Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Refacerea infrastructurii Orasului Comoara, modernizare cai de acces spre centrul istoric


Anunt de participare numarul 149098/31.01.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Municipiul Cluj-Napoca
Adresa postala: strada Motilor, nr. 3, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400001, Romania, Punct(e) de contact: gabriela cora, lucia lupea, Tel. +40 264592588, In atentia: gabriela cora, lucia lupea, Email: [email protected], Fax: +40 264431575, Adresa internet (URL): www.primariaclujnapoca.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Refacerea infrastructurii Orasului Comoara, modernizare cai de acces spre centrul istoric
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: municipiul Cluj-Napoca
Codul NUTS: RO113 - Cluj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Refacerea infrastructurii Orasului Comoara, modernizare cai de acces spre centrul istoric- executie lucrari
valoarea estimata a proiectului este de 24291200, 72 lei fara TVA din care suma aferenta pentru cheltuieli diverse si neprevazute este de 1985369, 26 lei fara TVA reprezentand un procent de 9, 3% din valoarea proiectului fara cheltuieli pentru organizare de santier(conform HG 28/2008)
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233100-0 - Lucrari de constructii de autostrazi si de drumuri (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Refacerea infrastructurii Orasului Comoara, modernizare cai de acces spre centrul istoric- executie lucrari
valoarea estimata a proiectului este de 24291200, 72 lei fara TVA din care suma aferenta pentru cheltuieli diverse si neprevazute este de 1985369, 26 lei fara TVA reprezentand un procent de 9, 3% din valoarea proiectului fara cheltuieli pentru organizare de santier(conform HG 28/2008)
Valoarea estimata fara TVA: 24, 291, 200.72RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
14 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de particip: 400000 lei.Gar.de part.va fi valab.3 luni calend de la data limita de dep a ofertelor si va fi irevoc.Per de valab a gar de particip va fi cel putin egala cu per min a ofertei cf art.43^1 al.2 lit.b din OUG 34/2006 modif.si complet.Gar de part.poate fi constituita in urmat forme: *instrum de garantare(FORMULAR 11)emis in cond.legii de o soc.bancara ori de o soc.de asigurari, care se prezinta in ORIGINAL, in cuantumul si pt per prev.in docum.de atrib.Daca emitentul este o banca/soc.bancara/soc.de asig din strainatate, se va prez in anexa trad autoriz si legaliz a acesteia instrum de garantare, prezentat in ORIGINAL poate fi exprimat si in euro/alta valuta astfel incat sa echiv garantia solicit in lei la cursul stabilit de BNR la data de 07.01.2014.Instrum.de garantare emis in cond.legii, tb sa prev faptul ca plata se va face condit/ necondit, in urmat situatii de culpa ale celui care o constit.: a)ofertantul__si-a retras oferta in per de valab a acesteia;b)oferta sa fiind stabilita castigatoare, ofertantul__ nu a constituit gar de buna exec in per de valab a ofertei;c)oferta sa fiind stab castig, ofertantul __a refuzat sa semneze ctrctul de achizitie pub in per de valab.a ofertei.d)autorit. contract.va aplica prev.art.278^1 din OUG34/2006 modif., respectiv daca CNSC va respinge contestatia, autorit.contract.va retine contestatorului din gar de part. suma de 9790, 58 lei. virament bancar in contul deschis la BN Trez.Cluj, CUI 4305857, cont RO21TREZ21624840256XXXXX Trezoreria Cluj.dep in numerar in lei la casieria autorit. ctrct., str.Motilor, nr.7. In cazul in care se participa ca o asociere, forma gar de particip va reflecta acest lucru.In cazul in care nu este posib incarcarea de catre ofertant in SEAP a actului ce face dovada gar de particip la proced, semnat cu semnatura electronica, acesta va putea fi depus si la Registratura institutiei, in orig, anterior datei si orei limita de dep a ofertei, str. Motilor nr.7, Cluj-Napoca Ofertantul declarat castigator va trebui sa puna la dispozitia Autoritatii Contractante o garantie de buna executie a contractului in cuantum de 10 % din valoarea contractului, fara TVA, emisa de catre o banca / societate de asigurari. Garantia de buna executie se va constitui conform prev. art. 90 alin.1, 2 si 3(cu modif. din HG 1045/2011) din HG 925/2006 modificata
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
buget local, fonduri europene si buget national
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1) Declaratie privind eligibilitatea ? declaratie pe proprie raspundere completata in conformitate cu Formularul A2) Declaratie privind calitatea de participant la procedura ? declaratie pe propria raspundere completata in conformitate cu Formularul 12C3)Declaratie pe propria raspundere, in temeiul art.180 din OUG 34/2006 completata in conformitate cu Formularul 12 A; - cazier judiciar pentru persoana juridica/persoanele juridice ofertante emis de catre IPJ valid la data limita de depunere a ofertelor4)Declaratie pe proprie raspundere, in temeiul art.181 din OUG 34/2006, completata in conformitate cu Formularul BB;4. a) Certificat privind indeplinirea obligatiilor exigibile la plata a impozitelor si taxelor catre bugetul local (original/copie legalizata/copie lizibila certificata ?conform cu originalul?, semnata si stampilata );4. b) Certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor exigibile la plata catre bugetele componente ale bugetului general consolidat al statului (original/copie legalizata/copie lizibila certificata ?conform cu originalul?, semnata si stampilata );Certificatele mentionate la punctele 4.a) si 4.b) trebuie sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor.5)Declaratie pe proprie raspundere, in temeiul art.69^1 din OUG 34/2006 si articolele 90 si 93 din Legea 161/2003, completata in conformitate cu Formularul 1C; Se va atasa de catre toti operatorii economici participanti la procedura (Declaratie privind neincadrarea inprevederile art. 69^1 din OUG 34/2006 aprobata cu modificari si completari prin legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare) completata in original. Pentru completarea declaratiei: persoana ce detine functie de decizie in cadrul Municipiului Cluj-Napoca: primar-EMIL BOC, comisia de evaluare: OVIDIU CIMPEAN, LUCIA LUPEA, STEFANIA MADARAS, GABRIELA CORA, FLORIN BUDA, RADUCU NEAG, RAMONA GABOR, MIRELA VIRGIL PORUTIU. Consilieri locali: Anastase Claudia, Borza Ioana, Chifor Lazar, Constantea Radu, Csoma Botond, Dreoni Giacomo, Ovidiu Florian, Gered Imre, Gliga Florin, Horvath Anna, Mihaiu Ligia, Moisin Radu, Morar Dan Ioan, Muresan Adrian, Muresan Anca, Olah Emese, Oniga Gabriel, Pop Ioan, Popa Adrian, Popa Irimie, Radu Ratiu, Stoica Doru, Surubaru Gheorghe, Tomos Constantin, Tarcea Dan Stefan, Turdean Ovidiu, Tagoreanu Iuliu.6)Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta (Formularul M)- cf Ordinului 314/2010 al ANRMAPSe va avea in vedere indeplinirea prev. art. 180, 181 lit a), lit c^1 si lit d) si 69^1 si pentru eventualitatea existentei unui tert sustinator, iar pentru subcontractant decl. cf. art. 69^1 din OUG 34/2006.
Documentele mai sus solicitate se vor prezenta in original, purtand semnatura reprezentantului legal al ofertantului, mai putin cele de la punctele 4.a) si 4.b)In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu se emit documente de natura celor prevazute la punctul 6), ofertantul va prezenta o declaratie pe propria raspundere sau o declaratie autentificata data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau aunei asociatii profesionale care are competente in acest sens.Nota: Documentele emise in alta limba, trebuie sa fie insotite de traducerea autorizata in limba romana Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului in baza Legii nr.26/1990 (doc. in original/copie legalizata sau copie lizibila certificata?conform cu originalul?semnata si stampilata)din care sa rezulte informatii reale la data limita de depunere a ofertelor. Inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc prezentarea pentru conformitate documentul in original/ copie legalizata.Ofertantul trebuie sa prezinte cod CAEN care sa fie asociat obiectului contractului ce urmeaza a fi executat.Persoane juridice /fizice straine: Documente edificatoare care dovedesc o forma de inregistrare in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident.Nota: Documentele emise in alta limba, trebuie sa fie insotite de traducerea autorizata in limba romana si trebuie sa fie in perioada de valabilitate la data limita de depunere a ofertei.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii privind situatia financiara.
Cifra medie de afaceri globala pentru ultimii trei ani financiari sa fie de minim 44.000.000 lei sau echiv valuta. Se va aplica cursul mediu anual leu/alta valuta comunicat de BNR. (daca valuta este euro se vor lua in considerare urmatoarele cursuri: 2011 - 4, 2379; 2012:4, 4560 2013:4, 4190-curs mediu stabilit de BNR).
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Bilantul contabil din anii precedenti: 2011, 2012, 2013 vizat si inregistrat de organele competente sau documente justificative echivalente in copie legalizata sau copie lizibila conform cu originalul. Daca nu s-a depus bilantul pentru anul 2013 se vor prezenta orice alte documente justificative echivalente.Documentele mai sus solicitate se vor prezenta in original, copie legalizata sau copie lizibila certificata ?conform cu originalul?semnata si stampilata;Pentru pers. juridice straine se accepta in cazul in care publicarea acestor bilanturi nu este prevazuta de legislatia tarii in care este stabilit ofertantul, prezentarea oricaror alte documente edificatoare prin care ofertantul isi poate dovedi capacitatea economico-financiara (in original, copie legalizata sau in copie lizibila cu mentiunea"conform cu originalul")Bilantul contabil din anii precedenti: 2011, 2012, 2013 vizat si inregistrat de organele competente sau documente justificative echivalente in copie legalizata sau copie lizibila conform cu originalul din care sa reiasa cerintele solicitate de catre autoritatea contractanta si Formularul C
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista cu principalele contracte de lucrari din ultimii 5 ani, calculati pana la data limita de depunere a ofertelor;
Experienta similara: din cel mult 3 contracte executate in ultimii 5 ani calculati pana la data limita de depunere a ofertelor cu valoarea cumulata a lucrarilor executate/duse la bun sfarsit de minim 22.000.000 lei fara TVA; experienta similara trebuie sa priveasca lucrari similare celor prevazute in caietul de sarcini. Valoarea poate fi prezentata si ca echivalenta in euro/alta valuta la curs mediu BNR: daca valuta este euro, echivalenta se raporteaza la urmatoarele cursuri: 2009 - 4, 2373, 2010 - 4, 2099 2011 - 4, 2379, 2012 - 4, 3951 2013 - 4, 3834, 2014:4, 4946 (curs mediu stabilit de BNR).
Declaratie privind lista utilajelor ce vor fi utilizate in executarea lucrarilor si de care ''dispune'' ofertantul.
Ofertantul va face dovada ca dispune de minim urmatoarele utilaje: 1 buc - statie asflat, 1 buc- statie betoane, autobetoniere, autocamioane, cilindru compactor, placa vibrocompactoare, excavator si minim 1 buc sa fie dotat cu picon 1 buc - freza asfalt, mai compactor, autogreder, - buldozer, - buldoexcavator din care min. 1 cu picon, incarcator, pikamer 1 buc rulou compactor, repartizor asfalt 1 buc, autogudronator emulsie 1 buc, autocisterna apa 1 buc, automacara de 20 to
Inf privind personalul angajat si cadrele de conducere Declaratie referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani.
Echipa minima de care ofertantul dispune pentru indeplinirea contractului : a) inginer asigurarea calitatii - responsabil calitate - licentiat facultate de constructii, specializarea CFDP cu experienta specifica minim un contract similar derulat - este suficienta decizie interna de numire; b) responsabil tehnic cu executia - atestat profesional in domeniul II - RTE; c) responsabil tehnic cu executia - certificat RTE domeniul IX, d) sef de santier - licentiat al unei facultati cu profil tehnic, constructii specialitatea CFDP cu experienta specifica in minim un contract similar, e) responsabil SSM - atestare profesionala in domeniul SSM, f) coordonat PSI - atestat in doemniul PSI, g) ingineri constructori specializare drumuri si poduri, ingineri instalatii-edilitare - licentiati studii superioare in specializarea CFDP si/sau specialitatea instalatii minim 2
Informatii privind subcontractantii - daca este cazul.
Informatii privind asocierea - daca este cazul. Pentru orice asociat se vor prezenta documentele de calificare solicitate la punctele III.2.1. a) si III.2.1.b) din documentatia de atribuire. Acestea vor fi prezentate in conformitate cu prevederile Anexei 2 din Ordinul ANRMAP nr. 509/2011
standardul ISO 9001:2008 privind Sistemul de Management al Calitatii (pentru executantul lucrarii), in copie lizibila conform cu originalul sau echivalent
standardul ISO 14001:2004 privind Sistemul de Management al Mediului (pentru executantul lucrarilor), in copie lizibila conform cu originalul sau echivalent
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Formular C3 si C4Formular C3 si C4; Pentru contractele aduse pentru sustinerea experientei similare trebuie prezentate certificari din care sa reiasa(se poate utiliza modelul de recomandare din cadrul formularelor model): beneficiarii, valoarea, perioada si locul executiei lucrarilor cat si daca lucrarile au fost executate in conformitate cu normele profesionale din domeniu si daca au fost duse la bun sfarsit. Documentele prezentate trebuie sa fie emise de beneficiar si se prezinta in copie legalizata sau copie lizibila certificata ?conform cu originalul?semnata si stampilata..Trebuie prezentata de asemenea si fisa privind experienta similara.Formular E si anexaFormular E, anexa. In plus, se vor depune documente din care sa reiasa modul de ''dispunere'' a utilajelor, de ex: contracte de inchiriere, facturi, etc.Formular F si anexa. Se vor prezenta: CV ale persoanelor responsabile direct cu indeplinirea contractului, precum si ale oricaror alti specialisti cu sarcini-cheie in indeplinirea contractului(cei nominalizati in echipa minima). Pentru fiecare specialist nominalizat in echipa, ofertantul va prezenta: declaratie de disponibilitate pe perioada de implicare efectiva in derularea contractului, CV(in original), adeverinte/certificate/atestate/alte acte de studii care dovedesc competenta pe care o are respectiva persoana, conform specificatiilor pozitiei pentru care este nominalizata(in copie legalizata/copie lizibila conform cu originalul); actele prezentate trebuie sa fie valabile la data limita de depunere a ofertelor(de ex: carnet RTE vizat si valid la data mentionata.Formular F, anexa si: se vor prezenta: CV ale persoanelor responsabile direct cu indeplinirea contractului(mai putin pentru RTE domeniul II si IX), precum si ale oricaror alti specialisti cu sarcini-cheie in indeplinirea contractului(cei nominalizati in echipa minima). Pentru fiecare specialist nominalizat in echipa, ofertantul va prezenta: declaratie de disponibilitate pe perioada de implicare efectiva in derularea contractului, CV(in original), adeverinte/certificate/atestate/alte acte de studii care dovedesc competenta pe care o are respectiva persoana, conform specificatiilor pozitiei pentru care este nominalizata(in copie legalizata/copie lizibila conform cu originalul); actele prezentate trebuie sa fie valabile la data limita de depunere a ofertelor(de ex: carnet RTE vizat si valid la ziformular C, D si decl. cf. art. 69^1 din OUG 34/2006Pentru orice asociat se vor prezenta documentele de calificare solicitate la punctele III.2.1. a) si III.2.1.b) din documentatia de atribuire. Acestea vor fi prezentate in conformitate cu prevederile Anexei 2 din Ordinul ANRMAP nr. 509/2011 si formularul GSe vor prezenta documente care sa certifice faptul ca executantul lucrarilor respecta standarde de asigurare a calitatii lucrarilor ce urmeaza a fi executate. In cazul in care documentul nu este in limba romana, se va prezenta obligatoriu traducerea autorizata a acestuiaSe vor prezenta documente care sa certifice faptul ca executantul lucrarilor respecta standarde de mediu pentru lucrarile ce urmeaza a fi executate. In cazul in care documentul nu este in limba romana, se va prezenta obligatoriu traducerea autorizata a acestuia
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 19.03.2014 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
20.03.2014 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
3luni (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 21.03.2014 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
comisia de evaluare, reprezentanti UCVAP - daca este cazul
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): POR axa 1 poli de crestere
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Regional - POR
VI.3) Alte informatii
Gar.de part.se restit: ofertantului castig: in cel mult 3 zile lucr.de la data constit.gar.de buna executie;ofertantilor necastig.: dupa semnarea ctrct.de achiz.pub.cu ofertantul castig.dar nu mai tarziu de 3 zile lucr.de la data exp.per.de valab.a of.sau in cond.art.8 din HG 925/2006 modif.Daca se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autorit. contract. va solicita reofertarea prin intermediuL SEAP, unde la sectiunea de clarificari vor fi introduse documente din partea ofertantilor(cu valoare egala, cea mai scazuta) cu noile preturi, pana la un termen anterior stabilit. va fi desemnata castigatoare oferta noua cu cea mai scazuta valoare. Atemtie!!!La nivelul propunerii financiare , operatorul economic v cuprinde ca element constitutiv si distinct valoarea rezultata in urma aplicarii procentului de diverse si neprevazute(conform specificatiilor autoritatii contractante) la valoarea propunerii financiare constituite/depuse(fara diverse si neprevazute - cf. HG 28/2008)
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
In termen de 10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta a actului ce se doreste a fi contestat
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria Cluj-Napoca
Adresa postala: str, Motilor nr. 1-3, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400001, Romania, Tel. +40 264596030, Email: [email protected], Fax: +40 264431575, Adresa internet (URL): www.primariaclujnapoca.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
30.01.2014 15:24
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer