Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - «Realizarea unui sistem unitar de evidenta a regimului de proprietate al terenurilor si constructiilor permanente in cadrul implementarii proiectului ?Managementul conservativ si participativ al sitului ROSCI0229 SIRIU?»


Anunt de participare numarul 109328/11.10.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Consiliul Judetean Buzau
Adresa postala:  municipiul Buzau, bd. N Balcescu, nr 48, Localitatea:  Buzau, Cod postal:  120260, Romania, Punct(e) de contact:  Catalin Botezatu, Tel. 0238/414112, Email:  [email protected], [email protected], Fax:  0238/725507, Adresa internet (URL):  http: //www.cjbuzau.ro/, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
«Realizarea unui sistem unitar de evidenta a regimului de proprietate al terenurilor si constructiilor permanente in cadrul implementarii proiectului ?Managementul conservativ si participativ al sitului ROSCI0229 SIRIU?»
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura, servicii de inginerie specializata si servicii de inginerie integrata, servicii deproiectare urbanistica si peisagisitica, servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica, servicii de testari si analize tehnice
Locul principal de prestare: Sediul prestatorului, Sediul beneficiarului si/sau locatoa sitului ROSCI0229 SIRIU
Codul NUTS: RO222 - Buzau
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de realizare a masuratorilor topografice si de stabilire a regimului de proprietate al terenurilor si constructiilor existente in situl ROSCI0229 SIRIU necesare pentru realizarea unui management eficient al sitului in vederea conservarii biodiversitatii din acest areal.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71351810-4 - Servicii de topografie (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Servicii de realizare a masuratorilor topografice si de stabilire a regimului de proprietate al terenurilor si constructiilor existente in situl ROSCI0229 SIRIU necesare pentru realizarea unui management eficient al sitului in vederea conservarii biodiversitatii din acest areal.
Valoarea estimata fara TVA: 48, 652.95RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
7 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare: cuantum 900 lei. Garantie de buna executie: 10% din valoarea contractului de prestare servicii.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Programul Operational Sectorial Mediu, bugetul de stat si Bugetul Propriu al Judetului Buzau
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere legalizata.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea, din care sa reiasa ca ofertantul nu se afla in situatia prevazuta la art.180 din OUG nr.34/2006Declaratie de conformitate cu prevederile Legii nr. 161/2003Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre bugetul de stat si catre bugetele locale, in original sau copie legalizataCazierul fiscal al societatii ? in original sau copie legalizata;Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG 34/2006Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, in original sau copie legalizataCodul unic de inregistrare in legalizataActul constitutiv (contract de societate sau statutul societatii) in copie legalizata.Cazierul judiciar al persoanei ce semneaza oferta, in original sau copie legalizata;Imputernicire legala ? semnata de catre administrator, sau un alt document legal echivalent, in cazul in care semnatarul ofertei este altcineva decat administratorul societatii (original/traducere autorizata si legalizata) prin care se va autoriza semnatarul ofertei sa angajeze ofertantul in procedura pentru atribuirea contractului;
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Formularul B2 - Informatii generaleBilantul contabil la 31.12.2009, cu dovada depunerii la Oficiul Registrului Comertului, semnat si stampilat ?conform cu originalul?.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Ofertantul trebuie sa fi inregistrat in ultimii trei ani o cifra medie de afaceri de minim: 95.000 lei.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii privind proportia in care contractul de servicii urmeaza sa fie indeplinit de catre subcontractantiLista principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani.Declaratie privind dotarile de natura tehnica de care dispune ofertantulDeclaratie privind asigurarea cu personal de specialitate.Formularul B8 - Contracte de referintaDovada implementarii unui sistem de asigurare a calitatii compatibil cu standardul ISO 9001 si ISO 14001.Declaratie calitate participant la proceduraDeclaratie privind protectia muncii.Declaratie privind respectarea egalitatii de sanse.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Ofertantul trebuie sa fi perfectat in prealabil cel putin un contract de prestare servicii studii si/sau ridicari topo pe suprafete mari, similare celei ce face obiectul proiectului de implementat, respectiv situl ROSCI0229 SIRIU. Ofertantul trebuie sa asigure pentru realizarea contractului minim aparatura de masurare GPS si electronica si software licentiat precum si cel putin 1 persoana autorizata ANCPI, pentru lucrari de categoria D. Ofertantul trebuie sa faca dovada implementarii sistemelor de management al calitatii compatibile cu standardele ISO 9001 si ISO 14001.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 22.10.2010 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
26.10.2010 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 26.10.2010 10:00
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Sectorial Mediu
Tip de finantare: Cofinantare
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str. Stavropoleos, nr. 6, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 021/3104641, Email:  [email protected], Fax:  021/3104642, Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Buzau
Adresa postala:  B-dul Nicolae Balcescu nr. 8, Localitatea:  Buzau, Cod postal:  120640, Romania, Tel. 0238.717.960, Email:  [email protected], Fax:  0238.717.959, Adresa internet (URL):  www.just.ro
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Operatorii pot formula contestatie in cel mult 5 zile de la luarea la cunostinta a actului considerat ilegal sau de lipsa emiterii unui act de catre autoritatea contractanta.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Consiliul judetean Buzau - Biroul Achizitii Publice si Investitii
Adresa postala:  B-dul Nicolae Balcescu nr. 48, Localitatea:  Buzau, Cod postal:  120620, Romania, Tel. 0238-414112/130, Email:  [email protected], Fax:  0238-725507, Adresa internet (URL):  www.cjbuzau.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
11.10.2010 11:25
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer