Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Refactie totala linia CF Adjud ? Ciceu (Siculeni), tronson Ghimes ? Paltinis de la km 115+000 la km 123+206 si reparatie pod km 121+248, lucrari rest de executat


Anunt de participare (utilitati) numarul 148356/05.12.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" - SA
Adresa postala: str. Politehicii, nr.1, camerele P19 - P20, Localitatea: Brasov, Cod postal: 500024, Romania, Punct(e) de contact: Adriana Mita, Tel. +40 268410709, Email: [email protected], Fax: +40 268410709, Adresa internet (URL): www.cfr.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii feroviare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Refactie totala linia CF Adjud ? Ciceu (Siculeni), tronson Ghimes ? Paltinis de la km 115+000 la km 123+206 si reparatie pod km 121+248, lucrari rest de executat
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Suc CREIR CF BV - linia CF Adjud ? Ciceu (Siculeni), tronson Ghimes ? Paltinis de la km 115+000 la km 123+206 sipod km 121+248
Codul NUTS: RO122 - Brasov
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrarile rest de executat pentru finalizarea obiectivului ?Refactie totala linia CF Adjud ? Ciceu (Siculeni), tronson Ghimes ? Paltinis de la km 115+000 la km 123+206 si reparatie pod km 121+248? sunt:
- buraj general si profilare prism pe toata zona refactionata
- refacere sant pereat existent
- amenajare albie amonte si aval de calea ferata si a drumului de exploatare ce subtraverseaza podul pt asigurarea gabaritului de libera trecere
- instalarea parapetilor din teava de pod
- suduri aluminotermice 282 buc
- completarea lucrarilor aferente trecerilor la nivel (racordarea la drumurilor existente, executia de rampe cu umplutura de balast) cf cu prescriptiile PTh.
Valoarea estimata a achizitiei este de 702566 leidin care: 621740lei contravaloare lucrari, 18652lei organizare de santier si62174 leicheltuieli diverse si nerprevazute in procent de 10% din valoarea lucrarilor.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45234100-7 - Lucrari de constructii de cai ferate (Rev.2)
45221112-0-Lucrari de constructii de poduri feroviare (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Lucrarile de refactie totala linia CF Adjud ? Ciceu (Siculeni), tronson Ghimes ? Paltinis de la km 115+000 la km 123+206 si reparatie pod km 121+248 au fost contractate cu un alt constructor si au fost executate partial datorita intrarii in insolventa a acestuia. Lucrarile care fac obiectul achizitiei se refera la:
- buraj general si profilare prism pe toata zona refactionata
- refacere sant pereat existent
- amenajare albie amonte si aval de calea ferata si a drumului de exploatare ce subtraverseaza podul pt asigurarea gabaritului de libera trecere
- instalarea parapetilor din teava de pod
- suduri aluminotermice 282 buc
- completarea lucrarilor aferente trecerilor la nivel (racordarea la drumurilor existente, executia de rampe cu umplutura de balast) cf cu prescriptiile PTh.
Valoarea estimata fara TVA: 702, 566RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
2 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia departicipare se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare bancara emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta in original, in cuantum de 12807, 84 leisi pentru perioada de cel putin 90 de zile de la data limita de depunere a ofertelor.Pentru o evaluare si raportare unitara ale cuantumului aferent garantiilor de participare, echivalenta pentru o garantie de participare depusa in alta moneda decat leise face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile.Instrumentul de garantare trebuie sa prevada faptul ca plata garantiei se va executa conditionatsau neconditionat. Garantia de participare trebuie sa fie irevocabila si se poate constitui prin: virament bancar in contul autoritatii contractante (CNCF « CFR » SA Bucuresti punct de lucru Voila, CUI 15495994) nr. RO42 CARP 0080 0085 1505 RO01 deschis la Banca Carpatica Brasovsau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta in original, sau ordin de plata/fila CEC confirmat(a) de banca emitenta pana la data deschiderii ofertelor. IMM-reducere cu 50% a acestor cuantumuri.Autoritatea contractanta are dreptul de a retine garantia pentru participare cf art.87, alin.(1) HG 925/2006. Cand ofertantul depune o contestatie la procedura de atribuire la CNSC, iar Consiliul respinge contestatia ca nefondata sau contestatorul renunta la contestatie, autoritatea contractanta va retine contestatorului din garantia de participare, cf art.278^1, alin (1), lit.b) si alin(2) din OUG nr.34/2006, suma de4420, 39 lei.Garantia pentru participare se va returna de catre autoritatea contractanta cf art.88 din HG 925/2006. Garantia de buna executie va fi de 5% din pretul contractului de lucrari, fara TVA. IMM-reducerea cu 50% a acestui cuantum.Garantia de buna executie se constituie prin retineri succesive din plata cuvenita pentru situatiile de plata lunare pe perioada de derulare a contractului. Contractantul are obligatia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante. Suma initiala care se depune de catre contractant in contul de disponibil astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0, 5 % din pretul contractului.Pe parcursul indeplinirii contractului autoritatea contractanta urmeaza sa alimenteze acest cont de disponibil prin retineri succesivedin sumele datorate si cuvenite contractantului, pana la concurentasumei stabilite drept garantie de buna executie in documentatia de atribuire. Autoritatea contractanta va instiinta contractantul despre varsamantul efectuat, precum si despre destinatia lui. Din contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului pe numele contractantului pot fi dispuse plati atat de catre contractant, cu avizul scris al autoritatii contractante care se prezinta unitatii Trezoreriei Statului, cat si de unitatea trezoreriei Statului la solicitarea scrisa a autoritatii contractante in favoarea careia este constituita garantia de buna executie, in situatia prevazuta la art.91 din HG nr.925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.Contul astfel deschis este purtator de dobanda in favoarea contractantului. Garantia de buna executie se va constitui in perioada de valabilitate a ofertei si oricum nu mai tarziu de 5 zile de la semnarea contractului. Autoritatea contractanta are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie cfart.91 din HG nr.925/2006.Autoritatea contractanta va elibera/restitui garantia de buna executie cf art.92, alin.(4) din HG.nr.925/2006.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
buget de stat - poz.5.C.1.5.1..din PAAPpe2013 al CN CF ?CFR? SAnr.9/ 3/ 4021/2013
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1)Declaratie pe propria raspundere privind eligibilitatea
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii
- Formular 12A din fisierul « Modele de formulare » (ofertant, asociat, tert sustinator);
Nota: In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, se accepta o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.
2)Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii
- Formular 12B din fisierul « Modele de formulare » (ofertant, asociat, tert sustinator ? pentru tertul sustinator doar pentru neincadrarea in art.181, lit.a), lit.c^1) si lit.d));
3)Certificate fiscale privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor, taxelor si a contributiei pentru asigurarile sociale catre stat, inclusiv cele locale.
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii
Certificate fiscale privind plata impozitelor si taxelor catre stat, inclusiv cele locale, respectiv:
- Certificat de atestare fiscala privind obligatiile la bugetul general consolidat (D.G.F.P.C.S.), care sa ateste situatia obligatiilor scadente la plata in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor;
- Certificat de taxe si impozite catre bugetul local (Consiliul local), care sa ateste situatia obligatiilor scadente la plata in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor;
Certificatele vor fi prezentate in original, copielegalizata/autentificata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? si vor fi depuse dupa caz, de catre fiecare ofertant, asociat.
Nota: Data la care expira termenul de achitare a datoriilor este data de 25 a fiecarei luni, conform prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.Nota: In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, se accepta o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.
4)Declaratie pe propria raspundere conform prevederilor OrdinuluiANRMAP314/ 2010Modalitatea de indeplinire ?i aplicabilitatea in cadrul procedurii
- Formularul 12B-2 din fisierul « Modele de formulare » (Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta), prin care se certifica faptul ca participarea la procedura de achizitie este facuta in concordanta cu regulile de concurenta -(ofertant, asociat).
5)Declaratie privind calitatea de participant la proceduraModalitatea de indeplinire ?i aplicabilitatea in cadrul procedurii
-Formularul 12 C din fisierul « Modele de formulare » (ofertant, asociat)
6)Acord de asociere, daca este cazulModalitatea de indeplinire ?i aplicabilitatea in cadrul procedurii
- Formularul 44 din fisierul « Modele de formulare »
7)Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1 din OG nr. 34/2006Modalitatea de indeplinire ?i aplicabilitatea in cadrul procedurii
- Formularul 12C bis din fisierul « Modele de formulare » (ofertant, asociat, subcontractantul, tertulsustinator).
Sunt considerate persoane ce detinfunctie de decizie (referitor la modul de analiza si evaluare al ofertelor/candidaturilor depuse in cadrul unei proceduri de atribuire)in cadrul CNCF ?CFR? SABucuresti- Suc. ?CREIR CF? Brasovurmatorii: Pintea Ioan, Nasulea Mariana, Voinea Gabriella, Moritz Adam, Honcu Rodica, Zetu Tatiana, Mita Adriana, Ilas Florin, Dospinescu Daniela , Costiuc Marcel, FrijanOrest-Marius. , Stoica Constantin-Sebastian, Dumitrascu. Georgeta ?Claudia, Gall.Iulia-Emilia, , Preda. Eduard ?Constantin, Costescu Sorin.
NOTA: 1.Ofertantul nu are dreptul, ca in cadrul aceleasi proceduri:
a) sa depuna doua sau mai multe oferte individuale si/sau comune, sub sanctiunea excluderii din competitie a tuturor ofertelor in cauza;
b) sa depuna oferta individuala/comuna si sa fie nominalizat ca subcontractant in cadrul unei alte oferte, sub sanctiunea excluderii ofertei individuale sau, dupa caz, a celei in care este ofertant asociat.
c) Sa depuna oferta individuala/ comuna si sa fie nominalizat ca tert sustinator in cadrul unei alte oferte, sub sanctiunea excluderii ofertei individuale sau, dupa caz, a celei in care este ofertant asociat.Intreprinderile afiliate (asa cum au fost definite la art.46, alin.(3) din OUG nr.34/2006) au dreptul de a participa in cadrul aceleasi proceduri de atribuire, dar numai. in cazul in care participarea acestora nu este de natura sa distorsioneze concurenta.2. Autoritatea contractanta are obligatia de a exclude din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica orice ofertant despre care are cunostinta ca in ultimii 5 ani, a fost condamnat prin hotararea definitiva a unei instante judecatoresti, pentru participare la activitati ale unei organizatii criminale, pentru coruptie, pentru frauda si/sau pentru spalare de bani;
3. Autoritatea contractanta are dreptul de a exclude dintr-o procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica orice ofertant care se afla in oricare dintre urmatoarele situatii:
a) a intrat in faliment ca urmare a hotarariipronuntate de judecatorul-sindic;
b) nu si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania sau in tara in care este stabilit;
c) in ultimii 2 ani, nu si-a indeplinit sau si-a indeplinit in mod defectuos obligatiile contractuale, din motive imputabile ofertantului in cauza, fapt care a produs sau este de natura sa produca grave prejudicii beneficiarilor acestuiad) a fost condamnat, in ultimii trei ani, prin hotararea definitiva a unei instante judecatoresti, pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli in materie profesionala;
e) prezinta informatii false sau nu prezinta informatiile solicitate de catre autoritatea contractanta, in scopul demonstrarii indeplinirii criteriilor de calificare si selectie.
4.Autoritate contractanta va exclude din procedura ofertantul care se afla in situatia prevazuta la art.691 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si anume:
-ofertantul /candidatul/ofertantul asociatul/ tertul sustinatorcare are drept membrii in cadrul consiliului de administratie/organ de conducere sau de supervizare si/sau are actionari ori asociati persoane care sunt sot /sotie, ruda sau afin pana la gradul al patruleainclusiv sau care se afla in relatii comerciale, astfel cum sunt acestea prevazute la art. 69 lit.a) din OUG nr.34/2006, cu persoane care detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante.5.Autoritatea contractanta va descalifica de la procedura de achizitie publica ofertantul care, prin cele declarate in Formularul 12B-2furnizeazainformatii neadevarate si/sau incomplete in orice privinta. 1)Dovada ca obiectul de activitate al ofertantului include si executia unor lucrari similare cu cele supuse achizitiei
Modalitatea de indeplinire ?i aplicabilitatea in cadrul procedurii
- Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Municipiului Bucuresti/ teritorial, din care sa rezulte ca ofertantul are ca obiect de activitate principal sau secundar executia unor lucrari de tipul celor supuse procedurii de achizitie (obiectul contractului de achizitie trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC). (ofertant, asociat).Informatiile din certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.
Certificatele constatatoare vor fi prezentate in original, copielegalizata/autentificata sau copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul.In etapa evaluarii ofertelor, autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, sa prezinte pentru conformitate documentul in original/ copie legalizata.- In cazul in care ofertantii sunt persoane juridice straine, acestia vor prezenta traduceri autorizate in limba romana a unor documente edificatoare care sa dovedeasca forma de inregistrare ca persoana juridica si a unor documente de atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile din tara in care ofertantul este stabilit.
2)Autorizatia de Furnizor Feroviar insotita de Agrementul Tehnic FeroviarAFER conform OMT 290/ 2000(valabile la data limita de depunere a ofertelor) pentru :
- sudura aluminotermica a sinelor de cale ferata
- constructie/ reparatie de cale ferata, cu sudarea sinelor
- constructie/ reparatie lucrari de arta.
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii
PrezentareAutorizatia de Furnizor Feroviar insotita de Agrementul Tehnic FeroviarAFER conform OMT 290/ 2000(valabile la data limita de depunere a ofertelor)pentru :
- sudura aluminotermica a sinelor de cale ferata
- constructie/ reparatie de cale ferata, cu sudarea sinelor
- constructie/ reparatie lucrari de arta.
Se vor prezenta in copii lizibile cu mentiunea ?conform cu originalul?. Operatorii economici asociati in vederea depunerii unei oferte comune, vor specifica in acordul de asociere partea de contract pe care urmeaza sa o execute fiecare operator economic din asociere.Fiecare operator economic din asociere va prezenta (in dosarul cu documentele de calificare), Autorizatia de Furnizor Feroviar si Agrementul Tehnic Feroviar pentrupartea de contract pe care s-a angajat in acordul de asociere ca o va executa, in cazul in care oferta comuna va fi declarata castigatoare;
In cazul unui grup de operatori economici care depun oferta comuna, cerinta este considerata indeplinita daca unul dintre asociati detine autorizarea AFER solicitata si numai cu conditia ca acesta sa execute integral partea din contract pentru care este solicitata autorizarea AFER.
Tertul nu poate sustine, prin prezentarea unei astfel de autorizatii, operatorul economic ofertant, din considerentul ca acest gen de autorizare se poate utiliza numai in nume propriu, nefiind o resursa transferabila.
3)Angajament de prelungire a valabilitatii Autorizatiei de Furnizor Feroviar sau Agrementului Tehnic Feroviar
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii
Prezentarea unui angajament prin care, in cazul expirarii Autorizatiei de Furnizor Feroviar sau Agrementului Tehnic Feroviarpe perioada de derulare a contractuluiva proceda la prelungirea valabilitatii acestora in termen util, din proprie initiativa, aducand acest fapt si la cunostinta autoritatii contractante.La intocmirea contractelor, se va adauga ca anexa la contract Autorizatia de Furnizor Feroviar insotita de Agrementul Tehnic Feroviarsi angajamentul de prelungire a valabilitatii acestora.
NOTA:
Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare solicitate la cap.III.2) ?Conditii de participare?, ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe proprie raspundere, semnata de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca indeplineste cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate in documentatia de atribuire. Declaratia va fi insotita de o anexa in care ofertantul trebuie sa mentioneze succint, dar precis, modul concret de indeplinire a respectivelor cerinte-inclusiv diverse valori, cantitati, asa cum au fost solicitate prin documentatia de atribuire.
Uzand de acest drept, ofertantul are obligatia de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintelor de calificare, atunci cand primeste din partea autoritatii contractante o solicitare in acest sens, in termenul prevazut in respectiva solicitare.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
PrezentareaFisei de informatii generale (Formular B3)din care sa rezulte alaturi de date generale despre ofertant: adresa, obiect de activitate, principala piata a afacerilor simedia cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani a acestuia(2010, 2011, 2012) .
Ofertantul va face conversia valorilor la cursul lei/euro mediu comunicat de BNR pentru anul respectiv, dupa cum urmeaza:
Anul 2010:1 euro=4, 2099 lei;
Anul 2011:1 euro=4, 2379 lei;
Anul 2012:1 euro=4, 4560 lei.
Pentru echivalenta lei/ alta valuta se va tine cont de cursul mediu anuallei/ alta valutacomunicat de BNR.
Ramane la latitudine operatorului economic documentele care vor fi prezentate pt sustinerea cifrei medii de afaceri globale (daca se prezinta bilanturile contabile, acesteavor fi vizate si inregistrate de organele competente - se vor depune in copie).
Modalitatea de indeplinire
Fisa de informatii generale (Formular B3 din fisierul « Modele de formulare » semnat pe propria raspundere) din care sa rezulte alaturi de date generale despre ofertant: adresa, obiect de activitate, principala piata a afacerilor simedia cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani a acestuia (2010, 2011, 2012) .
Ofertantul va face conversia valorilor la cursul lei/euro mediu comunicat de BNR pentru anul respectiv, dupa cum urmeaza:
Anul 2010:1 euro=4, 2099 lei;
Anul 2011:1 euro=4, 2379 lei;
Anul 2012:1 euro=4, 4560 lei.
Pentru echivalenta lei/ alta valuta se va tine cont de cursul mediu anuallei/ alta valutacomunicat de BNR.Ramane la latitudine operatorului economic documentele care vor fi prezentate pt sustinerea cifrei medii de afaceri globale (daca se prezinta bilanturile contabile, acestea vot fivizate si inregistrate de organele competente - se vor depune in copie).
in cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant si persoana respectiva, ofertantul are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma ca va pune la dispozitie ofertantului resursele financiare invocate.Persoana ce asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art.180 si art.181, lit.a), c^1), d) si art.69^1 din OUG 34/2006, fapt pentru care va prezenta Formularul 12A, Formularul 12B si Formularul 12C bis din « Modele de formulare »
Modalitatea de indeplinire
ofertantul are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele financiare invocate. Persoana ce asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art.180 si art. 181, lit.a), c^1), d) si art.69^1 din OUG 34/2006, fapt pentru care va prezenta Formularul 12A, Formularul 12B si Formularul 12C bis din fisierul « Modele de formulare »
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani (impliniti la data limita de depunere a ofertelor) insotita de certificari de buna executie pentru lucrarile care sustin experienta similara. Respectivele certificari indicabeneficiarii, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati, valoarea, perioada si locul executiei lucrarilor si precizeaza daca au fost efectuate in conformitate cu normele profesionale dindomeniul si daca au fost duse la bun sfarsit.Ramane la latitudinea operatorului economic documentele care vor fi prezentate in vederea sustinerii experientei similare. Certificarile de buna executie pot fiparti relevantedin contracte sau procese verbale de receptie sau documente constatatoare, etc.
Documentele doveditoare care confirma executia unor lucrari similare vor fi prezentate in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
Nota: raportarea numarului de ani (5 ani) la nivelul carora se face dovada experientei similare se va face de la data limita de depunere aofertelor.
Modalitatea de indeplinire
Formular 12 F din fisierul « Modele de formulare »
Executia de lucrari simuilare se confirma prin prezentareaunor certificari de buna executie pentru lucrarile care sustin experienta similara.Certificarile de buna executie pot fiparti relevantedin contracte sau procese verbale de receptie sau documente constatatoare, etc.Documentele doveditoare care confirma executiaunor lucrarisimilarese prezinta in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia sa o subcontracteze.Faraa i se diminua raspunderea in ceea ce priveste modul de indeplinire a viitorului contract de achizitie publica, ofertantul are dreptul de a include in propunerea tehnica posibilitatea de a subcontracta o parte din contractul respectiv.In cazul in care parti din contractul de achizitie publica urmeaza sa se indeplineasca de unul sau mai multi subcontractanti, autoritatea contractanta solicita, la incheierea contractului de achizitie publica cu ofertantul declarat castigator, prezentarea contractelor incheiate intre viitorul contractant si subcontractantii nominalizati in oferta. Contractele prezentate trebuie sa fie in concordanta cu oferta si se vor constitui in anexe la contractul de achizitie publica.Pe parcursul derularii contractului, contractantul nu are dreptul de a inlocui subcontractantii nominalizati in oferta initiala, fara acceptul autoritatii contractante, iar eventuala inlocuire nu trebuie sa conduca la modificarea propunerii tehnice sau a propunerii financiare initiale. Subcontractantul raspunde pentru executia lucrarilor subcontractate numai in fata contractantului, iar acesta va raspunde in fata autoritatii contractante pentru modul de indeplinire a obligatiilor contractuale.
Modalitatea de indeplinire
Formular 12 Gdin fisierul ?Modele de formulare?
Declaratie care contine informatii referitoare la studiile, pregatirea profesionala
si calificarea pers de conducere si ale persoanelorresponsabile pentru executia lucrarilor.Pentruexecutialucrarii se va asigura un responsabil tehnic cu executia (RTE) atestat cf HG nr.925/1995 pentrudomeniul III - lucrari de constructii cai ferate, un sef de santier, un responsabil SSM cf Legii 319/2006 a SSM si un responsabil cu siguranta circulatiei(responsabil SC)autorizat AFERcfOMTCT nr.2262/ 2005.
Modalitatea de indeplinire
Formularul 12I din fisierul ?Modele de formulare?(ofertant/ asociat/ subcontractant/ tert sustinator) .Formularul va fi insotit de o copie dupa certificatulde atestare tehnico-profesionala al responsabilului tehnic cu executiaimpreuna cu copie dupa legitimatiacare trebuie sa fie in termenul de valabilitate al vizei periodice la data limita de depunere a ofertei si o copiedupa autorizatia AFER valabila la data limita de depunere a ofertei pentru resposabilul SC.
Copiile lizibile ale actelor solicitate ofertantilor vor avea mentiunea ?conform cu originalul?.
Declaratie referitoare la utilajele, echipamentele tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru indeplinirea contractului de lucrari.
Modalitatea de indeplinire
Formular 12H din fisierul « Modele de formulare »
Cand ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant si persoana respectiva, ofertantul are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele tehnice invocate.
Persoana care asigura sustinerea tehnica nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art.180 si art.181, lit.a), c^1), d) si art.69^1 din OUG 34/2006, fapt pentru care va prezenta Formularul 12A, Formularul 12B si Formularul 12C bis din « Modele de formulare»
Modalitatea de indeplinire
ofertantul are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele tehnice invocate. Persoana care asigura sustinerea tehnica nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 si art.181, lit.a), c^1), d) si art.69^1 din OUG 34/2006, fapt pentru care va prezenta Formularul 12A, Formularul 12B si Formularul 12C bis din « Modele de formulare »
Certificatul de conformitate a implementarii sistemului calitatii conform ISO 9001 :2008, valabil la data limita de depunere a ofertelor (ofertant, asociat).
Ofertantul va prezenta Certificatul de conformitate a implementarii sistemului calitatii conform ISO 9001 :2008, eliberat de catre organisme acreditate, care dovedeste ca in societate este asigurat un nivel corespunzator al calitatii.
Ofertantul poate prezenta si certificate echivalente emise de organisme stabilite in alte state ale UE care atesta implementarea acestui sistem.Certificatele trebuie sa fie valabile la datalimita dedepunere a ofertelor si se vor depune in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?. In cazul in care ofertantul nu detine certificat de conformitate a implementarii sistemului calitatii, se pot prezenta orice alte probe sau dovezi, in masura in care probele/dovezile confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii in cadrul proceselor desfasurate in vederea executiei lucrariice se va achizitiona.In cazul unei asocieri, formularul va fi depus de ofertant si asociat pentru partea lor de implicare
Modalitatea de indeplinire
prezentarea Certificatului de conformitate a implementarii sistemului calitatii conform ISO 9001 :2008, eliberat de catre organisme acreditate.Ofertantul poate prezenta si certificate echivalente emise de organisme stabilite in alte state ale UE care atesta implementarea acestui sistem.Certificatele trebuie sa fie valabile la data limita de depunere a ofertelor si se vor depune in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
- in cazul in care ofertantul nu detine certificat de conformitate a implementarii sistemului calitatii, se pot prezenta orice alte probe sau dovezi, in masura in care probele/dovezile confirma faptul cain societate este asigurat un nivel corespunzator al calitatii.In cazul unei asocieri, formularul va fi depus de ofertant si asociat pentru partea lor de implicare.
Certificatul de conformitate a implementarii sistemului de protectia mediului conform ISO 14001:2005, valabil la data limita de depunere a ofertelor.
Ofertantul va prezenta Certificatul de conformitate a implementarii sistemului mediu conform ISO 14001:2005 eliberat de catre organisme acreditate, care dovedeste ca in societate este asigurat un nivel corespunzator al protectiei mediului.
Ofertantul poate prezenta si certificate echivalente emise de organisme stabilite in alte state ale UE care atesta implementarea acestui sistem.Certificatul se va depune in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?. In cazul in care ofertantul nu detine certificat de conformitate a implementarii sistemului de protectia mediului, se pot prezenta orice alte probe sau dovezi, in masura in care probele/dovezile confirma asigurarea unui nivel corespunzator al protectiei mediului in cadrul proceselor desfasurate in vederea executiei lucrariice se va achizitiona.In cazul unei asocieri, formularul va fi depus de ofertant si asociat pentru partea lor de implicare.
Modalitatea de indeplinire
prezentarea Certificatului de conformitate a implementarii sistemului de protectia mediului conform ISO 14001:2005, eliberat de catre organisme acreditate.Ofertantul poate prezenta si certificate echivalente emise de organisme stabilite in alte state ale UE care atesta implementarea acestui sistem.Certificatele trebuie sa fie valabile la data limita de depunere a ofertelor si se vor depune in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
- in cazul in care ofertantul nu detine certificat de conformitate a implementarii sistemului de protectia mediului, se pot prezenta orice alte probe sau dovezi, in masura in care probele/dovezile confirma faptul cain societate este asigurat un nivel corespunzator al protectiei mediului.
In cazul unei asocieri, formularul va fi depus de ofertant si asociat pentru partea lor de implicare.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 06.01.2014 09:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
09.01.2014 09:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 09.01.2014 11:00
Locul: Suc.."CREIR CF" Brasov, sala de sedinte
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
membrii comisie de evaluare si reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
1)deoarececriteriul aplicat pentru atribuirea contractului de achizitie publica este ?pretul cel mai scazut? , motiv pentru care daca doua sau mai multe oferte contin, in cadrul propunerii financiare acelasi pret, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor care au oferit cel mai mic pret o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.2) autoritatea contractanta permite potentialilor ofertantivizitareaamplasamentului lucrarii.Executantului i se recomanda sa viziteze si sa examineze amplasamentul lucrarii, inclusiv imprejurimile, si sa obtina toate informatiile care pot fi necesare in vederea elaborarii ofertei. Executantul isi asuma riscul producerii unui eventual accident care s-ar putea solda cu moartea sau ranirea fizica a unei persoane si/sau cu pierderea ori deteriorarea proprietatii. Executantul va suporta orice eventuale cheltuieli, pierderi sau daune ca rezultat al vizitarii amplasamentului lucrarii.Vizitarea amplasamentului, la solicitarea operatorului economic transmisa prin fax (0268410709) sau prin e-mail (pe adresa [email protected]) este permisala o data ulterior stabilita, in perioada pana la data limita de depunere a ofertelor3)Dovezile privind calitatea de I.M.M. (daca este cazul) sunt necesare in vederea reducerii cu 50% a valorilor pentru criteriile legate de garantia de participare (solicitata la cap.III.1.1.a) pentru media cifrei de afaceri globale (cap. III.2.2 ? cerinta 1) si pentru garantia de buna executie (solicitata la cap.III.1.1.b).Incadrarea in una dintre cele 3 categorii (intreprinderi autonome, intreprinderi partenere, intreprinderi legate) se face conform prevederilor art. 4^1, 4^2, 4^3, 4^4 si 4^5 din Legea nr. 346/2004 modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr. 27/2006. Pt IMM-uri, modelele formularelorce se vor completase regasesc in « Modele de formulare »
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Contestatia poate fi depusa in termen de 5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta de catre contestator despre un act al autoritatii contractante pe care acesta il considera nelegal, cf art.256, alin.(1) si 256^2 din OUG 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic din cadrul Sucursalei « CREIR CF »Brasov
Adresa postala: str.Politehnicii, nr.1, Localitatea: Brasov, Cod postal: 500024, Romania, Tel. +40 268474506, Fax: +40 268474506
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
04.12.2013 09:55
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer