Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Reamplasare PTZ nr. 14 Tg. Lapus


Anunt de participare (utilitati) numarul 101355/02.06.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Filiala de Distributie a Energiei ElectriceELECTRICADISTRIBUTIE TRANSILVANIA NORD S.A.
Adresa postala:  str. Ilie Macelaru nr. 28A, Localitatea:  Cluj-Napoca, Cod postal:  400380, Romania, Punct(e) de contact:  ADA PINTICAN, Tel. 0264-205435, Email:  [email protected], Fax:  0264-205429, Adresa internet (URL):  www.electrica.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
SDEE Baia Mare
Adresa postala:  str. Victoriei nr. 64, Localitatea:  Baia Mare, Cod postal:  430142, Romania, Punct(e) de contact:  Serv. Contractare si UrmarireLucrari Investitii, Tel. 0262-205829, In atentia:  ing. Pop Mihai, Email:  [email protected], Fax:  0262-205704
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
SDEE Baia Mare
Adresa postala:  str. Victoriei nr. 64, Localitatea:  Baia Mare, Cod postal:  430142, Romania, Punct(e) de contact:  Serv. Contractare si UrmarireLucrari Investitii, Tel. 0262-205829, In atentia:  ing. Pop Mihai, Email:  [email protected], Fax:  0262-205704
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
SDEE Baia Mare
Adresa postala:  str. Victoriei nr. 64, Localitatea:  Baia Mare, Cod postal:  430142, Romania, Punct(e) de contact:  Serv. Contractare si UrmarireLucrari Investitii, Tel. 0262-205829, In atentia:  ing. Pop Mihai, Email:  [email protected], Fax:  0262-205704
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate comerciala
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Reamplasare PTZ nr. 14 Tg. Lapus
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Localitatea Targu Lapus, judetul Maramures
Codul NUTS: RO113 - Cluj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Se va realiza un post de transformare ?anvelopa de beton 20/0, 4KV - 400 KVA pe amplasamentul figurat ?planul de situatie ?spatele garajelor blocului C2. Postul de transformare va avea dimensiunile de 2, 2 x 4, 5 m pentru a se ?adra ?spatiul existent. Postul de transformare va fi echipat cu 2 celule de linie de 20 kV cu separatoare cu actionare ?sarcina, o celula trafo echipata tot cu separator cu actionare ?sarcina, transformator 20/0, 4KV – 400 KVA, tablou de joasa tensiune cu 15 plecari din care doua cu grup de masura cu reductori de curent 100/5 respectiv 200/5 pentru Spitalul Vechi respectiv pentru Spitalul Nou, grup de masura generala pe partea de JT. La postul de transformare se va realiza o priza de pam? cu valoarea de maxim 4 ohmi. La garajul din apropierea postului de transformare se vor prevedea jgheaburi pentru scurgerea apei si parazapezi pentru evitarea scurgerii apei si a zapezii pe postul de transformare. Celulele de linie de MT ale postului de transformare se vor racorda la cele doua LES–uri existente, legatura cu PT 37 si legatura cu PT 10 prin 6 cable A2XSY 150 mmp ?lungime de 30 m fiecare prin mansoane si cutii terminale 3M de 20 kV. Din postul de transformare se vor realiza plecarile de joasa tensiune cu cable ACYAbY cu sectiunile si lungimile specificate ?tabelul de materiale si planurile de situatie din caietul de sarcini anexat si se vor mansona cu cablele existente de 0, 4 kV. Se vor ?ocui firidele care sunt necorespunzatoare. Se va monta o firida noua de tip E 2-6 pe st?ul SC 10005 str. Liviu Rebreanu. Firidele vor avea elementi MPR 200A pe intrari si elementi MPR 100A pe iesiri si se vor racorda la prize de pam? cu valoarea de maxim 4 ohmi. Se vor mai realiza urmatoarele buclari ale linilor de 0, 4 kV conform planurilor de situatie si tabelului de materiale din caietul de sarcini. Cablul se pozeaza ?sant la o ad?ime de 0, 8 m ?re 2 straturi de nisip de circa 10 cm fiecare, peste care se pune banda avertizoare si pam? rezultat din sapatura (din care s-au ?epartat toate corpurile care ar putea produce deteriorarea cablurilor). Se vor ?ocui cei doi st?i de lemn de pe str. Vasile Alecsandri cu st?i de tip SC10002 si la coltul Bl. 3 se va monta un st? nou de tip SC1005. Din LEA 0, 4 kV str. Tineretului se va realiza un circuit cu conductor TYIR 3x95+50+16 mmp p? la st?ul SC 10005 nou plantat si mai departe cu conductor TYIR 3x35+50+16 mmp pe st?ii SC 10002 nou plantati. La ultimul st? al retelei se va realiza o priza de pam? cu valoarea de 4 ohmi.
DemontariDeseurile rezultate din demolari vor fi transportate de executantul lucrarii la Punctul de lucru Tg. Lapus si vor fi predate pe baza de proces verbal de predare-primire.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45231400-9 - Lucrari de constructii de linii electrice (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform caietului de sarcini.
Valoarea estimata fara TVA: 310, 490RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
2 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantie de participare 5000 RON. Garantie de buna executie 10% din valoarea contractului. Pentru IMM-uri se acorda 50% reducere la garantii.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Finantare din surse proprii.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere. In cazul in care oferta comuna este declarata castigatoare, asocierea va fi legalizata.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind ne?adrarea ?situatiile prevazute la art. 181 din OUG 34/2006. Certificat unic de inregistrare emis de Oficiul Registrul Comertului. Certificat de inregistrare in scopuri de TVA. Certificat constatator emis de Oficiul Registrul Comertului, valabil la data licitatiei. Atestat ANRE, valabil cel putin 3 luni ulterior datei de finalizare a contractului. Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat, inclusiv cele locale, pentru ultima luna incheiata financiar.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Bilantul contabil la 31.12.2009 precum si balanta pe ultima luna incheiata financiar. Declaratii bancare privind bonitatea.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa de informatii generale. Experienta similara - lucrari executate in ultimii 5 ani, insotite de certificari de buna executie. Tabel cu persoanele respeonsabile de indeplinirea contractului. Certificarea sistemului de calitate ISO 9001. Declaratie referitoare la utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de executie, corespunzator metodelor de lucru propuse si a termenului de executie asumat. Toate materialele, produsele si echipamentele incluse in oferta vor avea Autorizatii de Comercializare emise de Electrica Bucuresti sau de organisme recunoscute in oricare dintre statele membre ale Uniunii Europene, traduse in limba romana si Declaratii de conformitate. Autorizatiile de Comercializare se vor prezenta in oferta.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
In conformitate cu precizarile din fisa de date a achizitiei pct.III.3
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
SDBM5/2010
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 11.06.2010 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
17.06.2010 11:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 17.06.2010 12:00
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Persoane imputernicite de ofertant.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  str. Stravropoleos nr. 6, sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 021-3104641, Email:  [email protected], Fax:  021-3104642, Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic SDEE Baia Mare
Adresa postala:  str. Victoriei nr. 64, Localitatea:  Baia Mare, Cod postal:  430142, Romania, Tel. 0262-205745, Fax:  0262-205704
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
02.06.2010 08:44
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer