Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Reevaluarea terenurilor si constructiilor apartinand domeniului privat al CNCF ?CFR? SA


Anunt de participare (utilitati) numarul 142453/07.03.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" - SA
Adresa postala: str. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Achizitii Publice SPBS, Tel. +40 213192433, In atentia: Craciun Dorina, Email: [email protected], Fax: +40 213192433, Adresa internet (URL): www.cfr.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii feroviare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Reevaluarea terenurilor si constructiilorapartinand domeniului privat al CNCF ?CFR? SA
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
11 - Servicii de consultanta in management si servicii conexe
Locul principal de prestare: La sediul Central si pe raza Sucursalelor CREIR CF 1-8 ale beneficiarului si la sediul prestatorului.
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Serviciul de reevaluare a terenurilor si constructiilor apartinand domeniului privat al CNCF ?CFR? SA , in conformitate cu prevederileOMFP nr.3055/2009 privind aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate si care trebuie sa se conformeze standardelor Nationale de evaluare adoptate de ANEVAR.Prestatorul are obligatia de a prezenta un Raport de reevaluare preliminar la data de 31.05.2013. Termenul de predare a raportului de reevaluare finala este data de 14.06.2013.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79419000-4 - Servicii de consultanta in domeniul evaluarii (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
?Reevaluarea terenurilor si constructiilorapartinand domeniului privat al CNCF ?CFR? SA?
LOT 1-?Reevaluarea terenurilor si constructiilorapartinand domeniului privat al CNCF ?CFR? SA? ? Sucursala CREIR CF Bucuresti ?15584 lei
LOT 2-?Reevaluarea terenurilor si constructiilorapartinand domeniului privat al CNCF ?CFR? SA? ? Sucursala CREIR CF Craiova- 21673 lei
LOT 3-?Reevaluarea terenurilor si constructiilorapartinand domeniului privat al CNCF ?CFR? SA? ? Sucursala CREIR CF Timisoara-24086 lei
LOT 4-?Reevaluarea terenurilor si constructiilorapartinand domeniului privat al CNCF ?CFR? SA? ? Sucursala CREIR CF Cluj- 18755 lei
LOT 5-?Reevaluarea terenurilor si constructiilorapartinand domeniului privat al CNCF ?CFR? SA? ? Sucursala CREIR CF Brasov-22088 lei
LOT 6-?Reevaluarea terenurilor si constructiilorapartinand domeniului privat al CNCF ?CFR? SA? ? Sucursala CREIR CF Iasi- 21061 lei
LOT 7-?Reevaluarea terenurilor si constructiilorapartinand domeniului privat al CNCF ?CFR? SA? ? Sucursala CREIR CF Galati- 17049lei
LOT 8-?Reevaluarea terenurilor si constructiilorapartinand domeniului privat al CNCF ?CFR? SA? ? Sucursala CREIR CF Constanta-7228lei
Valoarea estimata fara TVA: 147, 524RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
3 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Ofertantul va constitui o garantie pentru participare eliberata in numele ofertantului pentru fiecare lot in parte pentru care se depune oferta, asa cum sunt prezentate in Anexa B la prezenta fisa de date. Garantia de participare, in lei, poate fi constituita si in numerar la casieria CN CF?CFR?SA. In cazul depunerii la casierie a contravalorii mai multor loturi, se va mantiona (chitanta /factura) clar pentru ce loturi se constituie. Garantia de participare se constituie in conformitate cu prevederile art. 86 din HG nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare.Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare: 90 zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor (perioada aleasa va fi cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei). In cazul depunerii de oferte in asociere, garantia de participare trebuie constituita in numele asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici. Garantia de participare emisa in alta limba decat romana va fi prezentata in original si va fi insotita de traducerea autorizata si legalizata in limba romana. (Formular nr.2). Garantia de participare poate fi eliberata in numele ofertantului si in Euro calculata la cursul BNR, aferent perioadei 01.01.2013-31.01.2013 , de 1 Euro = 4, 3793 Lei.Cont garantie de participare: Beneficiar: CNCF CFR SA, CUI: RO11054529; Cont IBAN : RO76 BITR BU5R ON03 6603 CC02, Banca Italo-Romena Ag. Mihalache; I.M.M-urile beneficiaza de reducerea cu 50% a acestui cuantum, conform legii 346/2004 cu modificarile si completarile ulterioare, drept pentru care acestea vor prezenta garantia de participare insotita de declaratia privind statutul de IMM. 5% din valoarea contractului , fara TVA .Intreprinderile Mici si Mijlocii beneficiaza de reducerea cu 50% a acestui cuantum, conform prevederilor legii 346/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.Garantia de buna executie a contractului se va constitui prinscrisoare de garantie bancara, retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale aplicandu-seprevederile HG 1045/2011 ; sau orice alt instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, in termen de 3(trei) zile lucratoare de la data semnarii contractului de ambele parti. Garantia de buna executie se va restitui la solicitarea scrisa a ofertantului in care se va mentiona modalitatea de restituire. In cazul contractului de prestari servicii , autoritatea contractanta are obligatia de a elibera/restitui garantia de buna executie in cel mult 14 zile de la data indeplinirii de catre contractant a obligatiilor asumate prin contract daca nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
fonduri proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr.1. Eligibilitatea. Autoritatea contractanta va exclude din procedura ofertantul care se afla in una sau mai multe din situatiile prevazute la art. 180 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006. In acest sens, ofertantul va depune o declaratie pe propria raspundere.
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii-Declaratie pe propria raspundere privind eligibilitatea in conformitate cu Formularul A . Declaratia se depune in original dupa caz, de catre fiecare ofertant / ofertant asociat/ tert sustinator.Cerinta nr.2.Neincadrarea in situatiile prevazute la art.181 din OUG nr. 34/2006.Autoritatea contractanta va exclude din procedura ofertantul care se afla in una din situatiile prevazute la art.181 din OUG nr. 34/2006. In acest sens, ofertantul va depune o declaratie pe proprie raspundere.De asemenea, ofertantul va depune Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor, taxelor si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat, catre bugetele componente ale bugetului general consolidate, inclusiv catre bugetele locale. Din certificatele fiscale trebuie sa rezulte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele.Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii.Formularul B1 -Declaratia se depune in original dupa caz, de catre fiecare ofertant / ofertant asociat/ tert sustinator (tertul doar literele a, c si d ale art.181 din OUG nr.34/2006) - Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor, taxelor si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat, catre bugetele componente ale bugetului general consolidate, inclusiv catre bugetele locale. Din certificatele fiscale trebuie sa rezulte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele - se depune in original/copie legalizata/ copie lizibila conform cu originalul, dupa caz, de catre fiecare ofertant / ofertant asociat.
Cerinta nr.3. Neincadrarea la art.69 indice 1 din OUG nr. 34/2006. Autoritatea contractanta va exclude din procedura de atribuire ofertantul care se afla in situatia prevazuta la art.69 indice 1 din OUG nr. 34/2006 . Nota: persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt: Sophocleous Dimtrios-Dir.General; Corneliu Cretu - Dir.Gen.Adj.Ec.;Sorin Alexandru Trandafirescu-Dir.Gen.Adj.Pr.Europ.; Moldovan Macarie Alexandru- Dir.Gen. Adj.Teh.; Constantin Manea - Dir.Gen.Adj.Exp; Florin Iuliu Tomescu -Dir.Asistenta Juridica si Resurse Umane; Petru Cesa-Dir.Teh; Daniela Manuela Dumitrescu ? Dir.Comercial; Iulian Florin Mantescu-Director Contabilitate; Director Financiar - Daniela Cristea; Viorel Scurtu-Dir. Linii; Dir. Patrimoniu-Tarnita Ioan Vasile; Florina Mirica- Sef SACPE; Papa Traian-cons. jur;Iacob Jana-Sef Serv.reprezentare;Baicu Sorina - Sef STCD; Bogdan Branzan Fedeles ? Sef pr.STCD; Mitroi Marilena- Ec.;Valentin Mitroi ? sef birou STCD; Constantinescu Simona-Ec.; Daniela Manea ? Sef birou AL; HropaciovPetruta Lorena-Ec; Craciun Dorina Mihaela - ing.; Raluca Munteanu-ing.; Preda Georgiana-cons.jur; Buholt Mariana-cons.jur.; Laudat Mirela Gabriela-cons.jur; Melinte Ionut-Sef pr.; Popescu Constantin Cornel- Ec; Sandu Gabriela-cons jur; Tudor Gherghina-ing; Staicu Iulia-ing; Tobescu Aurel ?ing; Panait Liudmila-ing.;Parvu Maria ? Sef. Serv Contabilitate.; Iasnic Virgiliu Elvnio-ing. ;Florescu Ilona- ing; Daniel Petculescu ? Sef Serviciu; Bogdan Sabau ? Sef serv MMR, ; Mlesteu Nicolae Ninel-Ing.; Leahu Iulian ?Ing.;Olteanu Pompiliu ?sef pr;Iacob Daniel Catalin-Sef Serv.Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul proceduriiOfertantul va depune Formularul B2 ?in original. Formularul se depune in original dupa caz, de catre fiecare ofertant / ofertant asociat/ tert sustinator/subcontractant.Cerinta nr.4. Participarea la licitatie cu oferta independenta.Autoritatea contractanta va exclude din procedura de atribuire candidatul care nu depune certificatul de participare la licitatie cu oferta independenta , sau il depune, insa nu este conform Ordinului 314 din 12 octombrie 2010 emis de ANRMAP.
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii. Formularul B3?in original. Declaratia se depune in original de catre fiecare ofertant.
Dovada privind calitatea de IMM (unde este cazul)Dovezile privind calitatea de I.M.M. sunt necesare in vederea reducerii cu 50% a valorilor pentru criteriile legate de garantia pentru participare, de cifra de afaceri si de garantia de buna executie, conform prevederilor din Legea nr. 346/2004 cu modificarile si completarile ulterioare.
Documente care se depun pentru dovedirea calitatii de IMM a ofertantului: - in cazul intreprinderilor autonome ? se va depune: · ?Declaratie privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii? (Anexa 1) -in cazul intreprinderilor partenere ? se vor depune: · ?Declaratie privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii? (Anexa 1);· ?Calculul pentru intreprinderile partenere sau legate? (Anexa 2);· ?Fisa de parteneriat?;· ?Intreprinderi partenere?- in cazul intreprinderilor legate - se vor depune: - · ?Declaratie privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii? (Anexa 1);· ?Calculul pentru intreprinderile partenere sau legate? (Anexa 2);· ?Intreprinderi legate?;· ?Fisa privind legatura dintre intreprinderi? Incadrarea in una dintre cele 3 categorii mentionate mai sus se face conform prevederilor art. 41, 42, 43, 44 si 45 din Legea nr. 346/2004 cu modificarile si completarile ulterioare. Modelele formularelor in Formulare.Ofertantii vor depune documentele in original. Cerinta nr.1.Obiectul de activitate si forma de inregistrare.Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Municipiului Bucuresti/ teritorial, valabil la data limita de depunere aofertelor, din care sa rezulte obiectul de activitate al ofertantului si care trebuie sa cuprinda activitati de tipul celor supuse procedurii de achizitie. Informatiile cuprinse in Certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.Pentru persoanele fizice / juridice straine: documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica/fizica sau de atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care candidatul / ofertantul este rezident; In cazul ofertei comune (asocierii): Toti semnatarii acordului de asociere vor depune documentele de mai sus.
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul proceduriiCertificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Municipiului Bucuresti/ teritorial, valabil la data limita de depunere aofertelor- se depune in original/copie legalizata/ copie lizibila conform cu originalul.Se depune de catre fiecare ofertant/ofertant asociat.
Cerinta nr.2.Documente care dovedesc calitatea de membru corporativ al ANEVAR pentru operatorul economic ofertant in conformitate cu OG 24/2011(masuri in domeniul evaluarii) - autorizatie eliberata de Uniune (copie semnata si stampilata pentru conformitate cu originalul).Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii. Documente care dovedesc calitatea de membru corporativ al ANEVAR pentru operatorul economic ofertant- autorizatie eliberata de Uniune (copie semnata si stampilata pentru conformitate cu originalul)Se depune de catre fiecare ofertant/ofertant asociat.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr.1.Informatii privind situatia financiara: Cifra medie de afaceri globala pe ultimii 3 ani , in lei si in euroCerinta minima de calificare - realizarea unei cifre medii de afaceri globale , pe ultimii 3 ani, egala sau mai mare decat valoarea minima impusa pentru fiecare lot in parte dupa cum urmeaza:
LOT 1- 31.000 lei ; LOT 2-43.000lei ;LOT 3 -48.000 lei; LOT 4 -37.000lei ; LOT 5- 44.000lei ;LOT 6- 42.000lei ; LOT 7- 34.000lei; LOT 8-14.000lei
Pentru conversia cifrei globale de afaceri din Lei in Euro, se va realiza la cursul mediu stabilit de Banca Nationala a Romaniei pentru anul respectiv:
pentru anul 2012 1euro=4, 4560lei;pentru anul 2011 1euro=4, 2379 lei ; pentru anul 2010 1euro=4, 2099 lei.In cazul in care ofertantul invoca sustinerea privind sutuatia financiara a unui tert, se va prezenta in original, un angajament de sustinere incheiat in forma autentica din partea tertului, intocmit conform art. 11^1 din HG 925/2006. Demonstrarea indeplinirii cerintei se face fie de ofertant, fie de un singur sustinator fara cumularea acestora.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa formularul G din Sectiunea FORMULARE, in original; Se depune de catre fiecare ofertant/ofertant asociat.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1- Experienta similara se va dovedi prin depunerea listei principalelor prestari de servicii in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati .Ofertantul trebuie saprezinte cel putin un document/ contract/proces-verbal de receptie sau un numar maxim de 3 documente/contracte/procese-verbale de receptie care sa confirme prestarea de servicii in valoare cumulata minima impusa pentru fiecare lot in parte dupa cum urmeaza:
LOT 1- 15.500 lei;LOT 2- 21.500 lei ;
LOT 3 -24.000 lei;LOT 4 -18.500 lei;LOT 5- 22.000 lei;LOT 6-21.000 lei;
LOT 7-17.000 lei;LOT 8-7.000lei;
Conversia valorilor se va face la cursul lei/euro mediu comunicat de BNR pentru anul respectiv, dupa cum urmeaza: Anul 2012:1 euro = 4, 4560 lei ;Anul 2011:1 euro = 4.2379 lei;Anul 2010:1 euro = 4, 2099 lei;
In cazul in care ofertantul invoca sustinerea privind experienta similara a unui tert, se va prezenta in original, un angajament de sustinere incheiat in forma autentica din partea tertului, intocmit conform art. 11^1 din HG 925/2006. Demonstrarea experientei similare se face fie de ofertant, fie de un singur sustinator fara cumularea acestora.
Modalitatea de indeplinire
Modalitatea de indeplinire. O lista a principalelor serviciiprestate in ultimii 3 ani, continandvalori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati;
- prezentarea cel putin a unui document/contract/proces-verbal de receptie sau aunui numar maxim de 3 documente/contracte/procese-verbale de receptie care sa confirme prestarea de servicii in valoare cumulata minima impusa pentru fiecare lot in parte ;
-Angajament de sustinere incheiat in forma autentica din partea tertului, intocmit conform art. 11^1 din HG 925/2006, daca este cazul?in original.Se depune de catre fiecare ofertant/ofertant asociat pentru partea din contract pe care o realizeaza.
Declaratie privind efectivul mediu anual al personalului angajat, al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani.Ofertantul va prezenta echipa ce va duce la indeplinire viitorul contract. Ofertantul trebuie sa faca dovada ca in echipa ce va duce la indeplinireviitorul contract va implica cel putin 1 evaluator acreditatat ANEVAR sau 1 membru titular ANEVAR. In conformitate cu OG 24/2011, in acest sens va prezenta documente care demonsrtreaza calitatea de evaluator acreditatat ANEVAR sau membru titular ANEVAR , semnate si stampilate pentruconformitate cu originalul. Documentele trebuie sa fie in termen de valabilitate la data limita de depunere a ofertelor. Se vor prezenta CV-urile persoanelor mentionate.
Modalitatea de indeplinire
Modalitatea de indeplinire Se va prezenta Formularul J din sectiunea formulare, in originalSe vor prezenta CV-urile persoanelor mentionate ca facand parte din echipa care se va ocupa cu derularea contractului, documente care demonstreaza calitatea de evaluator acreditatat ANEVAR sau membru titular ANEVAR, semnate si stampilate pentruconformitate cu originalul. Insotite de copii dupa diplome, atestate, etc... care sa sustina informatiile prezentate in CV.
Informatii privind subcontractarea. Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are intentia sa o subcontracteze. Declaratia privind subcontractantii, partile din contract care urmeaza sa le indeplineasca si acordul acestora (se vor prezenta informatii privind proportia/partea in care contractul urmeaza sa fie indeplinit de catre subcontractanti, datele de recunoastere ale subcontractantilor).
Modalitatea de indeplinire
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul proceduriiFormularul D ?in original
Informatii privind asocierea. In cazul asocieriiofertantul reprezentat printr-un grup de operatori economici va depune odata cu oferta si documentele care o insotesc, acordul de asociere (operatorii economici asociati vor specifica in acordul de asociere partea de contract pe care urmeaza sa o execute fiecare si liderul de asociere). In cazul declararii ofertantuluica si castigator, Acordurile de asociere vor fi prezentate in forma autentica pana la semnarea contractului.
Modalitatea de indeplinire
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii- Acord de asociere -in originalIn cazul declararii ofertantuluica si castigator, Acordurile de asociere vor fi prezentate in forma autentica pana la semnarea contractului
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
9/3/578/04.03.2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 21.03.2013 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
28.03.2013 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 28.03.2013 10:30
Locul: sediul autoritatii contractante D-dul Dinicu Golescu nr.38, Sector 1, Bucuresti , ET 5 CAM.79
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor cu imputernicire si copie BI/CI/Pasaport.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
1.Corespondenta se va purta in limba romana, sub forma de acte oficiale transmise pe una din urmatoarele cai: - prin fax, la nr. 0213192433, intre orele 9-14 , prin incredintare directa, la punctul de contact din anunt, intre orele 9-14.2. Documentelede calificare , Propunerea tehnica si cea financiara se vor depune separat pentru fiecare lot in parte .(original + copie). 3.Toate documentele depuse de ofertant vor fi in limba romana, sau insotite de traducere autorizatain limba romana.4. Documentatia de atribuire si raspunsurile la solicitarile de clarificari se vor posta in termen legal la rubrica de "Documentatii clarificari si decizii " a anuntului de participare din SEAPpe site-ulhttp: //www.e-licitatie.ro.5. In cazul in care, se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor, iar contractul se va atribui ofertantului cu pretul cel mai mic. 6. Atentionam ofertantii ca terenurile si constructiile apartinand patrimoniului privat al CNCF CFR SA sunt raspandite pe razele Sucursalelor CREIR CF 1-8 care se intind pe mai multe judete.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenul de depunere a contestatiei este in conformitate cu art.256 indice 2 din OUG nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
CNCF ?CFR? SA - Directia Asistenta Juridica si Resurse Umane
Adresa postala: Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Tel. +40 213192526, Fax: +40 213192526, Adresa internet (URL): http: www.cfr.ro/CFR_new/infrastructura
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
07.03.2013 16:00
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer