Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Redresoare


Anunt de participare (utilitati) numarul 146658/19.09.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" - SA
Adresa postala: str. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Punct(e) de contact: Staicu Iulia, Tel. +40 213192433, Email: [email protected], Fax: +40 213192433, Adresa internet (URL): www.cfr.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii feroviare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Redresoare
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Depozitele SCREIR CF Bucuresti, Craiova, Timisoara, Cluj, Brasov, Iasi, in conditii DDP -INCOTERMS
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
RedresoareLot I -Redresoare de 12V- 89 buc.Lot II - Redresoare de 160V- 14 buc.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
31153000-3 - Redresoare (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Lot I -Redresoare de 12V- 89 buc ? valoare estimata 489.500 lei fara TVA
Lot II -Redresoare de 160V- 14 buc - valoare estimata 181.064, 52 lei fara TVA
Valoarea estimata fara TVA: 670, 564.52RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
3 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Lot I -Redresoare de 12V-5 000 leiLot II - Redresoare de 160V-1 900leiOfertantul va constitui o garantie pentru participare eliberata in numele ofertantului pentru fiecare lot in parte. Garantia de participare se constituie in conformitate cu prevederile art. 86 din HG nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare. Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare: 90 zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor (perioada aleasa va fi cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei). In cazul depunerii de oferte in asociere, garantia de participare trebuie constituita in numele asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici. Garantia de participare emisa in alta limba decat romana va fi prezentata in original si va fi insotita de traducerea autorizata si legalizata in limba romana. (Formular nr.2). Garantia de participare poate fi eliberata in numele ofertantului in orice valuta convertibila, echivalenta leu ?valuta sa va facela cursul B.N.R. valabil cu 5 zile inainte de data limita de depunere a ofertei.Cont garantie de participare: Beneficiar: CNCF CFR SA, CUI: RO11054529Cont IBAN : RO76 BITR BU5R ON03 6603 CC02, Banca Italo-Romena Ag. Mihalache.Intreprinderile Mici si Mijlocii beneficiaza de reducerea cu 50% a acestui cuantum, conform prevederilor legii 346/2004 cu modificarile si completarile ulterioare, drept pentru care acestea vor prezenta garantia de participare insotita de declaratia privind statutul de IMM. 5% din valoarea contractului , fara TVA .Intreprinderile Mici si Mijlocii beneficiaza de reducerea cu 50% a acestui cuantum, conform prevederilor legii 346/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.Garantia de buna executie a contractului se va constitui prinscrisoare de garantie bancara, retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale aplicandu-seprevederile HG 1045/2011 ; sau orice alt instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, in termen de 5(cinci) zile lucratoare de la data semnarii contractului de ambele parti.Garantia de buna executie se va restitui la solicitarea scrisa a ofertantului in care se va mentiona modalitatea de restituire. In cazul contractului de livrare produse , autoritatea contractanta are obligatia de a elibera/restitui garantia de buna executie in cel mult 14 zile de la data intocmirii procesului verbal de receptie a produselor care fac obiectul contractului si/sau de la plata facturii finale , daca nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Plata se fa efectua in cinci zile de la primirea fondurilor de catre CNCF "CFR" S.A. de la bugetul de stat
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Eligibilitatea. Autoritatea contractanta va exclude din procedura ofertantul care se afla in una sau mai multe din situatiile prevazute la art. 180 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006. In acest sens, ofertantul va depune o declaratie pe propria raspundere
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii
-Declaratie pe propria raspundere privind eligibilitatea in conformitate cu Formularul A .Declaratia se depune in original dupa caz, de catre fiecare ofertant / ofertant asociat/ tert sustinator.Cerinta nr. 2
Neincadrarea in situatiile prevazute la art.181 din OUG nr. 34/2006.
Autoritatea contractanta va exclude din procedura ofertantul care se afla in una din situatiile prevazute la art.181 din OUG nr. 34/2006. In acest sens, ofertantul va depune o declaratie pe proprie raspundere.De asemenea, ofertantul va depune Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor, taxelor si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat, catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, inclusiv catre bugetele locale. Din certificatele fiscale trebuie sa rezulte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor.Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii
Formularul B1-Declaratia se depune in original dupa caz, de catre fiecare ofertant / ofertant asociat/ tert sustinator (tertul doar literele a, c^1 si d ale art.181 din OUG nr.34/2006)- Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor, taxelor si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat, catre bugetele componente ale bugetului general consolidate, inclusiv catre bugetele locale. Din certificatele fiscale trebuie sa rezulte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele - se depune in original/copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, dupa caz, de catre fiecare ofertant / ofertant asociatCerinta nr. 3
Neincadrarea la art.69 indice 1 din OUG nr. 34/2006
Autoritatea contractanta va exclude din procedura de atribuire ofertantul care se afla in situatia prevazuta la art.69 indice 1 din OUG nr. 34/2006 .Nota: persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt : George Micu ? Director General; Sorin Alexandru TrandafirescuDirector General Adjunct Proiecte Europene, Corneliu Cretu - Dir.Gen.Adj.Ec.; Viorel Scurtu - Dir.Gen.Adj.Expl; Ovidiu Mihaiescu ? Director Instalatii; Florin Iuliu Tomescu - Dir.Asistenta Juridica si Resurse Umane; Daniela Manuela Dumitrescu ? Dir.Comercial; Cristea Daniela ? Diectorr Financiar; Jana Iacob ? Sef Serviciu Reprezentare, Claudiu Stroe ? Sef Serviciu Recuperari Creante; Florina Mirica- Sef SACPE Directia Asistenta Juridica si Resurse Umane; Baicu Sorina - Sef STCD; Craciun Dorina Mihaela ? Sef Serv. APSPBS.; Daniela Manea ? Sef Birou AL; Staicu Iulia ? ing SAPSPBS; Raluca Munteanu SAPSPBS - ing; Tudor Gherghina ? ing - SAPSPBS; Valentin Mitroi ? sef birou STCD, Bogdan Branzan Fedeles ? Sef pr.STCD; Constantinescu Simona - ec.STCD., Popescu Constantin Cornel- ec.STCD; Preda Georgiana - cons. Jur- SACPE ; Buholt Mariana - cons.jur. SACPE; Laudat Mirela Gabriela - cons.jur - SACPE; Melinte Ionut - Sef pr- SACPE; Violeta Elena Petrescu cons.jur, Papa Traian-cons. jur, Lambru Liviu - Sef Serviciu Tehnico Economic, Mandrea Eugen ? Sef Serviciu CT, Roita Bogdan Andrei? sef pr. Serviciul MDTN, Dumitru Stefan ? ing. Serviciul Tehnico Economic, Constantin Oana ? ing.Dir. Instalatii
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii
Ofertantul va depune Formularul B2 ?in original. Formularul se depune in original dupa caz, de catre fiecare ofertant / ofertant asociat/ tert sustinator/subcontractant.Cerinta nr. 4
Participarea la licitatie cu oferta independenta
Autoritatea contractanta va exclude din procedura de atribuire ofertantul care nu depune certificatul de participare la licitatie cu oferta independenta , sau il depune, insa nu este conform Ordinului 314 din 12 octombrie 2010 emis de ANRMAP.
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii
Formularul B3?in original
Declaratia se depune in original de catre fiecare ofertant.
Dovada privind calitatea de IMM (unde este cazul)
Dovezile privind calitatea de I.M.M. sunt necesare in vederea reducerii cu 50% a valorilor pentru criteriile legate de garantia pentru participare, de cifra de afaceri si de garantia de buna executie, conform prevederilor din Legea nr. 346/2004 cu modificarile si completarile ulterioare.
Documente care se depun pentru dovedirea calitatii de IMM a ofertantului: - in cazul intreprinderilor autonome ? se va depune:
?Declaratie privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii? (Anexa 1)- in cazul intreprinderilor partenere ? se vor depune: ?Declaratie privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii? (Anexa 1);
?Calculul pentru intreprinderile partenere sau legate? (Anexa 2);?Fisa de parteneriat?;
?Intreprinderi partenere?
in cazul intreprinderilor legate - se vor depune: ?Declaratie privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii? (Anexa 1);
?Calculul pentru intreprinderile partenere sau legate? (Anexa 2);
?Intreprinderi legate?;
?Fisa privind legatura dintre intreprinderi?
Incadrarea in una dintre cele 3 categorii mentionate mai sus se face conform prevederilor art. 41, 42, 43, 44 si 45 din Legea nr. 346/2004 cu modificarile si completarile ulterioare.Modelele formularelor enumerate se regasesc in sectiunea Formulare.
In acest sens , ofertantii vor depune documentele in original. Cerinta nr. 1
Obiectul de activitate si forma de inregistrare
Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Municipiului Bucuresti/ teritorial, din care sa rezulte obiectul de activitate al ofertantului si care trebuie sa cuprinda activitati de tipul celor supuse procedurii de achizitie. Informatiile cuprinse in Certificatul constatator trebuie sa fie reale/ actuale la data limita de depunere a ofertelor.
Pentru persoanele fizice / juridice straine: documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica/fizica sau de atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care candidatul / ofertantul este rezident;In cazul ofertei comune (asocierii): Toti semnatarii acordului de asociere vor depune documentele de mai sus.
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii
Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Municipiului Bucuresti/ teritorial, se - se depune in original/copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.Informatiile cuprinse in Certificatul constatator trebuie sa fie reale /actuale la data limita de depunere a ofertelor.
Se depune de catre fiecare ofertant/ofertant asociat.Cerinta 2Conform OMT 290/2000, ofertantul trebuie sa detina :
Autorizatie de furnizor feroviar sau agrement pentru servicii de intermediere a furnizarii produselor feroviare criticepentru produsele licitate.
Autorizatiile , agrementele solicitate mai sus trebuie sa fie valabile la data limita de depunere a ofertelor.
(1) In cazul in care, valabilitatea Autorizatiei AFER si/sau a Agrementului tehnic nu este/sunt pe toata durata de derulare a contractului, ofertantul va depune un angajament prin care in cazul in care este declarat castigator, se angajeaza ca va prelungi valabilitatea acestora, pe toata durata de derulare a contratului si va instiinta autoritatea contractanta.
(2) Agremente echivalente emise de organisme (similare AFER-ului) din statele in care ofertantul este stabilit, trebuie sa fie recunoscute de AFER.
Produsele feroviare critice, provenite din import sau de la furnizori unici, pot fi procurate de la agenti economici care nu detin autorizatie de furnizor feroviar, daca acestia fac dovada ca detin un agrement tehnic feroviar pentru fiecare produs furnizat.
Se recomanda consultarea site-ului www.afer.ro.Nota: In cazul unui grup de operatori economici care depun oferta comuna, aceasta cerinta este considerata indeplinita individual de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care o realizeaza.Tertul nu poate sustine prin prezentarea autorizatiilor necesare, din considerentul ca acest gen de autorizare se poate utiliza numai in nume propriu, nefiind o resursa transferabila.
Documentele se depun in copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii.
Autorizatie de furnizor feroviar sau agrement tehnic AFERpentru servicii de intermediere a furnizarii produselor feroviare criticepentru produsele licitate.
Recomandam consultarea site-ului www.afer.ro
Documentele se depun in copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii privind situatia financiara: Cifra medie de afaceri globala pe ultimii 3 ani .
Cerinta minima de calificare:
- pentru lotul I - realizarea unei cifre medii de afaceri globale , pe ultimii 3 ani, egala sau mai mare decat valoarea minima :400.000 lei, - pentru lotul II - realizarea unei cifre medii de afaceri globale , pe ultimii 3 ani, egala sau mai mare decat valoarea minima :150.000 lei.Ofertantii care trebuie sa efectueze conversia valorilor vor utiliza cursul de schimb mediu anual leu/valuta stabilit de catre BNR corespunzator fiecarui an in parte (2010, 2011, 2012).
In cazul in care ofertantul invoca sustinerea privind situatia financiara a unui tert, se va prezenta un angajament de sustinere intocmit conform art. 11^1 din HG 925/2006.Demonstrarea indeplinirii cerintei se face fie de ofertant, fie de un singur sustinator fara cumularea acestora.
Modalitatea de indeplinire
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul proceduriiSe va completa Formularul G din Sectiunea FORMULARE, in original;
Angajament ferm de sustinere din partea tertului sustinator conform art. 11^1 din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.Se depune de catre fiecare ofertant/ofertant asociat
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Experienta similara
Experienta similara se va dovedi prin depunerea unei listei cu principalele furnizari de produse similare in ultimii 3 ani, care va contine valori, cantitate, modul de indeplinire a obligatiilor si beneficiarii .
In cazul in care ofertantul invoca sustinerea privind experienta similara a unui tert, se va prezenta in original, un angajament de sustinere intocmit conform art. 11^1 din HG 925/2006.
Modalitatea de indeplinire
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii.
Lista furnizarilor de produse similare in ultimii 3 ani, in original, care va contine valori, cantitate, modul de indeplinire a obligatiilor si beneficiarii (Formular E? in original).
Se depune de catre fiecare ofertant/ofertant asociat
Angajament de sustinere din partea tertului, intocmit conform art. 11^1 din 1 din HG 925/2006.
Cerinta nr. 2
Conform OMT 290/2000 ofertantul trebuie sa detina : Omologare tehnica AFER sau Agrement tehnic AFER pentru produsele licitate.
Omologarile/agrementele solicitate mai sus trebuie sa fie valabile la data limita de depunere a ofertelor.(1) In cazul in care, valabilitatea omologarii tehniceAFER si/ sau a agrementelor tehnice nu este/ sunt pe toata durata de derulare a contractului, in cazul in care ofertantul este declarat castigator va depune un angajament prin care se angajeaza ca va prelungi valabilitatea acestora, pe toata durata de derulare a contractului si va instiinta autoritatea contractanta.(2) Agremente echivalente emise de organisme (similare AFER-ului) din statele in care ofertantul este stabilit, trebuie sa fie recunoscute de AFER.Documentele se depun in copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
Modalitatea de indeplinire
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii.
Omologare tehnica AFER sau Agrement tehnic AFER pentru produsele licitate.Recomandam consultarea site-ului www.afer.roDocumentele se depun in copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul
Informatii privind asocierea.In cazul asocieriiofertantul reprezentat printr-un grup de operatori economici va depune odata cu ofertasi documentele care o insotesc, acordul de asociere (operatorii economici asociati vor specifica in acordul de asociere partea de contract pe care urmeaza sa o execute fiecare).In cazul declararii ofertantuluica si castigator, acordurile de asociere vor fi prezentate in forma autentica pana la semnarea contractului
Modalitatea de indeplinire
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul proceduriiAcord de asociere -in original
In cazul declararii ofertantuluica si castigator, . Acordurile de asociere vor fi prezentate in forma autentica pana la semnarea contractului
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
9/3/3478/28.08.2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 02.10.2013 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
09.10.2013 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 09.10.2013 11:00
Locul: sediul autoritatii contractante, B-dul Dinicu Golescu nr.38, Sector 1, Bucuresti
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor + imputernicire si copie BI/CI
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
1.Corespondenta se va purta in limba romana, sub forma de acte oficiale transmise pe una din urmatoarele cai: - prin fax, la nr. 0213192433, intre orele 9-14 , prin incredintare directa, la punctul de contact din anunt, intre orele 9-14.2. Toate documentele depuse de ofertant vor fi in limba romana, sau insotite de traducere autorizatain limba romana.3. Documentatia de atribuire si raspunsurile la solicitarile de clarificari se vor posta in termen legal la rubrica de "Documentatii clarificari si decizii " a anuntului de participare din SEAP pe site-ulhttp: //www.e-licitatie.ro.4. In cazul in care, se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor, iar contractul se va atribui ofertantului cu pretul cel mai scazut.DATE REFERITOARE LA CLAUZE CONTRACTUALE: Clauzelecontractualeobligatoriisunt: obiectul si pretul contractului, documentele contractului, obligatiile prestatorului si ale achizitorului, penalitati si daune interese, garantia de buna executie a contractului.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642-8900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
CNCF ?CFR? SA - Directia Asistenta Juridica si Resurse Umane
Adresa postala: Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Tel. +40 213151117, Fax: +40 213151117, Adresa internet (URL): http: www.cfr.ro/CFR_new/infrastructura
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
18.09.2013 12:50
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer