Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Refacere pod km 41+886 linia CF Arad - Oradea


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
576.474 RON

Castigatorul Licitatiei: 2 INVEST S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 146914/26.11.2013
Informatii anunt de participare asociat 142175
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" - SA
Adresa postala: Sucursala Centrul Regional de Exploatare Intretinere si Reparatii CF Timisoara, Str.Garii nr.2, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300166, Romania, Punct(e) de contact: Vasile Gurza, Tel. +40 256494158, In atentia: Vasile : Gurza, Email: [email protected], Fax: +40 256494158, Adresa internet (URL): www.cfr.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Servicii feroviare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Refacere pod km 41+886 linia CF Arad - Oradea
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea, prin orice mijloace, a unei lucrari, conform cerintelor specificate de autoritatea contractanta
Locul principal de executare: Linia CF Arad ? Oradea, km 41+886
Codul NUTS: RO42 - Vest
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrarile propuse a se executa sunt urmatoarele : - construirea unui nou podet cu lumina de 2.00 m, alcatuit din 4 elemente prefabricate tip C2EN, cu o lungime totala de 6, 46 m, aripi prefabricate tip A 1, executarea scarilor de acces pe taluz pe ambele parti ale liniei, dotate cu balustrada;
- refacerea in totalitate a stratului de repartitie si a prismei de piatra sparta pe o distanta de 21, 00 m;
- reprofilarea terasamentului pe o distanta de 50, 00 m si executarea unor rigole betonate pentru colectarea apelor de pe taluz si dirijarea acestora catre albie pe ambele parti ale caii ferate, atat spre Zimand, cat si spre Nadab;
- albiava fi decolmatata, calibrata si prevazuta cu dale din beton armat cu plasa sudata cu diametrul de 6 mm, ochiuri de 10x10 cm, asezate pe pinteni longitudinali din beton simplu C16/20, atat in amnonte, cat si in aval. In aval, amenajarea hidraulica va fi prevazuta si cu saltele din anrocamente.Valoarea estimata a achizitiei este de 587.190 lei , din care : - Valoarea C+M :505.620 lei ( inclusiv 33.600 lei organizare de santier );
- Cheltuieli diverse si neprevazute :15 %reprezentand 81.570 lei.Valori fara TVA.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45221112-0 - Lucrari de constructii de poduri feroviare (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
576, 474RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
- criteriile mentionate in continuare
- criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
3/1/3/BAP/111/2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 38 Denumirea: Refacere pod km 41+886 linia CF Arad - Oradea
V.1) Data atribuirii contractului 08.11.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
2 INVEST S.R.L.
Adresa postala: str. David Prodan, nr. 24, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400439, Romania, Tel. 0264/433565, Email: [email protected], Fax: 0264/432876
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 587190.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 576474.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Daca doua sau mai multe oferte vor obtine, in cadrul licitatiei electronice acelasi punctaj, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor care au obtinut cel mai bun punctaj o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui propunere financiara are cel mai bun punctaj.Criteriul de atribuire propus este ?oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic? calculat dupa formula: Pt n = Pf n + Pg n. Pe parcursul derularii contractului, pentru resursele materiale stabilite de achizitorprin Formularul C 6, executantul va prezenta aviz de insotire a marfii din care sa rezulte denumirea si cantitatea bunurilor livrate insotite de notele de cantar. In situatia in care resursele materiale au fost aprovizionate inainte de semnarea contractului, si se afla pe stoc, executantul lucrarilor va prezenta avizul de insotire a marfii intocmit de executant pentru asigurarea transportului la locul lucrarii. Ambele avize vor avea continut minimal obligatoriu de informatii privind datele avizului de insotire a marfii . Anexa la oferta tehnica cu resursele materiale pentru care se solicita executantului sa declare furnizorul vor fi cuprinse in propunerea tehnica.Contractele de prestari servicii/inchiriere cu tertii pentru operatiile incluse in devizul oferta vor fi prezentate in copie semnata/stampilata ? conform cu originalul ? , datata, cu mentiunea ca nu vor mai suferi modificari ulterioare.Clauzele contractuale ale acestor contracte trebuie sa ofere suficiente informatii pentru a justifica executarea prestatiilor in conformitate cu prevederile propunerilor tehnice si financiare, si se vor introduce in plicul cu ? DOCUMENTE DE CALIFICARE ?.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Timis-Sectia Comerciala
Adresa postala: Piata Tepes Voda nr.2, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300055, Romania, Tel. +40 256498054, Email: [email protected], Fax: +40 256200040
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Sucursala CREIR CF Timisoara - Oficiul Juridic
Adresa postala: Str.Garii nr.2, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300166, Romania, Tel. +40 256494158, Fax: +40 256494158
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
26.11.2013 14:26
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer