Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Realizarea planului de management pentru aria naturala protejata Subcarpatii Vrancei


Anunt de participare numarul 148445/10.12.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Asociatia Una E Natura
Adresa postala: Independentei 3/8, Localitatea: Focsani, Cod postal: 620015, Romania, Punct(e) de contact: Despinel Dragomir, Tel. +40 727888311, Email: [email protected], Fax: +40 237211222, Adresa internet (URL): www.unaenatura.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
ONG
Activitate (activitati)
Altele: educatie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Realizarea planului de managementpentru aria naturala protejata Subcarpatii Vrancei
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
11 - Servicii de consultanta in management si servicii conexe
Locul principal de prestare: Regiunea Sud-Est, judetele VRANCEA si BUZAU, localitatile Murgesti, Topliceni, Dumitresti, Poiana Cristei, Carligele, Odobesti, Ramnicu Sarat, Focsani
Cod NUTS: Judetul Vrancea RO226 si Buzau RO222
Codul NUTS: RO226 - Vrancea
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Realizarea planului de management pentru aria protejata Natura 2000 ROSPA0141 Subcarpatii Vrancei, conform descrierilor din caietul de sarcini
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
72314000-9 - Servicii de colectare si de colationare de date (Rev.2)
71621000-7-Servicii de analiza sau consultanta tehnica (Rev.2)
72322000-8-Servicii de gestionare a datelor (Rev.2)
79341400-0-Servicii de campanii de publicitate (Rev.2)
90714100-6-Sisteme de informare in domeniul mediului (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cantitati de servicii conform caietului de sarcini
Valoarea estimata fara TVA: 2, 039, 290RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare este stabilita conform prevederilor art. 43^1, alin.2, lit.a din OUG 34/2006 si este de 40.780 lei.Pentru o evaluare si raportare unitara a cuantumului aferent garantiei de participare, cursul de schimb ce va fi avut in vedere la conversia valorii aferente garantiei de participare constituita intr-o alta moneda va fi Cursul BNR licitat in data de 1 noiembrie 2013 ( 1 euro = 4.4382 lei).In masura in care un ofertant inainteaza o contestatie si CNSC respinge contestatia ca nefondata, autoritatea contractanta va retine contestatorului 4200 lei + 0, 1 % din ceea ce depaseste 420.001 lei din valoarea estimata, respectiv 4200 + 1619.29 lei, adica 5.819, 29lei, cf art.278^1 alin. 1 lit.b din OUG 34/2006.Perioada de valabilitate a garantiei de participare este de 60 zile de la data limita de depunere a ofertelor. Forma de constituire a garantiei de participare: a. virament bancar sau instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care care se depune in original la sediul Asociatiei Una E Natura, pana la data si ora de deschidere a ofertelor. Garantia de participare trebuie sa fie constituita in cuantumul si pentru perioada prevazuta in invitatia de participare. Se va completa formularul din sectiunea "MODELE DE FORMULARE".b. Ordin de plata, cu conditia confirmarii acestora de catre banca pana la data deschiderii ofertelor.Cont: RO05 FNNB 0010 0283 0730 RO01 deschis la CREDIT EUROPE BANK FOCSANIIn orice situatie, dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor.In situatia in care IMM-urile beneficiaza de prevederile Legii 346/2004, ofertantii au obligatia de a atasa pe plic dovada ca sunt IMM. 5 % din valoarea fara TVA a contractuluiGarantia de buna executie se constituie prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. Prestatorul are obligatia de a deschide un cont la dispozitia achizitorului, la o banca agreata de ambele parti.Suma initiala care se depune de catre prestator in contul astfel deschis va fi de 0, 5% din pretul contractului.Pe parcursul indeplinirii contractului, achizitorul urmeaza sa alimenteze acest cont prin retineri succesive din sumele datorate si cuvenite prestatorului pana la concurenta sumei echivalente cu 5% din pretul contractului.Achizitorul va dispune ca banca sa instiinteze prestatorul despre varsamantul efectuat, precum si despre destinatia lui. Contul astfel deschis este purtator de dobanda in favoarea prestatorului.Achizitorul se obliga sa elibereze garantia pentru participare numai dupa ce prestatorul a facut dovada constituirii garantiei de buna executie.Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, oricand pe parcursul indeplinirii contractului, in limita prejudiciului creat, in cazul in care prestatorul nu isi indeplineste obligatiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie achizitorul are obligatia de a notifica acest lucru prestatorului, precizand obligatiile care nu au fost respectate.Achizitorul se obliga sa elibereze/restituie garantia de buna executie in termen de cel mult 14 zile de la data predarii de catre prestator a Planului de Management avizat de catre autoritatea centrala, conform reglementarilor in vigoare la acel moment.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
FEDR & Buget de Stat
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Asocierea trebuie sa fie legalizata pana la data semnarii contractului
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
a. ?Declaratie pe propria raspundere privind eligibilitatea? - se va prezenta atat de ofertanti cat si de ofertanti asociati, terti sustinatori, daca este cazul;b. ?Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 181 din O.U.G. 34/2006? - se va prezenta atat de ofertanti cat si de ofertanti asociati; daca este cazul, tertii sustinatori nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 181, lit. a), c1) si d) din OUG 34/2006;
c. Certificat de atestare fiscala, privind achitarea obligatiilor exigibile catre bugetul de stat roman si catre bugetele asigurarilor sociale de stat (sanatate, pensii, somaj), eliberat de catre Directia Generala a Finantelor Publice si Controlul Finantelor de Stat ? ofera informatii despre situatia personala a ofertantilor, ofertantilor asociati.Ofertantii din alte tari decat Romania vor trebui sa depuna documente echivalente care sa ateste indeplinirea obligatiilor financiare fata de bugetul de stat din tara de origine, emis de autoritatile competente din tara respectiva.
Operatorii economici vor prezenta certificate fiscale din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. In masura in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe proprie raspundere potrivit art. 11 alin.(4) din HG nr. 925/2006, devind aplicabile prevederile art. 9 alin.(3) din Ordinul nr.509/2011 astfel: autoritatea contractanta va lua in considerare, la verificarea indeplinirii cerin?ei de calificare privind plata de catre ofertant a impozitelor, taxelor ?i contribu?iilor de asigurari sociale, atat declara?ia pe propria raspundere prin care se confirma indeplinirea cerin?ei, cat ?i acele certificate de atestare fiscala prezentate de ofertant in urma solicitarii primite din partea autorita?ii contractante, chiar daca acestea sunt emise de autorita?ile competente ulterior datei de deschidere a ofertelor ?i, eventual, atesta lipsa datoriilor ulterior respectivei date.
In cazul unei asocieri, acest certificat va fi prezentat de catre fiecare membru al asocierii;
Se va permite depunerea documentului solicitat in oricare din formele: original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
d. Certificat privind plata taxelor si impozitelor locale, eliberat de catre primaria locala, privind achitarea obligatiilor catre bugetul local - ofera informatii despre situatia personala a ofertantilor, ofertantilor asociati.Ofertantii din alte tari decat Romania vor trebui sa depuna documente echivalente care sa ateste indeplinirea obligatiilor financiare fata de bugetul local din tara de origine, emis de autoritatile competente din tara respectiva.
Operatorii economici vor prezenta certificate fiscale din care sa reiasa ca ofertantul/candidatul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor/candidaturilor. Totodata, operatorii economici pot depune o declaratie pe proprie raspundere potrivit art.11 alin.(4) din HG nr.925/2006. Intr-o astfel de situatie devin aplicabile prevederile art.9 alin.(3) din Ordinul nr.509/2011 astfel: autoritatea contractanta va lua in considerare, la verificarea indeplinirii cerin?ei de calificare privind plata de catre ofertant a impozitelor, taxelor ?i contribu?iilor de asigurari sociale, atat declara?ia pe propria raspundere prin care se confirma indeplinirea cerin?ei, cat ?i acele certificate de atestare fiscala prezentate de ofertant in urma solicitarii primite din partea autorita?ii contractante, chiar daca acestea sunt emise de autorita?ile competente ulterior datei de deschidere a ofertelor ?i, eventual, atesta lipsa datoriilor ulterior respectivei date.In cazul unei asocieri, acest certificat va fi prezentat de catre fiecare membru al asocierii;
Se va permite depunerea documentului solicitat in oricare din formele: original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.Pentru documentele care nu sunt in limba romana se va atasa si traducerea autorizata in limba romana.
e. Completare si prezentare formular ?Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta?? pentru respectarea Ord. ANRMAP 314/2010. In cazul unei asocieri acest formular va fi completat si prezentat de catre liderul asocierii.
f. Completare si prezentare formular ?Declaratie privind calitatea de participant la procedura? - ofera informatii legate de depunerea de catre ofertanti a ofertei in nume propriu sauca asociat in cadrul unei asociatii;
g. Completare si prezentare formular?Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din O.U.G. 34/2006 (evitarea conflictului de interese)? ? se va prezenta atat de ofertanti cat si de ofertanti asociati, subcontractanti, terti sustinatori. Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de achizitie sunt: Despinel Dragomir- Reprezentant legal; Ciprian Bogoi - Manager Proiect; Anca Fotia - Manager Financiar; Virginia Dirdala - Asistent Manager; Iulian Mazilu - Responsabil tehnic ? ornitolog.
Prezentarea acestui formular se face pentru evitarea conflictului de interese si respingerea ofertelor care se afla in situatiile prevazute de art. 69^1 din O.U.G. 34/2006;Se permite depunerea documentelor solicitate in cadrul acestei sectiuni in oricare din formele: original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
Pentru documentele care nu sunt in limba romana se va atasa si traducerea autorizata in limba romana.In cazul in care exista incertitudini in ceea ce priveste situatia personala a unui ofertant, Autoritatea Contractanta are dreptul de a solicita in mod direct informatii de la autoritatile competente. Persoane juridice / fizice romane- Certificat constatator emis de catre Oficiul Registrului Comertului din care sa rezulte denumirea completa, sediul social, persoanele autorizate/administratori, sedii secundare, puncte de lucru, filiale, sucursale, subunitati, domeniul principal de activitate, domenii de activitate secundare.Informtiile cuprinse in Certificatul constator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.
b.Persoane juridice / fizice straine ? orice document in traducere autorizata in limba romana, emise de autoritatile competente din tara in care isi are sediul ofertantul, din care sa rezulte denumirea completa, sediul social, persoanele autorizate/administratori, sedii secundare, puncte de lucru, filiale, sucursale, subunitati, domeniul principal de activitate, domenii de activitate secundare.Documentul trebuie sa fie edificator din acest punct de vedere si sa dovedeasca o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, ca persoana fizica sau juridica, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este stabilit, cf. prevederilor art. 182 din OUG 34/2006.
Se vor prezenta documentele solicitate in cadrul acestei sectiuni in oricare din formele: original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
Se solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, sa prezinte pentru conformitate documentul in original/copie legalizata.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
a. Completare si prezentare formular ?Lista principalelor servicii similare prestate in ultimii 3 ani?, care va contine lista principalelor servicii de natura si complexitatea contractului ce urmeaza a fi atribuit, prestate in ultimii 3 ani, cuvalori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati.
Cerinta nr. 2
Dovada ca a efectuat in ultimii 3 ani prestari de servicii similare din punct de vedere tehnic si stiintific cu cele descrise in caietul de sarcini, pe suprafata cel putin a unei arii naturale protejate, in valoare de minim 700.000 lei fara T.V.A., in cadrul a maxim doua contracte de prestari.
Numarul de ani solicitati in vederea demonstrarii experientei similare se va calcula prin raportare la data limita de depunere a ofertelor.Documentele pentru sustinerea experientei similare: certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate sau de catre clientul beneficiar din care sa rezulte prestarea de servicii similare vor fi prezentate in original sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? si vor contine obligatoriu date referitoare la:
- beneficiarul contractului;
-tipul serviciilor/activitatilor prestate;
-perioada in care s-au realizat activitatile din contractul respectiv;
- contravaloarea serviciilor prestate.
Pentru echivalenta leu/moneda straina: se va calcula la cursul mediu anual comunicat de BNR
Cursul de schimb mediu pentru anul in cursse calculeaza ca medie aritmetica simpla a cursurilor valutare medii lunare pentru lunile scurse de la inceputul anului, inclusiv luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor.In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata, in conformitate cu prevederile O.U.G. 34/2006, de catre o alta persoana, atunci aceasta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia Ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate. Persoana care asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatiile care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 si ale art. 181 lit. a), c1) si d) din OUG 34/2006 (dovada facandu-se prin completarea formularelor ?Declaratie privind eligibilitatea? si ?Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG 34/2006?).
Cerinta nr. 3
Componenta minima a grupului de experti necesari pentru indeplinirea contractului este urmatoarea:
- Expert coordonator
- 3 Expertibaze de date GIS
- Expert in managementul ariilor naturale protejate
- Expert in elaborarea protocoalelor de monitorizare
- 30 Experti ornitologi- 3 Expertihabitate forestiere
- Expert informatician software
- Expert pedolog
- Expert geolog
- Expert sociolog
- Expert comunicare ? organizare evenimente
Cerinta nr. 4
Specializarile expertilor
Fiecare expert nominalizat trebuie sa aiba studii superioare universitare , absolvite cu diploma de licenta in specialitati relevante, dupa cum urmeaza:
- Expert coordonator ? nu se impune un domeniu al studiilor
- 3 Expertibaze de date GIS - intr-unul din domeniile: biologie, silvicultura, agronomie, informatica, ecologie, igineria mediului, protectia mediului
- Expert in managementul ariilor naturale protejate ? intr-unul din domeniile: biologie, silvicultura, agronomie, ecologie, ingineria mediului, protectia mediului
- Expert in elaborarea protocoalelor de monitorizare ? intr-unul din domeniile: biologie, silvicultura, agronomie
- 30 Experti ornitologi - intr-unul din domeniile: biologie, silvicultura, agronomie, ecologie, protectia mediului- 3 Expertihabitate forestiere - in domeniul silvicultura
- Expert informatician software - in domeniul informatica
- Expert pedolog - intr-unul din domeniile: geografie, agronomie, silvicultura
- Expert geolog - intr-unul din domeniile geografie, agronomie, silvicultura
- Expert sociolog - in domeniul sociologiei
- Expert comunicare ? organizare evenimente - intr-unul din domeniile: comunicare, stiinte politice, filologie, pedagogie.
Cerinta nr. 5
Expertii trebuie sa dovedeasca calificarea in domeniul studiilor absolvite .
Calificarea in domeniu a expertilor nominalizati poate fi dovedita prin minim 5 ani de experienta generalain domeniul studiilor absolvite.
Cerinta nr. 6
Experienta specifica
Urmatorii expertii trebuie sa dovedeasca experienta specifica de minim 3 anidupa cum urmeaza:
- Expertul coordonator trebuie sa dovedeasca o experienta specifica in calitate de coordonator de proiect- Fiecare din cei 3 expertii in baze de date GIS trebuie sa dovedeasca participarea in calitate de expert baze de date GIS in proiecte/contracte ce au avut drept obiect elaborarea si intretinerea de baze de date GIS cu referire la conservarea biodiversitatii
- Expertul in managementul ariilor protejate trebuie sa dovedeasca experienta in implementarea de planuri de management pentru cel putin o arie naturala protejata- Expertul in elaborarea protocoalelor de monitorizare trebuie sa dovedeasca experienta in realizarea de protocoalelor de monitorizare, aferente planurilor de management pentru arii naturale protejate
- Fiecare din cei 30 experti ornitologi trebuie sa dovedeasca participarea in proiecte/contracte privind cartarea, inventarierea si elaborarea de masuri de conservare pentru specii de pasari de interes comunitar
- Fiecare din cei 3 experti habitate forestiere trebuie sa dovedeasca participarea, in calitate de expert habitate in proiecte/contracte privind inventarierea si descrierea habitatelor forestiere de interes comunitar
iar acesti expertii trebuie sa dovedeasca experienta specifica prin participarea in ce putin un proiect /contract, dupa cum urmeaza:
- Expertul informatician software trebuie sa dovedeasca participarea, in calitate de expertIT ¬- instalarea de sistem de operare, instalare software baza de date, in cel putin un proiect / contract la nivelul caruia sa fi derulat activitati similare celor ce fac obiectul procedurii .
-Expertul pedolog trebuie sa dovedeasca participarea, in calitate de expert pedolog in cel putin un proiect / contract la nivelul caruia sa fi derulat activitati similare celor ce fac obiectul procedurii .
- Expertul geolog trebuie sa dovedeasca participarea, in calitate de expert geolog in cel putin un proiect / contract la nivelul caruia sa fi derulat activitati similare celor ce fac obiectul procedurii .
- Expertul sociolog, trebuie sa dovedeasca participarea, in calitate de expert sociolog in cel putin un proiect / contract la nivelul caruia sa fi derulat activitati similare celor ce fac obiectul procedurii .
- Expertul comunicare ? realizare evenimente trebuie sa dovedeasca participarea, in calitate de expert organizare evenimente in cel putin un proiect / contract la nivelul caruia sa fi derulat activitati similare celor ce fac obiectul procedurii .
Cerinta nr. 7
Completarea si prezentarea formularului ?Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si specializarea acestora? - solicitat numai in cazul subcontractarii. Acest formular va fi prezentat de catre fiecare membru al asocierii dupa caz.Daca ofertantul castigator va subcontracta o parte sau anumite parti din contract, Autoritatea Contractanta solicita prezentarea contractelor incheiate intre acesta si subcontractantii nominalizati in oferta, la data incheierii contractului de achizitie publica
Cerinta nr. 8
Completarea si prezentarea formularului ?Acord de asociere? - solicitat numai in cazul asocierii, din care sa rezulte cine este liderul asociatiei si partea din contract pe care o va indeplini fiecare asociat (valoric si procent din valoarea contractului), inclusiv modul de utilizare a resurselor umane, precum si imputernicirea liderului asociatiei de a semna oferta in numele asociatiei.
In cazul in care acordurile de asociere sunt incheiate in alta limba decat limba romana, se va prezenta si traducere autorizata in limba romana dupa acesta.NOTA:
Documentele se vor atasa in original sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, iar pentru documentele care nu sunt in limba romana se va atasa si traducere autorizata in limba romana.
In cazul unei asocieri de operatori economici, capacitatea tehnica si/sau profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor asocierii.La evaluarea capacitatii tehnice si/sau profesionale vor fi luate in considerare resursele materiale si umane ale subcontractantilor nominalizati in oferta, exclusiv pentru partea lor de implicare in executarea contractului.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
a. Formular ?Lista principalelor servicii similare prestate in ultimii 3 ani?;b.Prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate sau de catre clientul beneficiar din care sa rezulte prestarea de servicii similare, care sa ateste faptul ca a efectuat in ultimii 3 ani prestari de servicii similare din punct de vedere tehnic si stiintific cu cele descrise in caietul de sarcini, , pe suprafata cel putin a unei arii naturale protejate, in valoare de minim 700.000 lei fara T.V.A., in cadrul a maxim doua contracte de prestari.Modalitatea de indeplinireFormularul ? Lista expertilor care vor fi implicati in executia contractului impreuna cu Declaratie de disponibilitate semnata in original pentru fiecare expert in parte.Copii lizibile cu mentiunea ?conform cu originalul? dupa diplome de studii, care sa ateste absolvirea de studii superioare in specializari relevante, dupa cum urmeaza: - Expert coordonator ? diploma care sa ateste absolvirea de studii superioare universitare (indiferent de domeniu)- 3 Expertibaze de date GIS ? diploma care sa ateste absolvirea de studii superioare universitare intr-unul din domeniile: biologie, silvicultura, agronomie, informatica, ecologie, igineria mediului, protectia mediului- Expert in managementul ariilor naturale protejate ? diploma care sa ateste absolvirea de studii superioare universitare intr-unul din domeniile: biologie, silvicultura, agronomie, ecologie, ingineria mediului, protectia mediului- Expert in elaborarea protocoalelor de monitorizare ? diploma care sa ateste absolvirea de studii superioare universitare intr-unul din domeniile: biologie, silvicultura, agronomie- 30 Experti ornitologi - diploma care sa ateste absolvirea de studii superioare universitare intr-unul din domeniile: biologie, silvicultura, agronomie, ecologie, protectia mediului- 3 Expertihabitate forestiere - diploma care sa ateste absolvirea de studii superioare universitare in domeniul silvicultura- Expert informatician software - diploma care sa ateste absolvirea de studii superioare universitare in domeniul informatica- Expert pedolog-diploma care sa ateste absolvirea de studii superioare universitare intr-unul din domeniile geografie, agronomie, silvicultura- Expert geolog - diploma care sa ateste absolvirea de studii superioare universitare intr-unul din domeniile geografie, agronomie, silvicultura- Expert sociolog - diploma care sa ateste absolvirea de studii superioare universitare in domeniul sociologiei- Expert comunicare ? organizare evenimente - diploma care sa ateste absolvirea de studii superioare universitare intr-unul din domeniile: comunicare, stiinte politice, filologie, pedagogieDovada calificarii in domeniu se va face prin prezentarea de informatii in CV-urile expertilor nominalizati.Dovada experientei similare in realizarea studiilor de teren se va face pentru fiecare expert prin prezentarea in cadrul CV-urilor (in format Europass) datate si semnate a unor informatii detaliate privind: - Un sumar cu numele institutiilor de invatamant superior ? universitar si post universitar absolvite si specializarile in domeniu;
- Locul de munca in care isi desfasoara activitatea, incepand cu pozitia detinuta in prezent, iar in ordine inversa, cronologic celelate pozitii detinute;
- Experienta in domeniul in care a fost mominalizat, responsabilitatile detinute in alte contracte/studii/proiecte relevante pentru experienta similara;
- Numele contractelor/studiilor/proiectelor realizate in domeniul pentru care a fost nominalizat;
- Perioada in care a participat la realizarea studiilor pe teren;
- Numele angajatorului/finantatorului/beneficiarului;
- ?Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si specializarea acestora? - solicitat numai in cazul subcontractarii.Formular ?Acord de asociere? - solicitat numai in cazul asocierii.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
50%
Descriere: Componenta financiara
2.
Numar de rezultate suplimentare asumate de catre ofertant (RS)
35%
Descriere:
3.
Numar de indicatori suplimentari pentru evaluarea starii de conservare a speciilor (IC)
15%
Descriere:
Punctaj maxim componenta tehnica: 50
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
702/25.10.2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 21.01.2014 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
22.01.2014 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 22.01.2014 10:00
Locul: Sediul Proiectului din Focsani, Str. Timotei Cipariu nr. 19, CP 620004
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): AXA 4PROTECTIA NATURII
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Sectorial de Mediu - POS Mediu
VI.3) Alte informatii
VI.3) ALTE INFORMATII (dupa caz)Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare, ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe propria raspundere, semnata de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca indeplineste cerintele de calificare astfel cum sunt ele solicitate. Declaratia va fi insotita de o anexa in care ofertantul trebuie sa mentioneze succint, dar precis, modul concret de indeplinire a cerintelor de calificare si selectie, inclusiv valori (cf. art. 11, alin. (4) din H.G. 925/2006).Ofertantul care uzeaza de dreptul prevazut mai sus are obligatia de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintelor de calificare, atunci cand primeste din partea autoritatii contractante o solicitare in acest sens, in termenul prevazut in respectiva solicitare, termen care nu va fi mai mic de 3 zile lucratoare (cf. art. 11, alin. (5) din H.G. 925/2006).
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 256^2alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 34/2006, respectiv 10 zile.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Asociatia Una E Natura
Adresa postala: Bd. Independenteinr. 3/8, Localitatea: Focsani, Cod postal: 620015, Romania, Tel. +40 237211222, Email: [email protected], Fax: +40 237211222
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
09.12.2013 11:55
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer