Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Reconstructie ecologica forestiera pe terenuri degradate, constituite in perimetrul de ameliorare Acrea-Poiana-Secatura, com. Bratca, judetul Bihor, suprafata 147.85 ha


Anunt de participare numarul 148720/31.12.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
INSPECTORATUL TERITORIAL DE REGIM SILVIC SI DE VANATOARE ORADEA
Adresa postala: Str. Parcul Traian nr. 25, Localitatea: Oradea, Cod postal: 410044, Romania, Punct(e) de contact: Felicia Erdei, Tel. +40 259432645, Email: [email protected], Fax: +40 359800765, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
Altele: silvicultura
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Reconstructie ecologica forestiera pe terenuri degradate, constituite in perimetrul de ameliorare Acrea-Poiana-Secatura, com. Bratca, judetul Bihor, suprafata 147.85 ha
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
27 - Alte servicii
Locul principal de prestare: Bratca
Codul NUTS: RO111 - Bihor
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Obiectul contractului de achizitie publica consta in impadurirea terenurilor indicate in caietul de sarcini si intretinerea plantatiilor pana la realizarea starii de masiv.
Valoarea estimata a contractului de achizitie publica conform devizului general aprobat este de 3864357 lei fara TVA, la care se adauga 4, 97% din valoarea estimata, reprezentand cheltuieli diverse si neprevazute in valoare de 192180 lei.
Suma aferenta cheltuielilor diverse si neprevazute va putea fi utilizata in cazul in care pe parcursul executiei contractului apar cheltuieli cu servicii care nu reprezinta modificari substantiale ale contractului de achizitie publica, si cu repectarea cadrului legal aplicabil la acel moment.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
77230000-1 - Servicii pentru silvicultura conexe (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Impadurirea terenurilor si intretinerea plantatiilor pana la realizarea starii de masiv pe suprafata de 147.85 ha. Detalii suplimentare se gasesc in caietul de sarcini.
Valoarea estimata fara TVA: 4, 056, 537RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
84 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare este de 40000 lei.In cazul respingerii unei contestatii, conform art. 278^1 din OUG nr. 34 din 2006 se va retine din garantia de participare suma de 7836.54 lei.Perioada de valabilitate a garantiei: 120 de zile, incepand cu termenul limita pentru primirea ofertelor.Forma de constituire a garantiei de participare: instrument de garantare irevocabil, emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, sau ordin de plata in contul RO75TREZ0765005XXX003940 deschis la Trezoreria Oradea, cu conditia confirmarii acestuia de catre banca emitenta pana la data limita de depunere a ofertelor, indicata in anuntul de participare. In cazul garantiilor constituite intr-o alta moneda decat RON, se va lua in considerare cursul de schimb valutar comunicat de Banca Central Europeana pentru cea de-a treia zi lucratoare inainte de data de depunere a ofertelor. In cazul constituirii garantiei de participare printr-un instrument de garantare emis de o societate bancara/ societate de asigurari se va completa Formularul nr. 1 sau un alt model care sa contina cel putin datele din acest formular.In cazul depunerii de oferte in asociere, garantia de participare trebuie constituita in numele asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici.Garantia de participare emisa in alta limba decat romana va fi prezentata in limba originala si va fi insotita de traducerea autorizata in limba romana.Garantia de participare se va completa si se va depune in original (la adresa mentionata la punctul I.1) si in format electronic in S.E.A.P. pana cel tarziu la data si ora limita de depunere a ofertei. Cuantumul garantiei de buna executie este de 5% din valoarea fara TVA a contractului. Garantia de buna executie se constituie printr-un cont de garantare in Trezorerie, emis in conditiile legiicu respectareaart. 90 alin. (1) din H.G. nr. 925/2006 sau prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturile partiale, in conditiile prevazute la art. 90 alin. (3) din H.G. nr. 925/2006. In acest ultim caz, suma initiala pe care o va depune contractantul in contul deschis la dispozitia autoritatii contractante va fi de 1% din pretul contractului. Modelul garantiei de buna executie este prezentat in Formularul nr. 2. Ofertantul declarat castigator are obligatia de a constitui garantia de buna executie a contractului in conditiile de mai sus cel mai tarziu in termen de 15 zile de la data semnarii contractului, sub sanctiunea rezilierii acestuia. Autoritatea contractanta va elibera/restitui garantia de buna executie conform prevederilor art. 91- 92 din H.G. nr. 925/2006.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul de stat si Fondul de ameliorare.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Pentru persoanele fizice/juridice romane se permite depunerea tuturor documentelor solicitate in cadrul acestei sectiuni in oricare din formele original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? iar, pentru persoanele fizice/juridice straine, documentele se prezinta in original/ copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? si vor fi insotite de traducerea autorizata in limba romana. Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita prezentarea acestor documente in original ofertantului ce urmeaza a fi declarat castigator sau, ori de cate ori sunt sesizate elemente de neclaritate cu privire la documentele prezentate.
Se vor prezenta:
- Declaratia de eligibilitate.
Conditie de calificare: Ofertantul nu trebuie sa fi fost condamnat in ultimii 5 ani, printr-o hotarare definitiva si irevocabila, pentru frauda, coruptie, spalare de bani, activitati criminale.
Modalitatea de indeplinire: Se va prezenta Declaratie pe proprie raspundere (completare Formular nr. 4) si Cazier judiciar si fiscal al operatorului economic si al administratorului, sau dupa caz al administratorilor operatorului economic (pentru toate persoanele indicate cu calitatea de administrator in documentele constatatoare emise de organismele competente).
Nota: in cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei. Declaratia pentru neincadrarea in prevederile art. 180 din O.U.G. nr. 34/2006 va fi depusa si de tertul sustinator, daca este cazul.
- Declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
Conditie de calificare: Ofertantul nu trebuie sa se incadreze la una din situatiile prevazute la art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
Modalitatea de indeplinire: Se va prezenta Declaratie pe proprie raspundere (completare Formular nr. 5), Certificatul eliberat de Administratia Finantelor Publice din care sa rezulte faptul ca operatorul economic si-a indeplinit obligatiile fiscale de plata catre bugetul de stat, scadente in luna anterioara depunerii ofertelor, Certificatul eliberat de Autoritatile Publice Locale din care sa rezulte faptul ca operatorul economic si-a indeplinit obligatiile de plata catre bugetul local, scadente in luna anterioara depunerii ofertelor, cu respectarea indicatiilor din nota de mai jos si Certificatul de atestare privind obligatiile la Fondul de mediu, din care sa rezulte faptul ca operatorul economic si-a indeplinit obligatiile de plata catre Fondul pentru Mediu scadente in luna anterioara depunerii ofertelor.
Nota: In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei. Declaratia pentru neincadrarea in prevederile art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006 va fi depusa si de tertul sustinator, daca este cazul (pentru neincadrarea in prevederile art. 181 lit. a), lit. c1) si lit. d) din O.U.G. nr. 34/2006). Ofertele depuse de operatorii economici care figureaza cu datorii restante neachitate catre bugetul de stat sau catre bugetul local vor fi respinse, cu exceptia celor care beneficiaza de inlesniri la plata/esalonari/compensari, aprobate de catre organele competente in domeniu. Operatorii economici nerezidenti (straini) au dreptul de a prezenta orice documente edificatoare pentru demonstrarea faptului ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local, in conformitate cu cerintele solicitate de autoritatea contractanta, eliberate de autoritatile competente ale tarii de origine (cum ar fi certificate, caziere fiscale sau alte documente echivalente), precum si un certificat de rezidenta fiscala (evitarea dublei impuneri) valabil pentru anul 2013 ori a unui angajament de obtinere a acestui document, cel mai tarziu pana la data semnarii contractului de achizitie. Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata si legalizata a acestora in limba romana.
- Certificat de participare cu oferta independenta conform Ordinului presedintelul ANRMAP nr. 314/2010.
Conditie de calificare: Ofertantul trebuie sa confirme ca oferta prezentata a fost conceputa si formulata in mod independent fata de oricare concurent, fara a exista consultari, comunicari, intelegeri sau aranjamente cu acestia, ca nu contine elemente care deriva din intelegeri intre concurenti in ceea ce priveste preturile/tarifele, metodele/formulele de calcul al acestora, intentia de a oferta sau nu la respectiva procedura sau intentia de a include in respectiva oferta elemente care, prin natura lor, nu au legatura cu obiectul respectivei proceduri, ca oferta prezentata nu contine elemente care deriva din intelegeri intre concurenti in ceea ce priveste calitatea, cantitatea, specificatii particulare ale produselor sau serviciilor oferite si ca detaliile prezentate in oferta nu au fost comunicate, direct sau indirect, niciunui concurent inainte de momentul oficial al deschiderii publice, anuntata de contractor.
Modalitatea de indeplinire: Se va prezenta Declaratie pe proprie raspundere (completare Formular nr. 6).
Nota: In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei.
- Declaratia pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 691 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
Conditie de calificare: Ofertantul nu trebuie sa se afle in conflict de interese cu oricare din urmatoarele persoane care detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante: Coras Daniel Ionut - inspector sef, Erdei Felicia Antonia - inspector sef adjunct economic, Grigore Gheorghe Adrian - sef birou, Szatmari Laszlo; - consilier superior, Toma Flavius - consilier principal Pentru persoanele fizice/juridice romane se permite depunerea tuturor documentelor solicitate in cadrul acestei sectiuni in oricare din formele original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? iar, pentru persoanele fizice/juridice straine, documentele se prezinta in original/ copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? si vor fi insotite de traducerea autorizata in limba romana. Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita prezentarea acestor documente in original ofertantului ce urmeaza a fi declarat castigator sau, ori de cate ori sunt sesizate elemente de neclaritate cu privire la documentele prezentate.
Se vor prezenta:
- Documentele care dovedesc forma de inregistrare a operatorului economic.
Conditie de calificare: Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din Certificatul Constatator emis de ONRC iar ofertantul trebuie sa fie autorizat sa desfasoare activitatile aferente contractului.
Modalitatea de indeplinire: Pentru persoanele fizice/juridice romane se va prezenta certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului in raza caruia este situat sediul ofertantului, din care sa rezulte cel putin informatiile legate de structura actionarilor, reprezentantilor legali, obiectul de activitate, iar pentru persoanele juridice straine se va prezenta un document echivalent.
Nota: In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei pentru acele activitati asumate prin acordul de asociere.
- Certificatul de Rezidenta Fiscala (evitarea dublei impuneri) sau o declaratie valabila pentru anul calendaristic in curs.
Conditie de calificare: persoanele juridice straine trebuie sa detina un certificat de rezidenta fiscal sau o declaratie valabila in acest sens.
Modalitatea de indeplinire: Se va prezenta unul din documentele solicitate.
Nota: cerinta aplicabila numai persoanelor juridice straine.
- Atestate si certificari necesare pentru executia contractului.
Conditie de calificare: ofertantii si dupa caz ofertantii asociati sau subcontractantii de specialitate trebuie sa detina toate atestatele/certificatele/agrementele tehnice necesare pentru executia contractului, conform reglementarilor legale in vigoare, respectiv Ordinul Ministrului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale nr. 88/2006 si Ordinul Ministrului Mediului si Padurilor nr. 718/2010 privind atestarea persoanelor fizice si juridice care efectueaza proiectarea si executia lucrarilor de imbunatatiri funciare in domeniul silvic (grupele de lucrari C si D).
Modalitatea de indeplinire: Se va prezenta atestatul eliberat de Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale sau Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice. Ofertantii pot prezenta inclusiv un angajament ferm incheiat in forma autentica prin care se va stipula ca in cazul in care ofertantul va fi declarat castigator, acesta se obliga sa obtina pana la semnarea contractului toate certificatele/atestatele necesare pentru executia lucrarilor, sub rezerva de a proba modalitatea prin care se angajeaza sa realizeze acest demers.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Cifra medie de afaceri globalape ultimii 3 (trei) ani sa fie cel putin egala cu dublul valorii estimate a contractului de achizitie, in suma de 7728714.0 lei
Documente relevante:
Bilanturile contabile pe ultimii 3 ani din care rezulta cifra de afaceri globala (vizate si inregistrate de organele competente) sau, dupa caz, rapoarte anuale emise de auditori financiari sau societati specializate, ori scrisori de bonitate din partea bancilor sau alte documente edificatoare, cu conditia ca acestea sa contina informatiile relevante prin care ofertantul probeaza capacitatea sa economico-financiara.
Disponibilitati banesti, resurse reale negrevate de datorii sau linii de credit pentru minim 6 luni de derulare a contractului, conform graficului de executie, in valoare de 290000 lei.
Detinerea unei polite de raspundere civila profesionala care sa acopere riscul neindeplinirii contractului, avand ca limita de despagubiri cel putin valoarea ofertata.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Declaratie privind cifra de afaceri (Completare Formular nr. 7)Pentru calculul cifrelor de afaceri exprimate in alta moneda decat euro se va folosi cursul mediu comunicat de catre Banca Central Europeana pentru ultimii trei ani finalizati din punct de vedere contabil. Valorile de referinta sunt urmatoarele pentru anul 2012:1 EUR= 4, 4560, 1 USD = 3, 4682, pentru anul 2011:1 EUR = 4, 2379 lei, 1 USD = 3, 0486 lei, pentru anul 2010:1 Eur = 4, 2099 lei, 1 USD = 3, 1779 lei. Pentru operatorii economici nerezidenti, in masura in care publicarea bilanturilor contabile nu este prevazuta de legislatia tarii de origine/tarii in care este stabilit operatorul economic, atunci acesta va prezenta alte documente edificatoare care sa reflecte o imagine fidela a situatiei economice si financiare a operatorului economic. Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata si legalizata a acestora in limba romana.Scrisoare din partea bancilor/societati finantatoare ca detin acces la finantare in suma de 290000 leisi pentru o perioada de 6 luni.Se va prezenta fie polita de raspundere civila valabila pe toata perioada de valabilitate a ofertei, fie declaratia reprezentantului legal al operatorului economic incheiata in forma autentica, prin care acesta se obliga sa constituie polita de asigurare.In cazul in care oferta se depune de catre o asociere de operatori economici, cerinta trebuie indeplinita de catre fiecare asociat in parte.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantul trebuie sa faca dovada ca in ultimele 36 de luni a prestat in cadrul unuia sau mai multor contracte, activitati de impadurire a terenurilor cu o suprafata de minim 134.64 ha cu proces verbal de receptie privind incheierea starii de masiv.
Ofertantul trebuie sa faca dovada ca are in dotarea sa sau ca dispune (proprietate, leasing sau prin contracte/conventii de inchiriere) de utilajele/mijloacele de transport/ echipamentele specifice necesare pentru indeplinirea contractului.
Ofertantul trebuie sa faca dovada ca dispune de personalul de specialitate necesar pentru indeplinirea contractului, respectiv minim: sef de santier - inginer cu studii de profil in domeniul silvic, atestat conform OM nr. 718/2010 si o experienta profesionala relevanta, dovedita prin implicarea in aceasta calitate in cel putin un proiect similar; responsabil cu controlul tehnic de specialitate - inginer cu studii de profil in domeniul silvic, atestat conform OM nr. 718/2010 si o experienta profesionala relevanta, dovedita prin implicarea in aceasta calitate in cel putin un proiect similar; responsabil protectia muncii - inspector protectia muncii atestat conform legislatiei in vigoare si o experienta profesionala relevanta, dovedita prin implicarea in aceasta calitate in cel putin un proiect similar; responsabil PSI - atestat conform legislatiei in vigoare si o experienta profesionala relevanta, dovedita prin implicarea in aceasta calitate in cel putin un proiect similar; operatori utilaje.
Informatii privind subcontractantii.
Daca este cazul, se va prezenta Lista cuprinzand subcontractantii cu specializarea acestora (semnat si stampilat de catre ofertant precum si de fiecare subcontractant in parte). Se solicita datele de identificare ale subcontractantilor.
Implementarea standardului de management al sistemului calitatii din seria ISO 9001 pentru silvicultura si alte activitati forestiere.
Implementarea standardului de management al sistemului calitatii din seria ISO 14001 pentru silvicultura si alte activitati forestiere.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Prezentarea Listei privind principalele servicii prestate in ultimii 3 ani.Prezentarea documentelor prin care se face dovada indeplinirii cerintei de experienta similara.Prezentarea procesului verbal de receptie privind incheierea starii de masiv.In cazul in care oferta se depune de catre o asociere de operatori economici, cerinta se poate indeplini prin cumul.Prin experienta similara/contract similar se intelege unul sau mai multe contracte multianuale de la plantare pana la inchiderea starii de masiv, cureceptii finale sau proces verbal privind constatarea starii de masiv pentru o suprafata minima egala cu suprafata licitata.Se accepta cumularea unui numar de maxim doua contracte.Prezentarea Declaratiei referitoare la utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului.Operatorul economic trebuie sa prezinte o Declaratie pe propria raspundere conform careia dotarile specifice, utilajele, echipamentul tehnic, mijloace de transport si alte mijloace fixe care au fost declarate nu sunt angajate la data depunerii ofertelor pentru perioada de derulare a contractului la alte lucrari.In conditiile in care autoritatea contractanta nu a impus un numar minim de utilaje, fiecare ofertant isi va fundamenta necesarul de resurse functie de productivitatea declarata si graficul de executie propus, cu respectarea normativelor silvice.- CV-ul in format EUROPASS aferent fiecarei persoane propuse in cadrul echipei, semnat de catre fiecare titular in parte, cu exceptia muncitorilor necalificati/zilieri.Fiecare informatie din CV va fi sustinuta prin documente suport din care sa rezulte detinerea pregatirii si competentelor/ calificarilor profesionale ale personalului de specialitate propus in cadrul echipei de proiect, astfel cum sunt acestea mentionate mai sus, respectiv diplome, atestate, certificari, contracte/carti de munca, recomandari de la beneficiari pentru dovedirea experientei profesionale specifice.- Prezentarea Angajamentului ofertantului privind resursele umane ca, in cazul indisponibilitatii unor persoane dintre cele nominalizate pentru indeplinirea contractului, le va inlocui numai cu persoane avand cel putin calificarile celor nominalizate initial si luate in calcul la evaluarea ofertei. Se va completa Formularul nr. 8.In cazul in care se propun persoane care nu sunt angajati ai ofertantului, pentru fiecare astfel de specialist se va prezenta dovada relatiei contractuale intre expert si ofertant.Fiecare persoana nominalizata va completa, semna in forma autentica si prezenta Declaratia de disponibilitate.Ofertantii au obligatia de a-si prevedea un numar suficient de specialisti, operatori utilaje si muncitori pentru a asigura prestarea serviciilor in corelare cu graficul de executie propus, cu respectarea intocmai a normativelor tehnice in domeniul silviculturii.Prezentarea Listei cuprinzand subcontractantii cu specializarea acestora, semnate si stampilate de catre ofertant precum si de fiecare subcontractant in parte al acestuia.In conformitate cu Newsletter ANRMAP nr. 15 autoritatea contractanta nu permite subcontractarea a mai mult de 15% din obiectul contractului.In cazul in care pentru indeplinirea contractului nu este necesara subcontractarea, operatorul economic va face precizarea ?nu este cazul? in cadrul formularului mentionat mai sus.Resursele materiale si umane ale subcontractantilor declarati se vor lua in considerare pentru partea lor de implicare in contractul care urmeaza sa fie indeplinit, daca sunt prezentate documente relevante in acest sens de catre ofertantul care invoca sustinerea din partea subcontractantilor.Prezentarea Certificatului privind managementul sistemului calitatii din seria ISO 9001 sau certificate echivalente, aflat/aflate in termen de valabilitate la data stabilita pentru depunerea ofertei.Prezentarea planului de calitate conceput pentru indeplinirea contractului ce trebuie sa cuprinda cel putin prezentarea generala a contractului, descrierea sistemului calitatii, inclusiv lista procedurilor aferente sistemului calitatii (P.S.) aplicat la specificul serviciilor si tehnologia prevazuta in Caietul de sarcini, lista procedurilor tehnice de executie a tuturor obiectelor si categoriilor de activitati care urmeaza sa fie aplicate la realizarea contractului conform normativelor in vigoare in domeniul silvic si planul de control al calitatii, verificari si incercari, continand metodologia detaliata pentru executia testelor si verificarilor de calitate pentru activitatile realizate pe faze determinante de aducere la indeplinire.Prezentarea Certificatului privind sistemul de management de mediu din seria ISO 14001 sau certificate echivalente, aflat/aflate in termen de valabilitate la data stabilita pentru depunerea ofertei.Prezentarea Planului cu masurile privind protectia mediului insotit de documente relevante pentru sustinerea masurilor propuse, respectiv minim Masurile pentru reducerea prafului; Managementul deseurilor; Masurile de combatere a poluarii accidentale.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
1/2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de intentie
Numarul anuntului in JO: 2013/S148-257537 din 01.08.2013
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 29.01.2014 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
04.02.2014 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 07.02.2014 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
In conformitate cu art. 256² din O.U.G. nr. 34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
28.12.2013 12:56
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer