Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Refactie linia CF Balota-Valea Alba-PM Simian, km 345+200-353+146


Anunt de participare (utilitati) numarul 148467/12.12.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" - SA
Adresa postala: str. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Punct(e) de contact: Directia Comerciala - Serviciul Achizitii Publice SPBS, Tel. +40 213192433, In atentia: Daniela Manea, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 213192433, Adresa internet (URL): www.cfr.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii feroviare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Refactie linia CF Balota-Valea Alba-PM Simian, km 345+200-353+146
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Linia CF Balota-Valea Alba-PM Simian, km 345+200-353+146
Codul NUTS: RO41 - Sud-Vest Oltenia
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrarea se va executa pe intervalul Balota ? Drobeta Turnu Severin Marfuri, situat pe linia CF 100, mai exact, de la varfului schimbatorului de cale nr.2 al statiei Balota pana la Post Macazuri, la varful schimbatorului de cale nr.3R. Zona lucrarilor se afla intre pozitiile kilometrice 345+200 si 353+146. Lucrarile se vor executa la terasamente si suprastructura CF, incluzand instalatiile SCB, TTR si IFTE aferente.
Valoarea estimata a contractului (exprimata in lei, fara TVA) este compusa din: - investitia de baza - 25.065, 51 mii lei, reprezentand constructii montaj, utilaje si echipamente tehnologice si functionale, inclusiv montaj, - organizare de santier- 240, 70 mii lei, - cheltuieli diverse si neprevazute ? 1.812, 69 mii lei, reprezentand un procent de 7, 23% din valoarea cheltuielilor prevazute pentru investitia de baza, fara organizare de santier (conform art. 5.3. pct.a. din HG nr.28/2008).
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45234100-7 - Lucrari de constructii de cai ferate (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Lucrarile se vor executala terasamente si suprastructura CF, incluzand instalatiile SCB, TTR si IFTE aferente liniei CF Balota-Valea Alba-PM Simian, km 345+200-353+146
Valoarea estimata fara TVA: 27, 118, 900RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
18 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Ofertantul va constitui garantie pentru participare in conformitate cu art. 86 din HG 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare, in cuantum de: 250.000 lei.Garantia de participare poate fi eliberata in numele ofertantului si in alte valute la cursul mediu BNR, aferent lunii anterioare datei limite de depunere a ofertelor.In cazul in care garantia va fi constituita prin scrisoare de garantie aceasta va eliberata in numele ofertantului conform modelului Formularului 2.Garantia de participare emisa in alta limba decat romana va fi prezentata in original si va fi insotita de traducerea autorizata si legalizata in limba romana.In cazul depunerii de oferte in asociere, garantia de participare trebuie constituita in numele asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici.Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare: 120 zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor (perioada aleasa va fi cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei).Garantia de participare poate fi retinuta de catre autoritatea contractanta in baza prevederilor art.87 din alin. (1) din HG 925/2006. Cuantumul garantiei de buna executie: 5% din valoarea contractului fara TVA.Constituirea garantiei de buna executie a contractului de lucrari se face conform art.90 din HG 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.Garantia de buna executie a contractului se constituie prin scrisoare de garantie bancara sau orice alt instrument de garantare emis in conditiile legiide o societate bancara, sau de o societate de asigurari, in termen de 5 zile lucratoare de la semnarea contractului de ambele parti.Autoritatea contractanta are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie total sau partial, proportional cu gradul de nerealizare a obligatiilor contractuale, in limita prejudiciului creat. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie autoritatea contractanta va notifica pretentia contractantului, precizand obligatiile care nu au fost respectate.Garantia de buna executie se poate constitui si prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, in conformitate cu prevederile art. 90 alin (3) din HG 925/2006, iar restituirea acesteia se va face in conformitate cu prevederile art. 92 alin.(4) din HG nr. 925/2006, cu completarile si modificarile ulterioare.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Buget de stat ? Plata se va face in termen de 5 zile de la data primirii fondurilor catre CNCF ?CFR?SA de la bugetul de stat
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Eligibilitatea
Autoritatea contractanta va exclude din procedura ofertantul care se afla in una sau mai multe din situatiile prevazute la art. 180 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006. In acest sens, ofertantul va depune o declaratie pe proprie raspundere.
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii
- Declaratie pe propria raspundere privind eligibilitatea in conformitate cu Formularul A.
Declaratia se depune in original, de catre fiecare ofertant / asociat/ tert sustinator, dupa caz.Cerinta nr. 2
Neincadrarea in situatiile prevazute la art.181 din OUG nr. 34/2006
Autoritatea contractanta va exclude din procedura ofertantul care se afla in una sau mai multedin situatiile prevazute la art.181 din OUG nr. 34/2006.
In acest sens, ofertantul va depune o declaratie in conformitate cu Formularul B1.Declaratia se depune in original dupa caz, de catre fiecare ofertant / ofertant asociat/ tert sustinator.De asemenea, ofertantul va depune Certificate fiscaleprivind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor, taxelor si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat, catre bugetele componente ale bugetului general consolidate, inclusiv catre bugetele locale.Din certificatele fiscale trebuie sa rezulte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor- se depune in original / copie legalizata/ copie lizibila conform cu originalul.Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrulprocedurii
- Declaratie in conformitate cu Formularul B1 .Declaratia se depune in original dupa caz, de catre fiecare ofertant / ofertant asociat/ tert sustinator (tertul doar pentru literele a, c1, d )
-Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor, taxelor si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat, catre bugetele componente ale bugetului general consolidate, inclusiv catre bugetele locale - se depune in original / copie legalizata/ copie lizibila conform cu originalul de catre fiecare ofertant / ofertant asociatCerinta nr. 3Neincadrarea la art.69 indice 1 din OUG nr. 34/2006
Autoritatea contractanta va exclude din procedura de atribuire ofertantul care se afla in situatia prevazuta la art.69 indice 1 din OUG nr. 34/2006 .
Personalul implicat direct in procedura este: George Micu -Dir.General;Corneliu Cretu- Dir.Gen. Adj.Ec.;Alexandru Macarie Moldovan - Dir.Gen.Adj.Tehnic;Adriana Mihaela Georgescu - Dir Asistenta Juridica
Jana Iacob-Sef Serv Asistenta Juridica;Daniela Manuela Dumitrescu ?Dir.Comercial;
Petru Cesa -Dir.Tehnic;Rodica Ivan ?Sef Serviciu Investitii,
Daniela Cristea ? Dir. Financiar;
Florina Mirica ?Sef Serviciu Analiza Contracte;Sorina Baicu- Sef Serv STC;
Dorina Craciun- Sef SAPSPBS;Daniela Manea ?Sef Birou Achizitii
Iulia Staicu ? ing;Munteanu Raluca ? ing;
Tudor Gherghina ? ing;
Mitroi Valentin ? sef birou Serv STCD;
Bogdan Branzan? sef proiect Serv STCD;
Popescu Constantin Cornel ? ec Serv STCD;Simona Constantinescu?ec. Serv STCD
Preda Georgiana - jr.;Mariana Buholt - jr;
Laudat Mirela ? jr;Ionut Melinte ? sef proiect;
Violeta Louis ? Sef Proiect, Serviciul Investitii;Croitoru Manuela ? Serviciul Investitii CREIR CF Craiova
Gheorghe Borontea - Serviciul Investitii CREIR CF Craiova.Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul proceduriiOfertantul va depune Formularul B2. Formularul se depune dupa caz, de catre fiecare ofertant / ofertant asociat/ subcontractant/ tert sustinator.Cerinta nr. 4
Participarea la licitatie cu oferta independentaAutoritatea contractanta va exclude din procedura de atribuire ofertantul care nu depune certificatul de participare la licitatie cu oferta independenta, sau il depune, insa nu este conform Ordinului 314 din 12 octombrie 2010 emis de ANRMAPModalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii
Formularul B3?in original
Declaratia se depune in original de catre fiecare ofertant/ ofertant asociat.Pentru operatorii economici ce au calitatea de IMM (daca e cazul)
Dovezile privind calitatea de I.M.M. sunt necesare in vederea reducerii cu 50% a valorilor pentru criteriile legate de garantia pentru participare, de cifra de afaceri si de garantia de buna executie, conform prevederilor din Legea nr. 346/2004 cu modificarile si completarile ulterioare.Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii
Documente care se depun pentru dovedirea calitatii de IMM a ofertantului:
- in cazul intreprinderilor autonome ? se va depune:
? ?Declaratie privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii? (Anexa 1)-in cazul intreprinderilor partenere ? se vor depune: ? ?Declaratie privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii? (Anexa 1);
? ?Calculul pentru intreprinderile partenere sau legate? (Anexa 2);
? ?Fisa de parteneriat?;
? ?Intreprinderi partenere?
- in cazul intreprinderilor legate - se vor depune: -? ?Declaratie privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii? (Anexa 1);
? ?Calculul pentru intreprinderile partenere sau legate? (Anexa 2);
? ?Intreprinderi legate?;
? ?Fisa privind legatura dintre intreprinderi?Incadrarea in una dintre cele 3 categorii mentionate mai sus se face conform prevederilor art. 41, 42, 43, 44 si 45 din Legea nr. 346/2004 cu modificarile si completarile ulterioare.Modelele formularelor enumerate se regasesc in ? Modele Formulare.In acest sens, ofertantii vor depune documentele in original. Cerinta nr. 1
Obiectul de activitate si forma de inregistrare
Certificatul constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Municipiului Bucuresti/ teritorial.Infomatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor, iar obiectul de activitate al ofertantului trebuie sa cuprinda activitati de tipul celor supuse procedurii de achizitie.Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator.Informatiile cuprinse in Certificatul constatator trebuie sa fie reale / actuale la data limita de depunere a ofertelor.Pentru persoanele fizice / juridice straine: documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica / fizica sau de atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care candidatul / ofertantul este rezident;
In cazul ofertei comune (asocierii): Toti semnatarii acordului de asociere vor depune documentele de mai susModalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii
Certificatul constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Municipiului Bucuresti/ teritorial, valabil la data limita de depunere a ofertelor - se depune in original / copie legalizata/ copie lizibila conform cu originalul.Cerinta nr. 2
Cerinta minima obligatorie referitoare la atestate AFER1. Ofertantul trebuie sa detina autorizatie de furnizor feroviar si certificat de omologare tehnica sau agrement tehnic feroviar emise de AFER, valabile la data limita de depunere a ofertelor, pentru:
a) constructie/reparatie de cale ferata in executie mecanizata,
b) aparari si consolidari terasamente cf,
c) reparatii capitale/constructii montaj instalatii de centralizare electrodinamica sibloc de linie automat (CED-BLA),
d) reparatii capitale/constructii montaj instalatii de telecomunicatii feroviare (TTR),
e) reparatii capitale/constructii montaj instalatii electrice feroviare (EA-ELF),
f) reparatii capitale/constructii montaj linie de contact si protectie cale si vecinatate(LC+PICV);
2. Specializarile AFER vor putea fi prezentate separat sau cumulativ; conditia obligatorie este de a se face dovada cu documente pentru toate specializarile contractului enumerate mai sus.3. In cazul in care, valabilitatea Autorizatiei AFER si/sau a Certificatului de omologare tehnica sau Agrementul tehnic feroviar nu sunt valabile pe toata durata de derulare a contractului, ofertantul va depune un angajamentprin care in cazul in care este declarat castigator, se angajeaza ca va prelungi din proprie initiativa valabilitatea acestora, pe toata durata de derulare a contractului pana la semnarea contractului si va instiinta autoritatea contractanta.Documentele se depun in copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.4. In cazul unui grup de operatori economici care depun oferta comuna cerinta este considerata indeplinita daca unul dintre asociati - respectiv subcontractantul, daca este cazul ? detine autorizatia solicitata si numai cu conditia ca acesta sa execute integral partea din contract pentru care este emisa autorizatia.
5. In cazul in care, un operator economic strain nu detine autorizatiile, agrementele, omologarile solicitate, acesta poate prezenta autorizatii / agremente / omologari echivalente emise de organisme similare AFER-ului din statele in care ofertantul este stabilit si recunoscute de AFER.6. Tertul nu poate sustine prin prezentarea autorizatiilor necesare, din considerentul ca acestea constituie o resursa netransferabila.Modalitatea de indeplinire:
-Autorizatie de furnizor feroviar si certificat de omologare tehnica sau agrement tehnic feroviar emise de AFER., valabile la data limita de depunere a ofertelor.
- In cazul in care autorizatiile/ certificatele de omologare nu sunt valabile pe toata perioada de derulare a contractului, ofertantul va depune un angajament prin care in cazul in care va fi declarat castigator, se angajeaza ca va prelungi proprie initiativa valabilitatea acestora, pe toate durata de derulare a contractului pana la semnarea contractului si va instiinta autoritatea contractanta.
-Documentele se depun in copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cifra de afaceriFisa de informatii generale (Formular G) din care sa rezulte cifra globala medie anuala de afaceri pe ultimii 3 ani, in valoarea egala sau mai mare de 25.000.000 lei.Conversia valorilor se va face la cursul lei/ valuta mediu comunicat de BNR pentru anul respectiv.In cazul in care ofertantul invoca sustinerea financiara a unui tert, se va prezenta, un angajament de sustinere financiara din partea tertului, intocmit conform art. 11 indice 1 din HG 925/2006. Demonstrarea cifrei de afaceri se face fie de ofertant, fie de un singur sustinator fara cumularea acestora.
Modalitatea de indeplinire
1. Fisa de informatii generale(FormularG din sectiunea Modele Formulare).
2. Angajament de sustinere financiara din partea tertului, intocmit conform art. 11^1 din HG 925/2006, daca este cazul.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Experienta similara
Experienta similara se demonstreaza prin executarea in ultimii 5 ani a lucrarilor de catre ofertant, in valoare de minim: 20.500.000 lei.
In lista se vor mentiona doar lucrarile care se vor prezenta ca experienta similara pentru prezentul contract.Aceasta lista va fi insotita dedocumente (contracte / procese verbale de receptie/ procese verbale la terminarea lucrarilor/ recomandari emise de beneficiarii lucrarilor / documente constatatoare etc.), prin care sa se confirme executarea in ultimii 5 ani a tuturor tipurilor de lucrari solicitate ca experienta similara, respectiv:
a. constructie/reparatie de cale ferata in executie mecanizata,
b. aparari si consolidari terasamente cf,
c. reparatii capitale/constructii montaj instalatii de centralizare electrodinamica si bloc de linie automat (CED-BLA),
d. reparatii capitale/constructii montaj instalatii de telecomunicatii feroviare (TTR),
e. reparatii capitale/constructii montaj instalatii electrice feroviare (EA-ELF),
f. reparatii capitale/constructii montaj linie de contact si protectie cale si vecinatate(LC+PICV);
Note:
1. Prin ultimii 5 ani se inteleg 1.01.2009 ? data limita de depunere a ofertelor.
2. In cazul in care experienta similara este prezentata in alta moneda decat Lei, conversia valorilor se va face la cursul lei/ valuta mediu comunicat de BNR pentru anii incheiati. Pentru perioada 01.01.2014 ? data limita de depunere a ofertelor, pentru conversia valorilor se va utiliza Cursul mediu la sfarsit perioadei incheiate cu o luna inainte de data limita de depunere a ofertelor, publicat de BNR.
3. In cazul in care ofertantul invoca sustinerea privind experien?a similara a unui tert, un angajament de sustinere privind experien?a similara incheiat din partea tertului, intocmit conform art. 11 indice 1 din HG 925/2006. Demonstrarea experien?ei similare se face fie de ofertant, fie de sus?inator, fara cumularea acestora.4. In situatia in care contractele au fost semnate inainte de perioada de 5 ani, se vor lua in considerare lucrarile executate si duse la bun sfarsit in perioada solicitata si va avea in vedere doar lucrarile executate in perioada precizata mai sus.
5. Se accepta si contracte de lucrari complexe separate pe domeniile de lucrari solicitate din care sa rezulte ca s-auexecutat lucrari de specialitate avand valorile minime cumulate din contracte corespunzatoare cerintelor.
6. In cazul participarii intr-o asociere, valoarea luata in calcul ca experienta similara cuprinde numai partea executata de operatorul economic ofertant.
Modalitatea de indeplinire
1. Declaratia si listalucrarilor executate in ultimii 5 ani (Formularele E si E1 din sectiunea Modele Formulare).
2. Aceasta lista va fi insotita documente (contracte/procese verbale de receptie / recomandari emise de beneficiarii lucrarilor/documenete constatatoare etc.), prin care sa se confirmeexecutarea tuturor lucrarilor solicitate ca experienta similara in ultimii 5 ani.3. Documentele doveditoare se depun in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?
4. Angajament de sustinere din partea tertului, intocmit conform art. 11^1 din HG 925/2006, daca este cazul.
Cerinta nr. 2
Asigurarea cu personal de specialitate
Ofertantii trebuie sa faca dovada faptului ca pentru lucrarea licitata are disponibil personal avand calificarea si experienta profesionala:
In cazul in care ofertantul invoca sustinerea privind experienta similara a unui tert, un angajament de sustinere privind experienta similara incheiat din partea tertului, intocmit conform art. 11 indice 1 din HG 925/2006.
Modalitatea de indeplinire
1. Se vor depune formularele I 1 si I 2din sectiunea Formulare - in original.Angajament de sustinere din partea tertului, intocmit conform art. 11^1 din HG 925/2006, daca este cazul.
Expert 1: Responsabil tehnic cu executia atestat conform HG 925/1995 sau atestate echivalente din tarile de origine, pentru domeniul III - constructii cai ferate (copie dupa atestat si legitimatie valabile la data limita de depunere a ofertelor).
Modalitatea de indeplinire
Ofertantul va depune: - Copii lizibile cu mentiunea ?conform cu originalul? ale diplomelor obtinute, ale atestatului RTE (sau echivalent)/ si legitimatiei valabile la data limita de depunere a ofertelor
Nota: In cazul in care legitimatia nu este vizata pentru toata perioada de derulare a executiei, se va prezenta o declaratie pe proprie raspundere ca aceasta va fi prelungita corespunzator din proprie initiativa, cu instiintarea beneficiarului.- Declaratia de disponibilitate pentru fiecare expert propus (Formularul 12) sau angajamentul de participare al persoanei/ persoanelor responsabile pentru indeplinirea contactului (daca ofertantul nu are angajat/angajate o astfel de persoana/persoane)in original.
Expert 2: Responsabil cu siguranta circulatiei conform OMTCT nr.2262/2005 cu completarile si modificarile ulterioare in functie de cel putin sef district intretinere cale conform Anexei 5a la Instructiunile nr. 317 ? Instructiuni pentru restrictii de viteza, inchideri de linii si scoateri de sub tensiune
Modalitatea de indeplinire
Ofertantul va depune: - Curriculum Vitae conform modelului Europass in care se va evidentia pentru fiecare activitate perioada de referinta, semnat de titular, Formularul 11 - original.? Se va prezenta copielizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? aautorizatiei AFER pe functie valabila la data limita de depunere a ofertei (va fi mentionata in CV);Nota: In cazul in care autorizatia nu este vizata pentru toata perioada de derulare a executiei, se va prezenta o declaratie pe proprie raspundere ca aceasta va fi prelungita corespunzator din proprie initiativa, cu instiintarea beneficiarului.- Declaratia de disponibilitate pentru fiecare expertpropus (Formularul 12 ) sau angajamentul de participare al persoanei/ persoanelor responsabile pentru indeplinirea contactului (daca ofertantul nu are angajat/angajate o astfel de persoana/persoane) in original.
Expert 3: Sef de santier, absolvent studii superioare de specialitate, care a executat lucrari de natura si complexitatea lucrarii supuse procedurii
Modalitatea de indeplinire
Se solicita a fi prezentata: a)participarea ca sef santier intr-un contract de executieb) experienta profesionala de minim 3 ani in domeniul de activitate al prezentului contract - lucrari de constructii / reparatii linii CF.Ofertantul va depune: -documente relevante suport care sa probeze indeplinirea cerintelor de mai sus.- Curriculum Vitae conform modelului Europass in care se va evidentia pentru fiecare activitate perioada de referinta, semnat de titular - Formularul 11 - original.- Copii lizibile cu mentiunea ?conform cu originalul? ale diplomelor obtinute si ale atestatelor /autorizarilor mentionate in CV ? daca este cazul;
- Declaratia de disponibilitate pentru fiecare expert cheie propus (Formularul 12) sau angajamentul de participare al persoanei/ persoanelor responsabile pentru indeplinirea contactului (daca ofertantul nu are angajat/ angajate o astfel de persoana/ persoane) in original.
Expert 4: Responsabil cu sanatatea si securitatea muncii - conform prevederilor cuprinse inLegea 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca si Normele metodologice din 11 oct 2006 de aplicare a Legii 319/2006
Modalitatea de indeplinire
- Curriculum Vitae conform modelului Europass in care se vor evidentia pentru fiecare perioada de referinta, semnat de titular in original (Formularul 11).- Copii lizibile cu mentiunea ?conform cu originalul? ale diplomelor obtinute si a certificatului de abilitare care au fost mentionate in CV.- Declaratia de disponibilitate pentru fiecare expert cheie propus (Formularul 12) sau angajamentul de participare al persoanei/ persoanelor responsabile pentru indeplinirea contactului (daca ofertantul nu are angajat/ angajate o astfel de persoana/persoane) in original.
Cerinta nr. 3
Asigurarea cu laboratoare, utilaje, echipamentul tehnic, mijloacele de transportsi alte mijloace fixe
Ofertantii trebuie sa faca dovada faptului ca pentru lucrarea licitata au disponibile dotarile necesare.
Locomotivele, vagoanele, trenurile de lucru, utilajele necesare transportului de materiale si subansamblurilor si respectiv executiei lucrarilor de buraj, ciuruire, profilare, stabilizare dinamica, transportului tehnologic al aparatelor de cale montate si lansarii acestora in cale, inclusiv scoaterii din cale a celor existente si transportul tehnologic al sinelor lungi, etc. se asigura de catre executant.
De asemenea, conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile si completarile ulterioare , ofertantii trebuie sa faca dovada faptului ca pentru lucrarea licitata au disponibile laboratoare de analize si incercari in constructii, autorizatesi de grad corespunzator tipului de lucrare.In cazul in care ofertantul invoca privind asigurarea cu dotari tehnice, se va prezenta un angajament incheiat din partea tertului, intocmit conform art. 11 indice 1 din HG 925/2006.
Modalitatea de indeplinire
1. Se va depune formularul L si anexa acestuia din sectiunea Formulare - in original.
2. Angajament de sustinere din partea tertului, intocmit conform art. 11^1 din HG 925/2006, daca este cazul.
Cerinta nr. 4
Cerinta minima obligatorie referitoare la AFER
Conform OMT 290/2000 ofertantul are obligatia sa foloseasca numai materiale, vehicule, echipamente si utilaje feroviare critice omologate/ agrementate AFER.Seva prezenta o Declara?ie pe proprie raspundere prin care ofertantul se angajeaza ca in cazul in care va fi declarat castigator, in cadrul viitorului contract va utiliza doar materiale feroviare, vehicule feroviare , echipamente feroviare si utilaje feroviare omologate/ agrementate AFER conform OMT 290/2000, si va prezenta pentru acestea copii dupa omologarile/ agrementarile AFER, la momentul utilizarii lor.
Modalitatea de indeplinire
Declaratie pe proprie raspundere privind utilizarea de materiale feroviare, vehicule feroviare, echipamente feroviare si utilaje feroviare omologate/ agrementate AFER conform OMT 290/2000 ? in original.
Informatii privind asocierea.In cazul asocierii Ofertantul reprezentat printr-un grup de operatori economici va depune odata cu oferta si documentele care o insotesc, acordul de asociere (operatorii economici asociati vor specifica in acordul de asociere partea de contract pe care urmeaza sa o execute fiecare si liderul de asociere). In cazul declararii ofertantului ca si castigator, Acordurile de asociere vor fi prezentate in forma autentica pana la semnarea contractului.
Modalitatea de indeplinire
- Acord de asociere -in original
In cazul declararii ofertantuluicastigator, Acordurile de asociere vor fi prezentate in forma autentica pana la semnarea contractului.
Asigurarea calitatii: Prezentarea unor documente emise de organismele nationale sau internationale acreditate care confirma sistemul de management al calitatii firmelor ofertante, respectiv ISO 9001 ? managementul calitatii. Certificatele trebuie sa fie valabile la termenul limita de depunere a ofertelor.In cazul asocierilor conditia va fi indeplinita, de fiecare membru al asocierii.
Modalitatea de indeplinire
Certificatele ISO 9001 se vor prezenta in original / copie legalizata / copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, sau declaratie pe proprie raspundere conform Formular M.
Standarde de protectia mediuluiPrezentarea unor documente emise de organismele nationale sau internationale acreditate care confirma respectarea standardelor de protectie a mediului.
In cazul asocierilor conditia va fi indeplinita, de fiecare membru al asocierii.In cazul in care ofertantul nu detine certificat de atestare al standardelor de protectie a mediului, se pot prezenta orice alte documente care dovedesc ca acesta se afla in curs de acreditare sau ca in societate este asigurat un nivel corespunzator al protectiei mediului.
Modalitatea de indeplinire
Ofertantul va prezenta in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? certificatul de protectia mediului SR ENISO 14001/alte documente doveditoare.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 17.01.2014 13:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
23.01.2014 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 23.01.2014 11:00
Locul: B-dul Dinicu Golescu nr. 38 Palat CFR etj 5 cam 75, sector 1 Bucuresti
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisie de evaluaresi persoanele imputernicite de ofertanti avand impternicire si BI/CI/Pasaport
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
1.Corespondenta va fi in limba romana, sub forma de acte oficiale, transmise catre punctul de contact din anunt, intre orele 9-14.2.Toate documentele depuse de operatorii economici vor fi in limba romana, sau insotite de traducere autorizata in limba romana.3. Documentatia de atribuire se posteaza integral in cadrul anuntului de participare publicat pe site ?ul www.e-licitatie.ro.4. Raspunsurile la solicitarile de clarificari se vor posta in termen legal la rubrica de "Documentatii si clarificari" a anuntului de participare publicat pe site ?ul www.e-licitatie.ro.5. In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, doar pentru ofertantii aflati in aceasta situatie, in vederea departajarii ofertelor.6.Ofertele vor cuprinde ca element constitutiv si distinct valoarea rezultata in urma aplicarii procentului de diverse si neprevazutesi anume 7, 23 %, aplicat la valoarea propunerii financiare depuse (fara diverse si neprevazute).DATE REFERITOARE LA CLAUZE CONTRACTUALE: Clauzelecontractualeobligatoriisunt: Obiectul si pretul contractului, documentele contractului, obligatiile furnizorului si ale achizitorului, penalitati si daune interese, garantia de buna executie a contractului, Conventia comuna pe linie de securitate si sanatate in munca, protectia mediului si situatii de urgenta, depunerea documentelor principale ale sistemului calitatii (manualul calitatii, procedurile sistemului, procedurile tehnice de executie sau de proces, care includplanuri de control al calitatii, proceduri administrative, planul de control al calitatii).
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenul de depunere a contestatiei este in conformitate cu art. 256 indice 2 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
CNCF ?CFR? SA - Directia Asistenta Juridica si Resurse Umane
Adresa postala: Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Tel. +40 213151117, Fax: +40 213151117, Adresa internet (URL): http: www.cfr.ro/CFR_new/infrastructura
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
10.12.2013 10:28
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer