Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Realizarea studiului privind elemente de dezvoltare spatiala a regiunii Sud Muntenia


Anunt de participare numarul 144142/06.06.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia
Adresa postala: STR.General Constantin Pantazi, Nr.7A, Localitatea: Calarasi, Cod postal: 910164, Romania, Punct(e) de contact: OCTAVIAN DOBRESCU, Tel. +40 242331769, In atentia: Daniela TRAIAN, Email: [email protected], Fax: +40 242313167, Adresa internet (URL): WWW.ADRMUNTENIA.RO, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
ONG
Activitate (activitati)
Altele: Dezvoltare Regionala
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Realizarea studiului privind elemente de dezvoltare spatiala a regiunii Sud Muntenia
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
10 - Servicii de studii de piata si de sondaje de opinie
Locul principal de prestare: Regiunea Sud Muntenia
Codul NUTS: RO31 - Sud - Muntenia
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Realizarea studiului privind elemente de dezvoltare spatiala a regiunii Sud Muntenia
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79311100-8 - Servicii de elaborare de studii (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
1 x Realizarea studiului privind elemente de dezvoltare spatiala a regiunii Sud Muntenia
Valoarea estimata fara TVA: 170, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
4 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
3300 lei. Garantia se va constitui prin Scrisoare de garantie emisa in conditiile legii de o societate de asigurari - Anexa nr.9 sau prin virament bancar (ordin de plata vizat de catre banca) in contul autoritatii contractante - RO78RNCB0098037561140001 - Perioada de valabilitate a ofertei - 60 zile de la data limita de primire a ofertelor. Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare 60 zile de la data limita de primire a ofertelor. In situatia in care se opteaza ca modalitatea de constituire a garantiei de participare sa se realizeze prin scrisoare de garantie emisa in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, aceasta trebuie sa cuprinda in mod obligatoriu motivele pentru care aceasta scrisoare poate fi executata de catre autoritatea contractanta in conformitate cu OUG nr.34/2006. In situatia in care operatorul economic participant la procedura intra in categoria IMM acesta poate constitui garantia de participare in cuantum de 50% din valoarea solicitata.Data la care se face echivalenta leu/alta valuta este cursul BNR din data publicarii invitatiei de participare Cuantumul garantiei de buna executie va fi de 10% din valoarea fara TVA a contractului si respectiv 5%din valoarea fara TVA a contractului in situatia in care operatorul economic intra in categoria IMM. Constituirea garantie de buna executie se face in termen de maxim 15 zile de la semnarea contractului de achizitie publica de catre ambele parti. Garantia de buna executie se poate constitui prin oricare din modalitatile prevazute la art.90 alin.(1)-(3) din HG 925/2006, actualizata cu prevederile HG 1045/2011
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
POR 2007-2013
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea, Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181din O.U.G. nr. 34 / 2006, Declaratie privind calitatea de participant la procedura, Prezentare situatii scadente in luna anterioara celei de depunere a ofertelor privind plata obligatiilor catre bugetul general consolidat de stat eliberate de D.G.F.P. din care sa reiasa faptul ca ofertantul nu are datorii catre Bugetul general consolidati, in original, copie legalizata sau copie conform cu originalul, Prezentare situatii scadente in luna anterioara celei de depunere a ofertelor privind plata obligatiilor catre bugetul local din care sa reiasa faptul ca ofertantul nu are obligatii restante la bugetul local, in original, copie legalizata sau copie conform cu originalul, Certificat de participare la licitatie cu oferta independent, Se solicita declaratie pe proprie raspundere din partea operatorului economic din care sa rezulte ca nu are drept membri in cadrul consiliului de administra?ie/organ de conducere sau de supervizare si nu are ac?ionari ori asocia?i persoane care sunt so?/so?ie, ruda sau afini pana la gradul al patrulea inclusiv si nu se afla in relatii comerciale cu persoane care de?in func?ii de decizie in cadrul autorita?ii contractante, conformart. 691*)din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile ?i completarile ulterioare.Aceasta declaratie nu este un format tip ? este o declaratie pe proprie raspundere(In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceasta declaratie)
Persoanele care detin functii de decizie sunt urmatoarele:
Liviu MUSAT - Director ADR SUD MUNTENIA
Mirela TACHE - Director Economic
Mariana VISAN - Director Adjunct Organism Intermediar
Mircea ENESCU - Sef Serviciu POSCCE
Daniela TRAIAN - Director adjunct Dezvoltare si Comunicare
Gilda Niculescu - Sef Serviciu Strategii Dezvoltare Cooperare
Octavian DOBRESCU - Expert Achizitii
Monica CIOBANU - Expert
Lidia ILIE - Expert
Andreea PLOESTEANU - Expert Certificat constatator eliberat de oficiul Registrului Comertului in original, copie legalizata sau copie conform cu originalul. informatiile cuprinse in acest certificat trebuie sa fie reale/valabile la data limita de depunere a ofertelor. Ofertantul clasat pe primul loc in urma aplicarii criteriului de atribuire, inaintea transmiterii comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, va prezenta pentru conformitate documentul in original /copie legalizata.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cifra de afaceri medie globala pe ultimii 3 ani respectiv 2010, 2011, 2012, sa fie minim 335.000 lei. In situatia in care operatorul economic intra in categoria IMM beneficiaza de 50% reducere din cuantumul cerintei privind cifra de afaceri. Se va complete si prezenta anexa nr.5.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Completare anexa 5.Pentru calculul echivalentei se va aplica cursul mediu annual/lei/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte, respectiv: 2010 - 4, 2099 lei/euro; 2011 - 4, 2379 lei/euro, 2012 - 4, 4560, 2013 - 4, 3882 lei/euro
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor prestari in ultimii 3 ani. Se va completa si prezenta si prezenta anexa nr.6
Realizarea unui - maxim 3 contracte in cadrul carora s-au prestat servicii similar in ultimii 3 ani cu valoare cumulata de minim 165.000 lei (contractele pot fi si in derulare)
Prezentarea de certificate/documente prin care sa confirme ca ofertantul a prestat servicii similare in cadrul a minim 1 contract - maxim 3 contracte de servicii in valoare cumulata de minim 165.000 lei (experienta similara cu cea a obiectului contractului ce urmeaza a fi atribuit)
Informatii privind subcontractantii
? Echipa de implementare va fi alcatuita din cel putin:
1. Manager de proiect: Studii universitare absolvite cu diploma de licenta; Minim 3 ani experienta generala in domeniul studiilor absolvite; Coordonarea a cel putin unui proiect si implicarea intr-un proiect de consultanta/cercetare/asistenta tehnica in domenii relevante prezentului contract
2. Expert dezvoltare regionala: Studii universitare absolvite cu diploma de licenta in domeniul economic/ingineriei civile; Minim 3 ani experienta generala in domeniul studiilor absolvite; Implicarea intr-un proiect de consultanta/cercetare/asistenta tehnica privind realizarea de programe/strategii.
3. Expert prognoze economice: Studii universitare absolvite cu diploma de licenta in domeniul economic; Minim 3 ani experienta generala in domeniul studiilor absolvite; Implicarea intr-un proiect de consultanta/cercetare/asistenta tehnica in care sa fi realizat prognoze economice
4. Expert in planificare si dezvoltare urbana: Studii universitare absolvite cu diploma de licenta in domeniul urbanismului; Minim 3 ani experienta generala in domeniul studiilor absolvite; Implicarea intr-un proiect de consultanta/cercetare/asistenta tehnica in domeniul dezvoltarii urbane
5. Expert in protectia mediului: Studii universitare absolvite cu diploma de licenta in domeniul mediului/hidro; Minim 3 ani experienta generala in domeniul studiilor absolvite; Implicarea intr-un proiect de consultanta/cercetare/asistenta tehnica in care sa fi realizat componenta de mediu prin documentatii vizand protectia mediului
6. Expert sociolog: Studii universitare absolvite cu diploma de licenta in domeniul sociologiei; Minim 3 ani experienta generala in domeniul studiilor absolvite; Implicarea intr-un proiect de consultanta/cercetare/asistenta tehnica in care sa fi realizat componenta de incluziune sociala/alt domeniu relevant
7. Expert in planificare urbanistica: Studii universitare absolvite cu diploma de licenta in domeniul urbanismului; Minim 3 ani experienta generala in domeniul studiilor absolvite; Implicarea intr-un proiect de consultanta/cercetare/asistenta tehnica in domeniul planificarii si amenajarii unei comunitati urbane/comunitati rurale
8. Expert constructii civile: Studii universitare absolvite cu diploma de licenta in domeniul ingineriei civile; Minim 3 ani experienta generala in domeniul studiilor absolvite; Implicarea intr-un proiect de consultanta/cercetare/asistenta tehnica in domeniul infrastructurii de locuit
9. Expert retele edilitare: Studii universitare absolvite cu diploma de licenta in domeniul ingineriei civile; Minim 3 ani experienta generala in domeniul studiilor absolvite; Implicarea intr-un proiect de consultanta/cercetare/asistenta tehnica in domeniul infrastructurii edilitare
10. Expert statistician: Studii universitare absolvite cu diploma de licenta in domeniul economic; Minim 3 ani experienta generala in domeniul studiilor absolvite; Implicarea intr-un proiect de consultanta/cercetare/asistenta tehnica in care sa fi fost expert statistica.
11. Expert fonduri structurale si de coeziune: Studii universitare absolvite cu diploma de licenta; Minim 3 ani experienta generala in domeniul studiilor absolvite; Implicarea intr-un proiect de consultanta/cercetare/asistenta tehnica in domenii relevante prezentului contract
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va completa si prezenta si prezenta anexa nr.6. Pentru calculul echivalentei se va aplica cursul mediu annual/lei/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte, respectiv: 2010 - 4, 2099 lei/euro; 2011 - 4, 2379 lei/euro, 2012 - 4, 4560 , 2013 - 4, 3882 lei/euroCompletare anexa nr.7. Pentru calculul echivalentei se va aplica cursul mediu annual/lei/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte, respectiv: 2010 - 4, 2099 lei/euro; 2011 - 4, 2379 lei/euro, 2012 - 4, 4560, 2013 - 4, 3882 lei/euroCompletare anexa 16Lista cuprinzand membrii echipei de implementare, respectiv lider de echipa si experti pe termen lung propusi pentru implementarea activitatilor din contract.Acesta lista va cuprinde numele, prenumele expertului, pozitia ocupata, domeniul de aplicare in contract si experienta in domeniu. CV-ul pentru fiecare membru al echipei de implementare.Declaratie privind disponibilitatea de a participa in cadrul prezentului contract, semnata in original, pentru fiecare dintre membrii echipei de implementare propusa in oferta.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 14.06.2013 11:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
26.06.2013 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 26.06.2013 11:00
Locul: Calarasi Str.General Constantin Pantazi Nr.7A
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii ofertantilor pe baza unei imputerniciri
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): POR DMI 6.1
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Regional - POR
VI.3) Alte informatii
In cazul in care 2 sau mai multe oferte admisibile au acelasi pret ofertat, departajarea se va face prin reofertarea propunerii financiare, in plic inchis depus la registratura autoritatii contractante.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Orice contestatie poate fi depusa in termen de maxim 5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta in conditiile prevazute de OUG 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartimentul Achizitii Publice al ADR SUD MUNTENIA
Adresa postala: Str.General Constantin Pantazi Nr.7A, Localitatea: Calarasi, Cod postal: 910164, Romania, Tel. +40 242313167, Email: [email protected], Fax: +40 242313167, Adresa internet (URL): www.adrmuntenia.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
04.06.2013 15:57
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer