Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Refacere pod km 41+886 linia CF Arad - Oradea


Anunt de participare (utilitati) numarul 146914/30.09.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" - SA
Adresa postala: Sucursala Centrul Regional de Exploatare Intretinere si Reparatii CF Timisoara, Str.Garii nr.2, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300166, Romania, Punct(e) de contact: Vasile Gurza, Tel. +40 256494158, In atentia: Vasile : Gurza, Email: [email protected], Fax: +40 256494158, Adresa internet (URL): www.cfr.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii feroviare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Refacere pod km 41+886 linia CF Arad - Oradea
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea, prin orice mijloace, a unei lucrari, conform cerintelor specificate de autoritatea contractanta
Locul principal de executare: Linia CF Arad ? Oradea, km 41+886
Codul NUTS: RO42 - Vest
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrarile propuse a se executa sunt urmatoarele : - construirea unui nou podet cu lumina de 2.00 m, alcatuit din 4 elemente prefabricate tip C2EN, cu o lungime totala de 6, 46 m, aripi prefabricate tip A 1, executarea scarilor de acces pe taluz pe ambele parti ale liniei, dotate cu balustrada;
- refacerea in totalitate a stratului de repartitie si a prismei de piatra sparta pe o distanta de 21, 00 m;
- reprofilarea terasamentului pe o distanta de 50, 00 m si executarea unor rigole betonate pentru colectarea apelor de pe taluz si dirijarea acestora catre albie pe ambele parti ale caii ferate, atat spre Zimand, cat si spre Nadab;
- albiava fi decolmatata, calibrata si prevazuta cu dale din beton armat cu plasa sudata cu diametrul de 6 mm, ochiuri de 10x10 cm, asezate pe pinteni longitudinali din beton simplu C16/20, atat in amnonte, cat si in aval. In aval, amenajarea hidraulica va fi prevazuta si cu saltele din anrocamente.
Valoarea estimata a achizitiei este de 587.190 lei , din care :
- Valoarea C+M :505.620 lei ( inclusiv 33.600 lei organizare de santier );
- Cheltuieli diverse si neprevazute :15 %reprezentand 81.570 lei.
Valori fara TVA.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45221112-0 - Lucrari de constructii de poduri feroviare (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Refacere pod km 41+886 linia CF Arad - Oradea
Valoarea estimata fara TVA: 587, 190RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
91 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia pentru participare este de 10112 lei pentru o perioada de valabilitae de 120 zile (50% pentru IMM-uri) de la data limita de depunere a ofertei si se constituie: *prin OP in cont nr. RO 76 BPOS36003306699 ROL 01 deschis la Banc Post Timisoara;* a unei file CEC in contul autoritatii contactante cu conditia confirmarii acestora de catre banca pana la data deschiderii ofertelor sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta in original;Ofertele care nu sunt insotite de dovada constituirii garantiei pentru participare pot fi respinse in cadrul sedintei de deschidere a ofertelor.Autoritatea contractanta are dreptul de a retine garantia pentru participare, ofertantul pierzand suma constituita, atunci cand acesta din urma se afla in oricare din urmatoarele situatii: a) isi retrage oferta in perioada de valabilitate a acesteia;b) oferta sa fiind stabilita castigatoare : * nu constituie gararantia de buna executie asa cum este stabilit in documentatia de atribuire si contract;* refuza sa semneze contractul de achizitie publica in perioada de valabilitate a ofertei.De asemenea, in cazul in care ofertantul depune la CNSC contestatie, iar consiliul o respinge ca nefondata, autoritatea contractanta va retine din garantia de participaresume de 4285, 62 lei conform art. 278 indice 1 din OUG nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioareCursul de referinta pentru echivalarea garantiei de buna executie in valuta : curs BNR ( leu/valuta ) din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile. Cuantumul garantiei de buna executie a contractului de lucrari :5 % din valoarea contractului fara TVA- garantia de buna executie se constituie printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari , care devine anexa la contractsau- garantia de buna executie se constituie prin retineri succesive din facturile emise de prestator in conditiile art.90, alin.3 din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Buget de stat
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Declaratie privind eligibilitatea ( formular A din sectiunea formulare )
-Autoritate contractanta va exclude din procedura ofertantul care se afla in situatia prevazuta la art.69 indice 1 din OUG nr. 34/2006 modificata si completata, si anume:
-Ofertantii / candidatii / ofertantii asociati / subcontractantii/tertii sustinatori care are drept membrii in cadrul consiliului de administratie/organ de conducere sau de supervizare si/sau are actionari ori asociati persoane care sunt sot /sotie, ruda sau afin pana la gradul al patruleainclusiv sau care se afla in relatii comerciale, astfel cum sunt acestea prevazute la art. 69 lit.a) din OUG nr.34/2006, cu persoane care detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante. Persoanele din cadrul Sucursalei CREIR CF Timisoara cu functie de decizie in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de achizitie sunt : ing.Benec Mircea ? Directorul Sucursalei ;ec.Floristeanu Mihaela ? ContabilSef ; ing.Stoichescu Ion? Sef Divizie Tehnica;jr.Roibanescu Alexandru ? Sef Oficiu Juridic;ing.Gurza Vasile ? SefBirou Achizitii Publice. In acest sens, ofertantii / candidatii / ofertantii asociati / subcontractantii/tertii sustinatorivor depune o declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la Art. 69 indice 1 din OUG nr. 34/2006 ( Formularul B.2. din Sectiunea Formulare ).
Declaratiile se depun in original.
-Ofertantii vor depune o declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr. 34/2006; iar tertii sustinatoriprivind neincadrarea in situatiile prevazute la lit. a), lit.c)si d) - art. 181din OUG nr. 34/2006 ( formular 12 B din sectiunea formulare)
-Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta conform Ord. ANRMAP nr.314/2010 ( formular P din sectiunea formulare ).
-certificat de atestare fiscala privind obligatiile de plata catre bugetul de stat din care sa rezulte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in careeste prevazut termenul limita de depunere a ofertelor (in original ; copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul);
-certificat de atestare fiscala privind obligatiile de plata la bugetul local din care sa rezulte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in careeste prevazut termenul limita de depunere a ofertelor (in original ; copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul). Persoana juridice/fizice romane:
Cerinta obligatorie: -Certificat emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul teritorial, (in original ;copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul), iar informatiile cuprinse in certificat sa fie actualizate la data limita de depunere a ofertelor si din care sa rezulte ca: * domeniul de activitate al ofertantului corespunde obiectului procedurii;
- Autorizatie AFER si Agrement tehnic feroviar pentru lucraride poduri CF valabila la data limita a depunerii ofertelor ( conform prevederilor Ordinului minstrului transporturilornr.290/2000 ) ;
-Ofertantul castigator are obligativitatea de a prezenta un angajament prin care, in cazul expirarii autorizatiei de furnizor feroviar sau agrement tehnic feroviarpe perioada de derulare a contractului, va proceda la prelungirea valabilitatii acestora, in termen util, din proprie initiativa, aducand acest fapt si la cunostiinta autoritatii contractante.
Persoana juridice/fizice straine:
Cerinta obligatorie: - documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica sau de inregistrare/atestare ori apartenenta profesionala, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident.
- Autorizatie AFER si Agrement tehnic feroviar pentru lucraride poduri CF valabila la data limita a depunerii ofertelor ( conform prevederilor Ordinului minstrului transporturilornr.290/2000 ) sau echivalent emis de organisme stabilite in alte state ale Uniunii Europene.
-Ofertantul castigator are obligativitatea de a prezenta un angajament prin care, in cazul expirarii autorizatiei de furnizor feroviar sau agrement tehnic feroviarpe perioada de derulare a contractului, va proceda la prelungirea valabilitatii acestora, in termen util, din proprie initiativa, aducand acest fapt si la cunostiinta autoritatii contractante.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Operatorii economici trebuie sa prezinte bilantul contabil pe anii 2010, 2011 si 2012 .
Modalitatea de indeplinire
*copie bilant pe anii 2010, 2011 , 2012 cu mentiunea conform cu originalul ( sau copie dupa documentele prezentate pentru anul 2012 )
- cifra medie de globalape ultimii trei ani sa fiede cel putin 1011000 lei.
Modalitatea de indeplinire
Se va prezenta Fisa de informatii generale cu declararea cifrei de afaceri globala pe ultimii trei ani, si anume: 2010;2011 si 2012, la cursul mediuBNR anual ( leu/valuta )
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
a)Informatii privind capacitatea tehnica
declaratie pe propria raspundere referitoare la utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de lucrari;
Modalitatea de indeplinire
Ofertantii vor complecta Formularul L din Sectiunea Formulare
b) experienta similaraPrezentarea unei liste de lucrari executate in ultimii 5 ani , insotita de certificari de buna executie pentru cele mai importante lucrari, perioada si locul executiei lucrarilor, modul de indeplinire a obligatiilor, beneficiari, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati.
Modalitatea de indeplinire
Ofertantii vor complecta Formularul E din Sectiunea Formulare
c)Experienta similara se va demonstra prin prezentarea cel putin a unui contract de executie lucrari la poduri CF in valoare de minim 505.000 lei (fara TVA).Se vor prezenta certificari de buna executie perioada si locul executiei lucrarilor, modul de indeplinire a obligatiilor, beneficiari, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati si vor preciza daca au fost indeplinite in conformitate cu normele profesionale din domeniu si daca au fost duse la bun sfarsit.
Modalitatea de indeplinire
Ofertantii vor completa Formularul E 2 din Sectiunea Formulare. Pentru calcul echivalentei se va aplica cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR .
d) declaratie pe propria raspundere privind efectivul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani.
Modalitatea de indeplinire
Ofertantii vor complecta Formularul I din Sectiunea Formulare
e) Informatii privind subcontractantii
In cazul in care un ofertant subcontracteaza parti din contract si este declarat castigator, va depune inainte de incheierea contractului cu autoritatea contractanta contractul incheiat intre ofertant si subcontractant si care se constituie anexa la contractul de achizitie. Inlocuirea unui subcontractant dupa incheierea contractului de achizitie publica se poate face numai cu aprobarea autoritatii contractante, fara a se modifica propunerea tehnica sau financiara.
Modalitatea de indeplinire
Ofertantii vor complecta formularul 12G din Sectiunea Formulare cu subcontractantii si specializarea acestora.
f)Ofertantii trebuie sa aiba un responsabil cu controlul calitatii sau dovezi care sa ateste absolvirea cursului de management in domeniul calitatii al persoanei respective
Modalitatea de indeplinire
Ofertantii vor depune copii dupa autorizatii sau diplome sau orice act oficial care atesta aceasta cerinta cu mentiunea ? conform cu originalul ? .
a) Ofertantul va prezenta certificatul de calitate SR EN ISO 9001-2008, in copie
Modalitatea de indeplinire
Se vor prezenta certificatele de atestare a standardelor de respectare a calitatii. In conformitate cu principiul recunoasterii reciproce, se vor accepta certificate echivalente emise de organisme din tara executantului, sau din alte state ale UE.Certificatul trebuie sa fie valabil la data limita de depunere a ofertelor.
b)Certificarea sistemului de management de mediu SR EN ISO 14001/2005, in copie
Modalitatea de indeplinire
- Ofertantii vor prezenta certificatul de protectia mediului SR EN ISO 14001/2005 sau alte documente care dovedesc ca in societate este asigurat un nivel corespunzator al protectiei mediului.Certificatul trebuie sa fie valabil la data limita de depunere a ofertelor.In conformitate cu principiul recunoasterii reciproce, se vor accepta certificate echivalente emise de organisme din tara prestatorului sau din alte state ale UE.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
Intra in licitatie electronica
1.
Pretul ofertei
85%
Descriere: Componenta financiara
2.
Componenta tehnica
15%
Descriere: 2. Durata de garantie pentru lucrarile executate:
Punctaj maxim componenta tehnica: 15
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Precizari specifice privind licitatia electronica, : a) in cadrul licitatiei electronice, procesul repetitiv de ofertare se refera la Pretul ofertei si Durata de garantie pentru lucrarile executate ( care compun valoarea ofertei ) Punctarea ofertelor se va face de catre SEAP, folosindu-se regula de trei simple, raportata la cea mai buna oferta admisibila.b) Valorile ofertate in runda de ofertare trebuie sa fie mai mici decat cele ofertate initial in Formularul de oferta. Limita pana la care valoarea ofertei poate fi imbunatatita, in sensul micsorarii ei, depinde de fiecare ofertant in parte. c) Informatiile care urmeaza a fi puse la dispozitia ofertantilor in cursul licitatiei electronicesunt: ? ofertantii pot vedea cea mai buna oferta?si ? ofertantii pot vedea numarul de participanti inscrisi la licitatie? . Informatiilevor fi disponibilein cadrul invitatiei care va fi primita pe cale electronicade catre fiecare ofertant care a depus ofertaadmisibila.d)Informatii relevante privind procesul licitatiei electronice: - Inainte de lansarealicitatiei electronice, autoritatea contractanta va realiza o evaluare initiala integrala a ofertelor, in conformitate cu criteriul de atribuire stabilit in documentatia de atribuire, respectiv oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic.- Autoritatea contractanta va invita toti ofertantii care au depus oferte admisibile sa prezinte oferte noi. Invitatia se transmite pe cale electronica, simultan, tuturor ofertantilor respectivi. Notificarile de incepere a licitatiei electronice vor fi transmise automat de catre sistem la adresa de posta electronica (e-mail) inregistrata in sistem ca adresa de contact si vor fi disponibile de asemenea in sectiunea ?Notificari de sistem?. In vederea realizarii acestei etape, autoritatea contractanta va introduce in SEAP informatiile solicitate automat de sistemul informatic.Nota : Informatiile relevante referitoare la echipamentul electronic folosit, conditiile tehnice si modalitatile concrete de realizare a conectariiin vederea participarii la licitatia electronica : operatorii economici trebuie sa fie inregistrati online, sa detina certificat digital valid pentru acces in sistem si o adresa de e-mail functionala, precizata in datele de contact din Formular B3 din Documentatia de atribuire "Informatii generale". Informatii disponibile pentru conectare si inregistrare la: http: //www.e-licitatie.ro.Autoritatea contractanta va atribui contractul cu respectarea prevederilor art. 200 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Atribuirea se va face pe baza rezultatului obtinut in urma finalizarii licitatiei electronice asa cum prevede art. 169 alin. (2) din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.Dupa runda de licitatie electronica, se solicita operatorilor economici satransmita autoritatii contractante, prin fax la nr. 0256/494158, in termen de 24 ore, formularul de oferta cu noile valori rezultate in urma procesului de reofertare electronica. Totodata operatorii economici au obligatia satransmita autoritatii contractante si prin posta formularul de oferta, exemplar original, cu noile valori.Licitatia electronica va incepe la 2 (doua) zile lucratoare de la transmiterea invitatiei de la adresa de posta electronica (e-mail) inregistrata in sistem ca adresa de contact.Numarul de runde ale licitatiei electronice: 1 (una).Durata rundei de licitatie: 1 zi ( 24 ore).Licitatia electronica se va incheia dupa terminarea rundei de licitare.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
3/1/3/BAP/111/2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 11.10.2013 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
18.10.2013 09:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 18.10.2013 11:00
Locul: Sucursala CREIR CF Timisora, str. Garii, nr. 2, etaj 2, cam.232, Timisoara, jud. Timis, CP-300166
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Repreyentantii imputerniciti ai ofertantilor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Daca doua sau mai multe oferte vor obtine, in cadrul licitatiei electronice acelasi punctaj, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor care au obtinut cel mai bun punctaj o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui propunere financiara are cel mai bun punctaj.Criteriul de atribuire propus este ?oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic? calculat dupa formula: Pt n = Pf n + Pg n. Pe parcursul derularii contractului, pentru resursele materiale stabilite de achizitorprin Formularul C 6, executantul va prezenta aviz de insotire a marfii din care sa rezulte denumirea si cantitatea bunurilor livrate insotite de notele de cantar. In situatia in care resursele materiale au fost aprovizionate inainte de semnarea contractului, si se afla pe stoc, executantul lucrarilor va prezenta avizul de insotire a marfii intocmit de executant pentru asigurarea transportului la locul lucrarii. Ambele avize vor avea continut minimal obligatoriu de informatii privind datele avizului de insotire a marfii . Anexa la oferta tehnica cu resursele materiale pentru care se solicita executantului sa declare furnizorul vor fi cuprinse in propunerea tehnica.Contractele de prestari servicii/inchiriere cu tertii pentru operatiile incluse in devizul oferta vor fi prezentate in copie semnata/stampilata ? conform cu originalul ? , datata, cu mentiunea ca nu vor mai suferi modificari ulterioare.Clauzele contractuale ale acestor contracte trebuie sa ofere suficiente informatii pentru a justifica executarea prestatiilor in conformitate cu prevederile propunerilor tehnice si financiare, si se vor introduce in plicul cu ? DOCUMENTE DE CALIFICARE ?.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Pers. vat. poate sesiza CNSC pt. anul. actului si/sau rec. dreptului pretins ori a interesului legitim in termen de 5 zile incep. cu ziua urmat. luarii la cunost., conf. OUG nr. 34/2006aprob. cu modif. ?i compl. despre un act al AC consid. nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Sucursala CREIR CF Timisoara - Oficiul Juridic
Adresa postala: Str.Garii nr.2, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300166, Romania, Tel. +40 256494158, Fax: +40 256494158
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
27.09.2013 14:08
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer