Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Relee fisa SCB


Anunt de participare (utilitati) numarul 146678/20.09.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" - SA
Adresa postala: str. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Punct(e) de contact: Directia Comerciala - Serviciul Achizitii Publice SPBS, Tel. +40 213192433, In atentia: Daniela Manea, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 213192433, Adresa internet (URL): www.cfr.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii feroviare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Relee fisa SCB
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Depozitele Sucursalelor CREIR CF Bucuresti si Constanta (DDP conform INCOTERMS )
Codul NUTS: RO - ROMANIA
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Releele tip NF1-2 si KF1-80 sunt folosite in instalatiile de siguranta feroviara de la CFR.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
31221000-1 - Relee electrice (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Relee fisa SCB :
1. Releu NF1-2 = 706 bucati;
2. Releu KF1-80 = 139 bucati.
Valoarea estimata fara TVA: 2, 350, 806.45RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
2 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Ofertantul va constitui o garantie pentru participare eliberata in numele ofertantului in cuantum de 23500 lei sau in alte valute, echivalenta sa va facela cursul BNR valabil cu 5 zile inainte de data limita de depunere a oferteiGarantia de participare se constituie in conformitate cu prevederile art86 din HG nr.925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din OUG nr 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarie si completarile ulterioare.Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare: 90 zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor (perioada aleasa va fi cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei). In cazul depunerii de oferte in asociere, garantia de participare trebuie constituita in numele asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici. Garantia de participare emisa in alta limba decat romana va fi prezentata in original si va fi insotita de traducerea autorizata si legalizata in limba romana (Formular 2).In cazul depunerii de oferte in asociere, garantia de participare trebuie constituita in numele asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici.Garantia de participare emisa in alta limba decat romana va fi prezentata in original si va fi insotita de traducerea autorizata si legalizata in limba romana.Cont garantie de participare: Beneficiar: CNCF CFR SA, CUI: RO11054529Cont IBAN : RO76 BITR BU5R ON03 6603 CC02, Banca Italo-Romena Ag. Mihalache.Intreprinderile Mici si Mijlocii beneficiaza de reducerea cu 50% a acestui cuantum, conform prevederilor legii 346/2004 cu modificarile si completarile ulterioare, drept pentru care acestea vor prezenta garantia de participare insotita de declaratia privind statutul de IMM. 5% din valoarea contractului, fara TVA .Intreprinderile Mici si Mijlocii beneficiaza de reducerea cu 50% a acestui cuantum, conform prevederilor legii 346/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.Garantia de buna executie a contractului se va constitui prinscrisoare de garantie bancara sau retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale aplicandu-seprevederile HG 1045/2011; sau orice alt instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, in termen de 5(trei) zile lucratoare de la data semnarii contractului de ambele parti.Garantia de buna executie se va restitui la solicitarea scrisa a ofertantului in care se va mentiona modalitatea de restituire. In cazul contractului de livrare produse, autoritatea contractanta are obligatia de a elibera/restitui garantia de buna executie in cel mult 14 zile de la data indeplinirii de catre contractant a obligatiilor asumate prin contract daca nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Buget de stat - Plata se va face intermen de 5 zile de la data primirii de catre CNCF CFR SA a fondurilor de la bugetul de stat
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Eligibilitatea
Autoritatea contractanta va exclude din procedura candidatul care se afla in una sau mai multe din situatiile prevazute la art. 180 din OUG nr. 34/2006. In acest sens, candidatul va depune o declaratie pe propria raspundere privind eligibilitatea.
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii
Declaratie pe propria raspundere privind eligibilitatea in conformitate cu Formularul A.
Declaratia se depune in original, dupa caz, de catre fiecare candidat / candidat asociat/ tert sustinator.Cerinta nr. 2Neincadrarea in situatiile prevazute la art.181 din OUG nr. 34/2006
Autoritatea contractanta va exclude din procedura candidatul care se afla in una din situatiile prevazute la art.181 din OUG nr. 34/2006.In acest sens, candidatul va depune o declaratie pe proprie raspundere.De asemenea, candidatul va depune Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor, taxelor si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat, catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, inclusiv catre bugetele locale .Din certificatele fiscale trebuie sa rezulte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor- se depune in original / copie legalizata/ copie lizibila conform cu originalul.In cazul in care operatorul economicinregistreaza datorii scadente in luna anterioara termenului limita de depunere a ofertelor, acesta va prezenta - conventia de esalonare (amanare) si dovada platilor la zi conform conditiilor impuse la acordarea inlesnirilor (daca este cazul).Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii
Candidatul va depune o declaratie in conformitate cu Formularul B1. Declaratia se depune dupa caz, de fiecare candidat / candidat asociat/ tert sustinator (tertul sustinator doar pentru art.181 lit.a), lit.c1) si lit.d)) din OUG nr.34/2006) ?in original.- De asemenea, candidatul va depune Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor, taxelor si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat, catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, inclusiv catre bugetele locale in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?. In cazul unei asocieri, certificatele constatatoare se depun pentru fiecare candidat asociat din asociere.Cerinta nr. 3
Neincadrarea la art.69 indice 1 din OUG nr. 34/2006
Autoritatea contractanta va exclude din procedura de atribuire candidatul care se afla in situatia prevazuta la art.69 indice 1 din OUG nr. 34/2006.Nota: persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt: George MICU -Dir.General; Corneliu Cretu - Dir.Gen.Adj.Ec.; Moldovan Macarie Alexandru- Dir.Gen. Adj.Teh.; Viorel Scurtu - Dir.Gen.Adj.Exp; Ovidiu Mihaescu-Dir. Instalatii; Florin Iuliu Tomescu -Dir.Asistenta Juridica si Resurse Umane; Jana Iacob- sef serviciu Reprezentare-Dir.Asistenta Juridica si Resurse Umane, Claudiu Stroe - Dir. Asistenta Juridica si Resurse Umanea; Daniela Manuela Dumitrescu ? Dir.Comercial;Director Financiar - Daniela Cristea;Iulian Mantescu-Director Contabilitate; Florina Mirica- Sef SACPE; Craciun Dorina Mihaela ? Sef Serv.APSBBS; Baicu Sorina - Sef STCD; Liviu Lambru-Serviciu TE; Eugen Mandrea-Serviciul CT;OanaConstantin-Serviciul TE ; Bogdan Branzan Fedeles ? Sef pr.STCD; Valentin Mitroi ? sef birou STCD; Constantinescu Simona-Ec; Popescu Constantin Cornel- Ec .; Daniela Manea ? Sef birou AL; HropaciovPetruta Lorena-Ec;.; Raluca Munteanu-ing., Staicu Iulia-ing; Tudor Gherghina-ing; Preda Georgiana-cons.jur; Buholt Mariana-cons.jur.; Laudat Mirela Gabriela-cons.jur; Melinte Ionut-Sef pr.; Papa Traian-cons. jur; Violeta Petrescu-cons.jur.
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul proceduriiFormularul B2 ? se depune in original dupa caz, de catre fiecare candidat / candidat asociat/ tert sustinator/subcontractantCerinta nr. 4
Participarea la licitatie cu oferta independenta
Autoritatea contractanta va exclude din procedura de atribuire candidatul care nu depune certificatul de participare la licitatie cu oferta independenta (Formularul B3? in original), sau il depune, insa nu este conform Ordinului 314 din 12 octombrie 2010 emis de ANRMAP.
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii
Formularul B3? in originalDeclaratia se depune in original dupa caz, de catre fiecare candidat .Informatii privind calitatea de IMMDovezile privind calitatea de I.M.M. sunt necesare in vederea reducerii cu 50% a valorilor pentru criteriile legate de garantia pentru participare, de cifra de afaceri si de garantia de buna executie.
Documente care se depun pentru dovedirea calitatii de IMM a candidatului:
in cazul intreprinderilor autonome ? se va depune:
? ?Declaratie privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii? (Anexa 1)-in cazul intreprinderilor partenere ? se vor depune: ? ?Declaratie privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii? (Anexa 1);? ?Calculul pentru intreprinderile partenere sau legate? (Anexa 2);
? ?Fisa de parteneriat?;
? ?Intreprinderi partenere?
- in cazul intreprinderilor legate - se vor depune: -? ?Declaratie privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii? (Anexa 1);
? ?Calculul pentru intreprinderile partenere sau legate? (Anexa 2);
? ?Intreprinderi legate?;
? ?Fisa privind legatura dintre intreprinderi?Incadrarea in una dintre cele 3 categorii mentionate mai sus se face conform prevederilor art. 41, 42, 43, 44 si 45 din Legea nr. 346/2004 cu modificarile si completarile ulterioare.Candidatii vor depune documentele in original. Cerinta nr. 1
Obiectul de activitate
Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Municipiului Bucuresti/ teritorial, din care sa rezulte obiectul de activitate al candidatului si care trebuie sa cuprinda activitati de tipul celor supuse procedurii de achizitie. Informatiile cuprinse in Certificatul constatator trebuie sa fie valabile/reale la data limita de depunere a candidaturilor.
Pentru persoanele fizice / juridice straine: documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica/fizica sau de atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care candidatul / ofertantul este rezident;In cazul candidaturii comune (asocierii): Toti semnatarii acordului de asociere vor depune documentele de mai sus.
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii
Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Municipiului Bucuresti/ teritorial, - se depune in original/copie legalizata/ copie lizibila conform cu originalul. Informatiile cuprinse in Certificatul constatator trebuie sa fie valabile/reale la data limita de depunere a candidaturilor.Se depune de catre fiecare candidat/candidat asociat
Cerinta nr. 2
Cerinta minima obligatorie referitoare la atestate AFER
Conform OMT 290/2000 candidatul trebuie sa detina : -autorizatie de furnizor feroviar sau agrement pentru servicii de intermediere a furnizarii produselor feroviare critice pentru produsele licitate.
Autorizatiile, agrementele, omologarile solicitate mai sus trebuie sa fie in termen de valabilitate.(1) In cazul in care, valabilitatea Autorizatiei AFER si/sau a Agrementului tehnic nu este/sunt pe toata durata de derulare a contractului, ofertantul va depune un angajament prin care in cazul in care este declarat castigator, se angajeaza ca va prelungi valabilitatea acestora, pe toata durata de derulare a contratului si va instiinta autoritatea contractanta.(2) In cazul in care un operator economic nu detine autorizatiile, agrementele solicitate mai sus sau acestea nu sunt in termen de valabilitate la data deschiderii candidaturilor se va prezenta, dupa caz: a) dovada finalizarii demersurilor pentru obtinerea acestora si un angajament scris de prezentare a lor pana la semnarea contractului. Saub) autorizatii/agremente echivalente emise de organisme (similare AFER-ului) din statele in care ofertantul este stabilit si recunoscute de AFER. De asemenea, acesta va prezenta un angajament ca in cazul in care va fi declarat castigator va prezenta pana la semnarea contractului Autorizatiile/ agrementele/ omologarile tehnic AFER.Documentele se depun in copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?. Produsele feroviare critice, provenite din import sau de la furnizori unici, pot fi procurate de la agenti economici care nu detin autorizatie de furnizor feroviar, daca acestia fac dovada ca detin un agrement tehnic feroviar pentru fiecare produs furnizat.
Modalitatea de indeplinireAutorizatie de furnizor feroviar sau agrement pentru servicii de intermediere a furnizarii produselor feroviare critice pentru produsele licitate.Semnarea contractului este conditionata de prezentarea autorizatiilor sau agrementelor AFER de catre ofertantul desemnat castigator.
Documentele se depun in copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1Cifra de afaceriFisa de informatii generale (Formularul G, se depune in original) din care sa rezulte cifra medie anuala globala de afaceri pe ultimii 3 ani a candidatului in valoarea egala sau mai mare decat 2.000.000 lei. Candidatii care trebuie sa efectueze conversia altor monede decat lei vor face conversia la cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte.In cazul in care candidatul invoca sustinerea privind situatia financiaraa unui tert, un angajament de sustinere financiara, intocmit conform art. 11 indice 1 din HG 925/2006.Demonstrarea cifrei de afaceri se face fie de candidat, fie de un singur sustinator fara cumularea acestora.
Modalitatea de indeplinire
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul proceduriiFisa de informatii generale, se va completa Formular G -se depune in original.
Se depune de catre fiecare candidat/ candidat asociat
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Experienta similaraExperienta similara se va dovedi prin depunerea listei cu produsele livrate in ultimii 3 ani, care va contine valori, cantitati.
Candidatul trebuie sa faca dovada ca in ultimii 3 ani a livrat produse similare celor supuse achizitiei - inminim 1 ? maxim 3 contracte cu valoare cumulata de cel putin 800.000 lei, fara TVA, prin prezentarea unor certificate/ documente din care sa reiasa indeplinirea cerintei.
In cazul in care candidatul invoca sustinereaprivind experienta similara a unui tert, se va prezenta un angajament de sustinere din partea tertului, intocmit conform art. 11^1 din HG 925/2006.
Tertul nu trebuie sa se afle in situatii care determina excludereaconform art. 69 indice 1, art. 180 si art. 181 lit. a, c1 si d. din OUG34/2006
Demonstrarea experientei similare se face fie de candidat, fie de un singur sustinator fara cumularea acestora.
Modalitatea de indeplinire
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii- Lista cu produsele livrate in ultimii 3 ani, in original, care va contine valori, cantitati ?se va completa Formular E? in original.Din certificatele/ documentele prezentare de candidattrebuie sa se confirme livrarea produselor mentionate in lista, documentele fiind prezentate inoriginal/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
Cerinta nr. 2Conform OMT 290/2000 ofertantul trebuie sa detina : Omologare tehnica AFER sau Agrement tehnic AFER pentru produsele licitate.
Omologarile/agrementele solicitate mai sus trebuie sa fie valabile la data limita de depunere a candidaturilor.(1) In cazul in care, valabilitatea omologarii tehniceAFER si/ sau a agrementelor tehnice nu este/ sunt pe toata durata de derulare a contractului, in cazul in care ofertantul este declarat castigator va depune un angajament prin care se angajeaza ca va prelungi valabilitatea acestora, pe toata durata de derulare a contractului si va instiinta autoritatea contractanta.(2) In cazul in care un operator economic nu detine omologarile/ agrementele solicitate mai sus sau acestea nu sunt valabile la data limita de depunere a candidaturilor, acesta va prezenta, dupa caz: a) dovada finalizarii demersurilor pentru obtinerea acestora (obligatoriu cu specificatiile tehnice avizate AFER) sau prelungirea lor si un angajament scris de prezentare a acestora in maxim 5 zile de la data deschiderii candidaturilor, saub) agremente echivalente emise de organisme (similare AFER-ului) din statele in care ofertantul este stabilit si recunoscute de AFER. De asemenea, acesta va prezenta un un angajament scris de prezentare a acestora in maxim 5 zile de la data deschiderii candidaturilor.Documentele se depun in copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
Semnarea contractului este conditionata de prezentarea omologarilor sau agrementelor AFER de catre ofertantul desemnat castigator
Modalitatea de indeplinire
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii.Omologare tehnica AFER sau Agrement tehnic AFER pentru produsele licitate.Documentele se depun in copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
Informatii privind asocierea.In cazul asocieriicandidatul reprezentat printr-un grup de operatori economici va depune odata cu candidaturasi documentele care o insotesc, acordul de asociere (operatorii economici asociati vor specifica in acordul de asociere partea de contract pe care urmeaza sa o execute fiecare).In cazul declararii ofertantuluica si castigator, acordurile de asociere vor fi prezentate in forma autentica pana la semnarea contractului
Modalitatea de indeplinire
- Acord de asociere -in original
In cazul declararii candidatuluica si castigator, acordurile de asociere vor fi prezentate in forma autentica pana la semnarea contractului
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere
Au fost deja selectati candidati
Nu
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
9/3/3253/20.08.2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 24.10.2013 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
31.10.2013 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 31.10.2013 11:00
Locul: Str. Dinicu Golescu, nr 38, Palat CFR, etj 5 cam 79, Bucuresti, sector 1
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Persoane imputernicite de candidat avand imputernicire si BI/CI/pasaport si membrii comisiei de evaluare
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
1.Corespondenta va fi in limba romana, sub forma de acte oficiale, transmise catre punctul de contact din anunt, intre orele 9-14.2.Toate documentele depuse de operatorii economici vor fi in limba romana, sau insotite de traducere autorizata in limba romana.3. Documentatia de atribuire se posteaza integral in cadrul anuntului de participare publicat pe site ?ul www.e-licitatie.ro.4. Raspunsurile la solicitarile de clarificari se vor posta in termen legal la rubrica de "Documentatii si clarificari" a anuntului de participare publicat pe site ?ul www.e-licitatie.ro.5. In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, doar pentru ofertantii aflati in aceasta situatie, in vederea departajarii ofertelor.6. Candidaturile/ofertele se vor depune la sediul autoritatii contractante Compania Nationala de Cai Ferate ?CFR? SA, B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, Bucuresti, sector 1, (Palatul CFR), acces pe la Poarta A, etaj 5 , camera 75, Aripa Grivita.7. Atentionam ofertantii ca formularul K completat si depus in cadrul procedurii se va posta in termen legal la rubrica de ?Documentatii , clarificari si decizii? a anuntului de participare din SEAP.8. Candidatii care vor indeplini toate cerintele minume de calificare vor fi declarati calificati si vor fi selectati pentru etapa a II-a, de negociere.DATE REFERITOARE LA CLAUZE CONTRACTUALE: Clauzelecontractualeobligatoriisunt: obiectul si pretul contractului, documentele contractului, obligatiile furnizorului si ale achizitorului, penalitati si daune interese, garantia de buna executie a contractului.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenul de depunere a contestatiei este de 5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
CNCFCFR SA, Directia Asistenta Juridica
Adresa postala: B-dul Dinicu Golescu, nr.38, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Tel. +40 213151117, Fax: +40 213151117, Adresa internet (URL): http: //www.cfr.ro/CFR_new/infrastructura.htm
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
18.09.2013 17:26
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer