Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta
Licitatii hot: 134543 | 13477 | 134954 | 135021 | 135309 | 135565 | 135803 | 135849 | 13674 | 136909 +

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Realizarea planului de management al sitului Natura 2000 ROSCI0238 Suatu-Cojocna-Crairat


Anunt de participare numarul 147186/11.10.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI CLUJ
Adresa postala: Str. Dorobantilor Nr. 99, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400609, Romania, Punct(e) de contact: Craciun Grigore, Tel. +40 0264410722/0264410727, Email: [email protected], Fax: +40 0264412914, Adresa internet (URL): www.apmcj.anpm.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Mediu
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Realizarea planului de management al sitului Natura 2000 ROSCI0238 Suatu-Cojocna-Crairat
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
10 - Servicii de studii de piata si de sondaje de opinie
Locul principal de prestare: Situl Natura 2000 ROSCI0238 Suatu-Cojocna-Crairat
Codul NUTS: RO113 - Cluj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contractul presupune realizarea urmatoarelor activitati:
Activitatea A.1. Descrierea sitului Natura 2000 ROSCI238 Suatu-Cojocna-Crairat: studiu stiintific geografic, geologic si pedologic al zonei, studiu privind formele de proprietate ale terenurilor, studiu privind categoriile de folosinta a terenurilor; 3 harti realizate in GIS: geologica, pedologica, a categoriilor de folosinta; 1 set de date geospatiale; 2 arii naturale protejate cartate conform specificatiilor INSPIRE.
Activitatea A.2. Inventarierea, evaluarea si cartarea habitatelor si speciilor de interes comunitar din sit: 1 studiu stiintific asupra habitatelor si speciilor de interes comunitar existente in sit; o baza de date; o harta GIS a habitatelor de interes comunitar din sit; o harta GIS a fiecarei specii de interes comunitar din SCI (12 harti), o harta GIS a speciilor de pasari de interes comunitar.
Activitatea A.3. Realizarea planului de management pentru situl Natura 2000 ROSCI0238 Suatu-Cojocna-Crairat: 1 plan de management avizat si aprobat, 2 arii protejate cu plan de management aprobat.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79311100-8 - Servicii de elaborare de studii (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Va fi elaborat un plan de mangement al sitului Natura 2000 ROSCI0238 Suatu-Cojocna-Crairat
Valoarea estimata fara TVA: 696, 960RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
19 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantum 10.000 lei. Perioada de valabilitate: 90 zile de la data limita de depunere a ofertelor. Data la care se va face echivalenta leu/alta valuta este data publicarii Anuntului de participare folosind pentru conversie cursul BNRModul de constituireGarantia de participare se constituie printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta in originalGarantia de participare se constituie in conformitate cu prevederile art 86 din HG 925/2006 si va trebui sa prevada angajamentul emitentului de a retine din garantia de participare o suma calculata conform prevederilor art 2781 alin(1) din OUG 34/2006, in situatia in care ofertantul depune contestatie, iar aceasta va fi respinsa de catre CNSC.Garantia de participarea se poate depune si in contul RO89TREZ21623740156XXXXX, deschis la Trezoreria Cluj Napoca, Beneficiar A.P.M. Cluj, Cod fiscal 4288144.Restituirea garantiei de participare-ofertantului castigator: in cel mult 3 zile lucratoare de la data constituirii garantiei de buna executie;
-ofertantilor necastigatori: dupa semnarea contractului de achizitie publica cu ofertantul a carui oferta a fost desemnata castigatoare, dar nu mai tarziu de 3 zile lucratoare de la data expirarii perioadei de valabilitate a ofertei.In conformitate cu prevederile OUG nr 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, autoritateacontractanta are dreptul de a retine garantia pentru participare, ofertantul pierzand astfel suma constituita atunci cand acesta din urma se afla in oricare dintre urmatoarele situatii: a)isi retrage oferta in perioada de valabilitate a acesteia;b)oferta sa fiind stabilita castigatoare, nu constituie garantia de buna executie in perioada de valabilitate a ofertei si, oricum, nu mai tarziu de 15 zile de la semnarea contractului;c)oferta sa fiind stabilita castigatoare, refuza sa semneze contractul de achizitie publica in perioada de valabilitate a ofertei Prestatorul se obliga sa constituie garantia de buna executie a contractului in cuantum de 10% din valoarea contractului incheiat. Garantia de buna executie se constituie prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturile partiale. Contractantul are obligatia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante. Suma initiala de depunere de catre contractant in contul astfel deschis nu va fi mai mica de 0, 5 % din pretul contractului fara TVA. Deschiderea contului si depunerea garantiei de buna executie, minim 0, 5%, in contul deschis se face de catre prestator in termen de 3 zile de la semnarea contractului de catre achizitor.Achizitorul se obliga sa elibereze garantia pentru participare numai dupa ce prestatorul a facut dovada constituirii garantiei de buna executie.Achizitorul se obliga sa restituie garantia de buna executie in cel mult 14 zile de la data indeplinirii de catre prestator a obligatiilor asumate prin contract, daca nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Programul Operational Sectorial Mediu 2007-2013
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
a. Declaratie privind eligibilitatea -completare formular 4.1.1.
Prezentarea oricarui document considerat edificator, din acest punct de vedere, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autoritatile competente din tara respectiva.
In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu se emit documente de natura celor prevazute mai sus, sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 180, autoritatea contractanta va accepta o declaratie pe proprie raspundere sau o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare ori a unei asociatii profesionale cu competente in acest sens.
In cazul ofertantilor (persoane fizice sau juridice) de alta nationalitate decat cea romana, documentele vor fi transmise in limba de origine, insotite de o traducere legalizata a acestora in limba romana.b. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 ?completare Formularul nr. 4.1.2.
Pentru confirmare, se va prezenta:
1. Certificat de atestare fiscala eliberat de Directia Impozite si Taxe Locale a unitatii administrative teritoriale de pe raza careia societatea are sediul social, din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. Se depune in original/ copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
2. Certificat de atestare fiscala eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale de pe raza careia societatea are sediul social, din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. Se depune in original/ copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
Operatorul economic va prezenta documente edificatoare ? eliberate de autoritati ale tarii de origine (certificate, caziere judiciare, alte documente echivalente) pentru a rezulta apartenenta / inregistrarea la organe din tara respectiva prin care sa dovedeasca ca si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre buget.
Documentele vor fi prezentatein original/ copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, la care se va alatura traducerea legalizata a acestora in limba romana.
Conditie de calificare : Cu exceptia impozitelor si taxelor pentru care s-au acordat inlesniri la plata de catre organele competente si in masura in care s-au respectat conditiile impuse la acordarea acestora, autoritatea contractanta va exclude ofertantul/candidatul care inregistreaza datorii la bugetul consolidat precum si la cel local (indiferent de cuantumul acestora) in luna anterioara termenului limita de depunere a ofertei.c. Declaratie de participare la licitatie cu oferta independenta, conform Ordinului nr. 314/2010. Se solicita completarea formularului "4.1.3.d. Declaratie privind calitatea de participant la procedura. Ofertantul trebuie sa completeze Formularul nr. 4.1.4. (In cazul ofertantilor de alta nationalitate decat cea romana, documentele mentionate vor fi transmise in limba de origine, insotite de o traducere legalizata a acestora in limba romana).
Ofertantul nu are dreptul, in cadrul acestei proceduri, sub sanctiunea respingerii ofertei ca inacceptabila sa depuna oferta individuala si sa fie nominalizat ca subcontractant in cadrul unei alte oferte.e. Declaratie privind inexistenta conflictului de interese. Trebuie prezentata si de catre fiecare subcontractant declarat prin oferta. Ofertantul trebuie sa completeze Formularul nr. 4.1.5. In vederea completarii acestei declaratii comunicam ofertantilor numele persoanelor cu functie de decizie din cadrul Agentiei pentru Protectia Mediului Cluj dupa cum urmeaza:
Reprezentant legal, membrii conducerii executive ai APM Cluj:
Director Executiv Craciun Grigore
Sef Serviciu Calitatea Factorilor de Mediu Socaciu Adina
Sef Serviciu Monitorizare si Laboratoare Muresan Liana
Sef Serviciu Buget, Finante, Administrativ, Resurse Umane Rad Elena
Sef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizatii Cimpean Anca
Membrii Unitatii de Implementare a Proiectului
Manager proiect Beldean Paul
Expert contabilitate Vaida Mihaela
Expert biodiversitate Ceuca Cristina
Membrii comisiei de evaluare
Consilier Beldean Paul
Consilier Vaida Mihaela
Consilier Ceuca Maria Cristina
Consilier Rozenberg NicuAtentie: Neprezentarea unuia din documentele solicitate are ca efect descalificarea ofertantului, nefiind permisa completarea ulterioara. Certificat Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului valabil la data limita de depunere a ofertelor, de pe langa Tribunalul de la sediul operatorului economic, insotit de anexa care cuprinde obiectul de activitate necesar pentru indeplinirea contractului.
Se depune in original/ copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.Cerinta obligatorie: Certificat de Cazier fiscal valabil la data limita de depunere a ofertelor, din care sa certifice lipsa evaziunii fiscale.Se depune in original/ copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?..Cerinta obligatorie: documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare, ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident, valabile la data limita de depunere a ofertelor.Se depun in original/ copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, la care se va alatura traducerea autorizata si legalizata a acestora in limba romana.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cifra medie de afaceri globala in ultimii 3 (trei) ani (31.12.2010, 31.12.2011, 31.12.2012) sa fie cel putin egala cu 1.000.000 (un milion) lei. Ofertantii vor prezenta documente justificative, in copie cu mentiunea ?Conform cu originalul?, stampilate si semnat de ofertant, pentru sustinerea indeplinirii cerintei de calificare. Pentru persoane juridice straine documentele se vor prezentat in limba de origine si in traducere autorizata si legalizata. Convertirea in RON si euro, pentru ofertantii romani si straini se va realiza la cursul mediu stabilit de BNR pentru anul respectiv, dupa cum urmeaza: Anul 2010 1 ? = 4, 2099 RON Anul 2011 1 ? = 4, 2379 RON Anul 2012 1 ? = 4, 4560 RON.
Nota: In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente, iar situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor cumulate ale tuturor membrilor asociatiei.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Formularul nr. 4.3. si Anexa la Formular 4.3.Documentul se depune in original. Documente relevante: Bilanturi Contabile aferente Cifrei medii de afaceri prezentate, vizate de DGFP conform prevederilor legale sau alte documente doveditoare, in copie cu mentiunea ?Conform cu originalul?, stampilate si semnate de ofertant. Valorile vor fi exprimate in LEI, folosind pentru conversie cursul mediu anual LEI/VALUTA comunicat de BNR pentru fiecare an in parte.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Prezentarea listei principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani, continand valori, perioadede prestare a serviciilor, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati.
NOTA:
Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, atunci aceasta cerinta minima se va considera indeplinita in mod cumulativ.
Dovada dobandirii in ultimii 3 ani de catre ofertant a unei experiente similare din punct de vedere tehnic si stiintific privind descrierea factorilor abiotici, inventarierea, cartarea si evaluarea starii de conservare a speciilor si habitatelor de interes comunitar si realizarea planurilor de management a ariilor protejate/ siturilor Natura 2000. Ofertantul trebuie sa faca dovada ca a prestat in ultimii 3 ani, in cadrul a maxim 3 contracte similare servicii de natura celor ce fac obiectul prezentei achizitii, in valoare cumulativa de minim696960 lei fara TVA (sau echivalent in Euro).
Informatii referitoare la utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de servicii.
Informatii referitoare la personalul/ organismul tehnic de care dispune sau al carui angajament de participare a fost obtinut de ofertant.
Competentele solicitate echipei de experti necesari implementarii contractului sunt urmatoarele:
Expert cheie geografie
Calificari: Studii superioare geografie;Expert cheie geologie
Calificari: Studii superioare geologie;Expert cheie pedologie
Calificari: Studii superioare din care sa rezulte ca a dobandit competente in domeniul pedologie;Doi experti cheie habitateCalificari: Studii superioare biologie / ecologie;Expert cheie mamifere
Calificari: Studii superioare biologie/ ecologie;Expert cheie nevertebrate
Calificari: Studii superioare biologie/ ecologie;Expert cheie flora
Calificari: Studii superioare biologie / ecologie;Expert cheie ornitolog
Calificari: Studii superioare biologie / ecologie;Expert cheie GIS si cartografie digitala
Calificari: Studii superioare din care sa rezulte ca a dobandit competente in domeniul ecologie sistemica;Doi experti cheie realizarea masurilor de management/planurilor de management pentru arii naturale protejate
Calificari: Studii superioare biologie / ecologie.
Lista privind subcontractantii, specializarea acestora.
Daca un grup de operatori economici se asociaza si depun oferta comuna atunci cerintele privind situatia economico-financiara si capacitatea tehnica si/sau profesionala se demonstreaza prin cumul de grupul asociat (se iau in considerare resursele tuturor membrilor grupului), iar cerintele privind situatia personala a ofertantului si capacitatea de exercitare a activitatii profesionale/inregistrare trebuie sa fie indeplinite de fiecare asociat.
In cazul in care, in conformitate cu prevederile art. 186 si 190 din ordonanta de urgenta 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, ofertantul/candidatul isi demonstreaza situatia economica si financiara ori capacitatea tehnica si/sau profesionala, prin prezentarea unui angajament de sustinere din partea unui tert, autoritatea contractanta are obligatia de a lua in considerare aceasta sustinere pentru verificarea indeplinirii cerintelor minime impuse in cadrul documentatiei de atribuire.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Completarea formularului "4.4.1.?Contractele prezentate pentru indeplinirea cerintei trebuie sa acopere prin obiect fiecare componenta in parte din cele enumerate mai jos: 1. Descrierea factorilor abiotici (geografie, geologie, pedologie)2. Inventarierea, evaluarea si cartarea habitatelor si speciilor de interes comunitar (inventarierea si cartarea unor specii si habitate de interes comunitar; realizarea de seturi de date geospatiale (GIS) asociate elementelor de biodiversitate; evaluarea amenintarilor actuale si potentiale la adresa speciilor si habitatelor de interes comunitar);3. Elaborarea unuia sau mai multor planuri de management pentru arii naturale protejate/ Situri Natura 2000 (evaluarea starii de conservare pentru specii si habitate de interes comunitar, elaborarea masurilor de conservare a habitatelor si speciilor de interes comunitar, evaluarea impactului antropic in arii naturale protejate/ Situri Natura 2000).Pentru indeplinirea cerintei cumulate privind nivelul minim al experientei similare se accepta: - fie prezentarea unui singur contract care sa aiba ca obiect servicii similare (care sa acopere toate componentele/elementele principale ale contractului ce urmeaza sa fie atribuit, asa cum este stabilit mai sus) si care sa corespunda cu cerinta minima stabilita privind valoarea cumulata a contractului/ contractelor prezentate in scopul dovedirii experientei similare;
- fie prezentarea unui numar de maxim 3 contracte distincte, respectiv cate unul pentru fiecare componenta principala (asa cum este stabilit mai sus), iar suma contractelor prezentate trebuie sa corespunda cu cerinta minima stabilita privind valoarea cumulata a contractului/contractelor prezentate inscopul dovedirii experientei similare;
- sau orice alta combinatie a obiectelor contractelor prezentate pentru dovedirea experientei similare in limita numarului maxim de 3 contracte.Se face precizarea faptului ca, pentru contractele prezentate, aferente fiecarei componente autoritatea contractanta nu a impus cerinte valorice specifice, cu conditia ca suma contractelor prezentate in scopul dovedirii experientei similare sa corespunda cu cerinta minima stabilita privind valoarea cumulata a contractului/contractelor similare.Valoarea solicitata pentru contractele prezentate in scopul dovedirii experientei similare trebuie sa fie valoarea efectiv receptionata in cadrul contractului. Se vor prezenta dovezi ale valorii receptionate, cum ar fi: proces verbal de receptie/acceptanta, recomandari (daca se mentioneaza fara echivoc valoarea receptionata la finalul contractului), facturi, situatii de plata/rapoarte confirmate de beneficiar.In cazul in care contractul contine clauze de confidentialitate, care impiedica prezentarea acestuia in integralitate, operatorul economic va prezenta paginile din contract care contin referintele privind: partile contractante, obiectul contractului, durata contractului, pretul contractului precum si semnaturile/stampila partilor.Completarea formularului "4.4.2.?Se vor prezenta copii cu mentiunea ?conform cu originalul? dupa certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar din care sa rezulte experienta similara.Pentru contractele exprimate in alte monede decat lei se va folosi pentru conversie cursul mediu de schimb comunicat de catre BNR pentru anul in care serviciile similare au fost receptionate.Completarea formularului "4.4.3.?.Ofertantul trebuie sa demonstreze cel putin accesul la resursele tehnice pe care acesta le mentioneaza in cadrul Propunerii Tehnice ca find utilizata pentru prestarea serviciilor.Expertii vor avea experienta specifica minim trei ani si experienta generala minim 5 ani.Pentru fiecare expert cheie nominalizat de catre operatorul economic se va atasa: - declaratia de disponibilitate a expertului cheie (se va completa formularul "4.4.4.A?).- Curriculum vitae, cu semnatura persoanei in original, pentru expertii prezentati in oferta, din care trebuie sa reiasa pozitia propusa in cadrul contractului (conform denumirilor specificate) si indeplinirea cerintelor precizate;
- Copie dupa Diploma de studii universitare;Formularul "4.5.1.1" si acordurile de subcontractare, formularul "4.5.1.2"Declaratia privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si specializarile acestora.Pe parcursul derularii contractului, contractantul nu are dreptul de a inlocui subcontractantii nominalizati in oferta fara acceptul autoritatii contractante. Eventuala inlocuire a acestora nu da drept prestatorului general la modificarea propunerii tehnice sau financiare initiale.In vederea participarii la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica, operatorii care se asociaza vor prezenta ?Acordul de asociere? ? se va completa Formularul "4.7".Pentru a fi luata in considerare sustinerea acordata angajamentul ferm prevazut la art. 86, alin (2) si la art. 190 alin. (2) din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, trebuie sa reprezinte un instrument juridic care sa asigure dreptul autoritatii contractante de a solicita in mod legitim, indeplinirea anumitor obligatii de catre persoana sustinatoare.
In cazul in care sustinerea tertului se refera la asigurarea unor resurse care pot fi puse efectiv la dipozitia ofertantului - fonduri financiare, utilaje, echipamente, personal - angajamentul ferm prezentat de ofertant, trebuie sa prevada care sunt resursele respective si sa evidentieze faptul ca disponibilizarea acestora se va realiza neconditionat in functie de necesitatile care apar pe parcursul indeplinirii contractului in cauza.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
7546/13.09.2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 22.11.2013 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
26.11.2013 14:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 27.11.2013 10:00
Locul: Agentia pentru Protectia Mediului Cluj, Strada Calea Dorobantilor, Numar 99, Localitatea Cluj-Napoca
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare a ofertelor si reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Sectorial Mediu
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Sectorial de Mediu - POS Mediu
VI.3) Alte informatii
Prezumtia de legalitate si autenticitate a documentelor prezentate: 1. Ofertantul isi asuma raspunderea exclusiva pentru legalitatea si autenticitatea tuturor documentelor prezentate in original si/sau copie in vederea participarii la procedura.2. Analizarea documentelor prezentate de ofertanti de catre comisia de evaluare nu angajeaza din partea acesteia nicio raspundere sau obligatie fata de acceptarea acestora ca find autentice sau legale si nu inlatura raspunderea exclusiva a ofertantului sub acest aspect.3. Intreprinderi mici si mijlociiOfertantii din categoria Intreprinderilor Mici si Mijlocii care doresc sa beneficieze de prevederile Legiinr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii Intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare vor face dovada in acest sens prin prezentarea documentelor prevazute in Legea nr. 346/2004.4. Daca doua sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc cu preturi egale, autoritatea contractanta va solicita acestor ofertanti o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.ATENTIE: Toate certificatele/ documentele/ formularele trebuie sa fie prezentate in original, copie legalizata sau in copie certificata pentru conformitate prin semnatura si stampila si trebuie sa fie valabile la data limita de depunere a ofertelor.In cazul ofertantilor de alta nationalitate decat cea romana, documentele vor fi transmise in limba in care au fost emise, insotite de o traducere autorizata a acestora in limba romana.In cazul in care oferta este depusa de o asociere de operatori economici, fiecare asociat va prezenta documentul mentionat mai sus.Toate documentele vor avea, pe langa semnatura, mentionat in clar numele intreg al persoanei semnatare.A nu se folosi prescurtari.Documentele emise de autoritatile competente vor fi valabile la data limita de depunere a ofertelor.Daca exista incertitudini referitoare la situatia unui operator economic, autoritatea contractanta are dreptul sa solicite informatii direct de la autoritatile competente.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
In conditiile art. 256 indice 2 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
10.10.2013 11:53
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer