Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Regulatoare Automate de Tensiune si Dispozitive de actionare pentru comutatoarele in sarcina si montarea acestora in statiile de transformare ale E.ON Moldova Distributie SA


Anunt de participare (utilitati) numarul 142518/15.03.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
E. ON MOLDOVA DISTRIBUTIE S.A.
Adresa postala: str. Ciurchi nr 146-150, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700359, Romania, Punct(e) de contact: Gabriela Pasarica, Tel. +40 0232405623, Email: [email protected], Fax: +40 0232405316, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
SC E.ON MOLDOVA DISTRIBUTIE SA
Adresa postala: Str Ciurchi nr 146-150, la REGISTRATURA, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700359, Romania, Tel. +40 232405298
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate pe actiuni
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Regulatoare Automate de Tensiune si Dispozitive de actionare pentru comutatoarele in sarcina si montarea acestora in statiile de transformare ale E.ON Moldova Distributie SA
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: locatiile EON Moldova Distributie SA din Iasi, Bacau, Suceava, Neamt, Vaslui, Botosani
Codul NUTS: RO213 - Iasi
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Da
Cu reluarea competitiei in SEAP: Nu
Acord-cadru cu maxim 3 agenti economici
Durata acordului-cadru: 36 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 1, 854, 240 si 3, 631, 220RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: se preconizeaza incheierea unui contract subsecvent anual, primul incheindu-se in urma incheierii acordului cadru si a reofertarii;
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Regulatoare Automate de Tensiune si Dispozitive de actionare pentru comutatoarele in sarcina si montarea acestora in statiile de transformare ale E.ON Moldova Distributie SA
Cantitati acord cadru: minim 24 bucati; maxim 47 bucati;
Cantitati cel mai mare contract subsecvent: minim 10 bucati; maxim 19 bucati
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
31682210-5 - Instrumente si echipament de comanda (Rev.2)
45310000-3-Lucrari de instalatii electrice (Rev.2)
51112000-0-Servicii de instalare de echipament de distributie si de comanda a energiei electrice (Rev.2)
71323100-9-Servicii de proiectare a sistemelor de energie electrica (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Regulatoare Automate de Tensiune si Dispozitive de actionare pentru comutatoarele in sarcina si montarea acestora in statiile de transformare ale E.ON Moldova Distributie SA
existent.Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este 1.467.940 lei fara TVA.Cantitatile de produse estimate pentru cel mai mare contract subsecvent sunt:
Regulatoare automate de tensiune = 19 buc
Dispozitive de Actionare = 19 bucMontare Regulatoare Automate de Tensiune =19 buc
Montare Dispozitive de Actionare =19 buc
Valoarea estimata fara TVA: intre 1, 854, 240 si 3, 631, 220RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
36 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
72.624 RON(pt IMM se poate plati doar 50% din garantie). Echivalenta lei/alta valuta se va face la curs BNR din data de 29.03.2013.Valabilitatea Garantiei de Participare curge de la data limita de depunere a ofertelor si este valabila cel putin 120 zile de la data limita de depunere a ofertelor. Mod de constituire: conform art. 86 alin.(1) din H.G. nr.925/2006 prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, in contul RO83BRDE040SV14134800400 deschis la BRD ? filiala Bacau, care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada mai sus mentionata. Nu se accepta constituirea garantiei de participare prin depunere numerar la casieria autoritatii contractante.Se va prezenta si declaratie pe proprie raspundere privind incadrarea in categoria IMM(daca este cazul), in original.In conf. cu art 278prim-(1) din OUG34/2006, in masura in care CNSC respinge o contestatie, aut contractanta va retine contestatarului din garantia departicip in raport cu val estimata a contractului urmatoarea suma: 7411 lei fara TVA(calculat conform litera b). 10%(5% pt IMM) din valoarea contractului fara TVA. Modul de constituire: instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, conform art. 90 din H.G. nr. 925/2006 sau prin retineri succesive conform H.G. nr. 1045/2011.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
surse proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 180 din OUG 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare-Prezentare Formular 12A(declaratia va trebui prezentata si de terti sustinatori, daca e cazul)
2. Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 181 din O.U.G. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare-Prezentare Formular 12B; (declaratia va trebui prezentata si de terti sustinatori doar pentru prevederile de la literele a) , c~1) si d), daca e cazul)
3. Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69 indice1 (evitarea conflictului de interese) din OUG 34/2006 aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare- Prezentare Formular 13A.
Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt: Director General: Virgil Marius Metea; - Director General Adjunct: Livioara SUJDEA; Director general adjunct: Petre Radu; Persoanele implicate in organizarea, derularea si finalizarea prezentei proceduri de achizitie: Bogdan Cirstea, Codruta Schwartz; Dana Balauca, Loredana Temneanu, Gabriela Pasarica, Angela Vasile; Emilia Patrichi; Florin Bura; Marius Iuzic; Marius Ciobanu.
4. Certificat de participare cu oferta independenta conform Ordinului nr. 314 /2010, privind punerea in aplicare a certificatului de participare a licitatii cu oferta independenta- Prezentare Formular 13B;5. Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat- (in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul)- (formulare tip eliberate de autoritatile competente din tara in care ofertantul este rezident).Certificatele mentionate mai sus trebuie sa prezinte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele. Se vor prezenta esalonarile aprobate de organisme competente si dovada incadrarii in termen, in cazul existentei unor datorii. Document edificator din care sa rezulte obiectul de activitate al ofertantului. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent obiectul de activitate al ofertantului.- Persoane juridice romane: Certificat constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului ? original/copie legalizata /copie lizibila, certificata ?conform cu originalul?. Se solicita ca informatiile cuprinse in certificatul constatator sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor. Persoane juridice straine: Documente care dovedesc o forma de inregistrare ca persoana juridica, in conformitate cu prevederile legale din tara in care candidatul este stabilit in original/copie legalizata /copie lizibila, certificata ?conform cu originalul?.
- Atestate ANRE tip E1 si E2/ Autorizatii specifice serviciilor si lucrarilor ce urmeaza a se realiza in cadrul acestui contract - atestate ANRE pentru proiectarea si executia lucrarilor in statiile de transformare.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii privind cifra de afaceri (CA)pe cel mult ultimii 3 ani (2010, 2011, 2012)- Cerinta minima de calificare.
Autoritatea Contractanta solicita candidatului sa prezinte situatia privind cifra de afaceri realizata din cel mult ultimii 3 ani (2010, 2011, 2012). Cifra medie globala de afaceri din cel mult ultimii trei ani a ofertantului trebuie sa fie de minim val celui mai mare contract subsecvent inmultita cu 2, respectiv 1.467.940 x 2 = 2.935.880 lei.Ofertantul care nu prezinta o cifra globala de afaceri de valoarea minim solicitata, va fi descalificat.Valoarea cifrei de afaceri se va actualiza la cursul mediu euro stabilit de BNR pentru fiecare an in parte.
Modalitatea de indeplinire
Completare formular F3 cuprins in documentul intitulat"Formulare". Conversia valorii se va face la cursul mediu anual comunicat de BNR si anume: anul 2010 - 4, 2099lei; anul 2011 - 4, 2379lei, anul 2012-4, 4560lei
Fisa de informatii generale. Candidatii au obligatia sa prezinte fisa de informatii generale care va contine toate informatiile despre firma (denumire, cod fiscal, adresa, tel/fax etc) inclusiv contul societatii si banca la care este
deschis.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa formularul F3 cuprins in documentul intitulat "Formulare".
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat si alcadrelor de conducere in ultimii 3 ani
Modalitatea de indeplinire
Prezentare formular F12G
Cerinta privind experienta similara: Ofertantul trebuie sa faca dovada duceriila bun sfarsit a unor contracte similare ca natura si complexitate cu obiectulachizitiei, care sa includa toate activitatile incluse in caietul de sarcini. Experienta similara va fi probata prin prezentarea cel putin a unui contract sau a cel mult 5 contracte, a caror valoare insumata sa fie cel putin egala cu 1.467.940lei, fara TVA. Experienta similara se confirma prin prezentarea de certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar in conformitate cu art 188 al 1) dinOUG34/2006, copii lizibile cu mentiunea "conform cu originalul" de pe pati relevante ale contractelor/proceselor verbale de receptie finala/recomandare din partea beneficiarilor/certificate de indeplinire a obligatiilor contractuale eliberate in conformitate cu art 97 indice 1 din HG925/2006 actualizata.
Modalitatea de indeplinire
Prezentare formulare F4Experienta similara se confirma prin prezentarea decertificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritateori de catre clientul beneficiar in conformitate cu art 188 al 1) dinOUG34/2006, copii lizibile cu mentiunea "conform cu originalul"de pe pati relevante ale contractelor/proceselor verbale dereceptie finala/recomandare din partea beneficiarilor/certificatede indeplinire a obligatiilor contractuale eliberate in conformitatecu art 97 indice 1 din HG925/2006 actualizata
Lista principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. Prestarile de servicii se confirma prinprezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar. In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea prestarilor de servicii se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic
Modalitatea de indeplinire
Prezentare formular F12.2DPrestarile de servicii se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar. In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din parteaacestuia, demonstrarea prestarilor de servicii se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic
Lista principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani, continandvalori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma suntautoritati contractante sau clienti privati. Livrarile de produse se confirmaprin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de oautoritate ori de catre clientul beneficiar. In cazul in care beneficiarul este unclient privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitateaobtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea livrarilorde produse se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic
Modalitatea de indeplinire
Prezentare formular F12.1DLivrarile de produse se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar conform art 188 al 1), lit a. In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii uneicertificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea livrarilor de produse se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic
Informatii privind asociatii (daca este cazul) In Formularul F6 se va specifica liderul asociatiei. Criteriile de calificare ref la situatia personala a ofertantului, la capacitatea de exercitare a activitatii profesionale (inregistrare), la stand de asig a calitatii si stand de protectie a mediului trebuie prez de fiecare asociat in parte. Situatia ec-financiara si capacitatea tehnica si/sau profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare aresurselor tuturor membrilor asocierii.
Modalitatea de indeplinire
Prezentare formular F6
Informatii privind subcontractantii (daca este cazul). Daca operatorul economic nu are subcontractanti, se va completa formularul cu datele de identificare si cu textul: ?Nu exista subcontractanti? In situatia in careofertantul intentioneaza sa subcontracteze o parte din contractul de furniz, are obligatia de a preciza :1.partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze, respectiv indicarea procentajului din totalul prod furniz2.indicarea activitatilor ce vor fi realizate de subcontractanti si valoarea acestora, 3.datele de recunoastere ale subcontractantilor, precum si specializarea acestora 4.la incheierea contractului (in situatia in care este desemnat castigator) are obligatia de a prezenta contractul/contractele incheiate cu subcontractantii, care trebuie sa fie in concordanta cu oferta si care se vor constitui in anexa la contract. 5. Odata cu prezentareacontractului, subcontractantul are obligatia de a prezenta Formularul F7 completat;
Modalitatea de indeplinire
Prezentare formular F7
Declaratie care sa cuprinda informatii referitoare la utilajele, instalatiile,
echipamentele tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului : spatii tehnologice/netehnologice, utilaje, scule, dispozitive de masurare(conform prevederilor din prescriptiile tehnice si fisele tehnologice aplicabile), mijloace de protectie conform cap 4 IPSSM 02 DEE si HG1048/2006 specifice
lucrarilor de joasa tensiune)
Modalitatea de indeplinire
Prezentare formular F12E
Informatii privind asigurarea protectiei mediului - Certificate emise de organisme independente prin care se atesta respectarea standardelor de
protectie a mediului SR EN ISO 14001:2005, sau certificate echivalente emise de organisme stabilite in alte state ale Uniunii Europene; orice alte probe sau dovezi in masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al protectiei mediului, caz in care se va prezenta si raportul de audit emis de un organism de certificare
Modalitatea de indeplinire
Certificat ISO 14001 sau echivalent
Informatii privind asigurarea calitatii in conformitate cu standardele europene relevante - Certificate emise de organisme independente prin care se atesta respectarea standardelor de calitate, conform ISO 9001:2008 sau certificate echivalente emise de organisme stabilite in alte state ale Uniunii Europene; orice alte probe sau dovezi in masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii, caz in care se va prezenta si raportul de audit emis de un organism de certificare
Modalitatea de indeplinire
Certificat ISO 9001:2008 sau echivalent
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere
Au fost deja selectati candidati
Nu
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
75%
Descriere: Componenta financiara
2.
Termen de garantie
25%
Descriere: Termen de garantie
Punctaj maxim componenta tehnica: 25
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 17.04.2013 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
18.04.2013 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 18.04.2013 11:00
Locul: Sediul E.ON MOLDOVA DISTRIBUTIE SA, Iasi str Ciurchi nr 146-150
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Raspunsurile la eventualele clarificari la documentatia de atribuire, solicitate de op ec se vor atasa prezentului anunt la sectiunea Documentatie si clarificari. Conf. OUG 34/2006 - art.116- numarul minim preconizat al candidatilor calificati este 3. Conf. OUG 34/2006 - art.117- In cazul in care numarul candidatilor care indeplinesc criteriile de selectie este mai mic decat numarul preconizat indicat in anuntul de participare, autoritatea contractanta are dreptul: a)fie de a anula procedura de negociere cu publicarea prealabila a unui anunt de participare; b) fie de a continua procedura de negociere cu publicarea prealabila a unui anunt de participare numai cu acel/acei candidat/candidati care indeplineste/indeplinesc criteriile de calificare. Autoritatea contractanta nu doreste limitarea numarului de agenti economici. Toti agentii economici care indeplinesc cerintele de calificare vor fi selectati pentru etapa a II-a. In cazul in care, la incheierea acordului cadru vor fi oferte cu punctaje egale, acordul cadru se va incheia cu toti operatorii clasati pe locurile aferente numarului maxim de operatori economici cu care autoritatea contractanta a anuntat ca va incheia acordul cadru. In cazul in care, la procedura de reofertare, vor fi punctaje totale, egale, departajarea ofertelor economice se va face in functie de cea mai avantajoasa oferta de pret. In situatia in care si ofertele financiare sunt egale, atunci departajarea acestora se va realiza in baza unei noi ofertari in plic inchis. Term de plata propus este de 45 zile dela inregistrarea facturii la autoritatea contractanta.Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP op ec tb sa detina un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica).
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Persoana vatamata poate sesiza CNSC in vederea anularii actului si/sau recunoasterii dreptului pretins ori a interesului legitim, in termen de 10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta, despre un act al AC considerat nelegal
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SC E.ON MOLDOVA DISTRIBUTIE SA
Adresa postala: str Ciurchi nr 146-150, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700359, Romania
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
13.03.2013 10:50
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer