Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Refacerea lucrarilor calamitate din amenajarea de desecare Saucesti (Valea Turbata) - Unitatea de Administrare BACAU


Anunt de participare numarul 111371/12.11.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ADMINISTRATIANATIONALAAIMBUNATATIRILORFUNCIARERA
Adresa postala:  Soseaua Oltenitei 35-37, Sector 4, Bucuresti, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  041293, Romania, Punct(e) de contact:  Serviciul Licitatii, Tel. 021-3322816, In atentia:  ing. Tania Cotruta, Email:  [email protected], [email protected], Fax:  021-3322183, Adresa internet (URL):  http: //www.anif.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Administratie Nationala
Activitate (activitati)
Altele: Activitati conexe agriculturii. Arhitectura peisagistica
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Refacerealucrarilor calamitatedin amenajareade desecare Saucesti (Valea Turbata) - Unitatea de Administrare BACAU
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: U.A. Bacau
Codul NUTS: RO211 - Bacau
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrari de excavare si de terasament
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45112000-5 - Lucrari de excavare si de terasament (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform Caietului de sarcini din d.a.
Valoarea estimata fara TVA: 559, 131RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
15 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantie de participare 8.000 lei; garantia de buna executie este in cuantum de: 10% din valoarea fara TVA a contractului
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Buget de stat
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea; Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.181 din O.U.G. nr. 34 / 2006; Certificate de atestare fiscala ANAF pentru persoane juridice privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plataa impozitelor si taxelor catre stat, precum si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat la data de 31.10.2010; Certificat fiscal privind plata impozitelor si taxelor locale; Declaratia: ?Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta? conform modelului prevazut in ordinul nr. 314/12.10.2010. Pentru persoane juridice/fizice romane: CertificatConstatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Camera de Comert si Industrie Nationala sau Teritoriala (emis cu maxim 30 de zile inainte de data deschiderii ofertelor);Certificatul de inregistrare (inmatriculare) emis de Oficiul Registrului Comertului (original sau copie legalizata).Pentru persoane juridice/fizice straine: Documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa de informatii generale.Cifra medie anuala de afaceri pe ultimii 3 ani: minim 840.000 lei, respectiv echivalentul euro. Echivalarea in euro pentru fiecare an in parte se face la cursul mediu anual al BNR din anul respectiv (Curs mediu BNR pentru anul 2007:1 euro =3, 3373 lei, pentru anul 2008:1 euro=3, 6827 lei, pentru anul 2009:1 euro=4, 2373 lei);Bilantul contabil la data de 30.06.2010, vizat de organele competente in domeniu.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind calitatea de participant la procedura; Declaratie privind lista principalelor lucrari de aceeasi structura si complexitate executate in ultimii 5 ani; Fisa/fise de informatii privind experienta similara: Orice fisa referitoare la un contract incheiat cu un beneficiar / client trebuie sa fie insotita de contract, actele aditionale respective si de recomandarea din partea beneficiarului / clientului respectiv.Se va prezenta: Procesul Verbal de receptie la terminarea lucrarilor. Certificat de atestare in executia lucrarilor de I.F. in domeniul lucrarilor licitate, conform Ordinului MAPDR 182/2009 sau Ordinului MADR 239/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind atestarea persoanelor fizice si juridice care isi manifesta intentia de a desfasura, pe terenuri din domeniul agricol, activitati de imbunatatiri funciare, studii, proiectare, executare de lucrari si servicii si/sau de fabricare a instalatiilor de irigat, cu viza anuala in termen de valabilitate; CertificateleISO 9001, ISO 14001, OHSAS18001 sau echivalente; Declaratie privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului; Pentru utilajele, mijloacele de transport, laboratoarele si mijloacele fixe care nu sunt in proprietatea ofertantului, dar sunt obligatoriu necesare pentru indeplinirea contractului, se va prezenta contractul de inchiriere sau conventia; Declaratie privind efectivul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de conducere; Informatii privind subcontractatii: Declaratie privind partile din contract care sunt indeplinite de subcontractant si specializarea acestora.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Incheierea si indeplinirea in ultimii 5 ani a unui contract a carui valoare sa fie minim 500.000 lei, realizata prin executarea unor lucrari similare cu cele licitate.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 26.11.2010 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
02.12.2010 10:30
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 02.12.2010 11:00
Locul: Sediul ANIF RA: Sos. Oltenitei 35-37, Sector 4, Bucuresti, cod postal :041293
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membri comisiei de evaluare, reprezentantii imputerniciti ai operatorilor economici
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  --, Romania, Tel. 021 310.46.41, Fax:  021 310.46.42
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Bucuresti
Adresa postala:  Splaiul Independentei nr. 5, Sectorul 4, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  --, Romania, Tel. 021.319.51.80; 021.319.51.81, Fax:  021.319.16.49
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic al ANIF RA
Adresa postala:  Sos. Oltenitei 35-37, Sector 4, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  041293, Romania, Tel. 021-332 28 16, Fax:  021-332 21 83
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
12.11.2010 14:18
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer