Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - RECONSTRUCTIE LEA 0,4 kV IN LOCALITATEA TURULUNG, (OBIECT AL PT NR. 3849/2007), JUD. SATU MARE


Anunt de participare (utilitati) numarul 31587/08.09.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Filiala de Distributie a Energiei ElectriceELECTRICADISTRIBUTIE TRANSILVANIA NORD S.A.
Adresa postala: str. Ilie Macelaru nr. 28A, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400380, Romania, Punct(e) de contact: ADA PINTICAN, Tel.0264-205435, Email: [email protected], Fax: 0264-205429, Adresa internet (URL): www.electrica.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
SDEE Satu Mare
Adresa postala: str. Mircea cel Batran, nr. 10/A, Localitatea: Satu Mare, Cod postal: 440012, Romania, Punct(e) de contact: Heb Stefan, Tel.0261-805830, In atentia: Serviciul Studii Urmarire Lucrari de Investitii, Email: [email protected], Fax: 0261-805704
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
SDEE Satu Mare
Adresa postala: str. Mircea cel Batran, nr. 10/A, Localitatea: Satu Mare, Cod postal: 440012, Romania, Punct(e) de contact: Heb Stefan, Tel.0261-805830, In atentia: Serviciul Studii Urmarire Lucrari de Investitii, Email: [email protected], Fax: 0261-805704
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
SDEE Satu Mare
Adresa postala: str. Mircea cel Batran, nr. 10/A, Localitatea: Satu Mare, Cod postal: 440012, Romania, Punct(e) de contact: Heb Stefan, Tel.0261-805830, In atentia: Serviciul Studii Urmarire Lucrari de Investitii, Email: [email protected], Fax: 0261-805704
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
RECONSTRUCTIELEA0, 4 kV IN LOCALITATEA TURULUNG, (OBIECT AL PTNR. 3849/2007), JUD.SATU MARE
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Turulung, Jud. Satu Mare
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrari electrice de reconstructie LEA 0, 4 kV, pe un alt traseu, pe stalpi de beton cu conductor torsadat. Bransamentele necorespunzatoare existente se vor repara cu conductor concentric si firida BMP 32 cu protectie la scurtcircuit, suprasarcina, supratensiune de frecventa industriala si monitorizareanulului iar bransamente monofazate, existente, cu unu sau doi stalpi intermediari de lemn cu conductor AFYI, se vor reface cu stalpi de beton si conductor torsadat.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45310000-3 - Lucrari de instalatii electrice (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
nu e cazul
Valoarea estimata fara TVA: 52, 521.25EUR
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
3 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantie de participare de 1700 lei RON (850 lei RON pentru IMM). Garantie de buna executie de 10 % din valoarea contractului(respectiv 5 % pentru IMM).
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere. Se solicita legalizarea asocierii pentru grupul de operatori economici numai daca oferta comuna este declarata castigatoare.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Documente din care sa rezulte faptul ca ofertantul nu se incadreaza in conditiile art.180 si art.181 din OUG 34/2006. Certificat constatator emis de Oficiul Registrul Comertului. Certificat Unic de Inregistrare. Certificat de Inregistrare in Scopuri de TVA. Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat, inclusiv cele locale, precum si a contributiei pentru asigurarile sociale catre stat pentru ultima luna incheiata financiar.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa de informatii generale. Bilantul contabil la 31 decembrie 2006 si balanta pe luna august 2007. Declaratii bancare privind bonitatea.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Experienta similara - lucrari executate in ultimii 5 ani, insotite de certificari de buna executie. Tabel cu persoanele responsabile de indepliirea contractului. Atestari ANRE. Certificarea sistemului calitatii.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 28.09.2007 15:00
Documente de plata: DA
Pretul: 100 RON
Conditii si modalitate de plata: Numerar la casieria SDEE Satu Mare, ordin de plata.
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
09.10.2007 09:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 09.10.2007 11:00
Locul: Sediul SD Satu Mare
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Imputernicitii ofertantilor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: B-dul. Dinicu Golescu nr.38, et.4, Sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Tel.0213104641, Fax: 0213104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic al FDEE Electrica Transilvania Nord SA
Adresa postala: str. Ilie Macelaru nr. 28A, Localitatea: Cluj Napoca, Cod postal: 400380, Romania, Tel.0264-205435, Fax: 0264-205429
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
08.09.2007 11:52
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer