Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ?Realizarea Sistemului Informatic Integrat de management al apei pe Dunare - WATER si instruirea grupului tinta (SII-WATER)?


Anunt de participare numarul 147241/15.10.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice
Adresa postala: B-dul Libertatii, Nr. 12, Sector 5, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 040129, Romania, Punct(e) de contact: Directia Generala Achizitii Publice si Administrativ, Tel. +40 213163704, In atentia: Carmen Tinta, Email: [email protected], Fax: +40 213163704, Adresa internet (URL): www.mmediu.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
Altele: Protocol Asociere nr. 1497/RP/02.04.2013 incheiat intre Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice, Administratia Nationala Apele Romane, Agentia Nationala pentru Protectia Mediului ?i Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Da
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
?Realizarea Sistemului Informatic Integrat de management al apei pe Dunare - WATER si instruirea grupului tinta (SII-WATER)?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
7 - Servicii informatice si servicii conexe
Locul principal de prestare: Sediul operatorului economic
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
In cadrul prezentului contract se doreste implementarea unui sistem integrat de utilitate transfrontaliera, prin care va fi sporita capacitatea de cooperare si control in ceea ce priveste monitorizarea calitatii factorilor de mediu pe Dunare si fundamentarea raspunsului comun Romania-Bulgaria la situatii de urgenta (seceta, inundatii, poluari, contaminari).
Procedura de atribuire este aplicata de asocierea de autoritati contractante constituita conform protocolui de asociere nr. 1497/RP/02.04.2013 ?i este formata din partenerii beneficiari romano ai proiectului, respectiv Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice (MMSC), Administratia Nationala Apele Romane, Agentia Nationala pentru Protectia Mediului ?i Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor.
MMSC va proceda pentru ?i in numele asocierii, la aplicarea procedurii de atribuire a contractului.
Contractul de achizi?ie publica rezultat ca urmare a aplicarii prezentei proceduri va fi semnat de catre fiecare partener in parte, in calitate de autoritate contractanta, respectiv de beneficiar a par?ii de contract care ii revine, acesta/ace?tia purtand raspunderea in mod exclusiv pentru realizarea acestei par?i de contract, in conformitate cu informa?iile prevazute in cererea de finan?are a proiectului. Pla?ile in cadrul contractului de achizi?ie publica vor fi realizate in mod direct de catre fiecare dintre partenerii asocia?i catre contractor in limita bugetului aprobat al proiectului in conformitate cu prevederile contractului de finana?are, respectiv in limita bugetului alocat in mod individual la nivelul fiecarui partener in parte.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
72212900-8 - Diverse servicii de dezvoltare de software si sisteme informatice (Rev.2)
48000000-8-Pachete software si sisteme informatice (Rev.2)
48820000-2-Servere (Rev.2)
72212610-8-Servicii de dezvoltare de software pentru baze de date (Rev.2)
79632000-3-Servicii de formare a personalului (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cantitati conform Caiet de Sarcini
Valoarea estimata fara TVA: 2, 318, 477.03EUR
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
7 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
a) Cuantumul garantiei de participare: 46.369 euro. A se vedea nota de mai jos.Nota: Pt calculul echiv. garan. de partic. in alta moneda/valuta decat euro (Eur) se va avea in vedere cursul comunicat de BNR si valabil pt data publicarii anuntului de participare.In cazul depunerii de oferte in cadrul unei asocieri de op ec, garan. de partic. tr. constituita in numele asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de op. ec.b) Cuantumul ce se va retine din garan de partic. in cond. art. 278^1din O.U.G. nr. 34/2006 in cazul respingerii unei contestatii: 7.980 lei + 0, 01% din ceea ce depaseste 4.200.001 lei (pt calcularea sumei in lei care depaseste pragul indicat se va aplica cursul mentionat in cadrul notei de mai sus);c) Perioada de valab. a garantiei: 120 de zile de la termenul limita pt primirea ofertelor.d) Forma de constituire a garan. de partic.: 1. Instrument de garantare irevocabil emis, in cond. lg, de o societate bancara ori de o soc. de asigurarisau2. Ordin de plata (virament) in contul Autoritatii Contractante RO68TREZ70023740120XXXXX, deschis la ATCPMB, beneficiar Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice, CIF 16335444 cu conditia confirmarii acestuia de catre banca emitenta pana cel tarziu la termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor.Nota: In cazul constituirii garan. de partic. printr-un instrument de garantare emis de o soc. bancara/soc. de asigurari se va completa Formularul nr. 15 sau un alt model care sa contina cel putin datele din acest formular.Garan. de partic. se va completa si se va depune pana la termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor in original (la adresa mentionata la punctul I.1) si/sau in format electronic in S.E.A.P. (cu conditia semnarii acesteia cu semnatura electronica extinsa valida a entitatii emitente). Garantia de participare emisa in alta lb decat romana va fi prezentata in original si va fi insotita de traducerea autorizata ?i legalizata in lb rom. Cuantumul garantiei de buna executie este de 10% din valoarea fara TVA a contractului.Garantia de buna executie se constituie printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari in conditiile art. 90 alin. (1) din H.G. nr. 925/2006 sau prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturile partiale, in conditiile prevazute la art. 90 alin. (3) din H.G. nr. 925/2006. In acest ultim caz, suma initiala pe care o va depune contractantul in contul deschis la dispozitia autoritatii contractante va fi de 1% din pretul contractului.Ofertantul declarat castigator are obligatia de a constitui garantia de buna executie a contractului in conditiile de mai sus cel mai tarziu in termen de 15 zile de la data semnarii contractului, sub sanctiunea rezilierii acestuia.Autoritatea contractanta va elibera/restitui garantia de buna executie conform prevederilor art. 91- 92 din H.G. nr. 925/2006.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Programul de Cooperare Transfrontaliera Romania ? Bulgaria 2007-2013. Axa Prioritara 2, Domeniul major de interventie nr. 2.1
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modif. si complet. ulterioare. A se vedea si info. furnizate la cerinta nr. 4 de la Sectiunea III.2.3.a) ? ?Capacitatea tehnica si/sau profesionala?.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se vor prezenta:
- Formularul nr. 1 ? Declaratie privind eligibilitatea;
- Cazierul judiciar si cazierul fiscal pentru operatorul economic ?i pentru administrator(i);
- Formularul nr. 2. ? Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Certificatul eliberat de Administratia Finantelor Publice din care sa rezulte faptul ca operatorul economic si-a indeplinit obligatiile fiscale de plata catre bugetul de stat, scadente in luna anterioara depunerii ofertelor (cu respectarea indicatiilor din nota de mai jos);
- Certificatul eliberat de Autoritatile Publice Locale din care sa rezulte faptul ca operatorul economic si-a indeplinit obligatiile de plata catre bugetul local, scadente in luna anterioara depunerii ofertelor (cu respectarea indicatiilor din nota de mai jos);
- Formularul nr. 3 - Certificat de participare cu oferta independenta conform Ordinului presedintelul ANRMAP nr. 314/2010;
- Formularul nr. 4 - Declaratia pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare (evitarea conflictului de interese cu persoane care de?in functii de decizie in cadrul autorita?ii contractante cum sunt: Rovana Plumb - Ministru, Lucia Ana Varga - Ministru Delegat Ape Paduri Piscicultura, Anne Juganaru ? Secretar de Satat, Marius Nica - Secretar General, Dragos Ionut Banescu - Secretar General Adjunct, Loredana Hristodorescu - Director General, Directia Generala Juridica, Speranta Mumnteanu - Director General Directia Generala Economica Financiara, Carmen Tinta - Director General, Directia Generala Achizitii Publice si Administrativ, Vasile Pintilie -Director general ANAR, Silvia Marinescu-Administrator retea ANAR, Marin Marin-Administrator baza de date georeferentiale ANAR, Olga Vasilescu-sef serviciu ANAR, Daniela Radulescu-director INHGA, Mary Jeanne Adler-director stiintific INHGA, Marius Matreata-director INHGA, Bogdan Agiu-administrator retea, Ciprian Corbus-CS1 INHGA, Mihail Faca-presedinte ANPM, Horia Ion-vicepresedinte ANPM, Gabriel Geru-director ANPM, Vasile Aurel Iancu-director ANPM, Sebastian Tanase-sef serviciu achizitii, Daniela Vladescu-administrator baza de date, Simona Olimpia Negru-director DCMRISB, Rares Bonifate-manager public DCMRISB, Silvia Neamtu- consilier DCMRISB, Mariana Eugenia Apostol-sef serviciu ANPM, Stefan Mocanu-consilier ANPM, Eduard Costache-sef serviciu ANPM,
Nota:
a. In Romania, data la care expira termenul de achitare a datoriilor este data de 25 a fiecarei luni pentru luna anterioara, conform prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare. De asemenea, ofertantii vor avea in vedere imprejurarea potrivit careia, in conformitate cu prevederile art. 112 alin. (4) din O.G. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, certificatul de atestare fiscala se emite in termen de 5 zile lucratoare de la data depunerii cererii.
b. Astfel, pentru procedurilea caror termen limita de depunere a ofertelor este cuprins in perioada dintre cea de a 6-azi lucratoare a lunii si ultima zi a lunii, inconformitate cu prevederile art. 112 alin. (2) din O.G. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, certificatele de atestare fiscala prezentate de ofertanti vor confirma achitarea creantelor fiscale care provin din ultima luna dinaintea de luna anterioara lunii stabilite pentru depunerea ofertelor, respectiv pentru acele obligatii care au avut scadenta legala de plata pana pe data de 25 a lunii anterioare celei stabilite pentru depunerea ofertelor.
c. Prin exceptie de la lit. b) de mai sus, pentru acele proceduri a caror termen limita de depunere a ofertelor este stabilit in perioada primelor 5 zile lucratoare ale lunii, inconformitate cu prevederile art. 112 alin. (3) din O.G. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, certificatele de atestare fiscala prezentate de ofertanti vor confirma achitarea creantelor fiscale care provin din penultima luna dinainte de luna aterioara lunii stabilite pentru depunerea ofertelor, respectiv pentru acele obligatii care au avut scadenta legala de plata pana pe data de 25 a ultimei luni dinaintea lunii anterioare celei stabilite pentru depunerea ofertelor.d. Totodata in sensul prevederilor lit. a)-c) de mai sus, in situatia in care termenul limita de depunere a ofertelor este cuprins in perioada dintre cea de-a 6-a si cea de-a 10-a zi lucratoare a lunii, iar ofertanti nu pot obtine certifiatele de atestare fiscala prin care se confirma achitarea creantelor fiscale scadente in conformitatea cu cerinta de la lit. b) de mai sus (dat fiind termenul legal de eliberare a respectivelor documente) se accepta prezentarea initiala a certificatelor de atestare fiscala in conditiile stabilite la lit. c) de mai sus si a confirmarii indeplinirii cerintei in discutie prin prezentarea ulterioara (pe parcursul perioadei de evaluare a ofertelor) a certificatelor de atestare fiscala prin care se atesta achitarea creantelor fiscale cu respectarea indicatiilor de la lit. b) de mai sus.
e. Ofertele depuse de operatorii economici care figureaza cu datorii restante, cu exceptia celor de tipul esalonarilor sau compensarilor conf. art. 9 alin. (1) din Ordinul 509/2011 emis de Presedintele ANRMAP, neachitate catre bugetul de stat sau catre bugetul local vor fi respinse.
f. Dovada indeplinirii obliga?iilor de plata a taxelor ?i impozitelor se va face la nivelul societa?ii/companiei. Operatorii economici nerezidenti (straini) au dreptul de aprezenta orice documente edificatoare pentru demonstrarea faptului ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local, in conformitate cu cerintele solicitate de autoritatea contractanta, eliberate de autoritatile competente ale tarii de origine (cum ar fi certificate, caziere fiscale sau alte documente echivalente), precum si un certificat de rezidenta fiscala (evitarea dublei impuneri) valabil pentru ultimul an fiscal inchieat ori a unui angajament de obtinere a acestui document, cel mai tarziu pana la data semnarii contractului de achizitie.g. Documentele emise in alta limba decat limba romana se vor prezenta insotite de traducerea autorizatasi legalizata a acestora in limba romana. Se vor prezenta:
- documentele care dovedesc forma de inregistrare a operatorului economic, respectiv Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului in raza caruia este situat sediul ofertantului din care sa rezulte cel putin informatiile legate de structura actionarilor, reprezentantilor legali, obiectul de activitate. Certificatul constatator trebuie sa contina date actuale/reale la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor;Nota:
a. Codul CAEN din Certificatul Constatator emis de ONRC trebuie sa aiba corespondent in obiectul contractului.
b. In cazul persoanelor fizice autorizate se vaprezenta autorizatia de functionare sau alte documente echivalente din care sa rezulte competenta acestora de a presta serviciile care fac obiectul prezentului contract.
c. Operatoriieconomici nerezidenti (straini): vor prezenta documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, din care sa rezulte abilitarea persoanei juridice/fizice straine de a presta serviciile care fac obiectul prezentului contract, in conformitate cu tara de origine/tara in care operatorul economic este stabilit.d. A se vedea si prevederile lit. b) a Notei de la Cap. IV.4.3. cu privire la posibilitatea solicitarii documentelor in original de catre autoritatea contractanta. Astfel, autoritatea contracta isi rezerva dreptul de a solcita ofertantului clasat pe primul loc, de a prezenta pentru conformitate documentul in original inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire.
e. Documentele emise in alta limba decat limba romana se vor prezenta insotite de traducerea autorizata si legalizata a acestora in limba romana.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Cerinta nr. 1
Med.cifrei de afaceri globala a ofert.pe ultimii trei ani (2010, 2011, 2012) sa fie cel putin egala cu suma de:
- 4.636.954 euro;Se solicita:
a. Formularul nr. 5 ? Informatii generale aferente ultimilor trei ani.
b. Documente care sa probeze nivelurile cifrei de afaceri cum ar fi: bilanturi contabiledin care rezulta cifra de afaceri globala, rapoarte anuale emise de auditori financiari sau soc. specializ., scrisori de bonitate din partea bancilor sau alte doc. edificatoare, cu conditia ca acestea sa contina informatiile relevante prin care ofertantul probeaza capac. economico-financiara.
Nota: Documentele prezentate de operatorii economici straini vor fi insotite de traducerea autorizata si legalizata a acestora in limba romana.
2. Cerinta nr. 2
Dovada prin mijloace agreate de banca operatorului economic prin care se confirma ca acesta va avea acces la (va dispune de) o linie de credit (sau alte forme de finantare), pentru a realiza cash-flow-ul necesar si suficient desfasurarii activitatilor in cursul primelor doua luni de executie a contractului, care va fi destinata indeplinirii viitorului contract in suma de 662.422 euro, pentru o perioada de 60 zile de la data semnarii contractului de achizitie cu autoritatea contractanta, independent de alte angajamente contractuale ale operatorului economic.
Nota:
In sensul celor aratate mai sus, autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita imobilizarea sumelor reprezentand dovada cash-flow-ului, respectiv a resurselor financiare la care operatorul economic are acces/le are disponibile potrivit documentelor prezentate pentru indeplinirea prezentei cerinte, la data semnarii contractului.
3. Continuare cerinta nr. 2Nota:
In sensul celor aratate mai sus, autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita imobilizarea sumelor reprezentand dovada cash-flow-ului, respectiv a resurselor financiare la care operatorul economic are acces/le are disponibile potrivit documentelor prezentate pentru indeplinirea prezentei cerinte, la data semnarii contractului.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va prezenta: - Formularul nr. 5 ? Informatii generale aferente ultimilor trei ani.Nota: Pentru calculul cifrelor de afaceri exprimate in alta moneda decat euro se va folosi cursul mediu comunicat de catre Banca Nationala a Romaniei pentru anii indicati, respectiv: pentru anul 2012 ? 1 EUR = 4, 4560 lei, 1 USD = 3, 4682 lei, pentru anul 2011 ? 1 EUR = 4, 2379 lei, 1 USD = 3, 0486 lei, pentru anul 2010:1 Eur = 4, 2099 lei, 1 USD = 3, 1779 lei.Se vor prezenta: - Dovezi din care sa rezulte posibilitatea operatorului economic de a sustine din punct de vedere financiar, conform cerintelor stabilite, executia contractului care urmeaza sa fie atribuit, cum ar fi: documente eliberate de banca operatorului economicsi, dupa caz, declaratii sustinute analiza de diagnostic financiar al firmei (calculul indicatorilor gradului de indatorare - rata datoriilor, solvabilitatea generala, solvabilitatea patrimoniala, calculul indicatorilor de lichiditate - lichididatea generala, lichiditatea curenta, lichididatea imediata, calculul indicatorilor de rentabilitate - comerciala, financiara, economica, a activelor, calculul indicatorilor de gestiune - durata de recuperare a creantelor, durata de rambursare a datoriilor).A se vedea modalitatea de indeplinire a cerintei nr. 2.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Cerinta nr. 1
Ofertantul trebuie sa faca dovada ca a prestat in ultimii 3 ani (36 de luni) in cadrul unuia sau mai multor ctr., cu o valoare cumulata de minimum 2.318.477 euro (fara TVA), servicii de natura si complexitatea celor prevazute in cadrul caietului de sarcini, constand in dezvoltarea/implementarea unui/unor sistem(e) informatic(e) integrat(e), avand urmatoarele tipuri principale de componente/functionalitati:
1. Monitorizare si prevenire situatii de urgenta.
2. Suport GIS in vederea preluarii, prelucrarii si integrarii datelor colectate din teren (respectiv dezvoltare baza(e) de date geo-referentiata(e), popularea acesteia/acestora cu datele din teren, analiza spatiala a datelor si afisarea informat.pe o harta digitala, componenta portal), care sa fi presuspus indeplinirea cel putin a urm.activit.: analiza, proiectare, livrare software si hardware aferent (licente software, servere GIS, echipamente de stocare si de comunicatii), dezvoltare/instalare/ configurare, testare, implementare, instruire utilizatori.2. Cerinta nr. 2
Ofertantul trebuie sa faca dovada ca are in dotarea sa sau ca dispune pentru realizarea in bune conditii a contractului (proprietate, leasing sau prin contracte/conventii de inchiriere), decel putin urmatoarele instalatii/utilaje/echipamente specifice:
- autovehicule prin intermediul carora se va asigura deplasarea echipei de experti la sediul autoritatii contractante/locatiile indicate in vederea realizarii obiectuluictr. (cate un autoturism/fiecare patru experti cheie din cadrul echipei de proiect);
- platforme SW pentru realizarea proiectului, constand cel putin in: instrumente de dezvoltare integrate de programe si aplicatii precum Visual Studio, Eclipse sau echivalente; instrumente de urmarire a sarcinilor de lucru precum Atlassian JIRA, Bugzilla sau echivalent; aplicatii GIS; instrumente de contorl al surselor programelor dezvoltate precum SVN, Team Foundation Server sau echivalent; instrument pt.automatizarea release-urilor intermediarede dezvoltarea si integare continua precum Apache Continuum, CruiseControl sau echivalent;
- calculatoare PC tip laptop pt. fiecare expert cheie nominalizat, cu software de birou (cate un laptop/expert);
- platforme HW pt. utilizarea de catre expertii (inclusiv ca statii de lucru) care vor desfasurare activitati de analiza, dezvoltare, proiectare, testare, implementare, etc. cu performante tehnice necesare pentru rularea instrumentelor/aplicatiilor aferente platformelor SW mai sus mentionate.
3. A se vedea cerinta nr. 1 si 2
4. Cerinta nr. 3:
Ofertantul trebuie sa faca dovada ca dispune de personal de specialitate necesar pentru indeplinirea ctr. (echipa de proiect):
KE1 (expert cheie) - Manager/Director de proiect (1 pers.)
KE2 ? Arhitectura SW (software, 1 pers.)
KE3 ? Analist principal (1 pers.)
KE4 ? Analist secundar (2 pers.)
KE5 ? Baze de date (1pers.)
KE6 ? Dezvoltare servicii/aplicatii JAVA si portal web (1 pers.)
KE7 ? Dezvoltare si impementare modul informatii GIS (1 pers.)
KE8 ? Instalare si configurare software de baza (1 pers.)
KE9 ? Arhitectura infrastructura HW (hardware) IT (1 pers.)
KE10 ? Testare functionala (1 pers.)
KE11 ? Securtiate comunicatii si suport retea (1 pers.)
KE12 ? Instruire privind utilizarea sistemului si a aplicatiilor GIS (1 pers.)
5. Continuare cerinta nr. 3: Profilul KE1: Manager/Director de proiecta) Studii superioare finalizate prin diploma de licenta sau examen de diploma;b) Experienta profesionala generala de minim 5 ani;c) Detinerea de cunostinte aprofundate privind o metodologie de management a serviciilor IT, respectiv a abilitatilor necesare si suficiente pt. crearea fluxurilor si proceselor de acest tip in cadrul organizatiilor (dovedite prin participarea la cel putin un program de perfectionarein acest domeniu si prezentarea diplomei/certificarii aferente recunoscuta la nivel national/international, cum ar fi cele echivalente cu ITIL Expert);d) Detinerea de competente avansate in domeniul managementului de proiect, respectiv a cunostintelor privind coordonarea proiectelor intr-o maniera standardizata (dovedite prin participarea la cel putin un program de specializare in acest domeniu si prezentarea diplomei/certificarii aferente recunoscuta la nivel national/international, cum ar fi cele echivalente cu Project Management Professional/PRINCE 2);e) Participarea pe parcursul profesional la cel putin un proiect similar (indiferent de pozitia detinuta);f) Participarea pe parcursul profesional la cel putin un proiect in cadrul caruia sa fi desfasurat activitati specifice de management de proiect/conducere/coordonarea unui proiect (indiferent de domeniul proiectului).Profilul KE2: Arhitectura SW (software)a) Studii superioare in domeniulIT&C/calculatoare/ electronica/sisteme tehnologice/cibernetica, finalizate prin diploma de licenta sau examen de diploma;b) Experienta profesionala generala de minim 5 ani;c) Detinerea de cunostinte aprofundate privind proiectarea si implementarea arhitecturilor orientate pe servicii si a proceselor/fluxurilor in cadrul sistemelor informatice (dovedite prin participarea la cel putin un program de perfectionare in acest domeniu si prezentarea diplomei/certificarii aferente recunoscuta la nivel national/international, cum ar fi cele echivalente cu Service Oriented Architecture - SOA and Business Process);d) Detinerea de competente avansate privind proiectareaarhitecturilor complexe, de tip enterprise, cu abordari globale de proiectare, planificare si implementare (dovedite prin participarea la cel putin un program de specializare in acest domeniu si prezentarea diplomei/certificarii aferente recunoscuta la nivel national/international, cum ar fi cele echivalente cu TOGAF);e) Participarea pe parcursul profesional la cel putin un proiect similar in cadrul caruia sa fi desfasurat activitati specifice pozitiei pentru care este propus.Profilul KE3: Analist principala) Studii superioare in domeniulIT&C/ calculatoare/electronica/sisteme tehnologice/cibernetica, finalizate prin diploma de licenta sau examen de diploma;b) Experienta profesionala generala de minim 5 ani;c) Detinerea de cunostinte aprofundate privind analiza fluxurilor/proceselor din cadrul unei entitati in contextul sistemelor informatice, respectiv identificarea necesitatilor acesteia in scopul de a determina solutia optima de dezvoltare, de comunicare intre entitate, client, partile interesate si echipa de proiect (dovedite prin participarea la cel putin un program de perfectionare in acest domeniu si prezentarea diplomei/certificarii aferente recunoscuta la nivel national/international, cum ar fi cele echivalente cu Certified Business Analysis Professional-CBAP)d) Detinerea de competente avansate privind limbajele standardizate de modelare a proceselor/fluxurilor entitatilor in contextul sistemelor informatice (dovedite prin participarea la cel putin un program de specializare in acest domeniu si prezentarea diplomei/certificarii aferente recunoscuta la nivel national/international, cum ar fi cele echivalente cu UML);e) Participarea pe parcursul profesional la cel putin un proiect similar in cadrul caruia sa fi desfasurat activitati specifice pozitiei pentru care este propus.
6. Continuare cerinta nr. 3: Profilul KE4: Analist secundara) Studii superioare in domeniul IT&C/calculatoare/electronica/ sisteme tehnologice/cibernetica, finalizate prin diploma de licenta sau examen de diploma;b) Experienta profesionala generala de minimum 3 ani;c) Detinerea de cunostinte aprofundate privind analiza fluxurilor/proceselor din cadrul unei enititati in contextul sistemelor informatice, respectiv identificarea necesitatilor acesteia in scopul de a determina solutia optima de dezvoltare, de comunicare intre entitate, client, partile interesate si echipa de proiect (dovedite prin participarea la cel putin un program de pefectionare in acest domeniu si prezentarea diplomei/certificarii aferente recunoscuta la nivel national/international, cum ar fi cele echivalente cu Certified Business Analysis Professional-CBAP)d) Detinerea de competente avansate privind limbajele standardizate de modelare a proceselor/fluxurilor entitatilor in contextul sistemelor informatice (dovedite prin participarea la cel putin un program de specializare in acest domeniu si prezentarea diplomei/certificarii aferente recunoscuta la nivel national/international, cum ar fi cele echivalente cu UML);e) Participarea pe parcursul profesional la cel putin un proiect similar in cadrul caruia sa fi desfasurat activitati specifice pozitiei pentru care este propus.Profilul KE5: Baze de datea) Studii superioare in domeniul IT&C/calculatoare/electronica/sisteme tehnologice/ cibernetica, finalizate prin diploma de licenta sau examen de diploma;b) Experienta profesionala generala de minim 5 ani;c) Detinerea de cunostinte aprofundate privind sistemele de management si administrare a bazelor de date (dovedite prin participarea la cel putin un program de perfectionare in acest domeniu si prezentarea diplomei/certificarii aferente recunoscuta la nivel national/international, cum ar fi cele echivalente cu Database Certified Administrator); d) Detinerea de competente avansate privind administrarea clusterelor si produselor storage in contextul bazelor de date (dovedite prin participarea la cel putin un program de specializare in acest domeniu si prezentarea diplomei/certificarii aferente recunoscuta la nivel national/international, cum ar fi cele echivalente cu Real Application Clusters and Grid Infrastructure Administration);e) Participarea pe parcursul profesional la cel putin un proiect similar in cadrul caruia sa fi desfasurat activitati specifice pozitiei pentru care este propus.Profilul KE6: Dezvoltare servicii/aplicatii JAVA si portal web a) Studii superioare in domeniul IT&C/calculatoare/electronica/sisteme tehnologice/ cibernetica, finalizate prin diploma de licenta sau examen de diploma;b) Experienta profesionala generala de minim 5 ani;c) Detinerea de cunostinte avansate privind procesul de dezvoltare a solutiilor software de tip portal web (dovedite prin participarea la cel putin un program de perfectionare in acest domeniu si prezentarea diplomei/certificarii aferente recunoscuta la nivel national/international, cum ar fi cele echivalente cu Certified Solution Developer - Web Portal);d) Detinerea de competente avansate privind crearea, implementarea si lansarea serviciilor web si a clientilor (aplicatii) web prin utilizarea componentelor tehnologice aferente platformei JAVA (dovedite prin participarea la cel putin un program de specializare in acest domeniu si prezentarea diplomei/certificarii aferente recunoscuta la nivel national/international, cum ar fi cele echivalente cu JAVA Certified Expert - Web Services Developer);e) Participarea pe parcursul profesional la cel putin un proiect similar in cadrul caruia sa fi desfasurat activitati specifice pozitiei pentru care este propus.
7. Continuare cerinta nr. 3: Profilul KE7: Dezvoltare si impementare modul informatii GISa) Studii superioare in domeniul IT&C/calculatoare/electronica/sisteme tehnologice/ cibernetica, finalizate prin diploma de licenta sau examen de diploma;b) Experienta profesionala generala de minim 5 ani;c) Detinerea de cunostinte aprofundate privind modul de gestionare a datelor/aplicatiilor GIS pe platforma GIS care va fi utilizata in cadrul proiectului (dovedite prin participarea la cel putin un program de perfectionare in acest domeniu si prezentarea diplomei/certificarii aferente recunoscuta la nivel national/international, cum ar fi cele echivalente cu Gestionare Date in Geodatabase);d) Detinerea de competente avansate privind utilizarea tehnologiilor/fluxurilor GIS pe platforma GIS care va fi utilizata in cadrul proiectului (dovedite prin participarea la cel putin un program de specializare in acest domeniu si prezentarea diplomei/certificarii aferente recunoscuta la nivel national/international, cum ar fi cele echivalente cu Fluxuri de lucru GIS/Analize GIS);e) Participarea pe parcursul profesional la cel putin un proiect similar in cadrul caruia sa fi desfasurat activitati specifice pozitiei pentru care este propus.Profilul KE8: Instalare si configurare software de baza a) Studii superioare in domeniul IT&C/calculatoare/electronica/sisteme tehnologice/ cibernetica, finalizate prin diploma de licenta sau examen de diploma;b) Experienta profesionala generala de minim 5 ani;c) Detinerea de cunostinte aprofundate privind tehnologiile de virtualizare pentru optimizarea si managementul infrastructurilor IT standard (dovedite prin participarea la cel putin un program de perfectionare in acest domeniu si prezentarea diplomei/certificarii aferente recunoscuta la nivel national/international, cum ar fi cele echivalente cu VMware Certified Professional - Infrastructure);d) Detinerea decompetente avansate privind proiectarea si implementarea infrastructurii de retea in mediul sistemelor de operare (dovedite prin participarea la cel putin un program de specializare in acest domeniu si prezentarea diplomei/certificarii aferente recunoscuta la nivel national/international, cum ar fi cele echivalente cu Certified Professional - System Engineer cel putin pentru un sistem de operare cum ar fi Windows Server 2003);e) Participarea pe parcursul profesional la cel putin un proiect similar in cadrul caruia sa fi desfasurat activitati specifice pozitiei pentru care este propus.Profilul KE9: Arhitectura infrastructura HW (hardware) ITa) Studii superioare in domeniul IT&C/calculatoare/electronica/sisteme tehnologice/ cibernetica, finalizate prin diploma de licenta sau examen de diploma;b) Experienta profesionala generala de minim 5 ani;c) Detinerea de cunostinte de baza referitoare la principiile tehnice de planificare, proiectare, instalare si mententanta a echipamentelor HW de tip server (dovedite prin participarea la cel putin un program de perfectionare in acest domeniu si prezentarea diplomei/certificarii aferente recunoscuta la nivel national/international, cum ar fi cele echivalente cu Certified Specialist/Expert ? System Technical Principles/Technical);d) Detinerea de competente avansate privind arhitectura infrastructurii IT (dovedite prin participarea la cel putin un program de specializare in acest domeniu si prezentarea diplomei/certificarii aferente recunoscuta la nivel national/international, cum ar fi cele echivalente cu Certified Solution Architect ? Infrastructure);e) Participarea pe parcursul profesional la cel putin un proiect similar in cadrul caruia sa fi desfasurat activitati specifice pozitiei pentru care este propus.
8. Continuare cerinta nr. 3
Profilul KE10: Testare functionala
a) Studii sup. in domeniul IT&C/ calculatoare/ electronica/sisteme tehnologice/ cibernetica, finalizate prin diploma de licenta sau examen de diploma;
b) Experienta prof. gen. de minim 5 ani;
c) Detinerea de cunostinte de baza prvind automatizarea fluxurilor de testare de baza in vederea implementarii proceselor repetitive de testare a sistemelor informatice(dovedite prin participarea la cel putin un program de perfectionare in acest domeniu si prezentarea diplomei/certificarii aferente recunoscuta la nivel national/international, cum ar fi cele echivalente cu Functional Testing/Functional Tester);
d) Detinerea de competente avansate privind stabilirea activitatilor optime de testare pe baza efectuarii anlizei de risc a sistemelor informatice si realizarea testelor in functie de metodologia specifica de dezvoltare a software-ului suspus respectivelor teste (dovedite prin participarea la cel putin un program de specializare in acest domeniu si prezentarea diplomei/certificarii aferente recunoscuta la nivel national/international, cum ar fi cele echivalente cu ITSQB Advanced Test Analyst);
e) Participarea pe parcursul profesional la cel putin un proiect similar in cadrul caruia sa fi desfasurat activitati specifice pozitiei pt care este propus.Profilul KE11: Securitate comunicatii si suport retea
a) Studii sup. in domeniul IT&C/calculatoare/electronica/sisteme tehnologice/ cibernetica, finalizate prin diploma de licenta sau examen de diploma;
b) Experienta prof. gen. de minim 5 ani;
c) Detinerea de cunostinte aprofundate privind analiza rezultatelor in urma aplicarii instrumetelor si tehnologiilor de hacking, respectiv a abilitatilor privind interpretarea testelor si tehnicilor de penetrare a retelelor/sistemelor informatice cu scopul identificarii in mod eficient si reducerii riscurilor de securitate a informatiilor vehiculate pe infrastructura de comunicatii (dovedite prin participarea la cel putin un program de perfectionare in acest domeniu si prezentarea diplomei/certificarii aferente recunoscuta la nivel national/international, cum ar fi cele echivalente cu EC-Council Certified Security Analyst ? E|CSA);
d) Detinerea de competente aprofundate in materia ingineriei retelelor privind planificarea, operarea si depanarea infrastructurilor de retea complexe si convergente (dovedite prin participarea la cel putin un program de specializare in acest domeniu si prezentarea diplomei/certificarii aferente recunoscuta la nivel national/international, cum ar fi cele echivalente cu Cisco Certified Internetwork Expert - Routing and Switching);
e) Participarea pe parcursul profes. la cel putin un proiect similar in cadrul caruia sa fi desfasurat activitati specifice pozitiei pt care este propus.Profilul KE12: Instruire privind utilizarea sistemului si a aplicatiilor GIS
a) Studii sup. in domeniul IT&C/calculatoare/electronica/sisteme tehnologice/ cibernetica, finalizate prin diploma de licenta sau examen de diploma;
b) Experienta prof. gen. de minim 5 ani;
c) De?inerea de cuno?tin?e de baza privind crearea/utilizarea aplicatiilor web GIS pe platforma GIS care va fi utilizata in cadrul proiectului (dovedite prin participarea la cel putin un program de perfectionare in acest domeniu si prezentarea diplomei/certificarii aferente recunoscuta la nivel national/international, cum ar fi cele echivalente cu Creating Web [email protected] Server);
d) Detinerea de competente avanasate privind tehnicile de instruire privind platformele/sist informatice (dovedite prin participarea la cel putin un program de specializare in acest domeniu si prezentarea diplomei/certificarii aferente recunoscuta la nivel nat/international, cum ar fi cele echivalente cu Certified Trainer ? MCT/Certified Technical Trainer - CTT);
e) Participarea pe parcursul profesional la cel putin un proiect similar in cadrul caruia sa fi desfasurat activitati specifice poz pt care este propus.
10. Cerinta nr. 4
Informatii privindsubcontractantii si/sau, dupa caz, asociatii.
Cerinta nr. 1
Informatii privind sistemul de management al calitatii pentru activitatile principale necesare ducerii la indeplinire a obiectului contractului ce urmeaza sa fie atribuit (respectiv cel putin pentru servicii de design, dezvoltare si implementare de sisteme informatice sisoftware, precum si pentru serviciile asociate de postimplementare, garantie si instruire) prin care se confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii potrivit conditiilor de certificare a sistemului de management al calitatii (cum ar fi ISO 9001 sau echivalent).
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Modalitatea de indeplinire a cerintei nr . 1 si nr. 2: Se vor prezenta: - Formularul nr. 6 - Lista privind principalele servicii prestate impreuna cu certificate/documente/recomandari/procese-verbale de receptie (datate, semnate si parafate de catre beneficiar ? o autoritate contractanta sau un beneficiar privat) prin care se confirma prestarea serviciilor similare (pentru contractele similare prezentate in vederea indeplinirii cerintei privind experienta similara), din care sa rezulte cel putin informatiile prevazute la art. 188 alin. (2) lit. a) din O.U.G. nr. 34/2006 (beneficiarul contractului; tipul serviciilor prestate; perioada in care s-a realizat contractul; valoarea contractului);
- Formularul nr. 7 - Declaratia referitoare la utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de servicii, impreuna cu documentele suport relevante din cadrul carora sa rezulte ca operatorul economic poate dispune de utilajele/echipamentele respective pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului, respectiv prin care se dovedeste posibilitatea concreta a acestuia de a indeplini contractul si de a rezolva eventualele dificultati legate de indeplinirea acestuia, in cazul in care oferta sa va fi declarata castigatoare.Nota: a. Pentru calculul pretului contractelor exprimate in alta moneda decat Lei se va folosi cursul stabilit de catre parti in respectivele contracte (daca este cazul) sau, in absenta acestuia, cursul mediu comunicat de catre Banca Nationala a Romaniei pentru anii in care au fost derulate contractele in cauza respectiv: pentru anul 2012 ? 1 EUR = 4, 4560 lei, 1 USD = 3, 4682 lei, pentru anul 2011 ? 1 EUR = 4, 2379 lei, 1 USD = 3, 0486 lei, pentru anul 2010:1 Eur = 4, 2099 lei, 1 USD = 3, 1779 lei. In sensul celor anterior mentionate, pentru contractele derulate in anul 2013, cursul valutar aplicabil se va calcula ca expresie a mediei aritmetice a valorilor medii lunare a cursului valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru perioada cuprinsa intre inceputul anului ?i luna anterioara depunerii ofertei.b. Operatorii economici care nu si-au indeplinit conditiile contractuale privind calitatea si/sau au prezentat documente. false in cadrul proedurii de atribuire sau la alte proceduri de atribuire a contractelor de achizitie publica vor fi respinsi din cadrul preentei proceduri.c. Documentele emise in alta limba decat limba romana se vor prezenta insotite de traducerea autorizata si legalizata a acestora in limba romana.d. Pentru indeplinirea cerintei privind nivelul valoric minim al experientei similare se accepta: - fie prezentarea unui singur ctr. (care sa acopere prin obiect toate componentele/functionalitatile principale ale contractului ce urmeaza sa fie atribuit, respectiv serviciile/activitatile mentionate) in valoare de cel putin 2.318.477 euro (fara TVA);
- fie prezentarea unui nr de cel mult doua contracte distincte in orice combinatie a obiectului acestora (indiferent de modul de structurare al obiectului/val. respectivelor ctr.), cu cond. ca prin ctr. prezentate sa fie acoperite in asamblu toate tipurile de componente/functionalitati principale aferente experientei similare stabilite (cf. pct. 1 ? 2 de mai sus), iar val. cumulata a contractelor prezentate sa fie de cel putin 2.318.477 euro (fara TVA). Se face precizarea ca valoarea unui anumit contract va fi luata in considerare o singura data in mod global indiferent daca acesta se prezinta pentru demonstrarea indeplinirii uneia sau mai multora dintre componentele/functionalitatile stabilite in cadrul experientei similare.e. Serviciile prezentate in scopul dovedirii experientei similare tr. sa reprezinte serviciile efectiv executate/prestate in perioada mentionata, sens in care se vor prezenta dovezi corespunzatoare privind realizarea acestora (doc. din cadrul carora sa rezulte natura, val. si complexitatea, respectiv caracteristicile serv. prestate).Continuare modalitatea de indeplinire a cerintei nr. 1 si nr. 2f. Pentru fiecare contract mentionat in cadrul Formularului nr. 6 in scopul probarii experientei similare dar care nu poate fi prezentat in conditiile de mai sus, indiferent de motive, se va transmite cel putin o fisa sintetica de prezentare care va contine descrierea principalelor activitati desfasurate, lista / tipul de livrabile realizate si rezultate obtinute in cadrul respectivului contract, impreuna cu detalierea valorica a serviciilor prestate, in caz contrar ctr. respectiv urmand sa nu fie luat in considerare in scopul probarii experientei similare. Aceste info. vor fi sustinute fie prin insusirea fisei de prezentare de catre beneficiar (prin contrasemnarea si stampilarea acesteia), fie prin trimitere la surse publice de informare/alte doc. suport edificatoare.g. In cazul in care operatorul economic are in dotarea sa/dispune de instalatiile/utilajele/echipamentele mentionate in Formularul nr. 7 prin contracte/conventii de inchiriere se vor prezenta contractele / conventiile cu operatorii economici posesori ai respectivelor echipamente, respectiv documentele din cadrul carora rezulta informatiile referitoare la dotarile de care poate dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de servicii.Modalitatea de indeplinire a cerintei nr. 3: Se vor prezenta: -Formularul nr. 8 - Declaratia privind personalul responsabil pentru indeplinirea ctr., impreuna cu CV-urile expertilor propusi, semnate de catre titulari, datate si insotite de documetele suport din care sa rezulte informatiile referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea fiecarei persoane propuse in cadrul echipei de proiect;
-Formularul nr. 9 ? Declaratie de disponibilitate (in cazul in care se propun persoane care nu sunt angajati ai ofertantului, semnata si datata autentic de titular, pentru fiecare astfel de specialist);
-Formularul nr. 10 ? Angajamentul privind resursele umane.d. Documente suport din care sa rezulte faptul ca, din punctul de vedere al experientei si competentelor profesionale ale personalului de specialitate propus in cadrul echipei de proiect, se poate asigura indeplinirea la un nivel corespunzator a contractului care urmeaza sa fie atribuit, potrivit specificatiilor prevazute in caietul de sarcini.Nota: a. Documentele suport se vor prezenta in original, copie legalizata sau, dupa caz, cu mentiunea ?conform cu originalul?, autoritatea contractanta rezervandu-si dreptul de a face aplicarea prevederilor art. 11alin.(3) din H.G.nr. 925/2006 in legatura cu toate documentele prezentate.b. Documentele suport prezentate vor trebuie sa releve faptul ca din punctul de vedere al cunostintelor si competententelor profesionale ale personalului de specialitate propus in cadrul echipei de proiect, se poate asigura indeplinirea la un nivel corespunzator a contractului care urmeaza sa fie atribuit, potrivit specificatiilor prevazute in caietul de sarcini. In acest sens, diplomele/certificarile mentionate in cadrul cerintelor aferente profilurilor expertilor au fost indicate cu titlul exemplificativ si sunt emise de autoritati publice competente sau de catre un organism de drept public sau privat care respecta standarde europene de certificare, in conformitate cu prevederile art. 177 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2006. Operatorii economici au dreptul de a prezenta orice alte documente echivalente cu o astfel de certificare sau care probeaza, in mod concludent, indeplinirea respectivelor cerinte, cu conditia respectarii prevederilor legale anterior mentionate.b. Avand in vedere complexitatea contractului ce urmeaza sa fie atribuit, implicarea expertilor cheie in realizarea prezentului proiect va fi de tip ?full-time? si, ca atare, nu se accepta propunerea unor persoane de specialitate care sa ocupe doua sau mai multe pozitii dintre cele mentionate.c. In sensul prevederilor de mai sus, ofertantii vor prezenta documente din care sa rezulte indeplinirea cerintelor stabilite, cum ar fi: - cartile de munca sau, dupa caz, contracte. individuale de munca si/sau contracte de prestari servicii incheiate intre ofertant si persoanele respective/angajamentele/acordurile de participare (care sa asigure trasabilitatea includerii in oferta a specialistilor) si/sau alte documente echivalente in aplicarea prevederilor art. 188 alin. (2) lit. d) din O.U.G. nr. 34/2006, din care sa rezulte indeplinire cerintelor privind profilul expertilor propusi;
- diplome privind specializarea personalului (studii, pregatire profesionala, calificari si atestari profesionale);
- autorizatii/certificate de atestare profesionala/legitimatii aflate in termen de valabilitate la termenul limita stabilit pt. depunerea ofertelor sau, in lipsa acestora: copii ale transcripturilor, declaratia autentica pe propria raspundere din partea expertului privind experienta/certificarile detinute si echivalenta acestora cu cerintele solicitate, insotite de dovada respectivelor certificari, a deciziilor de numire pt. pozitia respectiva si copia documentelor de specializare in baza carora s-a realizat numirea.Continuare modalitatea de indeplinire a cerintei nr. 3
Nota:
d. In cazul in care expertii propusi nu sunt vorbitori de limba romana, operatorul economic va asigura servcii de traducere si interpretariat de specialitate din/in limba romana, pe toata durata contractului si in functie de necesitatile care pot aparea pe parcursul realizarii activitatile proiectului. Operatorul economic va lua toate masurile pentru asigurarea unor traduceri de calitate.
e. Prin proiect similar din punctul de vedere al parcursului profesional al expertilor (cu exceptia cazurilor in cadrul carora nu a fost impusa o astfel de conditionalitate) se intelege un contract/proiect/program in cadrul caruia s-au prestat servicii de natura celor din caietul de sarcini, respectiv cel putin unul din tipurile de servicii mentionate in cadrul cerintei privind experienta similara, specifice din punctul de vedere al pregatirii profesionale si/sau al atributiilor pe care le va indeplini respectivul expert in cadrul echipei de proiect.
f. Expertii cheie si non- cheie (echipa de proiect) au fost stabiliti la un nivel minim prin raportare la durata de executie a contractului maxim acceptata, sens in care operatorii economici vor asigura corelarea propunerii tehnice si a calendarului de implementare a contractului cu echipa de proiect propusa, suplimentand dupa caz componenta acesteia cu un personal suport adecvat, astfel incat pe baza documentelor prezentate sa rezulte fezabilitatea/ sustenabilitatea propunerii tehnice.Continuare modalitatea de indeplinire a cerintei nr. 3
e. Prin proiect similar din punctul de vedere al parcursului profesional al expertilor(cu exceptia cazurilor in cadrul carora nu a fost impusa o astfel de conditionalitate)se intelege un contract/proiect/program in cadrul caruia s-au prestat servicii de natura celor din caietul de sarcini, respectiv cel pu?in unul din tipurile de servicii mentionate in cadrul cerin?ei privind experien?a similara, specifice din punctul de vedere al pregatirii profesionale ?i/sau a pozi?iei pentru care este propus respectivul expert.
f. Expertii cheie si non- cheie (echipa de proiect) au fost stabiliti la un nivel minim prin raportare la durata de executie a contractului maxim acceptata, sens in care operatorii economici vor asigura corelarea propunerii tehnice si a calendarului de implementare a contractului cu echipa de proiect propusa, suplimentand dupa caz componenta acesteia cu un personal suport adecvat, astfel incat pe baza documentelor prezentate sa rezulte fezabilitatea/ sustenabilitatea propunerii tehnice.A se vedea modalitatea de indeplinire a cerintei nr. 3A se vedea modalitatea de indeplinire a cerintei nr. 3Modalitatea de indeplinire a cerintei nr. 4: Se va prezenta: - Formularul nr. 11 - Lista cuprinzand subcontractantii/asociatii cu specializarea acestora (semnat si stampilat de catre ofertant precum si de fiecare subcontractant/asociat in parte al acestuia).Nota: a. Pentru evitarea oricaror confuzii pe parcursul procesului de evaluare a ofertelor, in cazul in care pentru indeplinirea contractului nu este necesara subcontractarea, operatorul economic va face precizarea ?nu este cazul? in cadrul formularului mentionat mai sus.b. Resursele materiale si umane ale subcontractantilor declarati se vor lua in considerare pentru partea lor de implicare in contractul care urmeaza sa fie indeplinit, daca sunt prezentate documente relevante in acest sens de catre ofertantul care invoca sustinerea din partea subcontractantilor.c. In cazul asocierii de operatori economici in vederea depunerii unei oferte comune, cerintele privind situatia ecn-fin. si capacitatea tehn.?i/sau profesionala pot fi indeplinite prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului, in timp ce restul cerintelor de calificare vor fi indeplinite de fiecare asociat in parte, in conformit.cu partea/partile din ctr. pe care ace?tia o vor executa cf. acordului de asociere prezentat.d. In sensul prevederilor lit. c), acordul de asociere va tb. sa contina cel putin urm. informatii: - asociatii sunt responsabili solidar si nelimitat de executia integrala a ctr., la termen si in conditiileasumate prin acesta;
- liderului asocierii si membrii acesteia impreuna cu datele de identificare ale acestora;
- comunicarile dintre aut. ctr. si membrii asocierii cu privire la desfasurarea procedurii de atribuire se vor face cu liderul asocierii;
- partea/partile din contract care urmeaza sa fie indeplinita/indeplinite de fiecare asoc. in parte.Modalitatea de indeplinireSe va prezenta: Certificatul privind sistemul de management al calitatii din seria ISO 9001 sau certificate echivalente/documente emise in conditiile art. 193 din O.U.G. nr. 34/2006, aflat/aflate in termen de valabilitate la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor (emise de organisme stabilite in alte state ale Uniunii Europene).Nota: In cazul participarii unui grup de operatori economici prin depunerea unei oferte comune (asociere), aceasta cerinta se va indeplini de catre fiecare asociat in parte pentru partile din contract pe care actesta/acestia le realizeaza.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
Punctaj maxim
Intra in licitatie electronica
1.
Pretul ofertei
60%
60
Descriere: Componenta financiara
2.
Identificarea, descrierea si argumentarea riscurilor care pot afecta executia contractului
10%
10
Descriere: Componenta tehnica
3.
Recomandari de reducere/eliminare a riscurilor identificate, fara afectarea cerintelor caietului de sarcini
10%
10
Descriere: Componenta tehnica
4.
Durata de prestare a serviciilor ofertate (DPS)
10%
10
Descriere: Componenta tehnica
5.
Perioada de garantie a sistemului integrat (PGSI)
10%
10
Descriere: Componenta tehnica
Punctaj maxim componenta tehnica: 40
Pondere componenta tehnica: 40 %
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
- Elem. ofertei care vor face ob.procesului de reofertare: 1.Pretul ofertei- Numarul de runde ale licitatiei electronice: 1 (cu prelungire)- Procentul pt. stabilirea pasului de licitare: 0, 1%
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 25.11.2013 13:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
02.12.2013 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 03.12.2013 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul de Cooperare Transfrontaliera Romania ? Bulgaria 2007-2013. Axa Prioritara 2, Domeniul major de interventie nr. 2.1Proiect: ?Management integrat al apelor Dunarii - WATER? (?Danube WATER Integrated Management ? WATER?), cod MIS ETC 161
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Cooperare Teritoriala Transfrontaliera
VI.3) Alte informatii
- In sensul preved. Cap.II.3. ? ?Durata contractului sau termenul pentru finalizare?, durata ctr. se calculeaza de la data emiterii ordinului de incepere ?i, indiferent de data atribuirii contractului, se va intinde cel mult pana la data de 27.06.2014, in corelare cu oferta ?i in func?ie de graficul de implementare al proiectului ?i activita?ile din cadrul acestuia, neputand depasi aceasta data decat in conditiile enuntate in caietul de sarcini.- Cerintele tehnice si cele referitoare la conditiile si modalitatea de participare laetapa finala de licitatie electronica si de desfasurare a acesteia sunt disponibile pe site-ul www.e-licitatie.ro in cadrul sectiunilor Termeni si conditii si Ajutor precum si in manualul de utilizare.Pe parcursul licitatiei electronice ofertantii vor avea la dispozitie informatii privind pozitia pe care o ocupa in clasament.- In situatia in care doua sau mai multe oferte obtin acelasi punctaj, clasamentul se va stabili in ordinea descrescatoare a pretului ofertat, iar oferta castigatoare va fi declarata cea care se claseaza pe pozitia 1. In cazul in care prin aplicarea acestui sistem vor rezulta doua sau mai multe oferte sunt clasate pe pozitia 1 a clasamentului, autoritatea contractanta va reface clasamentul in ordinea descrescatoare a valorii obtinute de ofertele in discutie pentru factorul de evaluare urmator (primul factor de evaluare al propunerii tehnice), oferta castigatoare fiind cea care se claseaza pe pozitia 1 din clasamentul refacut potrivit acestei reguli.Acest sistem urmeaza sa fie aplicat ori de cate ori este necesar, pana la identificarea unei singure oferte care se claseaza pe pozitia 1 in clasament.In situatia in care prin aplicarea acestui sistem ofertele nu vor putea fi departajate in continare, autoritatea contractanta va regurge la solicitarea de clarificari prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi (reofertare de pret).
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 256^2 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 34/2006, respectiv 10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Achizitii Publice
Adresa postala: B-dul Libertatii, Nr. 12, Sector 5, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 040129, Romania, Tel. +40 213163704, Email: [email protected], Fax: +40 213163704, Adresa internet (URL): www.mmediu.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
13.10.2013 08:32
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer