Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - REGISTRUL SPATIILOR VERZI IN MUNICIPIUL DR.TR. SEVERIN


Anunt de participare numarul 147959/15.11.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MUNICIPIUL DROBETA TURNU SEVERIN
Adresa postala: Str.MARESAL AVERESCU nr.2, Localitatea: Drobeta-Turnu Severin, Cod postal: 220131, Romania, Punct(e) de contact: LAURA SAMAN, Tel. +04 0252/314379, In atentia: Staiculescu Gheorghe, Email: [email protected], Fax: +04 0252/316317, Adresa internet (URL): www.primariadrobeta.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
REGISTRUL SPATIILOR VERZI IN MUNICIPIUL DR.TR. SEVERIN
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica
Locul principal de prestare: municipiul drobeta turnu severin
Codul NUTS: RO413 - Mehedinti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Registrul spatiilor verzi in municipiul Dr.Tr. Severin- este o documentatie care se intocmeste pentru evidenta spatiilor verzi din intregul teritoriu intravilan, constituita ca un sistem informational de tip GIS, si cuprinde inventarierea terenurilor ocupate de spatii verzi, evidentierea tipului de proprietate si modului de administrare a acestor terenuri, si descrierea caracteristicilor cantitative si calitative ale vegetatiei de pe aceste terenuri (lemnoase, arborescente, arbustive, floricole si erbacee).
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71354300-7 - Servicii de cadastru (Rev.2)
48000000-8-Pachete software si sisteme informatice (Rev.2)
71222100-1-Servicii de cartografiere a zonelor urbane (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
REGISTRUL SPATIILOR VERZI IN MUNICIPIUL DR.TR. SEVERIN? Conform caietului de sarcini.
Valoarea estimata fara TVA: 600, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul gar. de participare este de: 12.000 lei. Perioada de val a gp va fi egala cu perioada de valabilitate a ofertei, respectiv 90 de zile de la data limita de depunere a ofertelor.Forma de constituire a gp: 1)Prin virament bancar in contul RO74TREZ4615006XXX000117, deschis la Trez Dr.Tr Severin , C. F. 4426581. Se prezinta O.P. in original confirmat de emitent; 2). Printr-un instr de garantare irevocabil emis in cond legii, de o soc bancara ori de o soc de asigurari, in cuantumul si pentru perioada de valabilitate prevazuta mai sus, care se prezinta in original. In cazul in care emitentul este o banca/soc.bancara/soc.de asigurari din strainatate, se va prezenta in anexa traducerea autorizata si legalizata a acesteia instrumentul de garantare, prezentat in original poate fi exprimat in alta moneda si se va folosi cursul de schimb leu/alta valuta valabil la data publicarii invitatiei de participare in SEAP, comunicat de Banca Nationala a Romaniei (BNR).Instrum.de garantare emis in cond.legii, trebuie sa prevada faptul ca plata se va face conditionat/ neconditionat, in urm situatii de culpa ale celui care o constit.: a)ofertantul si-a retras oferta in perioada de valaba acesteia;b)oferta sa fiind stabilita castigatoare, ofertantul a refuzat sa semneze contr in per de valab.a ofertei.c)autorit. contract.va aplica prev.art.278^1 din OUG34/2006 modif., respectiv in masura in care CNSC respinge contestatia form de ofertant in cadrul prezentei proceduri de atribuire, ca nefondata sau contestatarul a renuntat la contestatie in masura in care renuntarea nu este ca urmare a adoptarii de autorit.contract a masurilor de remediere necesare, autorit.contract.va retine contestatorului din gar de part. suma de4.380 lei; In cazul of din categoria IMM, conform L. nr. 346/2004, gp. se constituie in procent de 50% din cuant precizat in doc de atribuire. In cazul unei asocieri, fiecare asoc trebuie sa faca dovada incadr.in cat. IMM. Cuantumul garantiei de buna executie: 10 % din pretul fara TVA al contractului ? Modul de constituire a garantiei de buna executie: ? Instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau o societate de asigurari, conf. art. 90, alin. (1) din HG. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare ? prezentat in original;? Retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. Se vor avea in vedere prevederile H.G. nr. 1045/2011 Fiecare ofertant are obligatia de a preciza in cadrul propunerii financiare pentru care mod de constituire a garantiei de buna executie opteaza.In cazul ofertantilor din categoria IMM, conform Legii nr. 346/2004, garantia de buna executie se constituie in procent de 50% din cuantumul precizat in documentatia de atribuire.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Buget local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1: Prezentare: - Formular 1 ?Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 180 din ordonanata de urgenta a Guvernului nr.34/2006, aprobata prin Legea nr.337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
In cazul asocierii, fiecare asociat trebuie sa prezinte Formularul 1.
In cazul in care ofertantul beneficiaza de sustinere conform art. 186 si art. 190 din OUG 34/2006 si sustinatorii acestuia trebuie sa prezinte Formularul 1.
Acest document nu se solicita eventualilor subcontractanti.
Operatorii economici participanti la procedura nu trebuie sa se incadreze in situatiile prevazute la art. 180 din OUG 34/2006, aprobata prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.Oferta este considerata inacceptabila atunci cand este depusa de un ofertant care, in ultimii 3 ani a fost condamnat prin hotararea definitiva a unei instante judecatoresti, pentru participare la activitati ale unei organizatii criminale, pentru coruptie, pentru frauda si/sau pentru spalare de bani.Cerinta nr. 2: Prezentare: - Formular 2 - ?Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art.181 din ordonanta de urgenta a Guvernului nr.34/2006, aprobata prin Legea nr.337/2006, cu modificari si completariIn cazul asocierii, fiecare asociat trebuie sa prezinte Formularul 2.
In cazul in care ofertantul beneficiaza de sustinere conform art. 186 si art. 190 din OUG 34/2006 si sustinatorii acestuia trebuie sa prezinte Formularul 2, cu referire numai la art. 181 lit. a), c ^1) si d).
Cerintele formulate pentru situatiile prevazute la art.181 din ordonanta nu se solicita a fi indeplinite de catre eventualii subcontractanti.
Operatorii economici participanti la procedura nu trebuie sa se incadreze in situatiile prevazute la art. 181 din OUG 34/2006, aprobata prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
Poate fi exclus dintr-o procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica, orice ofertant care se afla in oricare din urmatoarele situatii:
a) a intrat in faliment ca urmare a hotararii pronuntate de judecatorul-sindic;c) nu si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania sau in tara in care este stabilit;c1) in ultimii 2 ani nu si-a indeplinit sau si-a indeplinit in mod defectuos obligatiile contractuale, din motive imputabile ofertantului in cauza, fapt care a produs sau este de natura sa produca grave prejudicii beneficiarilor acestuia;d) a fost condamnat, in ultimii trei ani, prin hotararea definitiva a unei instante judecatoresti, pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli in materie profesionala;e) prezinta informatii false sau nu prezinta informatiile solicitate de catre autoritatea contractanta, in scopul demonstrarii indeplinirii criteriilor de calificare si selectie.Cerinta nr. 3: Prezentare: Pentru persoane juridice romane
-Certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata catre bugetul general consolidat (bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor de sanatate, bugetul asigurarilor de somaj) emis de Directia Generala a Finantelor Publice, care sa ateste situatia obligatiilor scadente la plata in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere oofertelor ? document prezentat in original/copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea , ,conform cu originalul?.-Certificat de atestare fiscala privind plata a impozitelor si taxelor catre bugetul local eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale de pe raza careia societatea are sediul social, care sa ateste situatia obligatiilor scadente la plata in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere o ofertelor - document prezentat in original/copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea , ,conform cu originalul?.-Conventia de esalonare (amanare) si dovada platilor la zi conform conditiilor impuse la acordarea inlesnirilor (daca este cazul) ? documente prezentate in original/copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea , ,conform cu originalul??.
-Mentionam faptul ca in masura in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe proprie raspundere potrivit art.11 alin.(4) din HG nr.925/2006. Intr-o astfel de situatie devin aplicabile prevederile art.9 alin.(3) din Ordinul nr.509/2011.- Prezentare: Pentru persoane juridice straine- Operatorul economic va prezenta documente edificatoare eliberate de autoritati ale tarii de origine (certificate, caziere judiciare, alte documente echivalente emise de autoritati competente) prin care sa dovedeasca ca si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local, scadente la plata in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere oofertelor. Aceste documente vor fi prezentate in original/copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea , ,conform cu originalul?, insotite de traducere autorizata in limba romana.
In cazul asocierii, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente.
Cerificate constatatoare/caziere judiciare
Prezentarea certificatelor constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata.
Cu exceptia impozitelor si taxelor pentru care s-au acordat inlesniri de catre organele competente si in masura in care s-au respectat conditiile impuse la acordarea acestora, autoritatea contractanta va exclude ofertantul care inregistreaza datorii catre bugetul de stat sau catre bugetul local (indiferent de cuantumul acestora) scadente la plata in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere oofertelorCerinta nr.4 : Prezentare: Formular 3 ? Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta conform ordinului ANRMAP nr.314/2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independentaIn cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular.
Cerinta nr.5: Prezentare: Formular 4 - ?Declaratie privind neincadrarea in situatia prevazuta la art. 69¹ din OUG 34/2006?
In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular.
De asemenea, in cazul in care exista subcontractanti sau terti sustinatori, fiecare subcontractant si fiecare tert sustinator este obligat sa prezinte acest formular.
Ofertantul/Candidatul/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Tertul sustinator care are drept membri in cadrul consiliului de administratie/organ de conducere ori de supervizare si/sau are actionari ori asociati persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv ori care se afla in relatii comerciale, astfel cum sunt acestea prevazute la art. 69 lit. a), cu persoane ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante, este exclus din procedura de atribuire."Persoanele cu functii de decizie in cadrul Municipiului Drobeta Turnu Severin care participa la atribuirea contractului de achizitie sunt: - Primar- Constantin Gherghe;
- Administrator Public - Paponiu Nicolaie- Viceprimar - Screciu Marius Vasile-Viceprimar- Vilcu Romulus- Secretar - Iota Rogobete- Director executiv- Calianu Elena- Sef birou-Damian Emanuela- Sef Buget Finante - Domnulete Alexandrina- Sef Serviciu Administratie Publica - Pasat Mirela- Sef Serviciu Juridic Contencios - Prundeanu Marius Nicu-Sef Serviciu Investitii-Manafu Petre Radu-Consilier-Florica Marian-Consilier-Bogasieru Luminita- Sef birou Achizitii - Saman Eugenia Laura- Consilieri Birou Achizitii-Marian Vasilica Mariana, Iovanescu Maria, Nitu Natalia;
- Director Executiv ? Directia Tehnica- Staiculescu Gheorghe- Director Executiv Adj.- Teculescu Mianda- Inspector Serviciu Coordonare Activitati Gospodarie - Filip Cristian-Consilier-Serviciul de monitorizare a serviciilor comunitare de utilitati publice- Vladu IonicaConsilieri locali:
Argintoianu Doru- Adrian
Bolocan Constantin
Budulan Radu Alin Alexandru
Butusina- Popescu Elena
Carjan Daniel Olimpiu
Carindatoiu Marian
Folescu Cornel Vasile
Golea Mihaela Carmen
Grosu Mircea Sevastian
Iordache Ion
Marculescu Dumitru
Medragoniu Gabi DamianMura Cristian
Nanciu Antoaneta Renatta
Nicolae Veronica Simona
Nicolicea Liviu Gabriel
Robu Cosmin
Stanisoara Andrei
Vuvrea Nicolae Prezentare: Persoane juridice/fizice romane
- Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial.
Ofertantul are obligatia sa prezinte in original/copie legalizata sau copie certificata , ,conform cu originalul? certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritoriului ? formular tip emis de autoritatile competente, informatiile cuprinse in certificatului constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent cu codul CAEN din certificatul constatator emis de ORC.
Pentru asociati codul CAEN trebuie sa fie corespunzator activitatii pe care o realizeaza in cadrul contractului.In cazul asocierii, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente.
Persoane juridice /fizice straine
-Documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica sau de inregistrare /atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional la organisme legal constituite, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident - documente prezentate original/copie legalizata sau copie certificata , ,conform cu originalul?, insotite de traducere autorizata in limba romana.In cazul asocierii, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente.
Din certificatul constatator prezentat, trebuie sa rezulte numele complet, sediul, persoanele autorizate /administratori si ca obiectul de activitate al ofertantului include activitati ce fac obiectul achizitiei;
Nota: Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul ca inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire sa solicite ofertantului clasat pe primul loc sa prezinte pentru conformitate documentele in original.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii privind situatia economico-financiara: - Valoarea medie a cifrei de afaceri globala a operatorului economic (individual sau asociere de operatori economici), pentru ultimii trei ani sa fie de cel putin 1.000.000 lei sau echivalent. - Pentru echivalenta lei/alta valuta, se va utiliza cursul mediu anual comunicat de BNR pentru fiecare an in parte avut in vedere. -Declaratie pe proprie raspundere privind cifra de afaceri globala pe ultimii 3 ani( 2010, 2011, 2012) , inclusiv media cifrei de afaceri globala pe ultimii 3 ani; Seprezinta Formular nr. 5Pentru indeplinirea cerintei operatorii economici vor prezenta documente pe care le au la dispozitie (bilantul contabil sau extrase de bilant, in cazul in care publicarea acestor bilanturi este prevazuta de legislatia tarii in care este stabilit ofertantul).In cazul unei oferte depuse in asociere, fiecare asociat are obligatia de a depune Formularul nr. 25; Media cifrei de afaceri globale pentru operatorii economici incadrati conform legii in categoria IMM va fi admisa in cuantum de 50% din nivelul minim impus.
Capacitatea economica si financiara a operatorului economic sau a grupului de operatori economici, poate fi sustinuta si de un tert, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre operatorul economic si persoana respectiva. Persoana care asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art.180 si ale art.181 lit.a), c^1) si d), art. 69¹ din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Operatorul economic sau grupul de operatori economici care beneficiaza de sustinerea capacitatii economice si financiare trebuie sa dovedeasca aceasta prin prezentarea unui angajament ferm Formularul nr. 20 - Angajament privind sustinerea financiara a operatorului economic/grupului de operatori economici - al persoanei respective instrument juridic, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia operatorului economic resursele financiare invocate, conform prevederilor art. 11^1din HG 925/2006. Sustinatorul va prezentaFormularele nr. 1, 2 si 4 .
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
prezentare documenteprezentare documente
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta 1: O lista a principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. Prestarile de servicii se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar. In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea prestarilor de servicii se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic; PrezentareaFormular nr. 6
Cerinta 2: Experienta similara: Experienta similara: Lista va fi insotita de cel putin un document [contract(e)/proces(e) verbal(e)de receptie etc.] prin care sa se confirme prestarea serviciilor in valoare cumulata de cel putin590.000 lei fara TVA. Se lasa la latitudinea ofertantilor modalitatea de indeplinire a cerintei, prin prezentarea de orice documente/ certificari.
Cerinta 3:
Informatii referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea personalului de conducere, precum si ale persoanelor responsabile pentru indeplinirea contractului de servicii;
Se va completa Formularnr. 7 Informatii referitoare la personalul de conducere;Ofertantii trebuie sa aiba personal specializat pentru indeplinirea contractului: ingineri de geodezie/cadastru/topografie, angajati autorizati ANCPI, inginer silvic.Se va prezenta Declaratia de disponibilitate, Formular nr. 9, aferente fiecarei persoane propusa in cadrul echipei, semnate de catre fiecare titular in parte.
Cerinta 4Informatii referitoare la utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de servicii; Se va completa Formular nr. 10 - Declaratie privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care dispuneoperatorul economic
Cerinta 5: Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia sa o subcontracteze. In cazul in care exista subcontractanti, acestia se vor identifica conform art. 11 alin.(7)din HG 925/2006, impreuna si in conformitate cu acordurile de subcontractare, din care sa reiasa clar partea pe care o doreste sa o subcontracteze, conform art 188 alin (2) din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.Operatorii economici participanti la procedura vor prezenta: - Formularul nr. 11 ? Declaratie privind partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti .- Inainte de semnarea contractului, ofertantul castigator va prezenta Formularul nr. 12 ?Acordul de subcontractare
Capacitatea tehnica si/sau profesionala a operatorului economic sau a grupului de operatori economici, poate fi sustinuta si de un tert, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre operatorul economic si persoana respectiva. Operatorul economic sau grupul de operatori economici care beneficiaza de sustinerea capacitatii tehnice si/sau profesionale trebuie sa dovedeasca aceasta prin prezentarea unui angajament ferm Formular nr. 21 - Angajament privind sustinerea tehnica si profesionala a ofertantului, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia operatorului economic resursele logistice invocate, conform prevederilor art.111 din HG 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, mentionate in Formularul nr.22 sau Formularul nr. 23, dupa caz. Sustinatorul va prezenta Formularul nr. 1, 2 si 4 care atesta neincadrarea in prevederile art. 180 si art 181 lit a, c1 si dsi art. 69¹din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
prezentare documenteprezentare documenteprezentare documenteprezentare documenteprezentare documenteprezentare documente
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 10.01.2014 13:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
13.01.2014 12:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 14.01.2014 11:00
Locul: sediul municipiului Dr.Tr.Severin
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
membrii comisiei de evaluare, reprezentantii/imputernicitii ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Mentionam faptul ca pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP, operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic, acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile de internet ale furnizorilor de semnatura electronica.NOTA: Orice specificatie tehnica care indica o anumita productie, marca de fabricatie, un procedeu special, etc. in cadrul caietului de sarcini atasat, a fost mentionata numai in scopul descrierii cat mai clare si obiective a tipului de produs necesar autoritatii contractante fara a avea ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor produse sau a unor operatori economici.Aceste specificatii vor fi interpretate ca avand mentiunea ?sau echivalent?.Daca ofertele clasate pe primul loc au preturile egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art.256^2 din OUG nr.34/2006?
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
COMPARTIMENT JURIDIC
Adresa postala: STR.MARESAL AVERESCU NR.2 , Localitatea: DROBETA TURNU SEVERIN, Localitatea: DR TR SEVERIN, Cod postal: 220131, Romania, Tel. +04 0252314379, Fax: +04 0252326252
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
13.11.2013 19:38
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer