Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Realizarea studiului privind stadiul actual de dezvoltare al infrastructurii in regiunea Sud Muntenia ?i perspective de dezvoltare


Anunt de participare numarul 136563/13.06.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia
Adresa postala: STR.General Constantin Pantazi Nr.7A, Localitatea: Calarasi, Cod postal: 910164, Romania, Punct(e) de contact: OCTAVIAN DOBRESCU, Tel. +40 242331769, In atentia: Mircea ENESCU, Email: [email protected], Fax: +40 242313167, Adresa internet (URL): WWW.ADRMUNTENIA.RO, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
ONG
Activitate (activitati)
Altele: Dezvoltare Regionala
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Realizarea studiului privind stadiul actual de dezvoltare al infrastructurii in regiunea Sud Muntenia ?i perspective de dezvoltare
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
10 - Servicii de studii de piata si de sondaje de opinie
Locul principal de prestare: Regiunea Sud Muntenia
Codul NUTS: RO31 - Sud - Muntenia
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Realizarea studiului privind stadiul actual de dezvoltare al infrastructurii in regiunea Sud Muntenia ?i perspective de dezvoltare
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79311100-8 - Servicii de elaborare de studii (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
1 x Realizarea studiului privind stadiul actual de dezvoltare al infrastructurii in regiunea Sud Muntenia ?i perspective de dezvoltare
Valoarea estimata fara TVA: 250, 074RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
6 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
5000 lei.Garantia se va constitui prin Scrisoare de garantie emisa in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari ? Anexa nr. 9 sau prin virament bancar (ordin de plata vizat de catre banca) in contul Autorita?ii Contractante ?RO78RNCB0098037561140001. Perioada de valabilitate a ofertei - 60 zile de la data limita de primire a ofertelor;Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare 60 zile de la data limita de primire a ofertelor .In situa?ia in care se opteaza ca modalitatea de constituire a garan?iei de participare sa se realizeze prin scrisoare de garan?ie emisa de o societate bancara sau de o societate de asigurari, aceasta trebuie sa cuprinda in mod obligatoriu motivele pentru care aceasta scrisoare poate fi executata de catre autoritatea contractanta in conformitate cu OUG nr. 34/2006 Cuantumul garantiei de buna executieva fi de10 %din valoarea fara TVA a contractului?i respectiv 5 % din valoarea fara TVA a contractului in situatia in care operatorul economic participant la procedura intra in categoria IMM.Modul de constituire a garantiei de buna executie: Scrisoare de garantie emisa in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari. Constituirea garantiei de buna executie a contractului se face in termen de maxim 15 zile de la semnarea contractului de achizitie publica de catre ambele par?i.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
POR 2007-2013 DMI 6.1
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea, Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181din O.U.G. nr.34/2006, Declaratie privind calitatea de participant la procedura, Prezentarea situa?iei scadente in luna anterioara celei de depunere a ofertei privind plata obligatiilor catre bugetul general consolidat de stat eliberat de D.G.F.P. din care sa reiasa faptul ca ofertantul nu are datorii catre Bugetul general consolidat, in original sau copie legalizata sau copie conform cu originalul, Prezentarea situa?iei scadente in luna anterioara celei de depunere a ofertei privind plata obligatiilor catre bugetul local eliberat de catre directia de specialitate din cadrul Primariilor in a caror raza teritoriala activeaza ofertantul din care sa reiasa ca ofertantul nu are obligatii restante la bugetul local, in original sau copie legalizata sau copie conform cu originalul, Certificat de participare la licita?ie cu oferta independenta, Se solicita declaratie pe proprie raspundere din partea operatorului economic din care sa rezulte ca nu are drept membri in cadrul consiliului de administra?ie/organ de conducere sau de supervizare si nu are ac?ionari ori asocia?i persoane care sunt so?/so?ie, ruda sau afini pana la gradul al patrulea inclusiv si nu se afla in relatii comerciale cu persoane care de?in func?ii de decizie in cadrul autorita?ii contractante, conform art. 69 1*) din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile ?i completarile ulterioare.Se va completa si prezenta anexa nr.15
(In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste formulare)
Persoanele care detin functii de decizie sunt urmatoarele:
Liviu MUSAT - Director ADR SUD MUNTENIA
Mirela TACHE - Director economic ADR SUD MUNTENIA
Mircea ENESCU -Presedinte Comisie evaluare
Gilda NICULESCU - Membru Evaluator
Irina VASILICA -Membru EvaluatorOctavian DOBRESCU -Membru evaluator
Membrii Consiliului pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia
1. Constantin NICULESCU ? Pre?edintele Consiliului Jude?ean Arge?
2. Raducu George FILIPESCU - Pre?edintele Consiliului Jude?ean Calara?i
3. Florin Aurelian POPESCU - Pre?edintele Consiliului Jude?ean Dambovi?a
4. Dumitru BEIANU - Pre?edintele Consiliului Jude?ean Giurgiu
5. Vasile Silvian CIUPERCA - Pre?edintele Consiliului Jude?ean Ialomi?a
6. Mircea COSMA - Pre?edintele Consiliului Jude?ean Prahova
7. Liviu Nicolae DRAGNEA - Pre?edintele Consiliului Jude?ean Teleorman
8. Tudor PENDIUC ? Primarul Municipiului Pite?ti
9. Nicolae DRAGU ? Primarul Municipiului Calara?i
10. Florin Gabriel BORIGA ? Primarul Municipiului Targovi?te
11. Lucian ILIESCU ? Primarul Municipiului Giurgiu
12. Gabi IONA?CU ? Primarul Municipiului Slobozia
13. Andrei Liviu VOLOSEVICI ? Primarul Municipiului Ploie?ti
14. Nicolae MOHANU ? Primarul Municipiului Turnu Magurele
15. Gheorghita BO?ARCA ? Primarul Ora?ului Topoloveni16. Dorel DOROBAN?U ? Primarul Ora?ului Fundulea
17. Ilie DINU ? Primarul Ora?ului Titu
18. Nicolae SUGUREL ? Primarul Ora?ului Bolintin Vale
19. Victor MORARU ? Primarul Ora?ului Amara
20. Emil PRO?CAN ? Primarul Ora?ului Mizil
21. Petre PIRVU ? Primarul Ora?ului Zimnicea
22. Ion DUMITRU ? Primarul Comunei Albota
23. Gheorghe DOBRE ? Primarul Comunei Modelu
24. Emil DRAGHICI ? Primarul Comunei Vulcana Bai
25. Carmen Gabriel LIXANDRU ? Primarul Comunei Cosoba
26. Lucian CORLAU ? Primarul Comunei Vladeni
27. Cornel NANU ? Primarul Comunei Cornu
28. Benone RABABOC ? Primarul Comunei Talpa. Persoane juridice romane - Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului, in original sau copie legalizata sau copie conform cu originalul, emis nu mai devreme de 30 de zile de la data deschiderii ofertelor. Ofertantul clasat pe primul loc in urma aplicarii criteriului de atribuire, inaintea transmiterii comuncarii privind rezultatul procedurii de atribuire, va prezenta pentru conformitate documentul in original/copie legalizata.
Persoane fizice romane - Autorizatie de functionare/altele echivalente, nu mai veche de 60 zile
Persoane juridice / fizice straine-Documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional din tara de origine a ofertantului precum si documente din care sa rezulte ca si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre buget.Documentele mentionate vor fi transmise in limba de origine, insotite de o traducere autorizata a acestora in limba romana.
(In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste formulare).
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii privind cifra de afaceri medie globala pe ultimii 3 ani
? Se va completa si prezenta Anexa nr. 5;
? Cifra de afaceri medie globala pe ultimii 3 ani: sa fie minim 500.000 LeiIn situatia in care operatorul economic participant la procedura intra in categoria IMM beneficiaza de 50% reducere din cuantumul cerintei privind cifra de afaceri.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor prestari de servicii in ultimii 3 ani
Lista de experienta similara - Realizarea unui contract de prestari servicii de natura ?i complexitatea celor ofertate de minim 250.000, 00 Lei.
(experien?a in elaborarea de studii)
La Anexa nr. 7 se va anexa o copie dupa paginile din contractul prezentat ca experienta similara care sa contina informatiile cu privire la contractanti, obiectul contractului si valoarea contractului.
Se va anexa recomandarea din care sa reiasa modul de indeplinire a contractului ?i numarul contractului la care se face referinta sau Documentul constatator privind indeplinirea obligatiilor contractuale aferente contractului prezentat ca experienta similara din partea beneficiarului, in copie conform cu originalul.
Informatii privind sub-contractantii
Informa?ii referitoare la studiile, pregatirea profesionala ?i clarificarile: 1. Manager de proiect:
? Studii universitare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta in domeniul economic;
? Minim 3 ani experienta generala in domeniul studiilor absolvite;
? Implicarea intr-un proiect/contract similar managementului de proiect in elaborarea/implementarea proiectelor in domeniul infrastructurii.
2. Expert dezvoltare regionala:
? Studii universitare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta in domeniul economic;
? Minim 3 ani experienta generala in domeniul studiilor absolvite;
Implicarea intr-un proiect/contract similar elaborarii de programe/strategii denivel regional.
3. Expert prognoze economice macroeconomie:
? Studii universitare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta in domeniul economic;
? Minim 3 ani experienta generala in domeniul studiilor absolvite;
? Implicarea intr-un studiu similar analizei macro sau mezoeconomice in cadrulproiectelor /contractelor de elaborarea/implementarea proiectelor in domeniul infrastructurii, care sa fi avut la baza studii de piata.
4. Expert prognoze economice:
? Studii universitare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta in domeniul economic;
? Minim 2 ani experienta generala in domeniul studiilor absolvite;
? Implicarea intr-un studiu similar analizei economice in cadrulproiectelor /contractelor de elaborarea / implementarea proiectelor in domeniul infrastructurii, in care sa fi realizat prognoze economice.
5. Expert in studii de piata:
? Studii universitare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta in domeniul economic;
? Minim 2 ani experienta generala in domeniul studiilor absolvite;
? Implicarea intr-un studiu similar celor de piata, care sa fi fost realizat la nivel regional.
6. Expert in protectia mediului:
? Studii universitare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta in domeniul mediului / hidro;
? Minim 3 ani experienta generala in domeniul studiilor absolvite;
? Implicarea intr-un proiect /contract similar elaborarii/implementarii/evaluarii de programe /strategii in care sa fi realizat componenta de mediu prin documentatii vizand protectia mediului.
7. Expert sociolog:
? Studii universitare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta in domeniul sociologiei;
? Minim 3 ani experienta generala in domeniul studiilor absolvite;
? Implicarea intr-un studiu de specialitate similar, in domeniile schimbari demografice/ somaj/ migratie/saracie/ abandon scolar/ siguranta cetatenilor sau incluziune sociala/alt domeniu relevant, ca autor.
8. Expert statistician:
? Studii universitare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta in domeniul matematica/ cibernetica/economie;
? Minim 2 ani experienta generala in domeniul studiilor absolvite;
? Implicarea intr-un studiu similar analizei socio-economica in cadrulproiectelor/contractelor de elaborarea/implementarea strategiilor de dezvoltare/proiectelor in domeniul infrastructurii, in care sa fi fost expert statistica.
9. Expert fonduri structurale si de coeziune:
? Studii universitare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta in domeniul economic/ juridic;
? Minim 2 ani experienta generala in domeniul studiilor absolvite;
? Implicarea intr-un proiect/contract similar elaborarii/implementarii de proiecte in domeniul infrastructurii.
Se vor prezenta:
? Lista cuprinzand membrii echipei de implementare, respectiv lider de echipa ?i exper?ii pe termen lung propu?i pentru implementarea activita?ilor din contract. Aceasta lista va cuprinde numele, prenumele expertului, pozi?ia ocupata, domeniul de implicare in contract ?i experien?a in domeniu;
? CV-ul pentru fiecare membru al echipei de implementare;
? Declara?ie de exclusivitate ?i disponibilitate, semnata in original, pentru fiecare dintre membrii echipei de implementare propusa in oferta.
Standarde de asigurarea calitatii - ISO 9001 sau echivalent (copie conform cu originalul)
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 06.07.2012 13:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
13.07.2012 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 16.07.2012 10:00
Locul: Calarasi, Str.General Constantin Pantazi Nr.7A
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii Ofertantiilor pe baza unei imputerniciri
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): POR DMI 6.1
Tip de finantare: Fonduri europeneFond european: Programul Operational Regionale
VI.3) Alte informatii
In cazul in care 2 oferte vor avea acelasi pret departajarea ofertelor se va face prin reofertarea in plic inchis.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta in conformitate cu OUG 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartimentul Achizitii publice al ADR SUD MUNTENIA
Adresa postala: Calarasi, Str.General Constantin Pantazi Nr.7A, Localitatea: Calarasi, Cod postal: 910164, Romania, Tel. +40 242331769, Email: [email protected], Fax: +40 242313167, Adresa internet (URL): www.adrmuntenia.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
13.06.2012 12:09
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer