Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Realizare proiect tehnic, detalii de executie, Elaborare documentatii pentru avize, acorduri, autorizatii, Asistenta din partea proiectantului pe perioada de executie si Executie lucrari pentru obiectivele de investitii: ?MODERNIZARE DRUM CIUREA ? PICIOR


Anunt de participare numarul 112812/13.12.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA CIUREA
Adresa postala:  COMUNA CIUREA, JUDETUL IASI, Localitatea:  Ciurea, Cod postal:  707080, Romania, Punct(e) de contact:  CATALIN LUPU, Tel. 0746039208, Email:  [email protected], Fax:  0232296170, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Realizare proiect tehnic, detalii de executie, Elaborare documentatii pentru avize, acorduri, autorizatii, Asistenta din partea proiectantului pe perioada de executie si Executie lucrari pentru obiectivele de investitii: ?MODERNIZAREDRUM CIUREA ? PICIORU LUPULUI - SLOBOZIA, COMUNA CIUREA, JUDETUL IASI; CONSTRUIREA CENTRULUI DE SERVICII DE TIP AFTERSCHOOL; MODERNIZARE DRUMURI LOCALE, COMUNA CIUREA?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: COMUNA CIUREA, JUDETUL IASI
Codul NUTS: RO213 - Iasi
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contractul ce urmeaza a fi atribuit prin prezenta procedura de atribuire presupune: Activitatea I: ProiectareActivitatea a II-a: Executia lucrarilor in baza proiectelor tehnice aprobate de beneficiarIn Etapa I se vor executa urmatoarele: - Documentatii pentru obtinerea avizelor, acordurilor si autorizatiilor; - Proiect Tehnic; - Detalii de Executie; Se ia nota de faptul ca documentatia referitoare la avize si autorizatii nu este limitata la ceea ce este solicitat prin Certificatul de Urbanism. Daca sunt necesare avize ulterioare pentru autorizatia de constructie, in aceleasi costuri, ofertantul va intocmi documentatiile aferente.? Antemasuratorile si Listele cuprinzand cantitatile de lucrari din Proiectul Tehnic se vor intocmi pe fiecare obiect si categorie de lucrari in parte, cat mai explicit.? Proiectantul va asigura asistenta tehnica pe toata durata de executie a lucrarilor.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233140-2 - Lucrari de drumuri (Rev.2)
45210000-2-Lucrari de constructii de cladiri (Rev.2)
71248000-8-Supraveghere a proiectului si documentare (Rev.2)
71322000-1-Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
71322500-6-Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Contractul ce urmeaza a fi atribuit prin prezenta procedura de atribuire presupune: Activitatea I: ProiectareActivitatea a II-a: Executia lucrarilor in baza proiectelor tehnice aprobate de beneficiarIn Etapa I se vor executa urmatoarele: - Documentatii pentru obtinerea avizelor, acordurilor si autorizatiilor; - Proiect Tehnic; - Detalii de Executie; Se ia nota de faptul ca documentatia referitoare la avize si autorizatii nu este limitata la ceea ce este solicitat prin Certificatul de Urbanism. Daca sunt necesare avize ulterioare pentru autorizatia de constructie, in aceleasi costuri, ofertantul va intocmi documentatiile aferente.? Antemasuratorile si Listele cuprinzand cantitatile de lucrari din Proiectul Tehnic se vor intocmi pe fiecare obiect si categorie de lucrari in parte, cat mai explicit.? Proiectantul va asigura asistenta tehnica pe toata durata de executie a lucrarilor.
Valoarea estimata fara TVA: 12, 461, 762RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
45 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
-Cuantumul garantiei de participare: 249.000lei-Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare: 120 zile calendaristice de la data deschiderii ofertei.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
plata se va face in functie de finantarea FEADR si in conformitate cu fisa de date si caetul de sarini
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Acordul de asociere
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- neincadrarea in situatia prevazuta la art.180 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.34/2006
- neincadrarea in situatiile prevazute la art.181 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.34/2006
- Declaratie privind calitatea de participant la procedura
- Certificat de atestare fiscala emis de Agentia Nationala de Administrare Fiscala
- Certificat de atestare fiscala emis de Administratia Publica Locala- Cazierul fiscal in original valabil la data deschiderii ofertelor
- Certificat de atestare privind obligatiile la fondul de mediu
- copie legalizata dupa Certificatul de inregistrare emis de Oficiul Registrului Comertului
- prezentare Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului-
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Copii legalizate ale bilanturilor contabile la31.12.2007. 31.12.2008 si 31.12.2009
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Ofertantul va demonstra ca dispune de resurse financiare dar nu mai putin de 2.500.000 lei.Realizarea unei cifre medii anuale de afaceri din constructii pe ultimii 3 ani egala sau mai mare decat valoarea minima impusa, dupa cum urmeaza: 24.923.524 ronOfertantul nu figureaza cu incidente majore de plati, cu cecuri si bilete la ordin in ultimele 12 de luni in baza de date a Centralei Incidentelor de Plati.Scrisoare de bonitate bancara adresata autoritatii contractante din care sa rezulte: - lichiditate generala > 90%
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii privindprincipalele servicii prestate in ultimii 3 ani silucrari executate si finalizate in ultimii 5 aniOfertantul trebuie sa dispuna de echipament specific activitatii de proiectare. Se vor prezentadotarile specifice, copii dupa licente pentru programe specializatepentru realizarea proiectarii asistata de calculator; soft specializat pentru realizarea si intocmirea cantitatilor de lucrari, necesare pentruindeplinirea contractului- copii dupa licente pentru programe specializate respectivprograme specializate pentru realizarea proiectarii asistata de calculator pentru lucrari de constructii, soft specializat pentru realizarea si intocmirea cantitatilor de lucrari, ce urmeaza a fi utilizate la realizarea contractului .? Executie lucrari
1. Ofertantul trebuie sa nominalizeze dotarile tehnice care vor participa direct la indeplinirea contractului, in conformitate cu documentatia tehnica
2. Ofertantul, pentru a fi calificat, trebuie sa aiba in proprietate sau sa aiba la dispozitia sa (printr-un contract de inchiriere, de leasing, etc) utilaje si echipamente tehnice, care sa functioneze la intreaga capacitate si care sa fie folosite in cadrul contractului.
Documente din care sa rezulte ca ofertantul detine statie de asfalt, statie de beton , daca nu detine, se vor prezentacontracte de furnizareasfalt, beton , in copie legalizata.Fisa tehnica si certificarea pentru statia de asfalt, betoane, proprie sau cea a furnizorului de asfalt, betoane, adresa unde este amplasata statia , precum si autorizatie de mediu valabila pentru locul unde este amplasata.
Ofertantul - pentru a fi calificat trebuie sa aiba in proprietate sau sa aiba la dispozitia sa (printr-un contract de prestari servicii, de inchiriere) laboratorde incercari autorizat de grad II, autorizat ISC. Autorizatiile laboratorului trebuie sa cuprinda in profilele autorizate toate determinarile de laborator necesare in vederea executiei lucrarilor. Atat contractul de colaborareincheiate intre ofertant si laboratorul respectiv, cat si autorizatia laboratorului, trebuie sa fie in vigoare la data deschiderii ofertelor.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
- in ultimii 3 ani a douacontr.de serv. proiectare in domeniul drumuri, a caror valoare cumulata sa fie de cel putin: 240.000lei ( fara TVA ); si pentru domeniul constructii civile a cel putin un contract de servicii proiectare lucrari similare a carui valoaresa fie de cel putin: 26.000 lei ( fara TVA )Ofertantul trebuie sa faca dovada incheierii (semnarii) si indeplinirii in ultimii 5 ani, in calitate de contractant, asociat sau subcontractant- a maxim 3 (trei) contracte de lucrari de natura si complexitate similara lucrarilor ce fac obiectul procedurii (executie lucrari de modernizare drumuri) a caror valoare cumulata sa fie de cel putin 11.365.677 lei fara TVA.- a cel putin un contract de lucrari de natura si complexitate similara lucrarilor ce fac obiectul procedurii (constructii civile) in valoare de 828.000 lei fara TVA.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
52%
Descriere: Componenta financiara
2.
DURATA DE EXECUTIE
24%
Descriere: durata de excutie a lucrarilor
3.
indeplinire a serviciilor de proiectare
24%
Descriere: duata de realizare a serviciilor de proiectare
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 16.12.2010 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
28.12.2010 12:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 28.12.2010 12:30
Locul: Primaria Comunei Ciurea, Judetul Iasi
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
imputerniciti din partea ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul FEADR, Masura 322 ? ''Renovarea, dezvoltarea satelor, conservarea si imbunatatirea mo?tenirii rurale?
Tip de finantare: Fonduri europene
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str. Stavropoleos, nr. 6, Sector 3, Localitatea:  Bucure?ti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. (+4) 021 310.46.41, Email:  [email protected], Fax:  (+4) 021 310.46.42
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel IASI - Sectia Contencios Administrativ si Fiscal
Adresa postala:  str. Anastasie Panu, nr 25, Iasi, Localitatea:  Iasi, Cod postal:  700024, Romania
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
COMUNA CIUREA, JUDETUL IASI
Adresa postala:  COMUNA CIUREA, JUDETUL IASI, Localitatea:  CIURREA, Cod postal:  700034, Romania, Tel. 0232 296170
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
09.12.2010 17:08
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer