Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Reconditionare pompe de ungere cu ulei, pompe de ungere cu vaselina si pompe hidraulice pentru IVB tip NYLOS


Anunt de participare (utilitati) numarul 147361/18.10.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala: TUDOR VLADIMIRESCU, NR.1-15, Localitatea: Targu Jiu, Cod postal: 210132, Romania, Punct(e) de contact: SUCURSALA DIVIZIA MINIERA Tg.-Jiu, Tel. +40 374171120, In atentia: Leata Alina, Email: [email protected], Fax: +40 374171127, Adresa internet (URL): www.cenoltenia.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate cu capital majoritar de stat
Activitate (activitati)
- Prospectare ?i extragere a c?rbunelui ?i a altor combustibili solizi
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Reconditionare pompe de ungere cu ulei, pompe de ungere cu vaselina si pompe hidraulice pentru IVB tip NYLOS
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: sediul prestatorului
Codul NUTS: RO412 - Gorj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Pompele de ungere cu ulei sunt componente importante ale instalatiilor de ungere amecanismelor utilajelor de excavare, haldare si transport din cadrul unitatilor miniere de cariera, care asigura transportul lubrefiantului de la rezervor la punctele deungere si realizarea presiuniiintr-un circuit inchis. Produsele sunt pompe volumice de rotatie, elementul activ fiind format dintr-o pereche de roti dintate.
Tipul pompelor de ungere utilizate:
? Pompe cu roti dintate tipHR 4 (HPF 4)
? Pompe cu roti dintate tip: DL
? Pompe cu roti dintate tipG 3/8
? Pompe cu roti dintate PH 12
Toate acestea au un rol foarte importat in procesul tehnologic , fiecare avand locul si rolul sau bine determinat, asigurand functionarea in conditiile tehnologice prevazute pentru fiecare subansamblu, utilaj in parte.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50511000-0 - Servicii de reparare si de intretinere a pompelor (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Reconditionare pompe de ungere cu ulei, pompe de ungere cu vaselina si pompe hidraulice pentru IVB tip NYLOSNr.lot. Tip pompe/Denumire operatieTOTAL NECESAR REPARATPOMPEvaloare estimata / lot-lei (fara TVA)CantitateLot I -Reparat pompe de ungere cu ulei (pompe cu roti dintate), compus din: Reparat pompa de ungere cu ulei (pompa de ungerecu roti dintate) HR 4-00.04(HPF 4) 26 bcReparat pompa de ungere cu roti dintate DL 84 bcReparat pompa de ungerecu roti dintate DL 24 bcReparat pompa de ungere cu roti dintate G 3/8-9019/0083 bcReparat pompa de ungere cu roti dintate PH 124 bc.Lot II -Reparat pompe de ungere cu vaselina, compus din: Reparat pompa de ungere cu vaselina tip EPU 01.400.120.233 bcReparat pompa de ungere cu vaselina EPU 03.120.013.215 bcReparat pompa de ungeretip ZP 122 bcLot III TOTAL LOT III-Reparat pompe hidrauliceIVBdin care: Reparat pompa hidraulicaIVB tip NYLOS20 bc
Valoarea estimata fara TVA: 84, 910RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
2 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul in lei al garantiei de participare, este, pentru fiecare lot in parte, conform ANEXEI B privind loturile. (350, 00 lei pentru lotul 1 ;800, 00 lei pentru lotul nr. 2; 320, 00 lei pentru lotul nr. 3). Data pentru care se determina echivalenta leu/alta valuta (curs BNR): 5 zile inaintea datei limita de depunere a ofertelor.Se poate depune in contul RO49RNCB0149034562550007 BCR Sucursala Gorj.Perioada de valabilitate: cel putin egala cuperioada de valabilitate a ofertei (60 zile de la termenul limita stabilit pentru primireaofertelor).Modul de constituire: -conform prevederilor art. 86 alin. (1) din HG 925/2006; sau-depunere in numerar la casieria autoritatii contractante Garantia de buna executie se va constitui de catre ofertantul declarat castigator inaintea incheierii contractului, in valoare de 10% din valoarea acestuia fara TVA (5% in cazul Intreprinderilor Mici si Mijlocii);Modul de constituire: -conform prevederilor art. 90 alin. (1) si (2) din HG 925/2006; sau-prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, in conformitate cu prevederile art. 90, alin. (3) din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare prin HG 1045/27.10.2011.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii.Modalitatile legale de plata in functie de disponibilitatile achizitorului, in termen de 60 de zile de la inregistrarea facturilor la subunitatea beneficiara.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 180 din OUG 34/2006 (declaratia de eligibilitate) cu modificarile si completarile ulterioare - formularul 12A
-Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 181 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare - formularul 12B-Certificat de participare cu oferta independenta, conform Ordinului Presedintelui ANRMAPnr. 314/12.10.2010- formularul nr. 3
-Declaratie pe propria raspundere privindneincadrarea in prevederile art. 69^1 (evitarea conflictului de interese) din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Persoanele cu functie de decizie in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire: Director ? Antonie Daniel ; Director Economic ?Ghimis Vasile; Director Tehnic-Badescu Alin Aristide; Director Achizitii Publice ? Mocioi Dumitru; Ing. Sef Mecanic-Radu Gugu, Sef Birou ACLS ?Oita Vasile, Serviciul ACLS ? Leata Alina - formularul nr. F2 . Se va prezenta Certificat constatator eliberat de Oficiul National al Registrului Comertului. Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.Acest certificat va fi prezentat in original, in copie legalizata sau in copie lizibila cu mentiunea , ,conform cu originalul??. Autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, prezentarea pentru conformitate Certificatul constatator emis de O.R.C. in original/copie legalizata, in cazul in care acesta a fost prezentata in copie cu mentiunea conform cu originalul.
Pentru persoane juridice/fizice straine:
-Se vor prezenta documente edificatoare care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care candidatul/ofertantul este rezident.
Documentele emise in alta limba trebuie sa fie insotite de o traducere autorizata in limba romana.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
cerinta 1. Informatiiprivind media cifreide afaceri globale pe ultimii 3 ani
Modalitatea de indeplinire
1. FormularulB2- Informatii generale. Cerinta minima : media cifreideafaceri globale pe ultimii 3 ani sa fie cel putin egala cu valoarea estimata , multiplicata cu doi , a foecarui lot in parte, astfel: Lot 1- 42.000, 00 lei ; Lot 2- 89.000, 00 lei ; Lot 3- 37.000, 00 lei.
Pentru calcului echivalentei se va aplica cursul mediu anual lei/valuta comunicat fiede BNR pentru fiecare an in parte.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1 ?principalele prestari de servicii din ultimii 3 ani pentru a demonstra experienta similaraCerinta nr. 2- declaratie privind personalul tehnic de specialitate
Cerinta nr. 3- declaratie referitoare la echipamentele tehnice
Cerinta nr. 4- Informatiiprivindsubcontractatul/subcontractantii
Cerinta nr. 5 Informatiiprivind asocierea in vederea prestarii serviciului
Modalitatea de indeplinire
Formularul 12E - Lista principalelor prestari din ultimii 3 ani din care sa rezulte ca a prestat servicii similare la nivelul unui contract maxim 3 contracte a caror valoare/valoare cumulata a fost de minim- Lot 1 21.000, 00 lei; Lot 2 44.500, 00 lei; Lot 3 18.500, 00 lei ; acestea vor fi insotite de certificate/documente emise sau contrasemnate de catre o autoritate sau de catre clientul beneficiar.
Formular B3- Fisa de experienta similara. Ofertantulva prezenta certificate/documente /contracte/copii de pe parti relevante ale contractelor/ recomandare/ proces verbal receptie care sa confirme prestarea de servicii similare duse la bun sfarsit in ultimii 3 ani; valoarea pentru fiecare lot in parte, cel putin egala cu sumele din Anexa B privind loturile (valoarea poate fi realizata prin insumarea valorilor mai multor contracte).
2. Formularul 12 I - Declaratie privind personalul tehnic de specialitate. Cerinte minime de indeplinit : se solicita prezentarea personalului calificat pentru meseriile de: sudor, electrician, lacatusi mecanici, ingineri .3.Formularul 12 H- Declaratie referitoare la echipamentele tehnice
cerinta minima- existenta standului de probe - pentru efectuarea probelor in sarcina si a masuratorilor principalilor parametrii (debit, presiune)la pompele reparate.Toate acestea pot sa fie demonstrate prindotare proprie sau , in cazul in care nu detine in proprietate acest stand, se poate prezenta contract/precontract de inchiriere sau angajament.
4. formular 12G ? se va completa dupa caz, insotit de lista cuprinzand subcontractantii, cu precizarea partilor din contract care urmeaza a fi subcontractate si a datelor de recunoastere a subcontractantilor propusi.Ofertantul declarat castigator, va prezenta atunci cand se prezinta la semnarea contractului, contractele de subcontractare, semnate deja, in aceleasi conditii in care el semneaza contractul.
5. se va prezenta , , Acordul de asociere? formular F1. Acordul de asociere se va prezenta in original sau copie.
Cerinta nr. 1 -Certificare a sistemului de management al calitatii ISO 9001 editia 2008 sau similara
Modalitatea de indeplinire
1.Conform prevederilor legale, se vor prezenta documente care atesta o Certificare a sistemului de management al calitatii ISO 9001 editia 2008 sau similara, pentru categoria de servicii care sunt ofertate sau alte documente echivalente care sa ateste ca operatorul economic asigura un nivel corespunzator al calitatii. Documentele trebuie sa fie in termen de valabilitate la data limita de depunere a ofertelor si se vor prezenta in copie certificata ?conform cu originalul?.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 07.11.2013 08:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
07.11.2013 09:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 07.11.2013 10:00
Locul: S.C. C.E.O. S.A. - S.D.M.- Targu Jiu, Directia Achizitii Publice
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare si reprezentantii imputerniciti din partea operatorilor economici ofertanti
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
-In cazul in care doua sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc cu preturi egale, se va solicita ofertantilor care au depus aceste oferte, reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii.-Eventualele amendamentela clauzele contractuale specificedin Proiectul de contract se vor depune odata cu oferta. Amendamentele formulateulterior depunerii ofertelor nu vor fi luate in considerare. Nu se admit negocieri de clauze contractuale care nu au fost obiectate prin oferta initiala.-In cazul in care oferta este prezentata de catre o asociatie de prestatori, aceasta asociatie va beneficia de facilitatile asigurate Intreprinderilor Mici si Mijlocii prin prevederile Legii nr. 346/2004, numai in cazul in care toti membrii asociatiei sunt Intreprinderi Mici si Mijlocii.-Ofertantii vor completa formularele angajament, daca este cazul.Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP, operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica)
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta in conditiile prevederilor art. 256^2 din OUG 34/2006 de catre contestatar, despre un act al autoritatii contractante pe care acesta il considera nelegal
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
ServiciulJuridic al SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA - SUCURSALA DIVIZIA MINIERA Targu-Jiu
Adresa postala: Str. Tudor Vladimirescu, nr. 1-15, jud. Gorj, Localitatea: Targu-Jiu, Cod postal: 210132, Romania, Tel. +40 374171177, Fax: +40 253222015
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
18.10.2013 08:42
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer