Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Realizarea planurilor de management pentru 9 arii protejate


Anunt de participare numarul 142009/16.02.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Asociatia Ecoturistica Prietenii Padurii Baltatesti
Adresa postala: str. Unirii nr. 3 bl. G11, Sc. C, Ap. 50;, Localitatea: Piatra Neamt, Cod postal: 610041, Romania, Punct(e) de contact: Piatra Neamt, Tel. +40 723300095, In atentia: ing. Lucian Cozma, Email: [email protected], Fax: +40 333819387, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Asociatia Ecoturistica Prietenii Padurii Baltatesti - Sediul Unitatii de Implementare a Proiectului (UIP)
Adresa postala: Bld. Dacia, nr.9, bl.A9, sc.B, parter, ap.21, Localitatea: Piatra Neamt, Cod postal: 610106, Romania, Tel. +40 723300095, In atentia: ing. Lucian Cozma, Email: [email protected], Fax: +40 333819387
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
S.E.A.P. - www.e-licitatie.ro
Adresa postala: Documentatia de atribuire este atasata la prezentul anunt de participare., Localitatea: online, Cod postal: online, Romania
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Asociatia Ecoturistica Prietenii Padurii Baltatesti - Sediul Unitatii de Implementare a Proiectului (UIP)
Adresa postala: Bld. Dacia, nr.9, bl.A9, sc.B, parter, ap.21, Localitatea: Piatra Neamt, Cod postal: 610106, Romania, Tel. +40 723300095, In atentia: ing. Lucian Cozma, Email: [email protected], Fax: +40 333819387
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
ONG
Activitate (activitati)
- Mediu
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Realizarea planurilor de management pentru 9 arii protejate
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
11 - Servicii de consultanta in management si servicii conexe
Locul principal de prestare: Zona a 9 arii protejate: Lunca Mircesti, Pad. Homita, Pad. Medeleni, Pad. Roscani, Pad. Tatarusi, Pad. Uricani, Pad. Miclesti, Rezerv. Nat.Borca, Rezerv.Nat. Brates, cf Caiet de sarcini anexat.
Codul NUTS: RO214 - Neamt
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Realizarea planurilor de management pentru 9 arii protejate din judetele Neamt si Iasi, conform descrierilor din caietul de sarcini anexat la prezentul anunt.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
72314000-9 - Servicii de colectare si de colationare de date (Rev.2)
71354300-7-Servicii de cadastru (Rev.2)
71621000-7-Servicii de analiza sau consultanta tehnica (Rev.2)
72322000-8-Servicii de gestionare a datelor (Rev.2)
73200000-4-Servicii de consultanta in cercetare si in dezvoltare (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Realizarea planurilor de management pentru 9 arii protejate din judetele Neamt si Iasi: Zona a 9 arii naturale protejate din judetele Neamt si Iasi: - Lunca Mircesti ROSCI0107, com. Mircesti;
- Padurea Homita ROSCI0159, com. Cristesti, Motca;
- Padurea Medeleni ROSCI0161, com. Golaesti, Victoria;
- Padurea Roscani ROSCI0167, com. Roscani;
- Padurea Tatarusi ROSCI0176, com. Cristesti, Tatarusi;
- Padurea Uricani ROSCI0181, com. Miroslava;
- Padurea Miclesti ROSPA0096, com. Ciortesti; Dolhesti, Miclesti, Botesti, Bunesti-Averesti;
- Rezervatia Naturala Borca, com. Borca;
- Rezervatia Naturala Brates, com. Tarcau,
conform descrierilor din caietul de sarcini.
Valoarea estimata fara TVA: 1, 819, 940RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
23 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare este stabilita conform prevederilor art. 43^1, alin.2, lit.a din OUG 34/2006 si este de 36.398, 80 lei. Echivalenta pentru o garantie de participare depusa in euro se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile. In masura in care un ofertant inainteaza o contestatie si CNSC respinge contestatia ca nefondata, autoritatea contractanta va retine contestatorului 4200 lei + 0, 1 % din ceea ce depaseste 420.001 lei din valoarea estimata, adica 5.599, 94 lei, cf art.278^1 alin. 1 lit.b din OUG 34/2006.Perioada de valabilitate a garantiei de participare este de 60 zile de la data limita de depunere a ofertelor. Forma de constituire a garantiei de participare: a. virament bancar sau instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care se depune in original la sediul Asociatiei Ecoturistice Prietenii Padurii Baltatesti, pana la data si ora limita de depunere a ofertelor. Garantia de participare trebuie sa fie constituita in cuantumul si pentru perioada prevazuta in invitatia de participare. Se va completa formularul din sectiunea "MODELE DE FORMULARE".b. Ordin de plata, cu conditia confirmarii acestora de catre banca emitenta pana la data si ora de primire a ofertelor.Cont: RO20 BTRL 0280 1205 E943 71XX deschis la Banca Transilvania, Sucursala Piatra NeamtIn situatia in care IMM-urile beneficiaza de prevederile Legii 346/2004, ofertantii au obligatia de a atasa pe plic dovada ca sunt IMM. Garantia de buna executie a contractului se va constitui de catre prestator inainte de semnarea contractului, in cuantum de 5% din valoarea contractului, fara T.V.A..Garantia de buna executie se constituie prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. Prestatorul are obligatia de a deschide un cont la dispozitia achizitorului, la o banca agreata de ambele parti.Suma initiala care se depune de catre prestator in contul astfel deschis va fi de 0, 5% din pretul contractului.Pe parcursul indeplinirii contractului, achizitorul urmeaza sa alimenteze acest cont prin retineri succesive din sumele datorate si cuvenite prestatorului pana la concurenta sumei echivalente cu 5% din pretul contractului.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
FEDR & Buget de Stat.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
a.?Declaratie pe propria raspundere privind eligibilitatea? - se va prezenta atat de ofertanti cat si de ofertanti asociati, terti sustinatori, daca este cazul;b.?Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 181 din O.U.G. 34/2006? - se va prezenta atat de ofertanti cat si de ofertanti asociati; daca este cazul, tertii sustinatori nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 181, lit. a), c1) si d) din OUG 34/2006;
c. Certificat de atestare fiscala, privind achitarea obligatiilor exigibile catre bugetul de stat roman si catre bugetele asigurarilor sociale de stat (sanatate, pensii, somaj), eliberat de catre Directia Generala a Finantelor Publice si Controlul Finantelor de Stat ? ofera informatii despre situatia personala a ofertantilor, ofertantilor asociati.Ofertantii din alte tari decat Romania vor trebui sa depuna documente echivalente care sa ateste indeplinirea obligatiilor financiare fata de bugetul de stat din tara de origine, emis de autoritatile competente din tara respectiva.
Operatorii economici vor prezenta certificate fiscale care sa prezinte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele.
In cazul unei asocieri, acest certificat va fi prezentat de catre fiecare membru al asocierii;
Se va permite depunerea documentului solicitat in oricare din formele: original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
d. Certificat privind plata taxelor si impozitelor locale, eliberat de catre primaria locala, privind achitarea obligatiilor catre bugetul local - ofera informatii despre situatia personala a ofertantilor, ofertantilor asociati.Ofertantii din alte tari decat Romania vor trebui sa depuna documente echivalente care sa ateste indeplinirea obligatiilor financiare fata de bugetul local din tara de origine, emis de autoritatile competente din tara respectiva.
Operatorii economici vor prezenta certificate fiscale care sa prezinte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele.
In cazul unei asocieri, acest certificat va fi prezentat de catre fiecare membru al asocierii;
Se va permite depunerea documentului solicitat in oricare din formele: original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
Pentru documentele care nu sunt in limba romana se va atasa si traducerea autorizata in limba romana.
e. Certificat privind plata contributiei la asigurarile sociale (pentru statele in care autoritatile fiscale nu colecteaza si CAS). Persoanele juridice/fizice inregistrate in state in care autoritatile fiscale nu colecteaza si contributia la asigurarile sociale vor prezenta un certificat privind plata contributiei la asigurarile sociale, sau a taxei echivalente, care sa ateste indeplinirea obligatiilor fata de bugetul de stat. Certificatul mentionat mai sus trebuie sa prezinte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele. In cazul unei asocieri acest certificat va fi prezentat de catre fiecare membru al asocierii.
Se va permite depunerea documentului solicitat in oricare din formele: original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
Pentru documentele care nu sunt in limba romana se va atasa si traducerea autorizata in limba romana.
f. ?Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta?? pentru respectarea Ord. ANRMAP 314/2010. In cazul unei asocieri acest formular va fi completat si prezentat de catre liderul asocierii.
g. ?Declaratie privind calitatea de participant la procedura? - ofera informatii legate de depunerea de catre ofertanti a ofertei in nume propriu, ca asociat in cadrul unei asociatii sau ca subcontractant;
h. "Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din O.U.G. 34/2006 (evitarea conflictului de interese)? ? se va prezenta atat de ofertanti cat si de ofertanti asociati, subcontractanti, terti sustinatori. Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de achizitie sunt: Ing. Claudiu Coroama ? reprezentant legal, Ing. Lucian Cozma - manager proiect; Biolog Roxana Savina - responsabil biodiveristate; Dr. Ing. Dana Isciuc - responsabil achizitii; Ec. Magda Mihalache ? responsabil financiar.
Prezentarea acestui formular se face pentru evitarea conflictului de interese si respingerea ofertelor care se afla in situatiile prevazute de art. 69^1 din O.U.G. 34/2006;Se va permite depunerea documentelor solicitate in cadrul acestei sectiuni in oricare din formele: original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
Pentru documentele care nu sunt in limba romana se va atasa si traducerea autorizata in limba romana.
In cazul in care exista incertitudini in ceea ce priveste situatia personala a unui ofertant, Autoritatea Contractanta are dreptul de a solicita in mod direct informatii de la autoritatile competente. a.Persoane juridice / fizice romane- Certificat constatator emis de catre Oficiul Registrului Comertului din care sa rezulte denumirea completa, sediul social, persoanele autorizate/administratori, sedii secundare, puncte de lucru, filiale, sucursale, subunitati, domeniul principal de activitate, domenii de activitate secundare.Informtiile cuprinse in Certificatul constator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.
b.Persoane juridice / fizice straine ? orice document in traducere autorizata in limba romana, emise de autoritatile competente din tara in care isi are sediul ofertantul, din care sa rezulte denumirea completa, sediul social, persoanele autorizate/administratori, sedii secundare, puncte de lucru, filiale, sucursale, subunitati, domeniul principal de activitate, domenii de activitate secundare.Documentul trebuie sa fie edificator din acest punct de vedere si sa dovedeasca o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, ca persoana fizica sau juridica, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este stabilit, cf. prevederilor art. 182 din OUG 34/2006.
Se vor prezenta documentele solicitate in cadrul acestei sectiuni in oricare din formele: original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
Se solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, sa prezinte pentru conformitate documentul in original/copie legalizata.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
a.Se va prezenta cifra de afaceri globala medie care vizeaza activitatea din cel mult ultimii trei ani (2010, 2011, 2012). Se va lua in calcul cursul mediu anual al monedei euro comunicat de BNR, respectiv: anul 2010 ? 4, 2099 lei, anul 2011 ? 4, 2379 lei, anul 2012 ? 4, 4560 lei.Sunt lasate la latitudinea operatorului economic documentele care vor fi prezentate in sustinerea indeplinirii cerintei de calificare.
Se vor prezenta documentele solicitate in cadrul acestei sectiuni in oricare din formele: original/copie legalizata/copie lizibila stampilata cu mentiunea ?conform cu originalul?, semnata de reprezentatul operatorului economic.
Ofertantii nerezidenti vor prezenta traduceri autorizate in limba romana ale documentelor solicitate mai sus.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
a. ?Informatii generale?.b. Sunt lasate la latitudinea operatorului economic documentele care vor fi prezentate in sustinerea indeplinirii cerintei de calificare.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
a.Completare si prezentare formular ?Lista principalelor servicii similare prestate in ultimii 3 ani?, care va contine lista principalelor servicii de natura si complexitatea contractului ce urmeaza a fi atribuit, prestate in ultimii 3 ani, cuvalori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati.
b.Dovada ca a efectuat in ultimii 3 ani prestari de servicii similare din punct de vedere tehnic si stiintific cu cele descrise in caietul de sarcini, pe suprafata unei arii naturale protejate, in valoare de min. 350000 lei fara TVA in cadrul a maxim 2 contracte.
Nr de ani solicitati in vederea demonstr. exper. similare se va calcula prin raportare la data limita de depunere a ofertelor.Doc. pt sustinerea exper. similare (recomandari/procese verbale de receptie/parti relevante din contract) emise de catre beneficiari (aut.contr. sau client privat), vor fi prezentate in original sau copie lizibila cu mentiunea ?cf cu originalul? si vor contine oblig. date referitoare la: beneficiarul contractului; tipul serviciilor/activitatilor prestate; perioada in care s-au realizat activitatile din contractul respectiv;contraval. serv. prestate. Pt contr. exprimate in alte monede decat euro se va folosi pentru conversie rata medie anuala de schimb com. de Banca Centrala Europeana(www.ecb.int).
b - continuare
In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata, in conformitate cu prevederile O.U.G. 34/2006, de catre o alta persoana, atunci aceasta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, incheiat in forma autentica (la notariat), prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia Ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate. Persoana care asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatiile care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 si ale art. 181 lit. a), c1) si d) din OUG 34/2006 (dovada facandu-se prin completarea formularelor ?Declaratie privind eligibilitatea? si ?Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG 34/2006?).
c.Componenta minima a grupului de experti necesari pentru indeplinirea contractului este urmatoarea: - Manager de proiect;
- Trei experti ornitologi;
- Trei experti in habitate forestiere;
- Un expert in habitate pajisti si tufarisuri;
- Trei experti in nevertebrate;
- Un expert botanist;
- Trei experti baze de date si cartare GIS a habitatelor si speciilor;
- Un expert management arii naturale protejate.
d. Formular ?Declaratie de disponibilitate? semnata in original pentru fiecare dintre experti.
e.Specializarile expertilor: Fiecare expert nominalizat trebuie sa aiba studii superioare universitare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta in specialitati relevante (biologie, agronomie, ecologie, silvicultura, stiinta mediului, geografie).
f.Experienta generala - Fiecare expert nominalizat trebuie sa aiba minim 5 ani experienta generala in domeniul biodiversitatii prin realizarea de studii sau cercetari.
Dovada experientei generale se va face, pentru fiecare expert, prin prezentarea in cadrul CV-urilor (in format Europass ? disponibil in sectiunea Modele de Formulare) a informatiilor din care sa rezulte experienta cumulata in domeniul biodiversitatii.
g.Experienta similara - Expertii trebuie sa dovedeasca experienta similara de minim 3 ani in realizarea studiilor in domeniul specific al activitatilor din proiect, dupa cum urmeaza:
- Managerul de proiect trebuie sa dovedeasca experienta similara de minim 3 ani ca manager de proiect;
- Expertii ornitologi ? experienta de teren (dovedita) in inventarierea si cartarea speciilor de pasari de interes comunitar in Romania;
- Expertii in habitate forestiere ? experienta de teren (dovedita) in inventarierea ?i cartarea habitatelor forestiere de interes comunitar;
- Expertul in habitate de pajisti si tufarisuri ? experienta de teren (dovedita) in inventarierea si cartarea habitatelor de pajisti si tufarisuri de interes comunitar;
- Expertii in nevertebrate - experienta de teren (dovedita) in inventarierea si cartarea speciilor de nevertebrate de interes comunitar;
- Expertul botanist ? experienta de teren (dovedita) in inventarierea, cartarea si monitorizarea speciilor de plante de interes comunitar;
- Expertii GIS ? experienta de teren (dovedita) in cartarea speciilor si habitatelor de interes comunitar (inclusiv a habitatelor forestiere) precum si in realizarea hartilor si bazelor de date GIS;
- Expertul in managementul ariilor protejate trebuie sa dovedeasca experienta similara de minim 3 ani ca manager in domeniul administrarii ariilor naturale protejate.
h.Completare si prezentare formularul ?Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si specializarea acestora? - solicitat numai in cazul subcontractarii. Acest formular va fi prezentat de catre fiecare membru al asocierii dupa caz.Daca ofertantul castigator va subcontracta o parte sau anumite parti din contract, Autoritatea Contractanta solicita prezentarea contractelor incheiate intre acesta si subcontractantii nominalizati in oferta, la data incheierii contractului de achizitie publica.
i.Completarea si prezentarea formularului ?Acord de asociere? - solicitat numai in cazul asocierii, din care sa rezulte cine este liderul asociatiei si partea din contract pe care o va indeplini fiecare asociat (valoric si procent din valoarea contractului), inclusiv modul de utilizare a resurselor umane, precum si imputernicirea liderului asociatiei de a semna oferta in numele asociatiei.In cazul in care acordurile de asociere sunt incheiate in alta limba decat limba romana, se va prezenta si traducere autorizata in limba romana dupa acesta.
NOTA: Documentele se vor atasa in original sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, iar pentru documentele care nu sunt in limba romana se va atasa si traducere autorizata in limba romana.In cazul unei asocieri de operatori economici, capacitatea tehnica si/sau profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor asocierii. La evaluarea capacitatii tehnice si/sau profesionale vor fi luate in considerare resursele materiale si umane ale subcontractantilor nominalizati in oferta, exclusiv pentru partea lor de implicare in executarea contractului.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
a. ?Lista principalelor servicii similare prestate in ultimii 3 ani?;b.Prezentarea unor documente de confirmare (recomandari/procese verbale de receptie/parti relevante din contract) emise de catre beneficiari (autoritate contractanta sau client privat), care sa ateste faptul ca a efectuat in ultimii 3 ani prestari de servicii similare din punct de vedere tehnic si stiintific cu cele descrise in caietul de sarcini, pe suprafata unei arii naturale protejate, in valoare de minim 350.000 lei fara T.V.A., in cadrul a maxim doua contracte de prestari.b.c."Lista expertilor care vor fi implicati in executia contractului".d.?Declaratie de disponibilitate? semnata in original pentru fiecare dintre experti.e.Copii lizibile cu mentiunea ?conform cu originalul? dupa diplome de studii, care sa ateste absolvirea de studii superioare de lunga durata in specializari relevante (biologie, agronomie, ecologie, silvicultura, stiinta mediului, geografie).f.Experienta generala de minim 5 ani in domeniul biodiversitatii se va face pentru fiecare expert prin prezentarea in cadrul CV-urilor (in format Europass) a informatiilor din care sa rezulte experienta cumulata in domeniul biodiversitatii.g. Dovada experientei similare in realizarea studiilor de teren se va face pentru fiecare expert prin prezentarea in cadrul CV-urilor (in format Europass) datate si semnate, a unor informatii detaliate privind: - Un sumar cu numele institutiilor de invatamant superior ? universitar si post universitar absolvite si specializarile in domeniu;
- Locul de munca in care isi desfasoara activitatea, incepand cu pozitia detinuta in prezent, iar in ordine inversa, cronologic celelate pozitii detinute;
- Experienta in domeniul in care a fost mominalizat, responsabilitatile detinute in alte contracte/studii/proiecte relevante pentru experienta similara;
- Numele contractelor/studiilor/proiectelor realizate in domeniul pentru care a fost nominalizat;
- Perioada in care a participat la realizarea studiilor pe teren;
- Numele angajatorului/finantatorului/beneficiarului;
- Lista de lucrari stiintifice, articole, publicatii, cu indicarea cotatiilor ISI, CNCSIS B+ sau B.h.?Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si specializarea acestora? - solicitat numai in cazul subcontractarii.i.?Acord de asociere? - solicitat numai in cazul asocierii.Nota alaturata
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
40%
Descriere: Componenta financiara
2.
Rezultate suplimentare asumate de catre ofertant
60%
Descriere: Se va contabiliza numarul rezultatelor suplimentare asumate de ofertant, pentru realizarea activitatilor.
Punctaj maxim componenta tehnica: 60
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 29.03.2013 18:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
03.04.2013 15:30
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 03.04.2013 16:00
Locul: Sediul UIP: Piatra Neamt, Bld. Dacia, nr.9, bl.A9, sc.B, parter, ap.21, tel. 0723300095.
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii operatorilor economici sau imputernicitii acestora.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): FEDR prin Programul Operational Sectorial Mediu, Axa 4 Sector protectia naturii
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Sectorial de Mediu - POS Mediu
VI.3) Alte informatii
In cazul ofertelor care sunt clasate pe primul loc si au acelasi punctaj, va fi declarata castigatoare oferta care are pretul cel mai scazut. Daca si preturile sunt aceleasi, autoritatea contractanta va solicita acestor ofertanti noi preturi, in plic inchis, la o data ce va fi anuntata ulterior. In acest caz, noile preturi nu le pot depasi pe cele vechi. Oferta castigatoare va fi cea care va prezenta cel mai scazut pret dintre aceste noi preturi.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute la art. 256^2 din OUG 34/2006, alin. (1), lit. a), respectiv 10 zile.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Asociatia Ecoturistica Prietenii Padurii Baltatesti
Adresa postala: str. Unirii nr. 3 bl. G11, Sc. C, Ap. 50, Localitatea: Piatra Neamt, Cod postal: 610041, Romania, Tel. +40 723300095, Email: [email protected], Fax: +40 333819387
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
14.02.2013 17:41
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer