Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Registrul Electronic National pentru Fisele de Evidenta Centrala a persoanelor (REN-FEC)" Cod SMIS: 35082


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
490.000 RON

Castigatorul Licitatiei: GEA STRATEGY & CONSULTING S.A.
Anunt de atribuire numarul 145737/31.12.2013
Informatii anunt de participare asociat 143191
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR
Adresa postala: Piata Revolutiei nr. 1 A, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 10086, Romania, Punct(e) de contact: Directia Administrare si Achizitii pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei , str. Leaota nr. 2A, sector 6, Bucuresti, Tel. +40 0214301925, In atentia: Mariana POPA, Email: [email protected], Fax: +40 0213165577, Adresa internet (URL): www.mai.gov.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Ordine si siguranta publica
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Da
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Registrul Electronic National pentru Fisele de Evidenta Centrala a persoanelor (REN-FEC)" Cod SMIS: 35082
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Directia pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date str. Obcina Mare nr. 2, sector 6, Bucuresti
Codul NUTS: RO - ROMANIA
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
? Furnizare componente hardware si software necesare realizarii sistemului informatic de digitizarea arhivei fizice prin procedeul de scanare a fiselor din Evidenta Centrala a Persoanelor, inclusiv a serviciilor implementare solutie si instruire utilizatori - COD SMIS 35082.? Servicii management de proiect, informare si publicitate, respectiv consultanta, informare si publicitate pentru implementarea proiectului - COD SMIS 35082.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
48610000-7 - Sisteme de baze de date (Rev.2)
79341000-6-Servicii de publicitate (Rev.2)
79420000-4-Servicii conexe managementului (Rev.2)
80510000-2-Servicii de formare specializata (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
490, 000RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S156-271915din13.08.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 3765286 Denumirea: Servicii management de proiectare, informare si publicitate, respectiv consultanta...COD SMIS3508
V.1) Data atribuirii contractului 30.12.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
GEA STRATEGY & CONSULTING S.A.
Adresa postala: Str. Clucerului, nr. 34, Sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011366, Romania, Tel. +40 722961909, Email: [email protected], Fax: +40 318053591, Adresa internet (URL): http: //www.geaconsulting.ro/
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 786000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 490000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative
VI.2) Alte informatii
Durata contractului - 11 luni (dar nu mai tarziu de 09.08.2014)Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica).Toate certificatele/documentele solicitate trebuie sa fie prezentate conf. art. 5 din Ordinul nr. 509/2011 al ANRMAP, impreuna cu stampila si semnatura reprezentantului legal al ofertantului.Documentele emise de societati de asigurare si/sau banci vor fi inaintate in forma originala.Documentele emise de autoritatile competente vor fi valabile la data limita de depunere a ofertelor.Pentru documentele in care legea nu prevede un termen de valabilitate: acestea vor fi valabile la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.In cazul in care documentele sunt emise in alta limba decat limba romana, acestea vor fi insotite de o traducere autorizata in limba romana.Persoana care este autorizata sa semneze declaratiile/formularele, va depune dovada (documentul emis de catre o autoritate competenta, de exemplu Registrul Comertului) capacitatii sale de reprezentant legal al operatorului economic; iar in cazul cand respectiva persona nu este reprezentantul legal al operatorului economic, va atasa o imputernicire semnata de catre acesta.In situatia in care oferta este depusa de un grup de operatori economici, fiecare membru de grup va inainta toate documentele si formularele mai sus mentionate.Persoana desemnata pentru participarea la sedinta de deschidere, va prezenta imputernicirea scrisa pentru participare emisa de reprezentantul autorizat al societatii respective.In perioada dintre publicarea anuntului de participare si data limita stabilita pentru depunerea ofertelor, operatorii economici interesati vor efectua o activitate de documentare la sediul M.A.I.-D.E.P.A.B.D. din Bucuresti, strada Obcina Mare nr. 2, sector 6, (luni-vineri in intervalul orar 09.00-16.00), in vederea vizualizarii formatului tipizatelor si continutului de date, a calitatii hartiei si uzurii acesteia, precum si a lizibilitatii caracterelor inscrise infisele de evidenta, certificatele de atestare a domiciliului si a cetateniei romane, certificatele de stare civila pentru uz extern si certificatele eliberate de autoritatile straine si transcrise in registrele de stare civila romane.Precizam ca realizarea acestei activitati se impune, intrucat asigura potentialilor ofertanti o viziune clara asupra cerintelor solicitate de catre beneficiar in proiectul tehnic/caietul de sarcini, in scopul indeplinirii acesteia.Persoana/persoanele desemnate de operatorul economic trebuie sa prezinte o imputernicire in acest sens, care va fi inregistrata, datata, semnata si stampilata de catre reprezentantul legal al societatii.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
M.A.I. - Directia Generala Juridica
Adresa postala: P-ta Revolutiei nr. 1A, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010086, Romania, Tel. +40 0213037080, Email: [email protected], Fax: +40 0213112052
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
30.12.2013 16:03
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer