Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - REGULARIZARE MAL STING RIU VEDEA IN DREPTUL LOCALITATII NENCIULESTI JUDETUL TELEORMAN


Anunt de participare numarul 29438/24.08.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ADMINISTRATIA NATIONALA APELE ROMANE DIRECTIA APELOR ARGES VEDEA
Adresa postala: str.Calea Campulung , nr.6-8, Localitatea: Pitesti, Cod postal: 110 147, Romania, Punct(e) de contact: CIOBANU DUMITRU sau PANTAZI DUMITRU, Tel.0248208739-0740247830, In atentia: CIOBANU DUMITRU sau PANTAZI DUMITRU, Email: [email protected], Fax: 0248 208724, Adresa internet (URL): [email protected] [email protected], Adresa profilului cumparatorului: www.agwater.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
Altele: GOSPODARIREA APELOR
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
REGULARIZARE MAL STING RIU VEDEA IN DREPTUL LOCALITATII NENCIULESTI JUDETUL TELEORMAN
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea, prin orice mijloace, a unei lucrari, conform cerintelor specificate de autoritatea contractanta
Locul principal de executare: Lucrarile propuse a se executa pt.acest obiectiv de investitii sunt situate in albia minora a Raului Vedea, in zona comunei Nenciulesti jud.Teleorman
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Se vor executa urmatoarele lucrari hidrotehnice: lucrari de recalibrare a albiei si realizarea unei albii noi L=905 ml-lucrari de consolidare a malului stang in zona albiei noi L=315 ml
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45246000-3 - Lucrari de regularizare a cursurilor de apa si a viiturilor (Rev.1)
45112000-5-Lucrari de excavare si de terasament (Rev.1)
45112441-8-Lucrari de taluzare (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
sapaturi pentru excavare albie noua 91600 mc-umpluturi in dig 21300 mc-suprafete taluzate 18500 mp-anrocamente din piatra bruta 1550 mc-pereu piatra bruta 2300 mp
Valoarea estimata fara TVA: intre 2, 000, 000 si 2, 500, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
gar.de participare valoare de 10.000 RON si se poate constitui: scrisoare de gar.bancara-plata in numerar la casieria unitati-ordin de plata in contul RO06TREZ0465025XXX004393 Trez.Mun.Pitesti
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Obiectivul este finantat de la Bugetul de Stat, platile se vor efectua lunar prin Trezoreria Statului Mun.Pitesti
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Daca este cazul, asociere in conditiile legii, asociatie in participatiune legalizata
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
declaratie privind eligibilitatea-declaratie privind neincadrarea in prevederile articolelor 180 si 181 din O.U.G.34/2006-declaratie privind calitatea de participant la procedura-certificat de inmatriculare (inclusiv certificatul constatator) emis de Oficiul Registrului Comertului.Nu sunt inscrise mentiuni cu privire la aplicarea Legii nr.85/2006 privind procedura insolventei-certificat de plata a impozitelor si taxelor catre Bugetul de Stat-certificat de plata a impozitelor si taxelor catre Bugetul Local-certificat de plata a contributiei pentru asigurarile sociale de stat-certificat de plata a contributiei la Fondul de Asigurari de Sanatate-certificat de pata a contributiei la fondul pentru plata Ajutorului de Somaj-documente privind certificarea societatii conform standardelor-informatii generale despre ofertant-documentele vor fi prezentate in original si in copie legalizata si valabile la data deschiderii.Lipsa unui document atrage dupa sine descalificarea candidatului
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
obligatii contractuale in desfasurare fata de alti beneficiari-informatii generale ale operatorului economic-ultimul bilant economic aprobat si inregistrat (copie semnata si stampilata pe fiecare pagina)-fisa privind informatiile financiareexercitiu financiar pozitiv-Solvabilitate patrimoniala>30%-Lichiditate generala>100%-Lipsa unui document atrage dupa sine descalificarea candidatului
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Cifra medie de afaceri pe ultimii 3(trei) ani sa fie de cel putin 3.370.000 RON.IN CAZUL OFERTANTILOR CARE FAC DOVADA FAPTULUI CA SUNT I.M.M. ACEST INDICATOR SE REDUCE LA JUMATATE.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa de experienta similara a ofertantului: o lista a lucrarilor executate in ultimii 5(cinci)ani (certificari de buna executie pentru 5 lucrari executate)-informatii privind personalul tehnic de specialitate responsabil pentru executia lucrarilor-efectivele medii anuale ale persoanelor angajate-declaratie referitoare la utilaje, instalatii, echipamente tehnice-certificat ISO 9001 in constructii si instalatii-Informatii privind masurile de protectia mediului pe care operatorul economic le poate aplica in timpul indeplinirii contractului de lucrari-informatii privind subcontractantii (daca este cazul)-Lipsa unui document atrage dupa sine descalificarea candidatului
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Ofertantul trebuie sa prezinte cel putin un contract similar finalizat in valoare de cel putin 1.300.000 RON.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
4
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 20.09.2007 12:00
Documente de plata: DA
Pretul: 105 RON
Conditii si modalitate de plata: -plata in numerar la casieria unitatii-ordin de plata in contul RO06TREZ0465025XXX004393 deschis la Trezoreria Municipiul Pitesti.
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
27.09.2007 10:30
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
3luni (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 27.09.2007 11:00
Locul: DIRECTIA APELOR ARGESVEDEA PITESTI Str.Calea Campulung Nr.68 Municipiul Pitesti
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
la sedinta de deschidere vor participa membri comisiei de evaluare si reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor daca considera necesar aceasta in baza prezentarii delegatiilor aferente
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
45100000-8 lucrari pregatire santier 45112000-5 lucrari excavare si terasament 45112441-8 lucrari de taluzare
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: strada Stavropoleos - Nr. 06 - Sectorul 3, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021 / 310.46.41, Email: [email protected], Fax: 021 / 310.46.42, Adresa internet (URL): www.anrmap.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Apelor Arges Vedea Pitesti Compartimentul juridic contencios
Adresa postala: Str.Calea Campulung Nr. 6 - 8, Localitatea: PITESTI, Cod postal: 110147, Romania, Tel.0248 208718, Email: [email protected], Fax: 0248 208724, Adresa internet (URL): www.agwater.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
23.08.2007 15:27
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer