Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Realizare studii de inventariere si evaluare a starii de conservare a speciilor ?i habitatelor ?i recomandari de management, realizare ?i gestionare baza date, cartare colectare date GIS, elaborare har?i GIS, elaborare planuri de monitorizare ?i manageme


Anunt de participare numarul 142958/06.04.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Asociatia pentru Conservarea Vietii Salbatice
Adresa postala: Str. Podu Verde Nr. 2, Et. 3, Ap. 15, Judetul Suceava, Localitatea: Vatra Dornei, Cod postal: 725700, Romania, Punct(e) de contact: Cristian Burdujan, Tel. +40 758042041, Email: [email protected], Fax: +40 378104404, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
ONG
Activitate (activitati)
- Mediu
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Realizare studii de inventariere si evaluare a starii de conservare a speciilor ?i habitatelor ?i recomandari de management, realizare ?i gestionare baza date, cartare colectare date GIS, elaborare har?i GIS, elaborare planuri de monitorizare ?imanagement pentru Tinovul Saru Dornei, Tinovul de la Romanesti, Tinovul Mare Poiana Stampei, Bistrita Aurie si Pietrosul Brostenilor ? Cheile Zugrenilor
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
8 - Servicii de cercetare si de dezvoltare
Locul principal de prestare: ROSCI0249 Tinovul Saru Dornei, ROSCI0245 Tinovul de la Romanesti, ROSCI0247 Tinovul Mare Poiana Stampei, ROSCI0010 Bistrita Aurie si ROSCI0196 Pietrosul Brostenilor-Cheile Zugrenilor
Codul NUTS: RO215 - Suceava
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Realizarea studii de inventariere, si evaluare a starii de conservare a speciilor si habitatelor si recomandari de management, realizare si gestionare baza date, cartare colectare date GIS, elaborare harti GIS, elaborare planuri de monitorizare simanagement pentru ariile protejate Tinovul Saru Dornei, Tinovul de la Romanesti, Tinovul Mare Poiana Stampei, Bistrita Aurie si Pietrosul Brostenilor-Cheile Zugrenilor
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79311100-8 - Servicii de elaborare de studii (Rev.2)
71621000-7-Servicii de analiza sau consultanta tehnica (Rev.2)
72314000-9-Servicii de colectare si de colationare de date (Rev.2)
72322000-8-Servicii de gestionare a datelor (Rev.2)
90712400-5-Servicii de planificare a strategiei de gestionare sau de conservare a resurselor naturale (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Realizarea studii de inventariere si evaluare a starii de conservare a speciilor si habitatelor si recomandari de management, realizare si gestionare baza date, cartare colectare date GIS, elaborare harti GIS, elaborare planuri de monitorizare simanagement pentru ariile protejate Tinovul Saru Dornei, Tinovul de la Romanesti, Tinovul Mare Poiana Stampei, Bistrita Aurie si Pietrosul Brostenilor-Cheile Zugrenilor
Contractulpresupune realizarea urmatoarelor activitati:
A.1.1. Verificarea si cartarea limitelor celor cinci arii protejate, a formelor de proprietate asupra terenurilor, a regimului de administrare si a folosintei terenului pentru ariile protejate ROSCI0249 Tinovul Saru Dornei, ROSCI0245 Tinovul de la Romanesti, ROSCI0247 Tinovul Mare Poiana Stampei, ROSCI0010 Bistrita Aurie si ROSCI0196 Pietrosul Brostenilor-Cheile Zugrenilor;
A.1.2. Inventarierea si evaluarea starii de conservarea specilor de importanta comunitara si/sau nationalapentru care au fostdeclarate ariile protejate ROSCI0249 Tinovul Saru Dornei, ROSCI0245 Tinovul de la Romanesti, ROSCI0247 Tinovul Mare Poiana Stampei, ROSCI0010 Bistrita Aurie si ROSCI0196 Pietrosul Brostenilor-Cheile Zugrenilor;
A.1.3. Inventarierea si evaluarea starii de conservare a habitatelor de importanta comunitara si/sau nationalapentrucare au fost desemnate ariile protejate ROSCI0249 Tinovul Saru Dornei, ROSCI0245 Tinovul de la Romanesti, ROSCI0247 Tinovul Mare Poiana Stampei, ROSCI0010 Bistrita Aurie si ROSCI0196 Pietrosul Brostenilor-Cheile Zugrenilor;
A.1.4. Cartarea habitatelor si elaborarea hartilor de distributie ale speciilor de interes comunitar din cele cinci arii protejate - ROSCI0249 Tinovul Saru Dornei, ROSCI0245 Tinovul de la Romanesti, ROSCI0247 Tinovul Mare Poiana Stampei, ROSCI0010 Bistrita Aurie si ROSCI0196 Pietrosul Brostenilor-Cheile Zugrenilor;
A.1.5. Identificarea amenintarilor actuale si potentiale si stabilirea masurilor de management in vederea mentinerii intr-o stare favorabila de conservare a speciilor si habitatelor de importanta comunitara si/sau nationalapentru care au fost declarate cele cinci arii protejate - ROSCI0249 Tinovul Saru Dornei, ROSCI0245 Tinovul de la Romanesti, ROSCI0247 Tinovul Mare Poiana Stampei, ROSCI0010 Bistrita Aurie si ROSCI0196 Pietrosul Brostenilor-Cheile Zugrenilor;
A.2.1. Elaborarea unei baze de date electronice necesare planurilor de management, pentru fiecare din cele 5 arii protejate - ROSCI0249 Tinovul Saru Dornei, ROSCI0245 Tinovul de la Romanesti, ROSCI0247 Tinovul Mare Poiana Stampei, ROSCI0010 Bistrita Aurie si ROSCI0196 Pietrosul Brostenilor-Cheile Zugrenilor;
A.2.2. Stabilirea metodelor si protocoalelor de monitorizare in vederea evaluarii succesului masurilor de management propuse in mentinerea starii favorabile de conservare a speciilor si habitatelor de importanta comunitara si/sau nationala pentru care au fost declaratecele 5 arii protejate - ROSCI0249 Tinovul Saru Dornei, ROSCI0245 Tinovul de la Romanesti, ROSCI0247 Tinovul Mare Poiana Stampei, ROSCI0010 Bistrita Aurie si ROSCI0196 Pietrosul Brostenilor-Cheile Zugrenilor;
A.2.3. Realizarea planurilor de management pentru cele 5 ariiprotejate - ROSCI0249 Tinovul Saru Dornei, ROSCI0245 Tinovul de la Romanesti, ROSCI0247 Tinovul Mare Poiana Stampei, ROSCI0010 Bistrita Aurie si ROSCI0196 Pietrosul Brostenilor-Cheile Zugrenilor.(cod CPV 79311100 ? 8 Servicii de elaborare studii, cod CPV 90712400-5 Servicii de planificare a strategiei de gestionare sau de conservare a resurselor naturale; 72314000-9 - Servicii de colectare si de colationare de date; 72322000-8 - Servicii de gestionare a datelor; 71621000-7 - Servicii de analiza sau consultanta tehnica 90714100-6 - Sisteme de informare in domeniul mediului)
Valoarea estimata fara TVA: 1, 460, 400RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
11 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare este 29.208lei (2% din valoarea estimata a Contractului);Data cursului de schimb valutar va fi data cand se va constitui garantia de participareGarantia de participare se contituie astfel: Virament bancar sau instrument de garantare emis de o societate bancara sau de asigurari, in original, in contul Asocia?ieipentru Conservarea Vietii Salbatice - CUI: 25900520, cont nr. RO56 RNCB 0243 1235 6655 0001 deschis la Banca Comerciala Romana Vatra DorneiScrisoare de garantie bancara, ordin de plata confirmat de banca, lichiditati la caseria Asociatiei pentru Conservarea Vietii Salbatice.In cazul constituirii prin scrisoare de garantie bancara se va utiliza Formularul model nr. 2 - anexat.Perioada minima de valabilitate a garantiei de participare :90 de zile de la data limita de depunere a ofertelor Cuantumul garantiei de buna executie 5% din valoarea contractului fara TVAModul de constituire a garantie de buna executieScrisoare de garantie emisa de o societate bancara sau de asigurarixRetineri succesive din sume datorate pentru facturi partialexIn cazul constituirii garantiei de buna executie a contractului prin scrisoare de garantie emisa de o societatebancara sau de asigurari, se va utiliza Formularul modelnr. 3 anexat.In cazul in care garantia se constituie prin retineri succesive, conform HG 1045/2011 contractantul are obligatia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante. Suma initiala care se depune de catre contractant in contul de disponibil astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0, 5% din pretul contractului. Pe parcursul indeplinirii contractului, autoritatea contractanta urmeaza sa alimenteze acest cont de disponibil prin retineri succesive din sumele datorate si cuvenite contractantului pana la concurenta sumei stabilite drept garantie de buna executie in documentatia de atribuireRestituirea garantiei de buna executie se va face in felul urmator: in termen de 30 zile de la data incheierii procesului-verbal de constatare a finalizarii serviciilor, daca nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim;
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Program ?POS Mediu? Axa Prioritara 4.Proiect: ?Conservarea speciilor si habitatelor de interes comunitar din cinci arii protejate ale judetului Suceava?Cod proiect: SMIS CSNR 36219
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Declaratie privind eligibilitateaModalitatea de indeplinire ?i aplicabilitatea in cadrul procedurii
Cerinta minima: completare formulare conform Formular 4 si Formular 5, privind neincadrarea in in situatiile prevazute in art. 180 si 181 din OUG 34;Persoanele care asigura sustinerea financiara si/sau capacitatea tehnica si profesionala sunt obligate sa dea declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 literele a, c indice 1 si d). Se va completa Formularul 5 si se vor elimina prin taiere articolele ce nu facobiectul declaratiei acestor terte persoane.Cerinta nr. 2
Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plataModalitatea de indeplinire ?i aplicabilitatea in cadrul procedurii
- Certificat constatator privind plata obligatiilor catre bugetul general consolidat de stat eliberat de D.G.F.P. din care sa rezulte situatia obligatiilor scadente la plata in luna anterioara celei care se depun ofertele, in original sau copie cu mentiunea ?conform cu originalul ?- Certificat privind plata obligatiilor catre bugetul local eliberat de catre directia de specialitate din cadrul Primariilor in a caror raza teritoriala activeaza ofertantul din care sa rezulte situatia obligatiilor scadente la plata in luna anterioara celei care se depun ofertele, in original sau copie cu mentiunea ?conform cu originalul ?.Din certificatele mentionate mai sus, trebuie sa reiasa ca la nivelul lunii anterioare celei in care se depune oferta, ofertantul nu are obligatii restante la bugetul localCerinta nr. 3
Declaratie privind calitatea de participant la procedura
Formular nr. 6
Cerinta nr. 4
Declaratie privind neincadrarea in prevederile art 69, indice 1 din OUG nr. 34/2006
Formular nr. 7
In vederea completarii acestei declaratii mentionam ca persoanele insarcinate cu organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt: Taranu Nicolae, Burdujan Cristian, Sandu Loredana Sorina, Taranu Georgeta si Alexei Dana Maria
Cerinta nr. 5
Certificatul de participare cu oferta independenta, conform Ordinului 314/2010
Formular nr. 16 Cerinta nr. 1
Ofertantul sa fie inregistrat legal, sa prezinte dovada ca se afla in activitate si ca are in obiectul de activitate activitati compatibile cu obiectul contractuluiPersoane juridice romane:
Certificat constatator emis de oficiul registrului comertului in oricare din formele original, copie legalizata, copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? semnata si parafata de reprezentantul ofertantului, trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor. Ofertantului situat pe primul loc i se va solicita, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii, documentul in original sau copie legalizata
Persoane juridice straine:
Documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional din tara de origine a ofertantului traduse legalizat in limba romana
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii generale ofertant cu declararea cifrei de afaceri pe ultimii 3 ani.
Se impune cifra de afaceri anuala medie pe ultimii 3 ani (2012, 2011 si 2010) sa fie de minim 1.000.000 lei pe servicii similare ca natura
Cerinta nr. 2
Bilant contabil la 31 decembrie 2010, 31 decembrie 2011 si 31 decembrie2012.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Cerinta obligatorie: Completare si prezentare formular nr. 8Informatii generale.Cerinta obligatorie: Prezentare bilant contabil la 31 decembrie 2010, 31 decembrie 2011. Cu privire la bilantul pe 2012, sunt lasate la latitudinea operatorului economic documentele ce vor fi prezentate in sustinerea indeplinirii cerintei de calificare.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1Ofertantul va prezenta Declaratia privind echipamentele tehnice
Cerinta nr. 2Informatii privind personalul tehnic de specialitate si de asigurarea calitatii
Cerinta nr. 3
Realizarea unui contract similar ca natura in valoare de minim360.000lei
Standarde de asigurarea calitatii
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Cerinte minime: Cerinta obligatorie: asigurarea de catre ofertant a acelor echipamente, utilaje, mijloace de transport, alte mijloace fixe si dotari care sunt considerate strict necesare pentru indeplinirea contractului de prestari servicii.Ofertantul trebuie sa detina: ?min 2 buc echipament de transport (4x4 sau autoturism);?min 4 buc. GPS;?min 1 buc. echipament specializat de Server baze de date GIS;?min 1buc echipament specializat pentru Server Aplicatii GIS;?min 1buc Statie grafica GIS;?min 1buc Statie desktop GIS;Dotarea tehnica solicitata trebuie sa fie proprie sau inchiriata/comodataMod de dovedire: se va atasa Formularul nr. 10 completat.Se va prezenta dovada detinerii echipamentelor solicitate.Actele privind dotarea cu echipamente se vor prezenta in copie conform cu originalul.Vor fi acceptate si angajamente/declaratii de punere la dispozitie pentru utilajele ce vor fi angajate in indeplinirea contractului.Cerinte obligatorii: Ofertantul va prezenta o lista nominala cu echipa propusa pentru indeplinirea contractului ? Formularul nr.11Ofertantul trebuie sa dispuna de resursele umane considerate de autoritatea contractanta ca fiind strict necesare indeplinirii in bune conditii a contractului.Ofertantul trebuie sa faca dovada ca dispune de: -1 specialist cartografie/cadastru Manager de proiect-1 specialist cartografie/cadastru si GPS-1 specialist informatica/GIS - Programator-1 specialist informatica/GIS - Administrare baze de date Geospatiale-Minim doi specialisti chiropterologi;
-Minim doi specialisti mamalogi;
-Minim doi specialisti herpetologi;
-Minim doi specialisti ihtiologi-Minim doi speciali?ti entomologi-Minim un specialist botanist (plante superioare)-Minim un specialist botanist (briofite)-Minim un specialist botanist si habitate de turbarii/mlastini-Minim un specialist botanist si habitate de tufarisuri si stancarii-Minim un specialist silvicultor si habitate de padure-Minim un specialist in monitorizarea biodiversitatii-Minim un specialist in management arii protejate-Minim un specialist monitorizare/management habitate de pajiste/tufarisuri/mlastini-Minim un specialist in monitorizare/management habitate de padure-Minim un specialist monitorizare/management botanist-Minim un specialist monitorizare/management zoolog(nevertebrate)-Minim un specialist monitorizare/management zoolog(vertebrate)Calificare?Minim un specialist cartografie/cadastruManagerul de proiect trebuie sa fi participat in calitate de manager de proiect in cel putin un proiect si sa fi fost implicat in cel putin intr-un contract cu obiect similar actualului contract. Managerul de proiect trebuie sa fie absolvent de studii superioare.Toti ceilalti specialistii/expertii, vor trebui sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii: - sa aiba experienta, demonstrata prin participarea in cadrul unui proiect;
- studii superioare absolviteAutoritatea contractanta va solicita in faza de ofertare prezentarea CV-ului, iar ulterior in vederea demonstrarii experientei prezentate in CV va solicita operatorului economic clasat pe locul intai orice alte documente doveditoareCerinta obligatorie: Completare si prezentare formular nr. 9Declaratie privind lista principalelor prestari de servicii in ultimii 3 ani.Prestarile de servicii se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar. In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certifiacri/confirmari din partea acestuia, demonstrarea prestarilor de servicii se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic.ISO 9001
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 29.05.2013 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
31.05.2013 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 31.05.2013 12:00
Locul: Str. Podu Verde Nr. 2, Et. 3, Ap. 15, Cod Postal 725700, Localitatea Vatra Dornei, Judetul Suceava
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Burdujan CristianSandu Loredana SorinaAlexei Dana Maria
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Program ?POS Mediu? Axa 4Titlu proiect: Imbunatatirea starii de conservare a speciilor si habitatelor de importan?a comunitara din Parcul National CalimaniCod proiect: SMIS CSNR 36219
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Sectorial de Mediu - POS Mediu
VI.3) Alte informatii
Daca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 2562 din OUG nr. 34/2006Contestatia se va depune potrivit prevederilor OUG 34. Continutul contestatiei va fi adus la cunostinta Autoritatii contractante.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul juridic al Asociatiei pentru Conservarea Vietii Salbatice
Adresa postala: Vatra Dornei, Str Podu Verde nr 2 et 3 ap 15, Localitatea: Vatra Dornei, Cod postal: 725700, Romania, Tel. +4 0758042041, Email: [email protected], Fax: +4 0378104404, Adresa internet (URL): www.romanian-wildlife.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
05.04.2013 11:14
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer