Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Realizare proiect tehnic, Detalii de executie, Elaborare documentatii pentru avize, acorduri, autorizatii, Asistenta din partea proiectantului pe perioada de executie si executie lucrari pentru obiectivele de investitii: OBIECTIV 1 - MODERNIZARE DRUMURI


Anunt de participare numarul 111192/12.11.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Comuna Moldoveni (Consiliul Local Moldoveni)
Adresa postala:  Comuna Moldoveni, sat Moldoveni, judet Neamt, Localitatea:  Moldoveni, Cod postal:  617275, Romania, Punct(e) de contact:  Marcela Gabriela Magdalena, Tel. 0233745752, Email:  [email protected], Fax:  0233745752, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
Altele: servicii publice locale
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Realizare proiect tehnic, Detalii de executie, Elaborare documentatii pentru avize, acorduri, autorizatii, Asistenta din partea proiectantului pe perioada de executie si executie lucrari pentru obiectivele de investitii: OBIECTIV 1- MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA MOLDOVENI, JUDETUL NEAMT OBIECTIV 2 - CONSTRUIRE GRADINITA DE COPII ? SATUL HOCIUNGI, COMUNA MOLDOVENI, JUDETUL NEAMT, OBIECTIV 3 - MODERNIZARE CAMIN CULTURAL IN COMUNA MOLDOVENI, JUDETUL NEAMT
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Comuna Moldoveni, judetul Neamt
Codul NUTS: RO214 - Neamt
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Se vor realiza servicii de Realizare proiect tehnic, Detalii de executie, Elaborare documentatii pentru avize, acorduri, autorizatii, Asistenta din partea proiectantului pe perioada de executie si executie lucrari pentru obiectivele de investitii:
OBIECTIV 1- MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA MOLDOVENI, JUDETUL NEAMT
OBIECTIV 2 - CONSTRUIRE GRADINITA DE COPII ? SATUL HOCIUNGI, COMUNA MOLDOVENI, JUDETUL NEAMT
OBIECTIV 3 - MODERNIZARE CAMIN CULTURAL IN COMUNA MOLDOVENI, JUDETUL NEAMT
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233120-6 - Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2)
45210000-2-Lucrari de constructii de cladiri (Rev.2)
71221000-3-Servicii de arhitectura pentru constructii (Rev.2)
71322000-1-Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
71322500-6-Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Se va incheia un contract de achizitie publica pentru : servicii de Realizare proiect tehnic, Detalii de executie, Elaborare documentatii pentru avize, acorduri, autorizatii, Asistenta din partea proiectantului pe perioada de executie si executie lucrari pentru obiectivele de investitii:
OBIECTIV 1- MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA MOLDOVENI, JUDETUL NEAMT
OBIECTIV 2 - CONSTRUIRE GRADINITA DE COPII ? SATUL HOCIUNGI, COMUNA MOLDOVENI, JUDETUL NEAMT
OBIECTIV 3 - MODERNIZARE CAMIN CULTURAL IN COMUNA MOLDOVENI, JUDETUL NEAMT
Valoarea estimata fara TVA: 9, 150, 714RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
28 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
garantie de participare in cuantum de 183.014 lei , garantie de buna executie in cuantum de 5% din valoarea fara TVA a contractului.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
fonduri europene-Programul FEADR, Masura 322 ? ''Renovarea, dezvoltarea satelor, conservarea si imbunatatirea mostenirii rurale?
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
asociere, subcontractare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind neancadrarea la art. 180 din OUG34/2006 -Formularul nr. 12 A ;Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181- Formular nr. 12 B;Declaratie privind calitatea de participant la procedura - Formularul nr. 12 C;Declaratie pe propria raspundere ca ofertantul nu se gaseste in situatia prevazuta la art. 69 indice 1 din OUG.34/2006 actualizata;Certificat conform ordinului 314/ 2010;Certificatul constatator emis de ANAF, privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat;Certificat constatator emis de APLprivind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor locale inclusiv cele locale, pentru toate punctele de lucru declarate in certificatul constatator;Persoane juridiceromane Certificat constatator emis ORC;Certificat de inregistrare emis de ORC;Cazier judiciar al persoanelor fixice aflate la conducerea operatorului economic;Cazier fiscal al operatorului economic;Persoane fiziceromane: cazier fiscal si cazier judiciar, Autorizatia de functionare, precum si orice alt document edificator considerat necesar pentru dovedirea apartenentei la categoria profesionala impusa de indeplinirea contractului;Persoane juridice /fizice straine: Documente caredovedesc o formadeinregistrare in conformitate cu prevederile legale din tara din care ofertantul este rezident, din care sa rezulte ca persoana juridica are obiectul de activitate necesar pentru indeplinirea contractului
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Fisa de informatii generale privind cifra de afaceri anuala pe ultimii 3 ani- formularulB1-Identificare financiara-Anexa la Formularul B1
-adresa din partea unei unitati bancare, in original, care sa garanteze ca ofertantul are disponibil in cont sau are o linie de credit aprobata si neconsumata
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
-minm 18.300.000 lei-profitul net pe ultimul an, 2009 sa fie pozitiv-copii de pe bilanturile 2007, 2008, 2009 de la fiecare membru al asociatiei;
-suma de 2.700.000 lei numai pentru aceasta lucrare.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Informatii privind dotarile specifice-Formularul nr. 12 H - 1 (proiectare)siFormularul nr. 12 H -lucrari;
-Lista cu principalele prestari de servicii din ultimii 3 ani Formularul nr. 12F-Lista cu principalele lucrari executate in ultimii 5 ani formularul nr. 12E-Informatii referitoare la persoanele responsabile de indeplinirea contractului
-Standarde de asigurare a calitatii
-Standarde de protectie a mediului
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
- Proiectare-Copii dupa licente pentru programe specializate respectivprograme specializate pentru realizarea proiectarii asistata de calculator pentru lucrari de drumuri , soft specializat pentru realizarea si intocmirea cantitatilor de lucrari.-Lucrari: Ofertantul trebuie sa dispuna de utilaje , mijloace de transport , instalatii , echipamente tehnice strict necesare pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de lucrari-un laborator gradul II autorizat ISC, sau contract cu un laboratorgradul II, autorizat ISC-Informatii privind personalul se regasesc la sectiunea VI-Alte informatii.-Proiectare : indeplinirea in ultimii 3 ani a : unui contract de servicii proiectare tehnica lucrari de drumuriin valoare de cel putin292.000 lei fara TVA; unui contract de servicii proiectare tehnica lucrari de constructii civile( constructie noua) in valoare de cel putin51.000 lei fara TVA; a unui contract de servicii proiectare tehnica lucrari de constructii civile (modernizare ) in valoare de cel putin41.000lei fara TVA.Executie: Executarea si finalizarea in ultimii 5 ani a: unui contract de executie lucrari - drumuri in valoare de cel putin 6.969.000 lei fara TVA.(Nu se accepta contracte de lucrari pentru pietruiri de drumuri);a unui contract similarde executie lucrari de constructii civile (constructie noua) in valoare de cel putin953.000 lei fara TVA;a unui contract similarde executie lucrari de constructii civile (modernizare) in valoare de cel putin841.000 lei fara TVA.-ISO 9001 sau echivalent -proiectare si executie-ISO 14001 sau echivalent-proiectare si executie
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 06.12.2010 08:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
06.12.2010 08:30
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 06.12.2010 10:00
Locul: Sediul autoritatii contractanteComuna Moldoveni
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentanti imputerniciti ai ofertantului pe baza de imputernicire si copie CI, reprezentanti UCVAP si ai CRPDRP, alte persoane imputernicite de catre autoritatea contractanta.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul FEADR, Masura 322 ? ''Renovarea, dezvoltarea satelor, conservarea si imbunatatirea mostenirii rurale?
Tip de finantare: Fonduri europene
VI.3) Alte informatii
Fisa de date a achizitiei, caietul de sarcini si memoriile tehnice se regasesc in SEAP - www.e-licitatie.ro. Plansele se vor ridica gratuit de la sediul autoritatii contractante.Personal: Proiectare: O1- sef proiect specializarea drumuri si poduri ? inginer proiectant CFDP doi ingineri proiectanti CFDP ; 1 topometrist atestat;O2-1 arhitect ;1 inginer proiectant CCIA; 1 inginer instalatii ;1 topometrist atestat;O3-1 arhitect;1 inginer proiectant CCIA 1 inginer instalatii ;1 topometrist atestatLucrari: O1- Sef santier ? inginer CFDP;RTE constructii rutiere drumuri si poduri- CQconstructii rutiere drumuri si poduri, CQproduse pentru constructii ;responsabil cu protectia muncii, securitatea muncii si PSI, personal de executie nominalizatde ofertant pe specializariO2- Sef santier ? inginer specialitatea CCIA, RTE domeniul CCIA, CQ-domeniul CCIA ? CQ: domeniul produse pentru constructii , responsabil cu protectia muncii, securitatea muncii si PSI, personal de executie nominalizat deofertant pe specializari .O3-sef santier ? inginer specialitatea CCIA; RTE domeniul CCIA;CQ domeniul CCIA, CQ- domeniul produse pentru constructii , responsabil cu protectia muncii, securitatea muncii si PSI, personal de executie nominalizat de ofertant .( unde: RTE-Responsabil tehnic cu executia, CQ-Responsabil cu controlul tehnic de calitate)
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str. Stavropoleos, nr. 6, Sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 021 310.46.41, Email:  [email protected], Fax:  021 310.46.42, Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Bacau
Adresa postala:  Str. Cuza Vodanr. 1, Localitatea:  Bacau, Cod postal:  600247, Romania, Tel. 0234-513296, Email:  [email protected], Fax:  0234 - 514275
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
In termen de 5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta in legatura cu orice document al autoritatii contractante considerat nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Departamentul juridic al Comunei Moldoveni
Adresa postala:  Comuna Moldoveni, judetu Neamt, Localitatea:  Moldoveni, Cod postal:  617275, Romania, Tel. 0233- 745862, Email:  [email protected], Fax:  0233- 745862
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
10.11.2010 16:08
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer