Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Regularizare parau Barsa , sector Zarnesti - Halchiu,judetul Brasov


Anunt de participare numarul 64323/19.09.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
DIRECTIA APELOR OLT
Adresa postala: str. Remus Bellu nr6, Localitatea: Ramnicu Valcea, Cod postal: 240156, Romania, Punct(e) de contact: Daniela Elena Sima, Tel.0250739881, Email: [email protected], Fax: 0250739880, Adresa profilului cumparatorului: www.licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
Altele: gospodarirea apelor
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Regularizare parau Barsa , sector Zarnesti - Halchiu, judetul Brasov
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea, prin orice mijloace, a unei lucrari, conform cerintelor specificate de autoritatea contractanta
Locul principal de executare: in albia minora a paraului Barsa , afluent de stanga al raului Olt , pe sectorul Zarnesti - Vulcan , Halchiu , judetul Brasov
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
executarea lucrarilor de regularizare a cursului de apa si protectia malurilor .
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45246000-3 - Lucrari de regularizare a cursurilor de apa si a viiturilor (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
67734 mc sapatura in albia raului , 18076 mc umpluturi , 910 ml protectii de mal , 22 buc praguri ingropate , 1790 ml diguri de dirijare , 1032 ml traverse de colmatare , 3550mc gabioane
Valoarea estimata fara TVA: 4, 165, 546RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
garantia de participare la licitatie 80000 lei; garantia de buna executie 5% din valoarea contractului fara TVA
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
credite externe si cofinantare de la bugetul de stat; plata se face prin ordin de plata
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
asociere
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea; Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.181 din ordonanta; Certificate constatatoare privind indeplinireaobligatiilor exigibile deplataa impozitelor si taxelor catre stat , inclusiv cele locale , precum si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat; Certificat de cazier fiscalemis de Ministerul Finantelor Publice; Declaratia privind calitatea de participant la procedura; Certificat Constatator emis de Oficiul Registrului si Comertului de pe langaTribunaldin care sa rezulte obiectul activitatii;.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii Generalecu privire la cifrade afaceri medie anualape ultimii 3 ani minim 12.000.000 lei; obligatii contractuale in desfasurare; bilantul economic la 31.12.2007; informatii privind exercitiul financiar
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Experienta similara -prezentarea a cel putin unui contractde lucrari finalizatin valoareminima de 1.200.000 lei; lista lucrarilor executate in ultimii 5 ani.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
oferta financiara
60%
Descriere:
2.
programul calitatii
30%
Descriere:
3.
durata de executie
10%
Descriere:
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
LDL 07/08
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 15.10.2008 15:00
Documente de plata: DA
Pretul: 400 RON
Conditii si modalitate de plata: cu numerar de la Directia Apeor Olt, Biroul Achizitii, in urma unei solicitari scrise , dupa data de 24 septembrie 2008
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
21.10.2008 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 21.10.2008 10:30
Locul: Directia Apeor Olt, str. Remus Bellu nr. 6 , Rm. Valcea, judetul Valcea
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
membrii comisiei de evaluare si reprezentantii imputerniciti legal in scris
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str. Stavropoleos nr. 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021/ 310.46.41, Fax: 021/ 310.46.42, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Pitesti
Adresa postala: str. Victoriei nr. 22, Localitatea: Pitesti, Cod postal: 110017, Romania, Tel.0248/ 219.374, Fax: 0248/ 219.947
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
contestatia depusa in termen de 5 zile de la data luarii la cunostinta a deciziei autoritatii contractante
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Apeor Olt, Biroul Juridic
Adresa postala: str. Remus Bellu nr.6, Localitatea: Rm. Valcea, Cod postal: 240156, Romania, Tel.0250/ 739.881, Fax: 0250/ 738.255
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
19.09.2008 10:57
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer