Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Registre, registre contabile, clasoare, formulare si alte articole imprimate de papetarie din hartie sau carton, chitantiere si agende


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
11.000 RON

Castigatorul Licitatiei: SELADO COM S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 148254/18.01.2014
Informatii anunt de participare asociat 143700
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA
Adresa postala: str. Petricani, nr. 9A, sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 70164, Romania, Punct(e) de contact: Directia Silvica Dolj, str Iancu Jianu, 19, Tel. +40 251421363, In atentia: Elena Andrei, Email: [email protected], Fax: +40 251597059, Adresa internet (URL): www.rosilva.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
regie autonoma
Activitate (activitati)
Altele: silvicultura
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Registre, registre contabile, clasoare, formulare si alte articole imprimate de papetarie din hartie sau carton, chitantiere si agende
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: sediul Directiei Silvice Dolj
Codul NUTS: RO411 - Dolj
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizare Registre, registre contabile, clasoare, formulare si alte articole imprimate de papetarie din hartie sau carton, chitantiere si agende conform caietului de sarcini
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
22800000-8 - Registre, registre contabile, clasoare, formulare si alte articole imprimate de papetarie din hartie sau din carton (Rev.2)
22814000-9-Chitantiere (Rev.2)
22819000-4-Agende (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
11, 000RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
8625/20 .11.2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 43 Denumirea: Registre, formulare, articoleimprimate din hartie sau carton, chitantiere si agende
V.1) Data atribuirii contractului 06.01.2014
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SELADO COM S.R.L.
Adresa postala: Str. Mioritei59, Localitatea: Braila, Cod postal: 6100, Romania, Tel. +40 0239/611408, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 0239/611408
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 13670.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 11000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
[1].Procesul verbal de deschidere a ofertelor /solicitarile de clarificari /comunicarile /alte documente privind defasurarea procedurii de atribuire vor fi transmise ofertantului prin fax, la numarul indicat in formularul ?Informatii generale?. Ofertantul are obligatia de a asigura buna functionare a acestei cai de comunicare si de a urmari cu regularitate procesul de atribuire. [2].Se considera ca odata cu depunerea ofertei, operatorul economic accepta conditiile cerute prin prezenta documentatie, printre care si clauzele contractuale (conform model contract prezentat). Eventualele propuneri de modificare /completare /eliminare clauze contractuale si /sau alte conditii cerute prin prezenta documentatie vor fi analizate dar pot duce la respingerea ofertei daca autoritatea contractanta considera propunerile ca fiind dezavantajoase pentru ea. [3].In conformitate cu Art. 215 din O.U.G. 34 /2006, dupa deschiderea ofertelor, documentele depuse de ofertanti au caracter de documente publice. Accesul oricarei persoane la acestea nu poate fi restrictionat decat in masura in care aceste informatii sunt confidentiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuala ? situatii ce trebuie aduse la cunostinta autoritatii contractante prin scrisoare expresa, la depunerea ofertelor, urmand ca autoritatea contractanta sa analizeze cele prezentate. In lipsa acestei scrisori, autoritatea contractanta va intelege ca ofertantul este de acord cu caracterul public al tuturor documentelor pe care le-a depus. [4].Ofertantii incadrati in categoria IMM vor depune Declaratia privind incadrarea in categoria IMM intocmita conform prevederilor legale daca doresc sa beneficieze de facilitatile privind garantia de participare solicitata in prezenta documentatie. In cazul unei asocieri, reducerea se aplica numai in situatia in care toti asociatii fac parte din categoria IMM. [5].Daca exista incertitudini referitoare la situatia unui operator economic, autoritatea contractanta are dreptul sa solicite informatii direct de la autoritatile competente. 6.Daca preturile cele mai mici ofertate sunt egale, atunci autoritatea contractanta va solicita acelor ofertanti o noua propunere financiara, in plic inchis. Pretul prezentat in noua propunere financiara nu poate depasi pretul oferit initial.7.Nu ese permisa completarea documentelor ulterior sedintei de deschidere lipsa unui singur document de calificare duce la descalificarea ofertantului.8)evaluarea ofertelor financiare se va face comparand preturile ofertate pentru cantitatea maxima a acordului cadru.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
serviciul juridic al DS dolj
Adresa postala: str Iancu Jianu, 19, Craiova, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200142, Romania, Tel. +40 251421363
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
18.01.2014 13:00
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer