Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Reconditionare componente turboagregat 315/330 MW bloc energetic nr.7.- SE ISALNITA


Anunt de participare (utilitati) numarul 117217/19.03.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPLEXUL ENERGETIC CRAIOVA
Adresa postala:  CALEA UNIRII NR. 147, Localitatea:  Craiova, Cod postal:  200330, Romania, Punct(e) de contact:  Viorica Mitricof, Tel. 0351403347, In atentia:  5.2.Serviciul Achizitii, Email:  [email protected], Fax:  0251594837, Adresa internet (URL):  www.cencraiova.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societatea Comerciala
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Reconditionare componente turboagregat 315/330 MW bloc energetic nr.7.- SE ISALNITA
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: Serviciul se executa pentru S.E. Isalnita, Isalnita, , Mihai Viteazul , nr.101, jud. Dolj.
Principalul loc de prestare va fi la sediulprestatorului.
Codul NUTS: RO411 - Dolj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
reconditionarea componentelor turbogeneratorului 315/330 MW aferent bloculuienergeticnr.7-SE Isalnitacu contitatilesi in conditiile tehnice si de calitate, lucrarile si resursele de orice felprezentate in caietului de sarcini
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50531000-6 - Servicii de reparare si de intretinere a masinilor neelectrice (Rev.2)
42113100-5-Piese pentru turbine cu aburi (Rev.2)
45315200-0-Lucrari pentru turbine (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
reconditionarea componentelor turbogeneratorului 315/330 MW aferent bloculuienergeticnr.7-SE Isalnitacu contitatilesi in conditiile tehnice si de calitate, lucrarile si resursele de orice felprezentate in caietului de sarcini
Valoarea estimata fara TVA: 8, 939, 452.1RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
180 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantie de participare: 135000leiGarantie de buna executie fara TVA: 10% din valoarea contractului fara TVA
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii al SC CEN Craiova SA
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratii privind eligibilitatea.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG 34/2006 si modificarile ulterioare.Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a .impozitelor si taxelor catre stat precum si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat.Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta conform ordin 314/2010.Certificat de inregistrare emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Camera de Comert si Industrie Nationala sau Teritoriala.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa de informatii generale.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani insotita de certificari de buna executie pentru cele mai importante servicii ( recomandari din partea altor beneficiari in original sau legalizate) lista va contine cel putin o lucrare de reconditionare a componentelor turbinei cu abur cu supraincalzire intermediaracu putereunitara de minim 150MW si cu parametrii aburului cel putin egali cu cei ai turbinelor cu abur de tipurile: F1L 150MW, RS 315 MW, F1C 330MW. Informatii referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea personalului de conducere precum si ale persoanelor responsabile cu executia si livrarea produselor.Declaratie privind efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani.Certificate sau alte documente emise de organisme abilitate in acest sens, care sa ateste conformitatea produselor, identificata clar prin referire la specificatii sau standarde relevante.Documente emise de organisme acreditate, care confirma ca ofertantul si executantul au certificarea sistemului calitatiide catre un organism de certificare acreditat in tara sau in strainatate, conform caietului de sarcini, standardul de calitate aplicat fiind SR EN ISO 9001:2008 sau echivalent.
Sau in locul documentelor solicitate mai sus ofertantii pot opta pentru:
Formularul 10 si anexa 1 si 2.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Etapa finala prin licitatie electronica cu o runda de participare. Pentru a participa la faza finala, ofertantii trebuie sa fie inregistrati in SEAP.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 02.05.2011 19:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
03.05.2011 12:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 03.05.2011 13:00
Locul: Sala de licitatie etajul 3, Sediul CEN Executiv Str Unirii nr 147
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai operatorilor economici participanti la licitatie
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 0213461041, Fax:  0213461042
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
conform prevederilor art.256 2 alin 1 lit a(10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic
Adresa postala:  Str.Unirii nr.147, Localitatea:  Craiova, Cod postal:  200330, Romania, Tel. 0351403300, Fax:  0251418466
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
11.03.2011 15:22
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer