Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Realizarea retelelor publice de alimentare cu apa, canalizare, iluminat public, precum si a drumurilor aferente Ansamblului de locuinte "Henri Coanda"sector 1 - 2 Loturi


Anunt de participare numarul 140280/08.11.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MUNICIPIUL BUCURESTI
Adresa postala: SPLAIUL INDEPENDENTEI , NR. 291-293, SECTOR 6, BUCURESTI, ROMANIA, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 060042, Romania, Punct(e) de contact: DANIELA MINCU, Tel. +40 213055530, Email: [email protected], Fax: +40 213055587, Adresa internet (URL): www.pmb.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Realizarea retelelor publice de alimentare cu apa, canalizare, iluminat public, precum si a drumurilor aferente Ansamblului de locuinte "Henri Coanda"sector 1 - 2 Loturi
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Municipiul Bucuresti
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Realizarea retelelor publice de alimentare cu apa, canalizare, iluminat public, precum si a drumurilor aferente Ansamblului de locuinte "Henri Coanda", proiectare si executie, sector 1 - 2 Loturi
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45332000-3 - Lucrari de instalatii de apa si canalizare si de conducte de evacuare (Rev.2)
45233121-3-Lucrari de constructii de drumuri principale (Rev.2)
45316000-5-Lucrari de instalare de sisteme de iluminare si de semnalizare (Rev.2)
71322000-1-Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru toate loturile
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Realizarea retelelor publice de alimentare cu apa, canalizare, iluminat public, precum si a drumurilor aferente Ansamblului de locuinte "Henri Coanda", proiectare si executie, sector 1 - 2 Loturi. Valoarea estimata la nivel de loturi este precizata in anexa B, respectiv pentru LOT 1 = 138.147.821 lei fara TVA, LOT 2 = 127.428.257 lei fara TVA.
Valoarea estimata fara TVA: 265, 576, 078RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
42 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare va fi constituita de ofertanti in conformitate cu prevederile art.86 din HG 925/2006, respectiv: virament bancar sau instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari-Instrument de garantare/scrisoare de garantie bancara Formularului nr. 13, care se prezinta in original in cuantumul si pentru perioada prevazuta in prezenta documentatie sau ordin de plata, fila CEC. Contul in care se depune: RO53TREZ7005006XXX000227 la ATCPMB, CUI 4267117.Cuantumul garantiei este: pentru LOT 1= 1.400.000 lei, pentru LOT 2= 1.300.000 lei. Valabilitate 120 zile de la termenul limita de primire a ofertelor. In cazul unei asocieri, instrumentul de garantare/scrisoarea de garantie bancara poate fi emisa in numele Liderului asocierii sau a oricarui membru al asocierii cu conditia nominalizarii la punctele a), b), c)si d) din Formularul nr. 13 a tuturor membrilor asocierii. In situatia in care ofertantul este IMM (asoc de IMM-uri)conform legii nr. 346/2004, va depune Formularul nr. 14, cuantumul garantiei fiind redus la 50%.In cazul in care of este o asociere, incadrarea in categ IMM se va analiza daca toti asociatii se incadreaza, in mod individual, in categ IMM.In masura in care C.N.S.C. respinge contestatia ca nefondata, autoritatea contractanta va aplica prev art. 278^1 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2006 aprob cu modif si compl prin Legea nr. 337/2006, cu modif si comple ulter. Cuantumul garantiei de buna executie exprimata procentual este de 10% din pretul contractului, fara T.V.A, conform prevederilor contractuale. Modul de constituire conform art.90 din HG 925/2006 cu mod. si comp. ulerioare si HG 1045/2011. Modul de restituire conform art.92, alin (4) din H.G. nr. 925/2006, cu modificari si completari ulterioare-Nota: Se va prezenta Formularul 22 cu optiunea cu privire la modul de constituire a garantiei de buna executie.In situatia in care executantul este IMM (asoc. de IMM-uri), cuantumul garantiei de buna executie va fi 5% din valoarea contractului fara TVA.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Buget local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratie pe proprie raspundere a ofertantului, in temeiul art. 180 din OUG 34/2006- Formular 1.(In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest document.) Declaratia se completeaza obligatoriu si de catre tertul sustinator, dupa caz, in conformitate cu prevederile art. 186 alin 2) si art. 190 alin 2) din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.2.Certificat de cazier judiciar pentru administratorul firmei, valabil la data limita de depunere a ofertelor, in original/ copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.(In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest document.)3.Cazier fiscal eliberat de autoritatea competenta, valabil la data limita de depunere a ofertelor, in original/ copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.Nota: pentru personae juridice, se va prezenta atat cazierul fiscal al administratorului societatii cat si al persoanei juridice. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest document.4.Declaratie pe propia raspundere a ofertantului, in temeiul art. 181 din OUG 34/2006 -Formular 2.(In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest document). Declaratia se completeaza obligatoriu si de catre tertul sustinator, dupa caz, in conformitate cu prevederile art. 186 alin 2) si art. 190 alin 2) din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.5.Declaratie privind calitatea de participant la procedura: Formular 3. (In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest document.)6.Certificat de participare cu oferta independenta: Formular 4.In cazul in care ofertantul este o asociere, se va completa un singur formular pe asociere.7.Declaratie pe proprie raspundere, in temeiul art.69^1 din OUG 34/2006, Formular 5. Acest document va fi prezentat de Ofertant/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Tertul sustinator.Persoanele care sunt responsabile cu organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire: Prof. Univ. Dr. Sorin Mircea OPRESCU - Primar General al Municipiului BucurestiMircea Octavian Constantinescu - Director General DGEEc. Daniela Mincu - Director General DGAJr. Silvia Barbulescu - Director Executiv DPAAdrian Iordache - Director - DJMadalin Dumitru - Director General DGISPCosmin Flavius Gheorghiu - Director Executiv DUPMagda Iuga- Director Executiv Adjunct DUPCristina Daniela Pop - Sef Serviciu SAACAHMariana Vasilica - Inspector SAACAHMircea Leca - Inspector SAACAHIon Florea ? Director Executiv D.F.C.Consiliul General al Municipiului Bucuresti aproba bugetul Municipiului Bucuresti. Numele celor 55 consilieri generali se poate vizualiza pe site-ul PMB : www.pmb.ro ? pagina de start ? la rubrica Institutii / Consiului General al Mun.Bucuresti/Componenta/ConsilieriAlexe Florin Alexandru, Anton Mihaela, Bacaintan Irimie Gabriel, Badulescu Aurelian, Boaja Minica, Capota Bogdan Alexandru, Chiris Mariana, Cosma Maria Roxana, Cruceanu Elena, Deaconescu Ionel Cristinel, Draghici Aurelia Gratiela, Florescu Dragos, Gaf - Deac Ioan, Giugula Doru Mihai, Gorodea Tiberiu Silviu Ioan, Grigorescu Robert, Ilie Petre, Iovici Victor Teodor, Ivascu Tiberiu, Meran Stefan Dan, Mihailescu Ion Bogdan, Mihailovici Virginia, Murg Calin, Neagu Mihai, Nedelcu Costel, Nemes Carmen Ionela, Nicorescu Virgil, Nitu Robert Daniel, Paduraru Alexandru, Parvu Cosmin Gabriel, Pop Romeo Teodor, Popa Grigore Ioan, Popa Maria, Popescu Costin Adrian, Poterasu Cornel ? Constantin, Prioteasa Doru, Purcarea Sorin, Radoi Silviu George, Raicu Mircea Cristian, Raileanu Marius Nicolae, Rizoiu Mircea, Roseti George Adrian, Scarlat Horia, Sitaru Janina Mirela, Stan Ion, Stan Nicusor, Tanase Ion Gabriel, Tapardel Ana ? Claudia, Tica Horatiu ? Florin, Toma Veronica, Tudor Popescu Cristian, Untaru Virgil, Vladan Florin Laurentiu, Voicu Mihai, Zidarescu Ionela Loredana.8.Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata: a) Persoanele juridice romane vor prezenta: - certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor si taxelor locale si alte venituri ale bugetului local - formular tip emis de organismele competente privind indeplinirea obligatiilor de plata.- certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale la bugetul general consolidat (Agentia Nationala de Administrare Fiscala - Directia Generala a Finantelor Publice) formular tip emis de organismele competenteprivind indeplinirea obligatiilor de plata.Nota: - Din certificatele depuse trebuie sa reiasa lipsa obligatiilor de plata scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele.- Certificatele se vor prezenta in original/ copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?. (In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente.)Nota: In cazul in care ofertantul a incheiat o conventie de esalonare a platilor obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor la bugetul de stat, se vor prezenta toate ordinele de plata doveditoare a platilor la zi a acestor esalonari in original/ copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.b) Persoanele juridice straine vor prezenta orice documente edificatoare pentru dovedirea indeplinirii obligatiilor exigibile de plata, eliberate de autoritati ale tarii de origine (certificate, caziere fiscale, alte documente echivalente) prin care sa dovedeasca ca si-a indeplinit, in conformitate cu prevederile legale din statul de rezidenta, obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local in conformitate cu cerintele solicitate de autoritatea contractanta.Pentru ofertantii nerezidenti se vor aplica prevederile art. 182 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificari si completari ulterioare, aprobata prin Legea nr. 337/2006, cu modificari si completari ulterioare.Documentele vor fi prezentate in original/ copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, insotite de traducerea autorizata/ legalizata in limba romana 1. Pentru persoane fizice/juridice romane: Certificat constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului, emis cu maxim 30 zile inainte de data de depunere a ofertei, in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, din care sa rezulte obiectul de activitate al operatorului economic. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC corespunzator obiectului supus procedurii de achizitie.Nota: In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest document.2. Pentru persoane juridice/fizice straine: documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident, care sa ateste ca ofertantul desfasoara activitati similare celor ce fac obiectul prezentei achizitii in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, insotite de traducerea autorizata/legalizata in limba romana.In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente. Documentele trebuie sa fie valabile la data limita de depunere a ofertelor.Nota: in cazul asocierii mai multor persoane juridice, cerintele privind situatia personala a ofertantului si capacitatea de exercitare a activitatii profesionale (inregistrare si atestare) trebuie sa fie indeplinite de fiecare asociat in parte. Inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii se va solicita ofertantului clasat pe primul loc, daca a prezentat documentul care dovedeste o forma de inregistrare in copie conform cu originalul, prezentarea pentru conformitate a documentului in original/copie legalizata
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Asigurarea riscului profesional. Ofertantul va prezenta o declaratie privind asigurarea riscului profesional. In cazul in care oferta este declarata castigatoare, ofertantul va prezenta in original, asigurarea acoperirii riscului profesional dupa cum urmeaza: Se va prezenta polita pentru proiectare in 30 zile de la semnarea contractului. Polita de asigurare pentru executie de prezentat in 30 de zile de la lansarea ordinului de incepere pentru executie lucrari.
Informatii privind asocierea - In caz de asociere, se va prezenta Acordul de asociere. Nota: Mai multi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna, fara a fi obligati sa isi legalizeze din punct de vedere formal asocierea. Asocierea va fi legalizata in cazul in care oferta comuna este declarata castigatoare.
Informatii generale - Media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani care sa fie egala sau mai mare cu: pentru LOT 1= 276.250.000 lei, pentru LOT 2= 254.800.000 lei.Bilant contabil/extras de bilant/raport de audit/raport al cenzorilor/documente din care sa rezulte cifra de afaceri pe ultimii 3 ani pentru care exista exercitiu financiar incheiat, in copie lizibila, cu mentiunea ?conform cu originalul?. Nota: Pentru cifra de afaceri prezentata in alta moneda, se va lua in considerare cursul mediu comunicat de BNR pentru fiecare an in parte. Anul 2009:1 Euro = 4, 2373 RON Anul 2010:1 Euro = 4, 2099 RON, Anul 2011:1 Euro = 4, 2379.Ofertantii nerezidenti vor prezenta traducerea autorizata/legalizata in limba romana a documentelor solicitate mai sus.
Capacitatea economica si financiara a unui ofertant poate fi sustinuta de o terta persoana, fizica sau juridica, indiferent de relatiile juridice existente intre aceasta si ofertant. Sustinatorul va prezenta un angajament ferm incheiat in forma autentica, in sensul art. 186 din O.U.G. 34/2006, ca va pune la dispozitia ofertantului resursele financiare invocate. Sustinatorul financiar nu trebuie sa se afle in nici una dintre situatiile care determina excluderea din procedura de atribuire, conform art. 180 si art.181 lit. a, c^1 si d din O.U.G. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.In cazul in care Asocierea beneficiaza de sustinerea financiara a unei/unor terte persoane, situatia economica si financiara se demonstreaza in conditiile prevazute la art. 186 alin. (2) din O.U.G. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
Informatii privind accesul ofertantului la linii de credit sau disponibilitatea resurselor fin.necesare pt.executarea partiala a lucrarilor.Declaratii bancare care sa ateste ca, la momentul semnarii contractului, ofertantul are acces la linii de credit confirmate de banci sau ca are disponibile resurse reale, negrevate de datorii sau orice alte mijloace finaciare suficiente pt a realiza cash-flow de executie a lucrarii, in cuantum de min. pentru LOT 1= 19.735.403 lei, pt LOT 2 = 18.204.037 lei, pt o perioada de minim 6 luni.Obs: Suma respectiva poate fi imobilizata pentru realizarea contractului in cazul ofertei castigatoare.Nota. Docum in original emise de banca, vor purta numele in clar a persoanei care atesta bonitatea.Scrisorile de bonitate din partea bancilor se vor prezenta in original.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind lista principalelor servicii/lucrari prestate/ executate in ultimii 3 respectiv 5 ani, insotita de certificari de buna prestare/executie pentru cele mai importante servicii/lucrari, continand valori, perioada si locul prestarii/ executiei serviciilor/ lucrarilor, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati.
Fisa exper similara.Ofert(op.econ sau membri asoc impreuna)tb sa dem exper in dom prin prez: Pt. LOT 1 Pt proiectant: min 1 contr de serv de pr avand ca ob extinderi de alimentare cu apa prestat in ultimii 3 ani in val egala sau mai mare cu 1.421.508 lei fara TVA; min 1 contr de serv de pr avand ca ob extinderi de canalizare prestat in ultimii 3 ani in val egala sau mai mare cu 3.584.894 lei fara TVA; min 1 contr de serv de pr avand ca ob modernizare drum + sistematizare verticala prestat in ultimii 3 ani in val egala sau mai mare cu 5.196.209 lei fara TVA; min 1 contr de serv de pr avand ca ob extinderi de retele de ilum public prestat in ultimii 3 ani in val egala sau mai mare cu 164.485 lei fara TVA; Pt. constructor: min 1 contr de exec avand ca ob extinderi de alim cu apa exec in ultimii 5 ani in val egala sau mai mare cu 17.196.505 lei fara TVA; min 1 contr de exec avand ca ob extinderi de canalizare exec in ultimii 5 ani in val egala sau mai mare cu 43.356.507 lei fara TVA;
continuare experienta similara min 1 contr de exec avand ca ob modernizare drum + sistematizare verticala exe in ultimii 5 ani in val egala sau mai mare cu 62.841.453 lei fara TVA; min 1 contr de exec avand ca ob extinderi de retele de ilum public exec in ultimii 5 ani in val egala sau mai mare cu 4.386.261 lei fara TVA; Pt. LOT 2 -Pt proiectant: min 1 contr de serv de proiectare avand ca obiect extinderi de alimentare cu apa prestat in ultimii 3 ani in val egala sau mai mare cu 748.416 lei fara TVA; min 1 contr de serv de proiectare avand ca obiect extinderi de canalizare prestat in ultimii 3 ani in val egala sau mai mare cu 1.917.718 lei fara TVA; min 1 contr de serv de proiectare avand ca obiect modernizare drum + sistematizare verticala prestat in ultimii 3 ani in val egala sau mai mare cu 2.713.603 lei fara TVA;
continuare experienta similara min 1 contr de serv de proiectare avand ca obiect extinderi de retele de iluminat public prestat in ultimii 3 ani in val egala sau mai mare cu 164.485 lei exclusiv TVA; Pt. constructor: min 1 contr de exec avand ca obiect extinderi de alimentare cu apa exec in ultimii 5 ani in val egala sau mai mare cu 14.522.021 lei fara TVA; min 1 contr de exec avand ca obiect extinderi de canalizare exec in ultimii 5 ani in val egala sau mai mare cu 42.639.846 lei fara TVA; min 1 contr de exec avand ca obiect modernizare drum + sistematizare verticala exec in ultimii 5 ani in val egala sau mai mare cu 60.335.908 lei fara TVA; min 1 contr de exec avand ca obiect extinderi de retele de iluminat public executat in ultimii 5 ani in val egala sau mai mare cu 4.386.261 lei fara TVA. Se pot prezenta si contracte similare care sa fi cuprins proiectare si executie (separat si defalcat) pt toate tipurile de lucrari solicitate.
Se va anexa, in copie lizibila ?conform cu originalul?, cel putin un docum suport: copii ale contr sau ale pag din contr din care sa rezulte partile contractante, ob contr, durata contr, pretul contr precum si pag finala cu semnaturi, cat si orice alte parti din contr pe care ofert le considera relevante pt demonstrarea exper similare/PV de receptie partiala sau la sf execut lucrarilor sau certif sau docum de receptie emise sau contrasemnate de AC ori de catre clientul privat beneficiar, continand valoarea, perioada, locul executarii lucrarilor/recomandari din partea benef, care vor contine obligat date referitoare la: beneficiarul contr, acord/contract de asoc(daca este cazul), tipul lucrarilor executate, perioada in care s-a realizat contractul, val contr.
Declaratie referitoare la utilaje, instalatii si echipamente tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de lucrari, conform cerintelor din caietul de sarcini.Se vor atasa documente care atesta detinerea (dotare proprie/inchiriere sau alte forme de punere la dispozitie)(de ex.copii contracte, facturi, dovezi inregistrare in contabilit.a utilaj./echipam./instalat.ca mijloace fixe/obiecte de inventar, etc.) a utilajelor, instalatiilor, echipamentelor tehnice si a laboratoarelor implicate in realizare contract.Se accepta si utilaje, echipamente si instalatii cu caracteristici tehnice superioare celor precizate in fisa de date.
Denumire echipament: Pentru LOT 1 - Statie preparare mixture asfaltice =1 buc; Instalatie de foraj orizontal dirijat 20 tone (forta tragere)= 1 buc; Echipament de identificare prin metode geofizice a retelelor de utilitati subterane =1 buc; Buldoexcavatoare=5 buc; Excavatoare 20t= 10 buc; Compactoare cu vibrator mixt= 5 buc; Incarcatoare frontale= 3 buc; Sisteme de sprijiniri santuri= 6 buc; Greder=1 buc; Autobasculante de 10m =10 buc; Compresoare= 5 buc; Placi vibrocompactoare=5 buc; Macarale mobile=1 buc; Nivele automate=10 buc; Statii totale= 5 buc; Aparate de sudura polietilena=3 buc; Finisor beton=1 buc; Program cu licenta de utilizare pentru proiectare toate tipurile de retele propuse ( AutoCad, ElectriCad); Program intocmire devize certificat de un organism nat. sau internat. acreditat; Program calcul certificat de un organism nat. sau internat. acreditat CIE, sau recunoscut CIE (Comisia Internationala Iluminat)
Denumire echipament: Pentru LOT 2 - Statie preparare mixture asfaltice =1 buc; Echipament de identificare prin metode geofizice a retelelor de utilitati subterane =1 buc; Buldoexcavatoare=5 buc; Excavatoare 20t= 10 buc; Compactoare cu vibrator mixt= 5 buc; Incarcatoare frontale= 3 buc; Sisteme de sprijiniri santuri= 6 buc; Greder=1 buc; Autobasculante de 10m =10 buc; Compresoare= 5 buc; Placi vibrocompactoare=5 buc; Macarale mobile=1 buc; Nivele automate=10 buc; Statii totale= 5 buc; Aparate de sudura polietilena=3 buc; Finisor beton=1 buc; Program cu licenta de utilizare pentru proiectare toate tipurile de retele propuse ( AutoCad, ElectriCad); Program intocmire devize certificat de un organism nat. sau internat. acreditat; Program calcul certificat de un organism nat. sau internat. acreditat CIE, sau recunoscut CIE (Comisia Internationala Iluminat)
Informatii privind capacitatea profesionala pentru LOT 1 si LOT 2: Declaratie privind efectivul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani. Aceasta declaratie nu coincide cu personalul responsabil pentru indeplinirea contractului de achizitie publica, personalul angajat/cadrele de conducere in ultimii 3 ani nefiind in mod obligatoriu persoanele responsabile pentru indeplinirea contractului. In cazul unei asocieri, aceasta cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor asocierii.
Declaratie de disponibilitate a ofertantului cu privire la persoanele responsabile pentru indeplinirea contractului de lucrari. Ofertantul va prezenta o declaratie prin care reprezentantul legal al acestuia se angajeaza ferm sa asigure: -Disponibilitatea persoanelor responsabile pentru indeplinirea obligatiilor contractuale pe toata durata contractului, in conformitate cu graficul de realizare a obiectului contractului, asumat prin oferta.-Pastrarea persoanelor propuse pe toata perioada de derulare a contractului.Inlocuirea acestor persoane, daca este cazul, se va face numai cu acordul prealabil al AC. Acordul Autoritatii contractante pentru modif propusa va fi conditionat de prezentarea de catre ofertant a documentelor care sa ateste ca pregatirea profesionala a persoanelor propuse este echivalenta cu cea a celor inlocuite, care a stat la baza evaluarii ofertelor si ca persoanele propuse au pregatirea si experienta necesare si detin atestatele specificate, valabile la data inlocuirii.
Informatii referitoare la personalul tehnic de specialitate (pt LOT 1 si LOT 2).I).personal de conducere propus in echipa: a)director santier ? min. 1 persoana;Calificari si abilitati: studii superioare de lunga durata in domeniul tehnic al constructiilor;Experienta profesionala generala: 5 ani experienta profesionala generala;Experienta profesionala specifica: 3 ani experienta profesionala; b)director adjunct - min.2 persoane, Calificari si abilitati: studii superioare de lunga durata in domeniul tehnic al constructiilor;Experienta profesionala generala: 5 ani experienta profesionala generala;Experienta profesionala specifica: 3 ani experienta profesionala.
II.)pers.de executie propus in echipa: a)proiectant de specialitate?min.1 pers.pt.fiecare specialitate propusa (alimentari cu apa si canalizare, iluminat public, drumuri si arhitectura peisagistica);Experienta profesionala generala: 5 ani; Experienta profesionala specifica: 3 ani; b)ing.specializare retele alim.cu apa si canalizare-min.2 pers.;Experienta profesionala generala: 5 ani;Experienta profesionala specifica: 3 ani; c)ing.specializare drumuri-min.2 persoane; Experienta profesionala generala: 5ani; Exp.prof.specifica: 3ani ;d)inginer specializare instalatii electrice-min.1pers.;Experienta profesionala generala: 5ani ;Experienta profesionala specifica: 3ani;
e)responsabil teh.cu executia(RTE)-min.1 pers.pe fiecare din specialitatile: -Constructii rutiere, drumuri, piste de aviatie, poduri, tunele;
-Constructii si amenajari hidrotehnice;
-Constructii edilitare si de gospodarie comunala;
-Lucrari speciale de fundatii.-Energie electrica;Exp.prof.gen.: 5ani experienta profesionala generala;Exp.prof.specifica: 3 ani exp.prof.;f)responsabil cu protectia si securitatea muncii conf.ordin ANRE nr. 24/2007;Exp.prof.gen.: 5ani experienta profesionala generala;Experienta profesionala specifica: 3ani experienta profesionala;
g)responsabil energetic;Experienta profesionala generala: 5ani experienta profesionala generala;Experienta profesionala specifica: 3ani experienta profesionala;h)controlor de calitate (CQ)-min.1 persoana pe fiecare domeniu in parte: - rezistenta mecanica si stabilitate;
- siguranta in exploatare;
-igiena, sanatate si mediu;
-securitate la incendii;
-economie de energie si izolare termica;
-protectie impotriva zgomotului;Experienta profesionala generala: 5ani experienta profesionala generala;Experienta profesionala specifica: 3 ani experienta profesionala.
I. Pentru fiecare dintre specialistii/expertii care vor fi prezentati se vor atasa: a) Curriculum Vitae (CV) completat in original, datat si semnat pe fiecare pagina, insotit de Declaratia de disponibilitate. C.V.-urile prezentate vor purta numele in clar si semnatura in original a persoanei respective, si vor avea inscrisa mentiunea ?Declar pe propria raspundere, cunoscand prevederile Codului Penal, ca datele cuprinse in prezentul C.V. sunt corecte si corespund realitatii?. Personalul cheie se poate modifica pe parcursul derularii contractului in cazuri speciale doar cu acordul achizitorului si cu respectarea cerintelor sus mentionate.
Se vor anexa urmatoarele documente: a) Copii lizibile cu mentiunea ?conform cu originalul? dupa diplomele si certificatele profesionale obtinute mentionate in CV; b)copii ??conform cu originalul?? ale certificatelor sau referinte emise de beneficiari finali care sa probeze indeplinirea criteriilor minime de calificare; c) se vor prezenta legitimatii de diriginte de santier vizate la zi pentru toate domeniile de inters ale contractului; d) se vor prezenta copii ??conform cu originalul, , ale atestatelor ANRE tip C1A, C2A pentru proiectare si executie linii el. aeriene ptr. tensiuni intre 0, 4-20 kv; e) se vor prezenta copii ??conform cu originalul, , ale avizului BRM pentru montare-demontare contoare de energie electrica;
f) licenta ANRE pentru proiectare instal.electrice cu orice putere instalata tehnic realizabila si la tensiune nominala mai mica de 1kv ? grupa IIA; g)pentru personalul desemnat a executa lucrarile de iluminat se vor prezenta legitimatii ANRE pentru electriceni grupa IIB si IIIB si Certificat de atestare profesionala emis de Comitetul National Roman de Iluminat;h) pentru RTE atestat MEF domeniul EA subsectiunea 40-401 ;i) atestat ANRE responsabil energetic; j) certificat CQ. Toate certificatele, atestatele, diplomele, autorizatiile, etc. care vor fi prezentate pt.dovedirea indeplinirii cerintelor mai sus mentionate trebuie sa fie valabile la data depunerii ofertelor.
Informatii privind tert sustinator tehnic si profesional.Capacitatea tehnica si profesionala a unui ofertant poate fi sustinuta de o terta persoana, fizica sau juridica, indiferent de relatiile juridice existente intre aceasta si ofertant. Sustinatorul va prezenta un angajament ferm in sensul art. 190 din O.U.G. 34/2006, ca va pune la dispozitia ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate. Sustinatorul nu trebuie sa se afle in nici una dintre situatiile care determina excluderea din procedura de atribuire, conform art. 180 si art.181 lit. a, c^1 si d din O.U.G. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
Declaratia privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si specializarea acestora?Lista cuprinzand subcontractantii, cu precizarea partilor din contract ce urmeaza a fi indeplinite de fiecare dintre acestia, precum si specializarea acestora insotita de acordurile de subcontractate.Nota: Resursele materiale si umane ale subcontractantilor declarati se iau in considerare numai pentru partea lor de implicare in contractul care urmeaza sa fie indeplinit, daca sunt prezentate documente relevante in acest sens.In cazul in care parti din contractul de achizitie publica urmeaza sa se indeplineasca de unul sau mai multi subcontractanti, autoritatea contractanta are obligatia de a solicita, la incheierea contractului de achizitie publica prezentarea contractelor incheiate intre viitorul contractant si subcontractantii nominalizati in oferta.
Continuare Subcontractare -Contractele prezentate trebuie sa fie in concordanta cu oferta si se vor constitui in anexe la contractul de achizitie publica.Pe parcursul derularii contractului, contractantul nu are dreptul de a inlocui subcontractantii nominalizati in oferta fara acceptul autoritatii contractante, iar eventuala inlocuire a acestora nu trebuie sa conduca la modificarea propunerii tehnice si financiare initiale. Executantul nu are dreptul sa subcontracteze mai mult de 40% din volumul total de lucrari
Informatii privind asigurarea calitatii. Certificarea sistemului de management al calitatii firmelor ofertante respectiv SR EN ISO 9001:2008 sau echivalent. - Ofertantii trebuie sa prezinte documentele emise de organisme independente nationale sau internationale care atesta certificarea sistemului de management al calitatii firmelor ofertante respectiv SR EN ISO 9001:2008 sau echivalent, original /copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, valabil la data limita de depunere a ofertelor. In cazul unei asocieri, aceasta conditie minima trebuie indeplinita de fiecare asociat in parte.
continuare Informatii privind asigurarea calitatii. Nota: - In cazul in care operatorul economic nu detine un certificat de calitate astfel cum este solicitat de autoritatea contractanta , aceasta din urma va accepta orice alte probe sau dovezi prezentate de operatorul economic respectiv, in masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii. - In conformitate cu principiul recunoasterii reciproce, autoritatea contractanta va accepta certificate echivalente emise de organism stabilite in alte state ale Uniunii Europene. Nota: Pentru iluminat se solicita pe domeniul ?proiectare+executie instal el aeriene sau in cablu, lucrari ilum pb?.
Informatii privind protectia mediului. Certificarea sistemului de management de protectia mediului, respectiv SR EN ISO 14001:2005 sau echivalent. - Ofertantii trebuie sa prezinte documentele emise de organisme independente nationale sau internationale care atesta certificarea sistemului de management de protectia mediului, respectiv SR EN ISO 14001:2005 sau echivalent, original /copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, valabil la data limita de depunere a ofertelor. In cazul unei asocieri, aceasta conditie minima trebuie indeplinita de fiecare asociat in parte.
continuare Informatii privind protectia mediului. Nota: In cazul in care operatorul economic nu detine un certificat de mediu astfel cum este solicitat de autoritatea contractanta, aceasta va accepta orice alte probe sau dovezi prezentate de operatorul economic respectiv, in masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al protectiei mediului. - In conformitate cu principiul recunoasterii reciproce, autoritatea contractanta va accepta certificate echivalente emise de organism stabilite in alte state ale Uniunii Europene. Nota: Pentru iluminat se solicita domeniul ?proiectare+executie instal el interioare pt constr ind si civile, bransam aeriene si subterane tensiuni 0, 4-20kv?
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
50%
Descriere: Componenta financiara Pentru oferta cu cel mai mic pret se acorda punctaj maxim alocat, respectiv 50 puncte. Pentru celelalte oferte, punctajul se calculeaza cu formula Pn=(Pret minim/Pret n) x 50 unde Pn- punctajul financiar pentru oferta n; Pret n - pretul ofertei n; Pret minim- cel mai mic pret dintre toate ofertele.
2.
Punctaj tehnic
50%
Descriere: P1) Durata de realizare a investitiei = maxim 40 puncte din care Durata de proiectare = maxim 5 puncte, Durata de executie = maxim 20 puncte si Durata de garantie = maxim 15 puncte. P2) Timpul de mobilizare pentru constatarea defectiunilor pe perioada de garantie = maxim 10 puncte. Pentru detaliere a se vedea "Anexa algoritm de calcul" atasata ca document separat.
Punctaj maxim componenta tehnica: 50
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 27.12.2012 09:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
27.12.2012 11:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 27.12.2012 13:00
Locul: Municipiul Bucuresti, - Splaiul Independentei nr.291-293, Directia Proceduri Achizitie etaj 10
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor cu delegatie (imputernicirea societatii ofertante, precum si o copie a actului de identitate.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Modul de departajare a ofertelor: Daca ofertele vor avea punctaje egale, departajarea acestora se face in functie de cel mai mic pret. In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor. Ofertantii care au preturi egale si care au primit invitatia de reofertare din partea autoritatii contractante vor depune noua propunere financiara in plic inchis, netransparent, marcat cu adresa autoritatii contractante, denumirea si adresa operatorului economic si cu inscriptia ?Reofertare Propunere Financiara?. Noile propuneri financiare se vor depune in termen de 3 zile lucratoare de la solicitarea autoritatii contractante si se vor deschide in cadrul unei sedinte de deschidere la care vor participa reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor care au preturi egale si membrii comisiei de evaluare constituita prin Nota aprobata de conducatorul institutiei. Noua propunere financiara nu va influenta in niciun caz propunerea tehnica, aceasta ramanand neschimbata.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Conform art.256^2 lit a)din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
DIRECTIA PROCEDURI ACHIZITIE
Adresa postala: Splaiul independentei nr. 291-293, etaj 10, sector 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 060042, Romania, Tel. +40 213055530, Email: [email protected], Fax: +40 213055587, Adresa internet (URL): www.pmb.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
06.11.2012 14:31
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer