe perioada de executiei, si executie lucrari pentru proiectul integrat:Modernizare drumuri satesti in loc Mada


Anunt de participare numarul 107484/08.09.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Comuna Madarjac (Consiliul Local MADARJAC)
Adresa postala:  COMUNA MADARJAC, Localitatea:  Madarjac, Cod postal:  707290, Romania, Punct(e) de contact:  VALENTINA OLOERU, Tel. 0232724921, Email:  [email protected], Fax:  0232730385, Adresa internet (URL):  http: //madarjac.primarii-iasi.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
Altele: servicii publice locale
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Realizare proiect tehnic, detalii de executie, Elaborare documentatii pentru avize, acorduri, autorizatii, asistenta din partea proiectantului pe perioada de executiei, si executie lucrari pentru proiectul integrat: Modernizare drumurisatesti in loc Madarjac, judetul Iasi, Reabilitare sediu primarie Madarjac, Reabilitare modernizare camin cultural Madarjac
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Comuna Madarjac Judetul Iasi
Codul NUTS: RO213 - Iasi
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Se vor presta servicii de proiectare si se vor executa lucrari pentru obiectivele de investitii ale proiectului integrat Modernizare drumurisatesti in loc Madarjac, judetul Iasi, Reabilitare sediu primarie Madarjac, Reabilitare modernizare camin cultural Madarjac, Construire cresa in localitatea Madarjac, comuna Madarjac, judetul Iasi
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233120-6 - Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2)
45215221-2-Lucrari de constructii de centre de asistenta de zi (Rev.2)
71221000-3-Servicii de arhitectura pentru constructii (Rev.2)
71248000-8-Supraveghere a proiectului si documentare (Rev.2)
71322500-6-Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Realizare proiect tehnic, detalii de executie, Elaborare documentatii pentru avize, acorduri, autorizatii, asistenta din partea proiectantului pe perioada de executiei, si executie lucrari pentru proiectul integrat: Modernizare drumurisatesti in loc Madarjac, judetul Iasi, Reabilitare sediu primarie Madarjac, Reabilitare modernizare camin cultural Madarjac
Construire cresa in localitatea Madarjac, comuna Madarjac, judetul Iasi
Valoarea estimata fara TVA: 7, 507, 434RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
garantie de participare in cuantum de 80.000 lei, gar. de buna executie 5% din valoarea de atribuire a contractului fara TVA
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri europene FEADR Masura 322
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
asocieresubcontractare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- neincadrarea in situatia prevazuta la art.180 din OUG nr.34/2006, actualizata-FORMULAR nr. 12A , neincadrarea in situatiile prevazute la art.181 din OUG nr.34/2006, actualizata-FORMULAR nr. 12B, Declaratie privind calitatea de participant-FORMULAR 12C , Persoanele juridice romane: Certificat constatator privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor locale si alte venituri ale bugetului local pentru sediul principal si pentru toate sediile secundare, Certificat constatator privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale la bugetul general consolidat ? ANAF? Directia Generala a Finantelor Publice si Administratia Finantelor Publice Locale.Persoane juridice/fizice romane: ACTIUNEA 1-Certificat de inregistrare (CUI), emis de ORC, Certificat constatator emis de ORC, ACTIUNEA 2-Certificat de inregistrare (CUI), emis de ORC, Certificat constatator emis de ORC, Autorizatie ISCIR sau echivalent, Atestat ANRE sau echivalent. Persoane juridice/fizice straine : documente care dovedesc o forma de inregistrare, in conformitate cu prevederile din tara in care ofertantul este stabilit
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Informatii generale, cu declararea cifrei medii de afaceri pe ultimii trei ani-FORMULAR nr. 12D? Identificare financiara - anexa la formularul 12D
-Bilanturi contabile pe ultimii 3 ani incheiati (2007, 2008, 2009), vizate si inregistrate de organele competente.
-Informatii privind disponibilitatea resurselor financiare necesare pentru executarea lucrarilor
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
-Cifra medie de afaceri pentru ultimii 3 ani minima solicitata 14.000.000 lei.-operatorul economic va demonstra ca are disponibile resurse financiare suficiente pentru a realiza un cashflow de executie a lucrarilorin suma de 1.800.000
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Informatii privind dotarile specifice-Formularul nr. 12H si anexa la formularul 12H-Efectivele medii anuale ale personalului angajat si personalului de conducere -Formularul nr. 12 I si Anexa Ala Formularul 12I
-Declaratie privind lista principalelor prestari de servicii similare din ultimii 3 ani-FORMULARUL nr. 12 E
-Declaratie privind lista principalelor lucrari similare executate in ultimii 5 ani-FORMULARUL nr. 12 F
-Standarde de asigurare a calitatii
-Standarde de protectie a mediului
-Planul de Management al Sanatatii si Sigurantei
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
-Ofertantul trebuie sa nominalizeze dotarile tehnice care vor participa direct la indeplinirea contractului, in conformitate cu documentatia tehnica, -Ofertantul trebuie sa faca dovada ca dispune de numarul minim necesar de forta de munca in vederea indeplinirii contractului in conformitate cu documentatia-incheierea (semnarea) in ultimii 3 ani, in calitate de contractant, asociat sau subcontractant, a unui contract de: proiectare lucrari de modernizare drumuri, a carui valoare sa fiede cel putin190.000lei fara TVA, a cel putin un contract de proiectare lucrari de constructiisi instalatii pentru cladiri si lucrari din categoria interventiilor la constructii - consolidare, a caror valoare sa fiede cel putin 55.000 lei, fara TVA;Executie: Ofertantul trebuie sa faca dovada incheierii (semnarii) si indeplinirii in ultimii 5 ani, in calitate de contractant, asociat sau subcontractant, a unui contract de lucrari de natura si complexitate similara lucrarilor ce fac obiectul procedurii (executie lucrari de modernizare drumuri) a carui valoare sa fiede cel putin 5.000.000 lei fara TVA, a unui contract de lucrari de natura si complexitate similara lucrarilor ce fac obiectul procedurii (lucrari de constructiisi instalatii pentru cladiri) a carui valoare sa fiede cel putin 800.000 lei, fara TVA.-ISO 9001 sau echivalent (proiectare si executie)-ISO 14001 sau echivalent (proiectare si executie)-OHSAS 18001 sau echivalent(proiectare si executie)
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
55%
Descriere: Componenta financiara
2.
Termen de executie a lucrarilor
15%
Descriere: Componenta tehnica 1
3.
Metodologia descrisa in propunerea tehnica ? constructii civile
10%
Descriere: Componenta tehnica 2
4.
Metodologia descrisa in propunerea tehnica ? constructii drum
20%
Descriere: Componenta tehnica 3
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 01.10.2010 08:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
01.10.2010 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 01.10.2010 10:00
Locul: Bursa Romana de Marfuri ? Terminalul Iasi, Strada Silvestru nr 152, parter
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentanti ai ofertantilor pe baza de imputernicire si copie CI, reprezentanti ai CRPDRP si UCVAP. Alte persoane imputernicite de autoritatea contractanta
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Program finantat prin FEADR Masura 322
Tip de finantare: Fonduri europene
VI.3) Alte informatii
Documentatia de atribuire : Fisa de date, formularele sei modelul de contract pot fi accesate gratuit din SEAP , la adresa www.e-licitatie.ro. Memoriile tehnice si plansele se vor ridica gratuit de la sediul autoritatii contractante.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Strada Stavropoleos nr.6 sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 021.3104641, Email:  [email protected], Fax:  021.3104642, Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Iasi
Adresa postala:  Str. Anastasie Panu nr. 25 bis, Localitatea:  Iasi, Cod postal:  700024, Romania, Tel. 0232-260600, Email:  [email protected], Fax:  0232-255907, Adresa internet (URL):  [email protected]
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenul de depunere al contestatiei - in termen de 5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii lacunostinta de catre contestator despre actul pe care acesta il considera nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Departamentul juridic al Comunei Madarjac
Adresa postala:  LOCALITATE MADARJAC, COMUNA MADARJAC, JUDETUL IASI, Localitatea:  Madarjac, Cod postal:  707290, Romania, Tel. 0232724921, Email:  [email protected], Fax:  0232724921
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
07.09.2010 15:26
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer