Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Regularizare rau Bahlui in Municipiul Iasi


Anunt de participare numarul 96114/17.03.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ADMINISTRATIA NATIONALA APELE ROMANE - DIRECTIA APELOR PRUT
Adresa postala: Str. Th. Vascauteanu nr.10, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700462, Romania, Punct(e) de contact: ADRIAN HARAT, Tel.0232218192, Email: [email protected], Fax: 0232213884, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- MediuAltele: gospodarirea apelor
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Regularizare rau Bahlui in Municipiul Iasi
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Municipiul Iasi
Codul NUTS: RO213 - Iasi
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Realizarea unor lucrari de aparare impotriva inundatiilor pe raul Bahlui in Municipiul Iasi pentru a reduce riscul pierderilor de vieti si pagubelor din sub-bazinul Bahlui
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45246000-3 - Lucrari de regularizare a cursurilor de apa si a viiturilor (Rev.2)
45246400-7-Lucrari de prevenire a inundatiilor (Rev.2)
71322000-1-Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cantitatile de lucrari sunt cele conform Caietului de sarcini.
Valoarea estimata fara TVA: 8, 460, 000EUR
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
30 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantie de participare: 346.750 lei
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Finantarea se va realiza astfel: de la Bugetul de Stat, prin Bugetul Ministerului Mediului si Padurilor si din Grantul UE-Fondul de Coeziune in cadrul POS Mediu Axa prioritara 5.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratii privind eligibilitatea;Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG 34/2006;Istoricul litigiilor in ultimiii 3 ani;Certificat de atestare fiscala privind achitarea obligatiilor exigibile catre bugetul de stat;Certificat privind plata taxelor si impozitelor locale;Certificat de inregistrare;Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Bilantul contabil la 31.12.2006, 31.12.2007, 31.12.2008; Informatii generale privind operatorul economic;Lista cu obligatiile contractuale in desfasurare, daca exista.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Cifra medie de afaceri in ultimii 3 ani (2006, 2007, 2008) sa fie egala (sau mai mare) cu 69.350.000 lei.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantii vor prezenta lista cu lucrarile executate in ultimii 5 ani;Recomandari;Informatii generale privind angajatii;Declaratie privind dotarile specifice, utilajele, echipamentul tehnic, mijloace de transport, utilaje pentru constructii;Informatii privind personalul tehnic de specialitate responsabil pentru realizarea lucrarilor;Certificat ISO 9001 sau certificate echivalente;Certificat ISO 14001 sau certificate echivalente; certificat din seria OHSAS 18001 sau certificate echivalente.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Suma lucrarilor executate incluse in contractele prezentate de catre operatorul economic ca dovada a experientei lui similare, sa fie egala (sau mai mare) cu 34.675.000 lei.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de intentie
Numarul anuntului in JO: 2009/S247-353817 din 23.12.2009
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 16.04.2010 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
19.04.2010 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 19.04.2010 13:00
Locul: sediu DIRECTIEI APELOR PRUT din Iasi, str.Theodor Vascauteanu, nr.10
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Pe baza de imputernicire prezentata.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): "Lucrari pentru reducerea riscului la inundatii in bazinul hidrografic Prut-Barlad"
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Curtea de Apel Iasi
Adresa postala: str. Anastasie Panu, nr.25, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700024, Romania, Tel.0232/217808, Fax: 0232/255907
Organism competent pentru procedurile de mediere
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str.Stavropoleos, nr.6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.4021/310.46.41, Fax: 4021/310.46.42
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic Directia Apelor Prut
Adresa postala: str.Theodor Vascauteanu, nr.10, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700462, Romania, Tel.0232/218192, Fax: 0232/213884
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
16.03.2010 10:08
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer