Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ?Refaceri aparari de maluri rau Prahova in comuna Cocorastii Colt, sat Piatra si comuna Brazi, sat Stejaru, judetul Prahova?


Anunt de participare numarul 122196/30.05.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
DIRECTIA APELOR BUZAU IALOMITA
Adresa postala:  STR. BUCEGI, NR.20BIS, Localitatea:  Buzau, Cod postal:  120208, Romania, Punct(e) de contact:  MARIAN LUNCA, Tel. 0238725447, Email:  [email protected], [email protected], Fax:  0238427237, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Mediu
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
?Refaceri aparari de maluri rau Prahova in comuna Cocorastii Colt, sat Piatra si comuna Brazi, sat Stejaru, judetul Prahova?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: In comuna Cocorastii Colt, sat Piatra si comuna Brazi, sat Stejaru, judetul Prahova
Codul NUTS: RO316 - Prahova
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Executie lucrari pentru obiectivul de investitii: ?Refaceri aparari de maluri rau Prahova in comuna Cocorastii Colt, sat Piatra si comuna Brazi, sat Stejaru, judetul Prahova?
Lucrarile constau in: aparari de maluri
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45246200-5 - Lucrari de protectie a malurilor (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Executie lucrari pentru obiectivul de investitii: ?Refaceri aparari de maluri rau Prahova in comuna Cocorastii Colt, sat Piatra si comuna Brazi, sat Stejaru, judetul Prahova?
Valoarea estimata fara TVA: 5, 028, 420RON
II.2.2) Optiuni
Da
In conditiile Art. 122, lit. J din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
18 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantie de participare: 75 400 RON ; Garantia de buna executie: 5% din valoarea (fara TVA) a contractului.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
bugetul de stat
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se solicita: Declaratie privind situatia personala a operatorului economic
Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006 cumodificarile si completarile ulterioareCertificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor, taxelor catre stat, inclusiv cele locale, precum si a contributiilor de asigurari sociale de stat,
Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, Certificat de inregistrareCazierul judiciar al persoanelor fizice aflate la conducerea unitatii
CERTIFICATde participare la licitatie cu oferta independenta
Pentru persoane juridice/fizice straine: Documentecaredovedesco formadeinregistrarein calitate de persoana juridica in conformitate cu prevederile legale ale tarii in care ofertantul este rezident, Certificat constatator emis de registrul comertului cu cel mult 30 de zile inainte de data depunerii ofertei, dincaresarezulteobiectulde activitate relevant pentru obiectul prezentei achizitii, respectiv executie constructii hidrotehnice si faptul ca nu sunt inscrise mentiuni cu privire la procedura insolventei sau operatiuni similare.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se solicita: Bilantul contabil a data de 31.12.2008 vizat si inregistrat la organele in drept si la 31.12.2009 si 31.12.2010 cu confirmarea depunerii la Oficiul Registrului ComertuluiObligatii contractuale, in desfasurare, fata de alti beneficari (daca este cazul)Informatii generale privind cifra de afaceriFisa privind informatiile financiare
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Cifra medie anuala de afaceri in ultimii 3 ani trebuie sa fie cel putin egala cu: 10050000 RON (fara TVA);
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se solicita: Declaratie si lista principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani;Fise de experienta similara, recomandari din partea beneficiarului;Declaratie si lista privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice din dotare;Informatii privind personalul tehnic de specialitate si efectivele medii anuale ale personalului angajat (inclusiv CV) si al cadrelor de conducere, informatii cu personalul responsabil cu executia lucrarilor, desemnare responsabil tehnic cu executia, desemnare responsabil cu controlul tehnic de calitate in contructii,
Lista cuprinzand subcontractantii, Certificat ISO 9001 sau echivalent pentru managementul calitatiiCertificat ISO 14001 sau echivalent pentru managementul de mediuCertificat OHSAS 18001 sau echivalent-Sistem de Management al Sanatatii si Securitatii Ocupationale,
Certificat SA 8000- responsabilitate sociala sau echivalent,
Declaratia privind respectarea obligatiilor referitoare la impozitare, protectia muncii si protectia mediului, Informatii privind asocierea operatorilor economici (daca este cazul), Informatii privind Planul propriu de securitate si sanatate in munca pe santier
Informatii privind masuri de protectia mediului pe care operatorul economic le va aplica in timpul indeplinirii contractului de lucrari.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se solicita ca in ultimii 5 ani operatorul sa fi indeplinit cel putin un contract de experienta similara cu valoare minima sau sa fi indeplinit trei contracte de experienta similara cu totalvaloare cumulata de minim: 5 000 000 RON (fara TVA);
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
Punctaj maxim
1.
Pretul ofertei
55%
55
Descriere: Componenta financiara
2.
Durata de executie
5%
5
Descriere:
3.
Planul de asigurare a calitatii propus pentru lucrare
10%
10
Descriere:
4.
Planul de control al calitatii, verificarii s i incercarii
10%
10
Descriere:
5.
Planul de management al mediului
10%
10
Descriere:
6.
Planul de management al securitatii si sanatatii muncii
10%
10
Descriere:
Punctaj maxim componenta tehnica: 45
Pondere componenta tehnica: 45 %
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
223/23.05.2011
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 09.06.2011 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
14.06.2011 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
Pana la: 12.09.2011
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 28.06.2011 18:00
Locul: S.E.A.P.
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Pentru intocmirea corecta a ofertei se recomanda vizitarea amplasamentului lucrarilor.Vizitarea amplasamentului se va face in data de: 02.06.2011.Intalnirea va avea loc la sediul S.G.A. Prahova, str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 304, Ploiesti, la ora 11, 00, de unde se va pleca la amplasament cu un reprezentant al autoritatii contractante.Participantii la vizitarea amplasamentului vor prezenta documente de reprezentare din partea ofertantului cu semnatura si stampila acestuia.Ofertantii vor suporta toate costurile legate de vizitarea amplasamentului.Documentatia si clarificarile aferente se pot vizualiza in S.E.A.P. la adresa www.e-licitatie.ro prin actionarea butonului Documentatie si clarificari
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  str. Stavropoleos, nr.6, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 021.310.46.41, Email:  [email protected], Fax:  021.310.46.42.
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Persoana vatamata poate sesiza CNSC in termen de5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal [art.256^2, alin.1), lit.b), OUG nr.34/2006, cu modif. si compl. ulterioare].
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Administratia Bazinala de Apa Buzau-Ialomita ? Compartiment Juridic si Contencios
Adresa postala:  str. Bucegi, nr. 20 bis, Localitatea:  Buzau, Cod postal:  120208, Romania, Tel. 0238.725 446, Email:  [email protected], Fax:  0238.427.237
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
23.05.2011 13:19
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer