Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Realizarea lucrarilor de cadastru in comuna Telciu, Judetul Bistrita-Nasaud


Anunt de participare numarul 134515/04.04.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA TELCIU
Adresa postala: Telciu , Str. Principala, Nr. 744. B , Jud Bistrita-Nasaud, Localitatea: Telciu, Cod postal: 427355, Romania, Punct(e) de contact: MURESAN SEVER, Tel. +40 263369004, Email: [email protected], Fax: +40 263369004, Adresa internet (URL): www.telciu.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Comuna Telciu
Adresa postala: Strada Principala, nr. 744B, Localitatea: Telciu, Cod postal: 427355, Romania, Punct(e) de contact: Muresan Sever, Tel. +40 263369004, Email: [email protected], Fax: +40 263369004, Adresa internet (URL): www.telciu.ro
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
SEAP
Adresa postala: str. Italiana, nr.22, sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 020976, Romania
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Comuna Telciu
Adresa postala: Strada Principala, nr. 744B, Localitatea: Telciu, Cod postal: 427355, Romania, Punct(e) de contact: Muresan Sever, Tel. +40 263369004, Email: [email protected], Fax: +40 263369004, Adresa internet (URL): www.telciu.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritati publice locale
Activitate (activitati)
Altele: Administratie publica locala
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Realizarea lucrarilor de cadastru in comuna Telciu, JudetulBistrita-Nasaud
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
7 - Servicii informatice si servicii conexe
Locul principal de prestare: Comuna Telciu
Codul NUTS: RO112 - Bistrita-Nasaud
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Obiectivul general al proiectului este realizarea lucrarilor de cadastrupe teritoriul comunei Telciu, JudetulBistrita-Nasaud.Principalele obiective urmarite sunt:
- realizarea documentelor tehnice ale cadastrului (registrul cadastral al imobilelor si al detinatorilor, indexul alfabetic al detinatorilor, planul cadastral);
- deschiderea cartilor funciare ca urmare a identificarii detinatorilor de imobile si intabularea drepturilor reale imobiliare corelative.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71354300-7 - Servicii de cadastru (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Scopul contractului : Obiectivul general al proiectului este realizarea lucrarilor de cadastruin comuna Telciu, prezentate in anexa nr.1 - Date generale (toate cantitatile prevazute in aceasta anexa sunt estimative).
Principalele obiective urmarite sunt:
- realizarea documentelor tehnice ale cadastrului (registrul cadastral al imobilelor si al detinatorilor, indexul alfabetic al detinatorilor, planul cadastral);
- deschiderea cartilor funciare ca urmare a identificarii detinatorilor de imobile si intabularea drepturilor reale imobiliare corelative.Identificarea imobilelor si a detinatorilor se va realiza prin prelucrarea datelor preluate de la OCPI Bistrita-Nasaud, primaria Telciu, alte institutii si integrarea acestora cu datele obtinute in urma realizarii lucrarilor de teren.
Principalele documente tehnice ale cadastrului la nivelul UAT sunt:
- registrul cadastral al imobilelor si al detinatorilor (anexa nr.2)
- indexul alfabetic al detinatorilor (anexa nr.3)
- planul cadastral (anexa nr.7)Executarea contractului presupune : - Organizarea si desfasurarea campaniei publicitare la nivellocal;
- Realizarea lucrarilor premergatoare cadastrului general;
- Derularea lucrarilor de specialitate;
- Receptia documentelor tehnice ale cadastrului general;
- Publicarea documentelor tehnice ale cadastrului general;
- Primirea si solutionarea contestatiilor;
- Actualizarea documentelor tehnice ale cadastrului general;
- Deschiderea cartilor funciare;
- Incheierea lucrarilor tehnice de cadastru general.
Valoarea estimata fara TVA: 2, 700, 000.49RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
36 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
In vederea participarii la licitatie, ofertantul va depune o garantie de participare in valoare de 40000 lei.Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare va fi cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei, respectiv 90 de zile calendaristice de la data limita de depunere a ofertelor.Garantia de participare se va constitui conform art. 86 alin. (1) din HG 925/2006.Pentru ofertantii care opteaza pentru virament bancar, garantia de participare se va constitui in contul RO53TREZ1035006XXX000090, deschis la Trezoreria Nasaud. Cuantumul garantiei de buna executie este de 10% din valoarea contractului fara TVA si se va constitui si se va constitui conform art. 90 din H.G. nr. 925/2006.Daca garantia de buna executie se va constitui prin retineri succesive ? se va realiza conform prevederile art. 90alin. (3)*) din din H.G. nr. 925/2006, cu modificari si completari ulterioare, inclusiv HG nr.1045/2011Modalitatea de constituire a garantiei de buna executie va fi comunicata de catre Prestator inainte de semnarea contractului.Garantia de buna executie se va constitui pe intreaga perioada a contractului.- Restituirea garantiei de buna executie se va face in conformitate cu prevederile art. 92 din HG 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
buget local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.?Declaratie privind situatia personala a operatorului economic? referitor la neincadrarea in dispozitiile art. 180 si art. 181 din OUG 34/2006
2.cazierul judiciar al operatorului economic, eliberat de organele competente.
3.cazierul fiscal al operatorului economic, eliberat de organele competente.
4. Certificat de atestare fiscala eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale pe raza careia isi are sediul operatorul economic, care sa ateste plata obligatiilor fata de bugetul de stat in luna anterioara celei in care se depun ofertele.
Certificat privind plata impozitelor si taxelor locale, in a carui raza de competenta isi are ofertantul sediul principal , care sa ateste plata obligatiilor fata de bugetul de stat in luna anterioara celei in care se depun ofertele.
-Prezentarea formularului nr. 2, ?Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta?, conform Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice.
-Prezentarea formularului nr. 3, ?Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 691(evitarea conflictului de interese) din OUG 34/2006. Precizam ca persoanele care detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt: Primar: Muresan Sever; Viceprimar: Bumbu Ioan; Secretar: Danciu Emilia; Responsabil cu achizitiile publice: Octavian Moldovan.Persoanele ce fac parte din comisia de evaluare: Bumbu Ioan, Danciu Emilia, Moldovan Octavian, Danciu Marius Iulian, Platon Ioan.
-Prezentarea formularului nr. 4, ?Declaratie privind calitatea de participant la procedura?. -Prezentarea Certificatuluiconstatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa instanta competenta, din care sa rezulte faptul ca domeniul de activitate a ofertantului corespunde cu obiectul procedurii.
-Prezentarea Certificatului de autorizare pentru lucrari de specialitate in domeniul cadastru, geodezie, cartografie, clasa I, emis de ANCPI.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii generale despre ofertant
-Autoritatea contractanta solicita ca media cifrei de afaceri globala ce vizeaza activitatea din cel mult ultimii 3 ani incheiati sa fie cel putin egala cu 4000000 lei.
Asigurarea riscului profesional aferent contractului
Se solicita prezentarea unei polite de asigurare de la o societate bancara/asigurari privind asigurarea riscului profesional pentru tipul de servicii al contractului in cauza.
Disponibilitatea de a sustine financiar proiectul
Se solicita prezentarea unei disponibilitati de sustinere a proiectului/cash-flow de 400000 lei pe o perioada de 6 luni
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Experienta generala a ofertantului
Se va completa formularul nr. 6 ?Declaratie privind lista principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani"
Experienta specifica a ofertantului
Prezentarea unui contract sau a maxim 3 contracte de prestari servicii similare, finalizat/finalizate in ultimii trei ani (raportat la data depunerii ofertei), in valoare de cel putin 1 900 000 lei. Prin servicii similare se intelege: servicii de cadastru, servicii de realizare de sisteme informatice geografice, servicii de realizare de baze de date geospatiale.
Dotarea tehnica a ofertantuluiSe solicita prezentarea formularului nr. 7, ?Declaratie privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de servicii?.
Echipamentele considerate necesare pentru executia contractului sunt:
-statii totale, -echipamente GPS, -statii grafice cu licente de operare, -servere de fisiere, -scannere cartografice, -copiatoare, imprimante, -mijloace de transport.
Informatii privind personalul ofertantului
Se solicita prezentarea formularului nr. 8, ?Declaratie referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii trei ani?.
Informatii referitoare la personalul de specialitate ce va fi responsabil cu derularea contractului
Se solicita prezentarea unei liste cu personalul propus pentru executia contractului.
Din echipa nominalizata pentru executia contractului vor face parte:
-personal specializat in managementul de proiect
-ingineri geodezi autorizati ANCPI, pentru executia si verificarea de lucrari de specialitate, -personal specializat in efectuarea de masuratori terestre, -personal specializat in prelucrarea datelor obtinute prin masuratori terestre, -personal specializat pentru operare in mediul GIS/CAD, -personal specializat in domeniul bazelor de date, -personal specializat inderularea campaniilor de constientizare in randul populatiei,
-personal specializat in domeniul juridic.
Informatii referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea personalului de conducere, precum si ale persoanelor responsabile pentru indeplinirea contractului de servicii
Standarde de asigurare a calitatii
ISO 9001:2001 sau echivalent in domeniul activitatilor aferente obiectului procedurii
Masuri de protectie a mediului
ISO 14001:2005sau echivalent, pentru domeniul activitatilor aferente obiectului procedurii.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Da
Potrivit Ord. 538/2001, activitatea de realizare si de verificare a lucrarilor de cadastru poate fi desfasurata de persoane juridice de specialitate care au au in statut ca obiect de activitate principal realizarea lucrarilor din domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
60%
Descriere: P1n= Pret minim / Pret( n) X 60
2.
Durata de prestare a serviciilor
40%
Descriere: P2n = (durata cm mica/durata n) x 40 (minim 12 luni - max.36 luni)
Punctaj maxim componenta tehnica: 40
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 28.05.2012 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
29.05.2012 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 29.05.2012 11:00
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii operatorilor economici participanti la licitatie
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Daca ofertele clasate pe primul loc au punctaje egale, autoritatea contractanta va incheia contractual cu ofertantul a carui oferta are cel mai mic pret. Daca si preturile sunt egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 2562 din O.U.G. nr. 34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
02.04.2012 12:18
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer