Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Regularizare si amenajare Valea Poienii in comuna Coroieni, localitatea Baba, jud. Maramures


Anunt de participare numarul 20824/26.06.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
DIRECTIA APELOR SOMES TISA
Adresa postala: Vanatorului nr. 17, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400213, Romania, Punct(e) de contact: serviciu promovare investitii urmarire investitii , ,Tel.0264-433028, In atentia: Ana Semerean, Email: [email protected], Fax: 0264-433026
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Mediu
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Regularizare si amenajare Valea Poienii in comuna Coroieni, localitatea Baba, jud. Maramures
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura, servicii de inginerie specializata si servicii de inginerie integrata, servicii deproiectare urbanistica si peisagisitica, servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica, servicii de testari si analize tehnice
Locul principal de prestare: comuna Coroieni, localitatea Baba, jud. Maramures
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
servicii de proiectare a documentatiilor tehnico-economice fazele PT, CS, DE, studii topo, geo, hidro si de obtinere teren (daca este cazul), documentatie obtinere avize/acorduri si PAC
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
74232200-6 - Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
intocmirea documentatiilor tehnico-economice in 4 exemplare pentru fiecare faza de proiectare inlusiv faz PAC
Valoarea estimata fara TVA: 163, 600RON
II.2.2) Optiuni
Da
daca nu incheie contract cu candidatul declarat castigator sau achizitioneaza servicii suplimentare
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
30 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
garantie de participare 2900 lei, garantie de buna executie 5% din valoarea fara TVA a fiecarei facturi
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
obiectivul de investitii este finantat de la bugetul de stat
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
asociere legalizata
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
e solicita prezentarea urmatoarelor documente: Fisa de informatii generale; Declaratie privind eligibilitatea; Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 180 si 181; certificat constatator emis de ORC; Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre stat, inclusiv cele locale
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
se solicita urmatoarele documente: scrisoare de bonitate bancara, bilantul contabil la 31.12.2006 vizat si inregistrat la organele in drept si balanta la 31.03.2007; declaratiile privind cifra de afaceri in domeniul de activitate aferent obiectului contractului
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
cifra medie anuala de afaceri in ultimii 3 ani sa fie cel putin egala cu 200.000 lei
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor servicii similare prestate in ultimii 3 ani; recomandari de la alti beneficiari; Declaratie si lista privind echipamentele tehnice, tehnica de calcul; informatii privind personalul tehnic de specialitate; certificate MMGA privind intocmirea de proiecte in domeniul "constructii hidrotehnice"
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
se solicita ca in ultimi 3 ani operatorul economic sa fi incheiat si indeplinit un contract similar de valoare egala sau mai mare de 50.000 lei
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Da
prestatorii trebuie sa fie certificati de MMGA MMDD pentru intocmirea de proiecate in domeniul constructiiloe hidrotehnice
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 18.07.2007 16:00
Documente de plata: DA
Pretul: 70 RON
Conditii si modalitate de plata: Plata se face direct la caseria unitatii sau prin ordin de plata in contul RO23TREZ2165005XXX016760 Trezoreria Cluj Napoca
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
24.07.2007 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 24.07.2007 11:00
Locul: Directia Apelor Somes Tisa, Str. Vanatorului nr. 17, Cluj Napoca
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
reprezentantii imputerniciti ai operatorilor economici
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Curtea de Apel Cluj
Adresa postala: Str. Stefan cel Mare, nr. 1 , ,Localitatea: Cluj Napoca, Cod postal: 3400, Romania, Tel.0264196110 sau 0264431057
Organism competent pentru procedurile de mediere
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr.6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641, Email: [email protected], Fax: 0213104642
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Apelor Somes Tisa - Compartiment Juridic si Contencios
Adresa postala: str. Vanatorului, nr. 17 , ,Localitatea: Cluj Napoca, Cod postal: 400213, Romania, Tel.0264433028, Fax: 0264433026
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
25.06.2007 18:10
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer