Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Refacere pod DN 17A km 62+243


Anunt de participare numarul 6680/21.03.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA NATIONALA DE AUTOSTRAZI SI DRUMURI NATIONALE SA
Adresa postala: STRADA BULEVARDUL DINICU GOLESCU NR 38, SECTOR 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Punct(e) de contact: AMELIA LUIZA LACATUSU, Tel.021.315.01.26, Email: [email protected], Fax: 021.315.01.26, Adresa internet (URL): www.andnet.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
C.N.A.D.N.R. S.A.-Directia Regionala Drumuri si Poduri Iasi
Adresa postala: Str. Gheorghe Asachi nr.19, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700481, Romania, Punct(e) de contact: D.R.D.P. Iasi, Tel.0232214430, In atentia: Biroul Licitatii, Serviciul Investitii, Email: [email protected], Fax: 0232214432
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
C.N.A.D.N.R. S.A.-Directia Regionala Drumuri si Poduri Iasi
Adresa postala: Str. Gheorghe Asachi nr.19, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700481, Romania, Punct(e) de contact: D.R.D.P. Iasi, Tel.0232214430, In atentia: Biroul Licitatii, Email: [email protected], Fax: 0232214432
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
C.N.A.D.N.R. S.A.-Directia Regionala Drumuri si Poduri Iasi
Adresa postala: Str. Gheorghe Asachi nr.19, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700481, Romania, Punct(e) de contact: D.R.D.P. Iasi, Tel.0232214430, In atentia: Registratura, Email: [email protected], Fax: 0232214432
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
Altele: Activitati de interes public national in domeniul administrarii DN
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Refacere pod DN 17A km 62+243
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: DN 17A 62+243
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrari refacere pod.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45221119-9 - Renovare de poduri (Rev.1)
45221100-3-Lucrari de constructii de poduri (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Executia lucrarilor de reparare pod.
Valoarea estimata fara TVA: 3, 300, 000RON
II.2.2) Optiuni
Da
DRDP isi rezerva dreptul de a achizitiona suplimentar, lucrari similare.
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
9 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantia de participare 35.000 lei sub forma de scrisoare de garantie bancara in original. Garantie de buna executie 5% din valoarea contractului fara TVA.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Imprumut BEI si Bugetul de Stat.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Contract de asociere legalizat.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Declaratie privind eligibilitatea;
2. Certificate constatatoare pentru plata taxelor si impozitelor la bugetul de stat si bugetul local la data de 31.03.2007.
3.Copie dupa certificatul de inregistrare unic emis de camera de comert si industrie, copie dupa actul constitutiv ( contractul de societate sau statutul),
4. Certificatul de inregistrare fiscala eliberat de Oficiul Registrului Comertului
5. Documente din care sa rezulte faptul ca ofertantul nu se incadreaza in situatiile prevazute la art.180 si 181 din OG 34/2006-Certificat emis de Oficiul Registrului Comertului.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Bilant contabil :2004, 2005 , 31.12.2006.
2. Fisa de informatii generale
3. Balanta contabila la data de 31.03.2007
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Declaratie privind cifra medie anuala de afaceri pe ultimii trei ani sa fie de minim 8.000.000 lei pentru contractele de lucrari din activitatea de constructii montaj.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Lucrari similare executate in ultimii 5 ani insotit de certificari de buna executie.2.Informatii referitoare la dotarile de natura tehnica si personal de specialitate pentru indeplinirea contractului.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Pentru contractele de lucrari: incheierea si indeplinirea in ultimii 5 ania trei contractede natura si complexitate cu o valaore de cel putin 1.600.000 lei, insotit de certificari de buna executie.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 09.05.2007 09:00
Documente de plata: DA
Pretul: 400 RON
Conditii si modalitate de plata: Cash la casieria DRDP Iasi sau virament cu OP. Pretul nu include TVA.
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
14.05.2007 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
3luni (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 14.05.2007 10:00
Locul: Sediul DRDP Iasi, Str. Gh. Asachi, nr.19
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Comisia de licitatie numita prin Ordin al Ministrului Transporturilor, constructiilor si turismului, observatori si max 2 persoane din partea fiecarui ofertant.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Curtea de Apel Iasi
Adresa postala: Str. Anastasie Panu, nr.25, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700024, Romania, Tel.0232217808
Organism competent pentru procedurile de mediere
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Bd. Dinicu Golescu, nr.38, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Email: [email protected]
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
D.R.D.P. Iasi - Birou Juridic
Adresa postala: Str. Gh. Asachi, nr.19, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700481, Romania, Tel.0232214430, Fax: 0232214432
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
21.03.2007 15:56
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer